اسفندیار جهانگرد

 اسفندیار جهانگرد دانشگاه علامه طباطبایی

اسفندیار جهانگرد

Esfandiar Jahangard

دانشگاه علامه طباطبایی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر فن اوری اطلاعات IT بر تولید صنایع کارخانه ای ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 7، شماره: 25
2 ارزیابی کارکرد بخش اطلاعات در اقتصاد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 9، شماره: 33
3 اندازه گیری و تحلیل بهره وری کل عوامل تولید شرکت های حمل و نقل دریایی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی دوره: 1، شماره: 1
4 بررسی اثر توسعه ی مالی بر کارایی سیاست پولی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 1، شماره: 4
5 بررسی تکانههای تحریم (محدودیت ارزی)بر متغیرهای کلیدی اقتصاد ایران و چشم انداز آن (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های اقتصاد مالی دوره: 2، شماره: 1
6 بررسی رفتار نوسانات بهره وری نیروی کار در چرخه های تجاری ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 18، شماره: 70
7 بررسی و تحلیل مدل هکشر اهلین وانک HOV در اقتصاد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 1، شماره: 3
8 پیش بینی تورم اقتصاد ایران با استفاده از مدل DSGE-VAR (تیوری و تکنیک) (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 5، شماره: 2
9 تاثیر تقاضای نهایی بر تولید فعالیت های فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران:رویکرد ضرایب فزاینده با ریشه های مشخصه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 13، شماره: 39
10 تاثیر توسعه ی بازار مالی در تاثیرگذاری سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی کشورهای میزبان با استفاده از روش داده های تابلویی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 1، شماره: 2
11 تجزیه و تحلیل تحولات ساختار اقتصاد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 2، شماره: 4
12 تجزیه و تحلیل تغییرات بهره وری نیروی کار 1390-1385؛ مطالعه موردی: استان تهران و سایر استان های کشور (دریافت مقاله) دوفصلنامه سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی دوره: 6، شماره: 1
13 تخصیص نامناسب منابع و رشد اقتصادی ایران؛رویکرد داده-ستانده (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 21، شماره: 69
14 شناسایی بخش های کلیدی اقتصاد ایران با استفاده از خوشه بندی فازی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 22، شماره: 72
15 شناسایی بخش های کلیدی اقتصاد ایران بر مبنای تحلیل تصادفی داده-ستانده SIO (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 3، شماره: 11
16 ضرایب فزاینده داده-ستانده و افزایش تولید اقتصادی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 1، شماره: 3
17 فن اوری اطلاعات و ارتباطات ict و رشد اقتصادی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 6، شماره: 19
18 محیط زیست و برنامه های توسعه در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی دوره: 2، شماره: 2
19 معرفی و کاربرد تکنیک MFLQبجای AFLQ برای تدوین جدول داده- ستانده منطقه ای مطالعه موردی استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد و توسعه منطقه ای دوره: 20، شماره: 5
20 مقایسه آثار اقتصادی به کارگیری مالیات بر انتشار کربن و مالیات بر قیمت انرژی در اقتصاد ایران: رویکرد تعادل عمومی قابل محاسبه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران دوره: 8، شماره: 30
21 نقش فناوری بر اشتغال صنایع کارخانه ای ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 8، شماره: 28
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه الگویی برای اندازه گیری و تحلیل شاخص رقابت پذیری بخش حمل و نقل دریایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی زیرساختهای حمل و نقل
2 بررسی اثرات مستقیم و غیرمستقیم سرمایه انسانی بررشد اقتصادی درایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی
3 بررسی تأثیر شدت انرژی و درآمد سرانه بر انشار آلودگی (انشار گاز دی اکسید کربن)‌در کشورهای عضو اوپک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی محیط زیست، صنعت و اقتصاد
4 کاربرد داده های ترکیبی در قالب بررسی اثر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی بخشها در ایران (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها