دکتر مصطفی اجتهادی

دکتر مصطفی اجتهادی دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

دکتر مصطفی اجتهادی

Dr. Mostafa Ejtehadi

دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آسیب شناسی ساختار نظام آموزش عالی در اجرای برنامه های پنجساله توسعه بخش آموزش عالی به منظور ارایه راهبردهای مناسب (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 1، شماره: 15
2 ارائه و اعتبار یابی مدل ارتقای تعالی سازمانی در دانشگاه فرهنگیان ( مورد مطالعه: منطقه ۱۰ دانشگاه فرهنگیان: کرمانشاه،کردستان و همدان) (دریافت مقاله) مجله آموزش عالی ایران دوره: 11، شماره: 4
3 ارزیابی وضعیت حاکمیت خوب دانشگاهی با استقلال سازمانی و قابلیت پاسخگویی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 8، شماره: 29
4 بررسی جامعه شناختی پتانسیل خیانت در روابط زناشویی و عوامل موثر بر آن در بین کارمندان ادارات دولتی و خصوصی (دریافت مقاله) مجله جامعه شناسی ایران دوره: 17، شماره: 4
5 بررسی جامعه شناختی مخاطبان فرهنگ سلبریتی در اینستاگرام فارسی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات رسانه های نوین دوره: 5، شماره: 20
6 بررسی عوامل اثرگذار بر امید به آینده دانشجویان به روش ترکیبی مورد: دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 10
7 بررسی عوامل موثر بر ارتقای کیفی تولید علم و پژوهش در دانشگاههای آزاد سنندج و کرمانشاه (دریافت مقاله) مجله دانش شناسی دوره: 12، شماره: 46
8 بررسی موانع بهسازی اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه نوآوری های مدیریت آموزشی دوره: 7، شماره: 3
9 بررسی نقش هیئت امنا در تامین منابع مالی دانشگاه ها (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 13، شماره: 2
10 تحلیل جامعه شناختی پیش نیازهای فرهنگی تقویت جامعه مدنی در ایران(مطالعه موردی شهر تهران) (دریافت مقاله) مجله تحلیل اجتماعی نظم و نابرابری اجتماعی دوره: 9، شماره: 72
11 تحلیلی بر احساس تعلق مردم به جامعه در حال تغییر ایران و عوامل موثر بر آن (موردمطالعه: شهر تهران) (دریافت مقاله) مجله جامعه شناسی ایران دوره: 19، شماره: 1
12 تواناییها و قابلیت های دانش آموختگان در پاسخ به نیاز بازار کار به منظور ارائه چارچوب ادراکی مناسب (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 1، شماره: 11
13 روند تاریخی مواجهه نهاد روحانیت با تغییر جایگاه اجتماعی زنان در عصر پهلوی دوم (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ ایران دوره: 13، شماره: 2
14 ریشه های نابرابری در جامعه امروز (دریافت مقاله) مجله تحلیل اجتماعی نظم و نابرابری اجتماعی دوره: 1390، شماره: 2
15 شناسایی و تبیین ابعاد و مولفه های ایجاد نقش هیئت امنا در تامین منابع مالی دانشگاه و ارتقاء آن (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره: 14، شماره: 1
16 مولفه های رهبری مبتنی بر ارزش ها و ارائه ی چارچوبی مناسب برای ارتقای این رویکرد در دانشگاه آزاد اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 1، شماره: 19
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی جامعه شناختی عوامل موثربرنارضایتی زناشویی زوجین جوان دراستان گلستان (دریافت مقاله) همایش منطقه ای روانشناسی و علوم تربیتی
2 بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر احساس رضایت زوج های جوان از روابط زناشویی شانمطالعه موردی زوج های 1 تا 10 سال ازدواج کرده شهر یزد و مقایسه آن با شهر تهران واستان گلستان (دریافت مقاله) همایش منطقه ای آسیب شناسی پدیده ی طلاق
3 حاکمیت خوب دانشگاهی: بررسی وضعیت خودگردانی و پاسخگویی در دانشگاه آزاد اسلامی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پیشرفت ها و چالش ها در علوم، مهندسی و فناوری