اسحق ایلدر آبادی

 اسحق ایلدر آبادی استادیار،گروه پرستاری،دانشگاه علوم پزشکی اسفراین

اسحق ایلدر آبادی

Eshagh Ildar Abadi

استادیار،گروه پرستاری،دانشگاه علوم پزشکی اسفراین

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.