دکتر حسن دانایی فرد

دکتر حسن دانایی فرد استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس

دکتر حسن دانایی فرد

Dr. Hassan Danaee Fard

استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Attraction–Selection–Attrition Theory in the Public Organization: The Effects of Personality Traits on Psychological Ownership with Regard to the Mediating Role of Emotional Intelligence (دریافت مقاله) مجله ایرانی مطالعات مدیریت دوره: 11، شماره: 2
2 آنچه کیفیت کشورداری را تهدید می‌کند: بدتصمیمی، بی‌تصمیمی، تصمیم‌گیری تأخیری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت دولتی ایران دوره: 3، شماره: 1
3 ادراک از فضیلت سازمانی: حلقه مفقوده پارادایم مثبت گرایی در عرصه مطالعات سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 6، شماره: 2
4 ارائه الگوی عوامل تاثیرگذار بر ارزشیابی کیفیت خط مشی های عمومی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نظامی دوره: 16، شماره: 64
5 ارائه الگویی از پیشایندهای رفتارهای انحرافی کارکنان با استفاده از روش فراترکیب (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 12، شماره: 44
6 ارائه نظریه در تبیین ماهیت و کارکرد مدیریت دولتی با محوریت جابه جایی مدیران دولتی: نظریه ابرهای بارانی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 10، شماره: 37
7 ارایه مدلی برای «اجرای خط مشی های صنعتی» مطالعه موردی در استان قم (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 9، شماره: 24
8 ارتقاء تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان سازمان های دولتی ایران: بررسی و تبیین نقش اجزای سرمایه روان شناختی (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 2، شماره: 2
9 ارتقای آمادگی استراتژیک برای مدیریت بحران در بیمارستان های دولتی و خصوصی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 2، شماره: 8
10 ارتقای پارادایم تفسیری در نظریه سازمان: تاملی بر رویکرد داستان سرایی سازمانی (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 8، شماره: 21
11 ارتقای پژوهش های تفسیری در سازمان: مروری بر مبانی فلسفی و فرایند اجرای روش پدیدارنگاری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 17، شماره: 61
12 ارتقای تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان سازمان های دولتی ایران: بررسی و تبیین نقش اجزای سرمایه روان شناختی (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 2، شماره: 2
13 ارتقای دانش سازمانی تحلیلی بر بازاندیشی فراتئوریک در تئوری های سازمان و مدیریت (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 14، شماره: 55
14 ارتقای ظرفیت خط‎مشی‎گذاری کشور: گونه‎شناسی نقش کانون‎های تفکر (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 3، شماره: 6
15 ارتقای ظرفیت گردشگری جمهوری اسلامی ایران: تحلیلی برابزارهای خط مشیگذاری ملی گردشگری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 7، شماره: 19
16 ارتقای کارآفرینی در بخش دولتی؛ بررسی عوامل ساختاری (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 4، شماره: 10
17 ارزیابی الگوی شایستگی های مدیران بخش سلامت: رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 23، شماره: 109
18 ارزیابی کارایی بانک های دولتی در مقایسه با بانک های خصوصی در ایران (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 10، شماره: 7
19 استثنایی در کشورداری که نبایستی به قاعده تبدیل شود (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 11، شماره: 2
20 استراتژی های پژوهش کیفی تاملی بر نظریه پردازی داده بنیاد (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 1، شماره: 2
21 استراتژی های تخریب مدیران توسط کارکنان در (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 8، شماره: 29
22 استراتژی های مدیران در واداری کارکنان به سکوت سازمانی در سازمان های دولتی (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 8، شماره: 4
23 الگوهای ذهنی خبرگان در مورد چالش های دولت افقی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 1، شماره: 2
24 الگوی حکمرانی مشارکتی توسعه انرژی های تجدیدپذیر در ایران: رویکرد نهادی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی دوره: 5، شماره: 3
25 الگوی مبنایی تصمیم گیری مدیریت ورزش ایران: گفتمان کاوی استراتژی با استفاده از تحلیل داده بنیاد (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 3، شماره: 1
26 Globalization, Corporate Social Responsibility, Agricultural sector Implementing CSR as a dynamic capability in recent modern Agri-business SMES’ Concerns (دریافت مقاله) فصلنامه تحولات نوین در حسابداری و مدیریت دوره: 1، شماره: 1
27 Globalization, Corporate Social Responsibility, Agricultural sector Implementing CSR as a dynamic capability in recent modern Agri-business SMES’ Concerns (دریافت مقاله) فصلنامه تحولات نوین در حسابداری و مدیریت دوره: 1، شماره: 1
28 How Does Human Capital of Public Sector Affect National Wellbeing? (دریافت مقاله) مجله ایرانی مطالعات مدیریت دوره: 14، شماره: 3
29 بازمهندسی فرایندهای کاری در سازمان های دولتی: ضرورتی اجتناب ناپذیر در بخش دولتی (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 16، شماره: 1
30 بدبینی سازمانی و انگیزه خدمت عمومی: تبیین نقش تعدیل گر برداشت کارکنان از سیاست سازمان و ابهام هدف سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 6، شماره: 4
31 بدبینی سازمانی و انگیزه خدمت عمومی: تبیین نقش تعدیل گر برداشت کارکنان از سیاست سازمان و ابهام هدف سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 7، شماره: 1
32 بررسی پیش آیندهای برداشت از سیاست سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 7، شماره: 1
33 بررسی تاثیر بازاریابی داخلی بر عملکرد سازمان با در نظر گرفتن متغیرهای میانجی تعهد سازمانی و کارآفرینی سازمانی (مطالعه موردی: شرکت فولاد مبارکه اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 5، شماره: 4
34 بررسی تطبیقی خردمایه وجود دولت از نگاه نظریه های غربی و منابع اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 22، شماره: 1
35 بررسی دلالت های واقع گرایی انتقادی در تدوین دستور کار خط مشی گذاری علم، فناوری و نوآوری؛ موردکاوی اسناد افق 2020 و اقتصاد زیستی 2030 اروپا (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 24، شماره: 95
36 بررسی دلالت‎های واقع‎گرایی انتقادی در ارزشیابی خط‎مشی علم، فناوری و نوآوری (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 10، شماره: 3
37 بررسی راهکارهای ارتقای قابلیت پذیری سیاسی، اجتماعی، اداری و فنی خط مشی های عمومی کشور با استفاده از رویکرد خط مشی گذاری مبتنی بر شواهد (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 1، شماره: 3
38 بررسی و تبیین نقش سرمایه روان شناختی در پیامدهای سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 1، شماره: 2
39 بررسی وضعیت گرایش به تفکر نقادانه دانشجویان (مطالعه موردی: دانشجویان پردیس فارابی دانشگاه تهران) (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 14، شماره: 51
40 بنیان های فکری نهضت های مدیریت دولتی در ساخت نسبت مردم و حکومت (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت فراگیر دوره: 4، شماره: 2
41 بوروکراسی هراسی و ادراک از تاب آوری ملی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 7، شماره: 2
42 بوروکراسی هراسی: نگاه دوگانه شهروندان به خدمات عمومی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 9، شماره: 2
43 به سوی چارچوبی برای مطالعه مدیریت دولتی اسلامی بخش 2: مضامین کلیدی و چارچوب پیشنهادی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اسلام و مدیریت دوره: 5، شماره: 10
44 به سوی طراحی نظام ارزیابی عملکرد سیاست ملی علم ایران: پیشنهاد مدلی بر اساس اندازه گیری «ارزش عمومی» سیاست ها (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 1، شماره: 1
45 به سوی فهم نظریه جهیزیه سیاسی در مدیریت بخش دولتی: شالوده های نظری، روایت مفهومی و پیامدهای سازمانی و ملی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 7، شماره: 1
46 پارادایم جدید: از مدیریت توسعه تا مدیریت توسعه پایدار (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 7، شماره: 27
47 پردازش نظری مسئولیت اجتماعی بر مبنای نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 8، شماره: 4
48 پیامدهای ثبات مدیریتی در سازمان های دولتی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نظامی دوره: 16، شماره: 62
49 پیامدهای معرفت شناسی رئالیسم انتقادی برای پژوهش های مدیریت دانش؛ مطالعه ای بر اساس روش دلالت پژوهی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی دوره: 12، شماره: 46
50 پیش آیندها و پس آیندهای خط مشی بازاری در آموزش عالی ایران (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 13، شماره: 1
51 پیوند هرمنوتیک انتقادی با مطالعات سازمان و مدیریت تحلیلی بر مبانی فلسفی و اسلوب اجرای آن در سازمان ها (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 8، شماره: 2
52 تاثیر ابهام هدف سازمانی بر روحیه کاری کارکنان در سازمان های خدمات عمومی به تفکیک ماموریت سازمانی و ویژگی های فردی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 12، شماره: 1
53 تبیین اجرای جهاد اقتصادی با محوریت یکپارچگی سیاست های ملی:طراحی مدل مفهومی و چالش های فرارو (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 5، شماره: 2
54 تبیین اولویت های تشویقی کارکنان: آیا تفاوتی بین بخش خصوصی و دولتی وجود دارد (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 12، شماره: 2
55 تبیین بایسته های ایجاد تحول در مجامع علمی؛ بررسی موردی سیره علامه طباطبایی(ره) در ایجاد تحول در حوزه علمیه قم (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 10، شماره: 1
56 تبیین پیش آیندهای تعلق خاطر کاری با استفاده از طرح پژوهش ترکیبی (دریافت مقاله) پژوهش نامه مدیریت تحول دوره: 5، شماره: 10
57 تبیین تغییر خط مشی با استفاده از نظریه جریانات چندگانه کینگدون؛ مطالعه موردی تغییر قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 3، شماره: 1
58 تبیین ثبات و تغییر خط مشی یارانه ای ایران: چهارچوب ایتلاف مدافع (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 5، شماره: 1
59 تبیین ثبات و تغییر خط مشی یارانه ای ایران: چهارچوب ایتلاف مدافع (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 5، شماره: 1
60 تبیین چگونگی شکل گیری نزدیک بینی سیاستی در نظام خط مشی گذاری ایران با تاکید بر خط مشی های حوزه جمعیت (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج دوره: 19، شماره: 73
61 تبیین علل ترک خدمت کارکنان در شرکت های دانش بنیان ایرانی و ارائه راهکار: بررسی نقش جبران خدمات (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 14، شماره: 53
62 تبیین نقش فرهنگ سازمانی در سکوت سازمانی در بخش دولتی (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 2، شماره: 4
63 تبیین نقش میانجی ادراک سیاست سازمانی بین رفتار سیاسی کارکنان و عوامل فردی، شغلی و سازمانی (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 12، شماره: 1
64 تبیین همسویی کنترل راهبردی و عناصر مدیریت پروژه و تاثیر آن بر عملکرد پروژه (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 14، شماره: 22
65 تحقق رفاه ملی از رهگذر ارتقای ظرفیت رقابت پذیری ملی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 7، شماره: 2
66 تحلیل پویای ارتباط صنعت و دانشگاه در خط مشی های آموزش عالی برنامه پنجم توسعه با رویکرد پویایی سیستم (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 3، شماره: 1
67 تحلیل تطبیقی کیفی و خط مشی عمومی (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 26، شماره: 103
68 تحلیل چالش کیفیت آموزش عالی در برنامه پنجم توسعه (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد فرهنگ دوره: 6، شماره: 21
69 تحلیل کیفی رویکردهای تبیین نزدیک بینی سیاستی در صنعت خودرو (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 9، شماره: 4
70 تحلیلی بر انسجام نظریه عدالت در خط مشی های آموزشی جمهوری اسلامی ایران؛رویکرد ارزیابی نظریه برنامه (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 11، شماره: 1
71 تحلیلی بر دانش پژوهی فرایند خط مشی عمومی در ایران (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 6، شماره: 1
72 تحلیلی بر روش شناسی فن وقایع حساس: نگاهی فلسفی، اجرایی و انتقادی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 2، شماره: 1
73 تحلیلی بر روششناسی فن وقایع حساس: نگاهی فلسفی، اجرایی و انتقادی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 2، شماره: 4
74 تحلیلی بر رویکرد تاریخی به توسعه سیستم خط مشی گذاری عمومی؛ مبانی نظری و اسلوب اجرا (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 20، شماره: 81
75 تحلیلی بر موانع تولید دانش در حوزه علوم انسانی: رهنمودهایی برای ارتقای ظرفیت سیاست ملی علم ایران (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 2، شماره: 1
76 تحلیلی فلسفی از گونه های انضباط کارکنان (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 3، شماره: 2
77 تسهیم دانش بین اعضای هیئت علمی در محیط های دانشگاهی نگاهی میان رشته ای (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 3، شماره: 2
78 تصمیم گیری در مورد راهبردهای به زیستی کارکنان در یک سازمان: پژوهشی ترکیبی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 15، شماره: 3
79 تصمیم‎گیری در سازمان: فهم مبانی فلسفی، اسلوب اجرای روش تحلیل اهمیت−عملکرد و نقد آن (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 28، شماره: 110
80 تفکیک، ادغام و طراحی وزارت خانه های جدید در ایران: تحلیلی نظری (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 2، شماره: 4
81 تیوری عامه در مدیریت دولتی : پیش شرط های تدوین تیوری عامه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 10، شماره: 37
82 جنبه تاریک سرمایه اجتماعی: بررسی نقش سرمایه اجتماعی در تمایل به فساد اداری (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سرمایه اجتماعی دوره: 8، شماره: 3
83 چارچوب موفقیت چندسطحی در پروژه های مشارکت بخش عمومی - خصوصی (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی صنایع و مدیریت شریف دوره: 32، شماره: 1
84 چارچوب های نهادی در نظام نوآوری: رویکردی تطبیقی به نقش دولت و مدیریت دولتی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 11، شماره: 44
85 چارچوبی برای شناسایی شایستگیهای خطمشیگذاران ملی (نمایندگان مجلس قانونگذاری) (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 19، شماره: 70
86 چالش های فرهنگی مدیریت توسعه در ایران: پژوهش ترکیبی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 9، شماره: 29
87 چرا برخی خط مشی های ملی، اوضاع را بدتر می کنند؟ (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت دولتی ایران دوره: 5، شماره: 2
88 چگونگی ارزشیابی کیفیت خط مشی های عمومی در ایران:پژوهشی اکتشافی مبتنی بر روش شناسی ترکیبی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 6، شماره: 2
89 چگونگی ظهور مسایل راهبردی در دستور کار تصمیم گیرندگان کلیدی سازمان (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 9، شماره: 1
90 خط مشی گذاری مبتنی بر شواهد در عمل: آیا شواهد آماری در ارتقای اثربخشی و کارآیی خط مشی های آموزش عالی کشور موثرند؟ (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 8، شماره: 2
91 دلالت های نظریه اعتباریات برای تحول در علوم انسانی (دریافت مقاله) فصلنامه اسلام و مطالعات اجتماعی دوره: 2، شماره: 1
92 رفتارهای منافقانه در ارتباطات بین فردی سازمان (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 4، شماره: 1
93 روحیه (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 10، شماره: 4
94 روش ارزشیابی نظریه برنامه در ارزشیابی برنامه های اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت دولتی ایران دوره: 2، شماره: 1
95 روش شناسی پژوهشی رئالیسم انتقادی؛ فهم مبانی، فرایند و اسلوب اجرا (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 26، شماره: 102
96 روش شناسی تحلیل ذینفع در خط مشی پژوهی: واکاوی بنیان ها، فهم اسلوب اجرا، نقد عمل (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 23، شماره: 92
97 روش شناسی تصویربرداری در مطالعات سازمان و مدیریت؛ مبانی فلسفی، مختصات، اسلوب اجرا و انتقادات وارده (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 25، شماره: 100
98 روش شناسی عمومی نظریه پردازی (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 15، شماره: 58
99 روش شناسی مطالعات دلالت پژوهی در علوم اجتماعی و انسانی: بنیان ها، تعاریف، اهمیت، رویکردها و مراحل اجرا (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 22، شماره: 86
100 روش فهم مسئله‎مندی در مطالعه خط‎مشی عمومی: مفاهیم و کاربست (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 29، شماره: 114
101 رویکرد سیاسی به مدیریت در بخش دولتی: بن مایه های نظری، چارچوب عملیاتی و پیامدها (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت دولتی ایران دوره: 1، شماره: 1
102 رهنمودهای روش شناسی رئالیسم انتقادی برای پژوهش های مدیریت دانش: مطالعه ای بر اساس روش شناسی دلالت پژوهی (دریافت مقاله) مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی دوره: 5، شماره: 18
103 ساخت و اعتبار سنجی مدل مدیریت عملکرد منابع انسانی همراستا با اهداف سازمانی (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 11، شماره: 39
104 ساختن برای ماندن در «اداره»: فهم پویایی های ساخت اجتماعی واقعیت در پرتو قوم نگاری سازمانی (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 3، شماره: 3
105 سازوکار های ارتقاء مسئولیت ذهنی کارکنان سازمان های خدمات عمومی شهر تهران؛ بررسی شکاف بین وضع موجود و مطلوب (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد فرهنگ دوره: 9، شماره: 35
106 سازوکارهای آموزش مردم و مدیران در ارتقای تعامل مردم حکومت: دلالت هایی برآمده از تفسیر شریف المیزان (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 26، شماره: 4
107 سازوکارهای ارتقای بهره وری بخش عمومی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 2، شماره: 3
108 سازوکارهای ارتقای کیفیت سیاست گذاری عمومی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه دولت پژوهی دوره: 4، شماره: 16
109 سخن سردبیر: "مدیریت" در دام سیاست و حقوق: آیا انتظارات از قوه مجریه واقعی است؟ (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 12، شماره: 2
110 سخن سردبیر: به سوی "نظریه سازمان داری": پیوند حکمرانی، مدیریت و عملیات (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 10، شماره: 4
111 سخن سردبیر: جناب آقای دکتر حسن دانایی فرد (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 10، شماره: 3
112 سخن سردبیر: چالش های کشورداری ما: آیا می توان ظرفیت همآوردی را تقویت کرد؟ (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 13، شماره: 3
113 سخن سردبیر: چرا برخی از خط مشی های ملی تغییر نمی کنند؟ (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 13، شماره: 1
114 سخن سردبیر: حیف و میل ملی: آنچه بقاء هر سیستمی را تهدید می کند: آیا سازکاری برای مبارزه با آنها وجود دارد؟ (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 12، شماره: 4
115 سخن سردبیر: درآمدی بر نظریه بحران داری: پیوند حکمرانی بحران، مدیریت بحران و فعالیت های عملیاتی بحران (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 11، شماره: 1
116 سخن سردبیر: ده بایستگی یک استاد بزرگ: در رثای دکتر عادل آذر (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 12، شماره: 3
117 سخن سردبیر: سازمان داری پیش دستانه در بخش دولتی: هم آمیزی هوشمندی، چابکی و سازگار شوندگی (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 11، شماره: 4
118 سخن سردبیر: واکاوی علل آثار ناخوسته خط مشی های عمومی (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 12، شماره: 1
119 سیاست های علم و فناوری برای تقویت نظام های منطقه ای نوآوری (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 12، شماره: 2
120 سیر تاریخی دانش مدیریت در ایران (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 13، شماره: 48
121 شبکه ارتباطی راهبردهای کارآفرینان خط مشی در نظام خط مشی گذاری عمومی ایران (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 20، شماره: 3
122 شناخت شرایط موثر محیطی در ارزشیابی عملکرد وزیران با روش فراترکیب (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 10، شماره: 2
123 شناسایی پیشایندهای بیگانگی مجریان از خط مشی های عمومی در سازمان های دولتی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 14، شماره: 54
124 شناسایی عوامل کلیدی موفقیت پیاده سازی نظام تحلیل سرمایه انسانی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 13، شماره: 3
125 شناسایی عوامل کلیدی موفقیت پیاده سازی نظام تحلیل سرمایه انسانی (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 13، شماره: 3
126 شناسایی مولفه های سازمانهای فضیلت و جهادی (مورد پژوهش: کمیته انقلاب اسلامی و جهاد سازندگی) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 23، شماره: 4
127 شناسایی و آسیب‌شناسی چارچوب حکمرانی پژوهش در علوم انسانی در جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 27، شماره: 2
128 شناسایی و اولویت بندی انگیزه های کارآفرینان خط مشی در عرصه خط مشی گذاری عمومی ایران (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 19، شماره: 4
129 شناسایی و اولویت بندی موانع توسعه مشارکت بخش خصوصی – دولتی (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 16، شماره: 29
130 شناسایی و پیاده سازی شاخص های عملکردی با رویکرد مکالمات و متد سقراطی: کاربست یک مطالعه شبه تجربی (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 16، شماره: 60
131 شناسایی و تبیین عناصر تفکر استراتژیک (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 13، شماره: 2
132 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر پذیرش خدمات دفاتر فن آوری اطلاعات و ارتباطات روستایی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 8، شماره: 20
133 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر عملکرد ارزش محور منابع انسانی در بخش دولتیبا رویکرد تحلیل سلسله مراتبی فازی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 5، شماره: 3
134 شناسایی و مفهوم پردازی پیامدهای تفکر استراتژیک (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 13، شماره: 52
135 شناسایی و مفهوم پردازی پیشران های تفکر استراتژیک (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی دوره: 11، شماره: 42
136 طراحی الگوی آسیب شناسی اجرای خط مشی عمومی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نظامی دوره: 15، شماره: 58
137 طراحی الگوی ارزیابی عملکرد وزیر علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 15، شماره: 1
138 طراحی الگوی شایستگی های وزیر علوم، تحقیقات و فناوری (فردی، نگرشی، دانشی و مهارتی) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 11، شماره: 2
139 طراحی الگوی طبقه بندی گرایش های انسان در مدیریت انگیزش از منظر شهید مطهری(ره) (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد فرهنگ دوره: 14، شماره: 56
140 طراحی الگوی ظرفیت خط مشی گذاری در مجلس شورای اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 30، شماره: 113
141 طراحی الگوی نقش‌های وزرا با روش فراترکیب (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 8، شماره: 31
142 طراحی چارچوبی برای انتخاب آمیخته ابزارهای خط مشی عمومی (مورد مطالعه: آموزش و پرورش) (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 8، شماره: 4
143 طراحی چارچوبی برای پیشنهادیه خط مشی عمومی: پژوهش ترکیبی (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 18، شماره: 68
144 طراحی رصدخانه ملی درس آموزی سیاستی و مدیریتی جمهوری اسلامی ایران: خردمایه نظری، مفهوم پردازی عملیاتی و چالش های فرارو (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 4، شماره: 4
145 طراحی سنجه اندازه گیری ابعاد نرم پایایی سازمانی: پژوهش ترکیبی (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 13، شماره: 1
146 طراحی سنجه اندازه گیری بی تفاوتی سازمانی: پژوهش ترکیبی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 4، شماره: 2
147 طراحی شاخص اندازه گیری کیفیت مدیریت منابع انسانی بر اساس رویکرد حکمرانی خوب در بخش دولتی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 8، شماره: 2
148 طراحی مدل تحلیل سیاست های آموزش عالی کشور با استفاده از پویایی سیستم؛ مورد برنامه پنجم توسعه (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 5، شماره: 4
149 طراحی مدل توسعه هوشمند (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 13، شماره: 1
150 طراحی مدل کیفیت روابط مدیر-کارمند در سازمان های دولتی ایران (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 12، شماره: 3
151 طراحی مدل نظام جبران خدمات کارکنان دانشی در سازمان‌های دانش‌بنیان فناوری‌محور (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 12، شماره: 4
152 طراحی مدل نظام جبران خدمات کارکنان دانشی در سازمانهای دانشبنیان فناوریمحورDOR:۲۰.۱۰۰۱.۱.۸۲۵۴۸۰۰۲.۱۳۹۹.۱۲.۴.۵.۸ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 12، شماره: 4
153 طراحی مدل یکپارچه تفکر استراتژیک: پیشران ها، عناصر و پیامدها (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 13، شماره: 49
154 طراحی مدلی برای ارتقای ظرفیت خط مشی گذاری در قوه مجریه کشور (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 29، شماره: 3
155 طراحی نظام انگیزه ی خدمت رسانی عمومی در بخش دولتی ایران با رویکرد خبره محور تفسیری (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 9، شماره: 32
156 طراحی نظام نامه عملکرد سازمانی نیروی انتظامی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 10، شماره: 3
157 طراحی و تبیین مدل بودجه‎بندی بر اساس شاخص‎های حکمرانی خوب در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 8، شماره: 4
158 طراحی و ساخت منعطف برای انجام پروژه های بزرگ صنعت احداث در شرایط محیطی پیچیده (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 4، شماره: 4
159 ظرفیت استراتژی؛ چارچوبی برای سنجش موفقیت استراتژی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 14، شماره: 1
160 علم پیچیدگی و خط مشی گذاری عمومی: (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 19، شماره: 76
161 علم پیچیدگی و مدیریت دولتی: مطالعه از حوزه ای دانشی (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 15، شماره: 58
162 فرایند موفقیت تیمی در تیم های برنامه ساز تلویزیونی: پژوهشی داده بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای ارتباطی دوره: 25، شماره: 94
163 فهم استراتژی های کارکنان برای تخریب مدیران در سازمان های دولتی (دریافت مقاله) پژوهش نامه مدیریت تحول دوره: 8، شماره: 15
164 فهم انتقال خط مشی اصلاحات اداری در ایران پژوهشی بر مبنای راهبرد داده بنیاد (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 10، شماره: 26
165 فهم اولویتهای راهبردی تحول نظام آموزش و پرورش از دیدگاه امام خامنه ای (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 23، شماره: 1
166 فهم پدیده راست کرداری مدیران و شناسایی عوامل شکل دهنده آن (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی دوره: 5، شماره: 12
167 فهم جوهره پدیده «پشیمانی استراتژیک»: مطالعه پدیدارشناسانه در حوزه استراتژی رفتاری (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 11، شماره: 2
168 فهم جوهره تجربه بازنشستگی کارکنان در بخش دولتی؛ پژوهشی پدیدارشناسانه (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 6، شماره: 2
169 فهم جوهره خط مشی های عمومی واکاوی نظری ماهیت تقلید پذیری خط مشی گذاران ملی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 5، شماره: 1
170 فهم خاتمه خط مشی های عمومی در ایران؛ پژوهشی بر مبنای نظریه پردازی داده بنیاد (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 9، شماره: 1
171 فهم دوگانه آزادی-پاسخگویی در حکمرانی پژوهش (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 16، شماره: 1
172 فهم راهبردهای ارتقای به زیستی منابع انسانی در محل کار در سازمان های دولتی ایران: پژوهشی کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 14، شماره: 4
173 فهم سیاست زدگی بوروکراسی: مطالعه تطبیقی کیفیت، فرایندها و پیامدهای آن در مدیریت دولتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست دوره: 6، شماره: 22
174 فهم شکل گیری خط مشی های رفع تکلیفی در کشور: پردازش مفهومی، پیش آیندها و پس آیندها (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 9، شماره: 2
175 فهم شناختی مدیران از اثربخشی مدیریتی: کاربست روش شبکه خزانه (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 13، شماره: 2
176 فهم فرآیند شکل گیری ایمنی روانی در مدیران مطالعه ای بر اساس راهبرد داده بنیاد گلیزر (مورد مطالعه یکی از صنایع خودروسازی ایران) (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 9، شماره: 1
177 فهم فرآیند نقش آفرینی رسانه ها در ارتباط خط مشی گذار، سیاستمدار و افکار عمومی با بهره گیری از نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 16، شماره: 3
178 فهم گفتمانی ظهور و تغییر خط مشی مسکن در برنامه های چهارم و پنجم توسعه کشور (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 15، شماره: 2
179 فهم نحوه معنابخشی در عرصه سازمان: تحلیلی بر مبانی فلسفی و اسلوب اجرائی روششناسی شبکه خزانه (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 17، شماره: 66
180 فهم و تبیین نفوذ بر مدیران در بخش دولتی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 1، شماره: 1
181 کارویژه های مطلوب واسطه های نوآوری در ارتقاء ظرفیت نوآورانه شرکت های دانش بنیان (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 8، شماره: 3
182 کاوش فرایند رفتارهای منافقانه در ارتباطات بین فردی در سازمان با استفاده از نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 4، شماره: 1
183 کاوشی بر الگوی پیشایندهای راست کرداری مدیران در سازمان های دولتی: مطالعه کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 8، شماره: 2
184 کنکاشی پیرامون عوامل موثر بر شکل گیری رفتار سیاسی در سازمان (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 6، شماره: 1
185 کنکاشی در خاستگاه دانش مدیریت بر اساس نظریه اعتباریات علامه طباطبایی(ره) (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 13، شماره: 1
186 گفتمانی بر تحلیل گفتمان در مطالعات سازمانی: تاملی برمبانی نظری و اسلوب اجرا (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 17، شماره: 69
187 گونه شناسی روایت های خط مشی دولت ایران در مواجهه با بیماری ناشی از ویروس کرونا (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 14، شماره: 1
188 گونه شناسی نظریه ها و منشور طیف نوری تعریف مسئله در تحلیل خط مشی. (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 16، شماره: 1
189 ماتریس توسعه منابع انسانی فهم دوسویگی عاملیت و ساختار در توسعه منابع انسانی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 9، شماره: 1
190 مبانی تعامل مردم و حکومت از منظر تفسیر المیزان (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات قرآن و حدیث دوره: 13، شماره: 1
191 محاسبه شاخص آسیب پذیری اقلیمی مبتنی بر مدل ضربی-نمایی استان سیستان و بلوچستان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 15، شماره: 36
192 مدل ساختاری فرایند توانمند‌سازی منابع انسانی دانش‌بنیان (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 30، شماره: 3
193 مدلی مفهومی برای ساخت نظریه های کاربردی در علوم اجتماعی: چگونه دنیای معنابخشی کارورزان و اندیشمندان را به هم پیوند دهیم؟ (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 16، شماره: 64
194 مدیریت استعدادها: تبیین نقش رهبری اصیل (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 6، شماره: 23
195 مدیریت دولتی از نگاه نظریه انتقادی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 4، شماره: 13
196 مدیریت دولتی از نگاه نظریه انتقادی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 7، شماره: 25
197 مدیریت دولتی در بستر جهانی: پرکردن شکاف های تیوری و عمل بین کشورهای غربی و غیر غربی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 8، شماره: 31
198 مرور نظام مند مفهوم پردازی ها و عوامل بازدارنده و پیش برنده تغییر در سازمان های خانوادگی (دریافت مقاله) پژوهش نامه مدیریت تحول دوره: 15، شماره: 30
199 مضمون‌کاوی مسئولیت اجتماعی سازمان از دیدگاه آیات و روایات: دلالت‌هایی برای دانشگاه‌های جامعه اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات منابع انسانی دوره: 10، شماره: 4
200 مفهوم پردازی ظرفیت خط‎ مشی عمومی انقلاب اسلامی ایران در اندیشه مقام معظم رهبری(مدظله) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 25، شماره: 1
201 مفهوم سازی فرایند تسهیم دانش بین اعضای هیات علمی در محیط های دانشگاهی: نظریه ای داده بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره: 7، شماره: 1
202 مفهوم سازی گونه شناسی استراتژی پروژه بر اساس متغیر اقتضایی محیط در پروژه های صنعت پتروشیمی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 13، شماره: 4
203 مفهومپردازی پدیده شکاف خطمشی در فرایند خطمشیگذاری فرهنگی (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 22، شماره: 81
204 مقاله پژوهشی:ارائه الگوی مدیریت راهبردی حمل و نقل جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی دوره: 3، شماره: 10
205 مناقشه بر سر کاربردی نبودن دانش دانشگاهی: به سوی نظریه "ساخت اجتماعی بهره برداری از دانش" (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 11، شماره: 1
206 موانع تشریک مساعی مطلوب بخش دولتی و غیردولتی در پروژه های ساخت، بهرهبرداری و انتقال آزادراهی ایران (دریافت مقاله) نشریه مهندسی سازه و ساخت دوره: 7، شماره: 35
207 موشکافی نقش ابعاد کیفیت مدیریت منابع انسانی در تعهد سازمانی، هویت سازمانی و گرایش به ترک شغل کارکنان سازمان های دولتی ایران (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 15، شماره: 56
208 مهمان سردبیر (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 2، شماره: 4
209 نظریه مسیولیت اجتماعی؛ حلقه مفقوده استعاره سازمان به مثابه رسانه (دریافت مقاله) دو فصلنامه دین و ارتباطات دوره: 18، شماره: 39
210 نقدی بر رویکرد رهبری در غرب بر اساس مبانی فکری علامه طباطبایی (ره) (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 5، شماره: 2
211 نقش آزادی عمل اداری بوروکرات ها در تمایل به اجرای خط مشی های عمومی (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 13، شماره: 49
212 نقش تسهیم دانش در رابطه میان اجزای سرمایه های فکری و رفتار نوآورانه (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 5، شماره: 1
213 نوسازی راهبردی: بررسی نقش یادگیری سازمانی (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 12، شماره: 16
214 واکاوی ابعاد نرم پایایی سازمانی در سازمان های دولتی: پژوهشی کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت دولتی ایران دوره: 6، شماره: 2
215 واکاوی افتخار سازمانی: طراحی سنجه ای پژوهشی و اعتبارسنجی آن (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 10، شماره: 35
216 واکاوی الگوی موانع اجرای سیاست‏های کلی مبارزه با مواد مخدر در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 27، شماره: 3
217 واکاوی تطورسازه توانمندسازی در ایران با رویکرد میان رشته ای (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 10، شماره: 1
218 واکاوی دلایل بنیادین خط مشی گذاری عمومی در جامعه اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 21، شماره: 2
219 واکاوی دلایل موفقیت خطمشیهای دفاعی و هستهای در ایران (دریافت مقاله) مطالعات دفاعی استراتژیک دوره: 18، شماره: 82
220 واکاوی راهبردهای سازمان های دولتی ایران برای ایجاد تاب آوری در کارکنان در دوران همه گیری کووید ۱۹: پژوهشی کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت دولتی ایران دوره: 4، شماره: 3
221 واکاوی سازوکارهای کلیدی تقویت اعتماد عمومی به دولت:پژوهشی – ترکیبی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست دوره: 2، شماره: 8
222 واکاوی علل ناکامی یکپارچه سازی خط مشی های فرهنگی در ایران؛مطالعه مبتنی بر روش نظریه پردازی دادوبنیاد (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 10، شماره: 2
223 واکاوی عوامل کلیدی در عدم موفقیت برخی خط مشی های عمومی در ج. ا. ایران: مطالعه خط مشی های مالیاتی کشور (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 11، شماره: 1
224 واکاوی مسئولیت ملی کارکنان سازمان های دولتی؛ طراحی و اعتباریابی یک سنجه پژوهشی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد فرهنگ دوره: 7، شماره: 25
225 واکاوی موانع هماهنگی بین سازمانهای بخش عمومی ایران: پژوهش کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 5، شماره: 4
226 واکاوی نقادانه مفهوم سرمایه روان شناختی: به سوی بسترسازی الگوی هنجاری بومی- اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی دوره: 17، شماره: 55
227 واکاوی نقش داستان سرایی سازمانی در توسعه منابع انسانی؛ کنکاشی در ادبیات پژوهشی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 8، شماره: 1
228 واکاوی و تبیین تمدن سازمانی در سازمان های دولتی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 10، شماره: 1
229 واکاوی و تحلیل تبعات بیگانگی مجریان از خط مشی های عمومی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 12، شماره: 3
230 واکاوی و تحلیل تبعات سکوت ملی در نظام های سیاسی (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 5، شماره: 2
231 واکاوی و تحلیل تبعات سیاست زدگی بوروکراسی در نظام های سیاسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 9، شماره: 2
232 واکاوی و فهم اصول اسلامی خط مشی گذاری فرهنگی مبتنی بر سیره حکومتی پیامبر اکرم(ص) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 26، شماره: 1
233 هم سازی شیوه های کمی و کیفی در پژوهش های سازمانی: تاملی بر استراتژی پژوهش ترکیبی (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 13، شماره: 53
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز طیفی تصاویر ماهواره ای استر جهت بارزسازی مناطق دگرسان شده اندیس معدنی حسین آباد استان کرمان (دریافت مقاله) ششمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
2 اجرای برنامه های تغییر در چارچوب مکالمات سازمانی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی الگوهای نوین مدیریت کسب و کار در شرایط ناپایدار
3 استراتژی استدلال استعاره ای در نظریه پردازی: شکل گیری تئوری جابجایی مدیران دولتی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت
4 اقتصاد دانش محور، آموزش عالی و اشتغال: تاملی بر نقش دولت و مدیریت دولتی (دریافت مقاله) دومین همایش اشتغال و نظام آموزش عالی کشور
5 Understanding Managerial Effectiveness: Application of Repertory Grid Method (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
6 بازسازی استراتژیک مدیریت دولتی ایران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
7 تحلیل عوامل موثر بر شکلگیری انتظارات شهروندان از خدمات عمومی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سالانه اقتصاد،مدیریت و حسابداری
8 جایگاه انتظارات در مدلهای رضایت حوزه مشتریان و شهروندان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سالانه اقتصاد،مدیریت و حسابداری
9 جوهره ی مدیریت در بخش دولتی: همسازی عقلانیت و استراتژی در اجرای سیاستهای دولت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
10 چارچوبی برای شناسایی شایستگی های خط مشی گذاران ملی (نمایندگان مجلس قانونگذاری) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی نقش پژوهش در قانونگذاری
11 رابطه نوآوری و کارآفرینی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
12 راهبردهای توسعه منابع انسانی وخلاقیت سازمانی معاونت توسعه منابع انسانی وتحول اداری وزارت جهاکشاورزی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
13 رفتار شهروندی در سازمانهای دولتی: تاملی بر مبانی و رویکردهای تئوریک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت رفتار شهروندی سازمانی
14 طراحی الگوی شایستگی مدیران در بخش سلامت (رویکرد استراتژی تئوری داده بنیاد) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم رفتاری و اجتماعی
15 فهم جوهره خط مشی گذاری باز: واکاوی نظری چرایی و چیستی خط مشی گذاری باز (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
16 گونه شناسی ابزارهای خط مشی عمومی مبتنی بر چارچوب نهادی در دولت (دریافت مقاله) سومین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی
17 معرفی الگوی موفق مدیریت راهبردی توسعه حمل و نقل و کاهش مصرف انرژی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
18 مقایسه ارزش ها و شایستگی های مدیران دولتی و خصوصی در ایران: پژوهشی تطبیقی برمبنای پیمایش MVP (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت