دکتر محمد بخشوده

دکتر محمد بخشوده استاد

دکتر محمد بخشوده

Dr. Mohamad Bakhshoudeh

استاد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آثار اقتصادی و زیست محیطی کاهش موانع واردات: تحلیلی در چارچوب تعادل عمومی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 12، شماره: 1
2 آزادسازی قیمت ها و تغییرات الگوی مصرف خانوار درایران: یکی کردن جدول های داده– ستانده و سیستم تقاضای خانوار (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 6، شماره: 3
3 آسیب پذیری کشاورزان حوضه آبریز بختگان قبل و پس از وقوع خشکسالی: رهیافت اقتصاد سنجی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 12، شماره: 3
4 اثر اطلاع رسانی در مورد کیفیت برنج بر رفاه مصرف کنندگان در شهر شیراز (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 45، شماره: 2
5 اثر توسعه اقتصادی و شهرنشینی بر انتشار آلودگی در ایران (دریافت مقاله) مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی دوره: 10، شماره: 38
6 اثر حذف یارانه گاز طبیعی بر خالص رفاه خانوارهای روستایی و شهری در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی دوره: 3، شماره: 1
7 اثر رشد اقتصادی بر پایداری محیط زیست در ایران: کاربرد شاخص ردپای بوم شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی دوره: 2، شماره: 3
8 اثرات افزایش قیمت حامل های انرژی بر رفاه تولیدکنندگان گندم در شهرستان فسا (دریافت مقاله) مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی دوره: 11، شماره: 44
9 اثرات تغییر شرایط آب و هوایی بر بخش کشاورزی حوضه آبریز رودخانه خیرآباد: کاربرد مدل WEAP (دریافت مقاله) مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی دوره: 13، شماره: 4
10 اثرات خاک ورزی حفاظتی بر کارایی فنی گندم کاران در شهرستان دزفول (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 31، شماره: 1
11 اثرات سیاست های پولی بر رفتار مصرفی خانوارهای روستایی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 9، شماره: 31
12 ارزش گذاری مشروط دوگانه دوبعدی یک پارک درون شهری (مطالعه موردی پارک آزادی شیراز) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 19، شماره: 5
13 ارزیابی پایداری کشاورزی استان فارس با استفاده از رهیافت برنامه ریزی توافقی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی دوره: 4، شماره: 13
14 ارزیابی ضرورت حمایت دولت از تولیدکنندگان گندم در استان فارس: کاربرد مفاهیم اقتصاد مقیاس (دریافت مقاله) مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی دوره: 11، شماره: 42
15 استراتژی جایگزینی بهینه گاوهای شیری با ظرفیت های مختلف تولید شیر در استان فارس (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 26، شماره: 3
16 اطلاعات نامتقارن و تقاضای بیمه درمانی اختیاری در شهرستان شیراز (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد توسعه و برنامه ریزی دوره: 4، شماره: 1
17 امنیت آب در حوضه آبریز سد کوثر در شرایط تغییر اقلیم:کاربرد روش سیستم دینامیک (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 13، شماره: 1
18 انتخاب و رتبه بندی سیستم های آبیاری در استان اصفهان: کاربرد ماتریس معیارها، کاراییکیفی گزینه ها و برنامه ریزی چندمعیاری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 11، شماره: 40
19 انتخاب و رتبه بندی سیستم های آبیاری در استان اصفهان: کاربرد ماتریس معیارها، کاراییکیفی گزینه ها و برنامه ریزی چندمعیاری (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 40
20 اندازه گیری تجارت میان صنعت ایران و جامعه اقتصادی اروپا برای محصولات باغبانی: کاربردشاخص های گروبل لوید و آکینو (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 32
21 اندازه گیری تجارت میان صنعت ایران و جامعه اقتصادی اروپا برای محصولات باغبانی: کاربردشاخص های گروبل ـ لوید و آکینو (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 9، شماره: 2
22 اندازه گیری میزان و چگونگی کمک محصولات زراعی به بهره وری مناطق عمده ی زراعی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 5، شماره: 4
23 اولویت بندی راهکارهای مقابله با اثرات هزینه ای حذف یارانه انرژی به وسیله تولید کنندگان مرغ گوشتی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی دوره: 11، شماره: 41
24 بازاریابی گل رز هلندی در شهرستان اصفهان (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 50
25 بازاریابی گل رز هلندی در شهرستان اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 13، شماره: 48
26 برآورد تمایل به پرداخت مصرف کنندگان برای گوشت مرغ بدون آنتی بیوتیک در شهر شیراز (دریافت مقاله) مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی دوره: 14، شماره: 1
27 برداشتن موانع غیرتعرفه یی اقتصاد ایران و اثر آن برکشاورزی و رفاه روستایی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 6، شماره: 2
28 بررسی آثار رفاهی حذف مداخله دولت از بازار ذرت ایران (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 46، شماره: 1
29 بررسی ابعاد کمبود آموزشی در جامعه ی روستایی ایران با تمرکز بر دانش اطلاعاتی و اولویت های رویارویی با آن (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 6، شماره: 3
30 بررسی اثر افزایش قیمت حامل های انرژی بر تقاضای نهاده های موثر بر کیفیت محیط زیست در تولید گندم استان فارس (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی دوره: 2، شماره: 2
31 بررسی اثر پذیرش تسطیح لیزری بر مدیریت تقاضای آب در شهرستان مرودشت (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 5، شماره: 2
32 بررسی اثرات توسعه ی بازار حراج گل و گیاهان زینتی برمنافع عوامل بازاریابی در ایران:مطالعه ی موردی بازار گل رز شاخه بریده در اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 4، شماره: 3
33 بررسی اثرات حمایتی سیاست خرید تضمینی روی سطح زیر کشت وعملکرد پنبه، سیب زمینی و پیاز در استان فارس (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 10، شماره: 3
34 بررسی اثرات حمایتی سیاست خرید تضمینی روی سطح زیر کشت وعملکرد پنبه، سیب زمینی و پیاز در استان فارس (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 37
35 بررسی ارتباط تقاضای روبروی واحدهای تولیدی با تقاضای مصرف کنندگان گوشت در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 27، شماره: 4
36 بررسی اعتبارات بر اشتغال زایی و تقاضای اعتبارات در کشاورزی استان فارس (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 8، شماره: 1
37 بررسی انتقال قیمت حبوبات در استان فارس (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 14، شماره: 1
38 بررسی تاثیر آزادسازی تجاری کشاورزی بر سهم صادرات و واردات بخش های کشاورزی و خدمات ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 25، شماره: 4
39 بررسی تعیین کننده های پذیرش تنوع فعالیت گاوداران شیری در منطقه شیراز و مرودشت:کاربرد مدل سازی انتخابی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 24، شماره: 3
40 بررسی چگونگی انتقال قیمت جهانی غلات به بازارهای داخلی این محصولات در ایران: کاربرد کشش جانشینی آرمینگتون و کشش ارزی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 29، شماره: 4
41 بررسی دسترسی به وام گروه های فقیر در مناطق روستایی استان کهگیلویه و بویراحمد (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 2، شماره: 4
42 بررسی رابطه بین مهارت های ارتباطی و سازگاری اجتماعی با کیفیت زندگی در دانشجویان زن دانشگاه آزاد سیرجان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی دوره: 7، شماره: 1
43 بررسی ساختار بازار و نظام بازاریابی گل و گیاهان زینتی در ایران مطالعه موردی؛ بازار گل رز شاخه بریده در اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 23، شماره: 2
44 بررسی صرفه اقتصادی ناشی از مقیاس در خانوارهای روستایی ایران (دریافت مقاله) مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی دوره: 9، شماره: 33
45 بررسی عرضه ی خوراک دام و طیور برای کفایت عرضه ی مواد پروتیینی حیوانی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 5، شماره: 4
46 بررسی عوامل موثر بر پذیرش تسطیح لیزری در استان فارس (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 43، شماره: 3
47 بررسی عوامل موثر بر توسعه و پذیرش آبیاری بارانی (مطالعه موردی استان اصفهان) (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 39، شماره: 1
48 بررسی عوامل موثر بر ناپایداری تولید و درآمد و ریسک پدید آمده از آن در بخش کشاورزی (دریافت مقاله) فصلنامه بیمه و کشاورزی دوره: 5، شماره: 15
49 بررسی قدرت بازار و کارایی ناشی از تمرکز در بازار فروش گوشت قرمز استان فارس (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 3، شماره: 2
50 بررسی کاهش رفاه تغذیه ای مصرف کنندگان خشکبار ناشی از انفجار قیمت آن در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 8، شماره: 3
51 بررسی مزیت نسبی و برآورد پتانسیل تجاری ایران باکشورهای توسعه یافته و در حال توسعه (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 8، شماره: 2
52 بررسی منابع ریسک تولید برنجکاران استان مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه بیمه و کشاورزی دوره: 6، شماره: 19
53 بررسی میزان آسیب پذیری در برابر فقر در مناطق روستایی شهرستان فسا (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 3، شماره: 3
54 پیش بینی تغییرات کاربری زمین و اولویت بندی مناطق ناپایدار زیست محیطی حوضه آبریز رودخانه هلیل رود (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 50، شماره: 2
55 تاثیر تحولات جمعیتی و ارزش افزوده کشاورزی بر شدت انرژی در بخش کشاورزی ایران (دریافت مقاله) دو فصلنامه نامه انجمن جمعیت شناسی دوره: 13، شماره: 26
56 تاثیر ترجیح های زمانی مصرف کنندگان بر انتخاب برنج ارگانیک در شهر شیراز (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 14، شماره: 4
57 تاثیر تغییر اقلیم بر کاربری اراضی و پوشش گیاهی استان فارس: کاربرد روش سیستم پویا (دریافت مقاله) مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی دوره: 15، شماره: 3
58 تاثیر تغییرات قیمت و در آمد بر الگوی مصرف برنج در شیراز (دریافت مقاله) مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی دوره: 3، شماره: 11
59 تاثیر مصرف برنج ارگانیک بر مطلوبیت خانوارها در شیراز: گرایش به پرداخت مازاد (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 13، شماره: 3
60 تحلیل اثر کاهش یارانه مواد غذایی بر روی نابرابری درآمدی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 8، شماره: 1
61 تحلیل الگوی مصرفی کالاهای مشمول یارانه: کاربرد سیستم تقاضای تقریبا ایده آل درجه 2 (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 6، شماره: 4
62 تحلیل تاثیر افزایش قیمت حامل های انرژی بر هزینه تولیدگندم در استان فارس: کاربرد سیستم عرضه تقریبا ایده آل (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 10، شماره: 1
63 تحلیل رفاهی مداخلات دولت در بازار گندم و اثرات آن بر بازار جو در قالب تیوری بازی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 26، شماره: 2
64 تغییرات امنیت غذایی ناشی از سیاست حذف یارانه انرژی در بازار گوشت ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 30، شماره: 1
65 عوامل فردی، اقتصادی، اجتماعی، محیطی و زراعی موثر بر پذیرش یکپارچه سازی اراضی کشاورزی: مورد مطالعه شهرستان شیراز (دریافت مقاله) مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی دوره: 6، شماره: 22
66 عوامل مؤثر بر اشتغال زارعین به فعالیت‌های خارج از مزرعه و تأثیر آن بر برابری درآمد در شهرستان مرودشت (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 34، شماره: 3
67 عوامل موثر بر پذیرش و تاخیر در پذیرش بیمه گندم و جو در شهرستان مبارکه (دریافت مقاله) فصلنامه بیمه و کشاورزی دوره: 6، شماره: 19
68 عوامل موثر بر تخریب زیست محیطی کشورهای منا متغیرهای ابزاری داده های ترکیبی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی دوره: 1، شماره: 1
69 کاربرد آزمون تقریب میانگین برای تعیین خانوارهای مشمول کمک های نقدی دولت در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 6، شماره: 1
70 کاربرد روش سیستم دینامیک در ارزیابی اثرات سیاست های مدیریت تقاضای آب در حوضه آبریز رودخانه خیرآباد (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 51، شماره: 2
71 کاربرد شبیه سازی تصادفی و رتبه بندی گزینه های خطرپذیر:یک ره یافت تجربی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 6، شماره: 2
72 کاربرد فرضیه ی بازی ها در تعیین پایداری الگوهای زراعی منطقه بوانات استان فارس با توجه به هدف های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 11، شماره: 2
73 مطالعه شکاف بهره وری در تولید نباتات صنعتی استان های مختلف ایران (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 2، شماره: 1
74 مطالعه قراردادهای همکاری خانوارهای روستایی در تولید محصولات زراعی دشت فیروزآباد (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 25، شماره: 3
75 مطالعه ی عوامل موثر بر زمان پذیرش هموارسازی لیزری زمین در استان فارس (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 6، شماره: 1
76 مقایسه ی رویکرد فقر درآمدی و رویکرد چندبعدی فقر مسکن در برنامه ی حمایت از مسکن روستایی در ایران (دریافت مقاله) مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی دوره: 5، شماره: 0
77 مقایسه ی عوامل موثر بر انتشار آلاینده های دی اکسید کربن و متان در کشورهای گروه D-۸ (دریافت مقاله) ماهنامه اکتشاف و تولید نفت و گاز دوره: 1399، شماره: 183
78 نابرابری منطقه ای و همگرایی بهره وری غلات در استانهای مختلف ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 23، شماره: 2
79 نقش حمایت های دولت در درآمد تولید کنندگان و مخارج مصرف کنندگان گندم و برنج در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 10، شماره: 34
80 واکنش سطح زیر کشت محصولات کشاورزی نسبت به قیمت و تعیین موقعیت محصولات الگو برای ایجاد بیمه درآمد در استان فارس (دریافت مقاله) فصلنامه بیمه و کشاورزی دوره: 5، شماره: 18
81 هزینه های جنبی برداشت بی رویه از منابع آب زیرزمینی و تعیین عوامل موثر بر آن در شهرستان ممسنی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 4، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر توزیع درآمد بر الگوی مصرف خانوارهای روستایی ایران کاربرد مدل سیستم تقاضای تقریبأ ایده آل - درجه ٢ (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
2 اثرات خاک ورزی حفاظتی بر بهره وری تولید گندم در شهرستان دزفول (دریافت مقاله) همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزی
3 اثرات رفاهی کاهش یارانه کود شیمیایی بر تولید کنندگان گندم استان فارس (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی کشاورزی و توسعه
4 اثربخشی آموزش مهارت های اساسی زندگی بر تعادل روانشناختی مددجویان زندان شهرستان بافت (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم
5 اثربخشی آموزش مهارت های اساسی زندگی بر تنظیم هیجانات مددجویان زندان شهرستان بافت (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم
6 ارائه الگویی برای بکارگیری دولت سیار (موبایل) در کشاورزی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
7 ارتقاء کارایی استفاده از آب آبیاری در شرایط ریسک تولید : مزارع گندم (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
8 ارزشگذاری گوشت مرغ بدون آنتی بیوتیک از دیدگاه مصرف کنندگان (کاربرد روش دو مرحله ای هکمن) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
9 ارزیابی و انتخاب سیستم بهینه آبیاری در شهرستانهای فریدون و سمیرم (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
10 الگوی انتقال قیمت درساختار بازار شیلات شمال ایران؛ مطالعه موردی: ماهی سفید (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
11 انتقال قیمت های جهانی به بازارهای داخلی محصولات کشاورزی ایران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
12 اولویت بندی مکانی استقرار صنایع تبدیلی کشاورزی در مناطق روستایی استان فارسبا استفاده از تکنیک TOPSIS (دریافت مقاله) ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی
13 بررسی اثر تغییر قیمت برنج بر رفاه خانوارهای استان فارس (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
14 بررسی اقتصادی واحدهای بهره برداری چوب جنگلهای استان گیلان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
15 بررسی تاثیر سناریوهای مختلف تغییر قیمت کالاهای یارانه ای بر پروتئین دریافتی خانوارهای ایرانی:کاربرد مدل تقاضای تقریبا ایده آل- درجه دو سانسور شده (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
16 بررسی تأثیر بیمه محصولات کشاورزی بر وضعیت اقتصادی باغداران آذربایجان (دریافت مقاله) ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی
17 بررسی تقاضای صادرات پسته و خرمای ایران به کشور های مختلف (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
18 بررسی خدمات قابل ارائه در پورتال های کشاورزی به همراه مقایسه پورتال هایی از کشورهای آمریکا، مالزی و ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی برق کامپیوتر و فناوری اطلاعات
19 بررسی رشد بهره‌وری کل عوامل تولید خرما و انگور در استان‌های بوشهر، خوزستان و سیستان و بلوچستان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی خرما، چالشها و پتانسیلهای تولید و صادرات خرما در ایران
20 بررسی عوامل موثر بر مصرف غذاهای راحت و آماده در خانوارها: مروری بر مطالعات (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
21 بررسی گذر از کشاورزی موجود به کشاورزی ارگانیک با روش SWOT-ANP (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
22 بررسی مزیت نسبی صادرات سیب در ایران و تغییرات آن (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
23 بررسی ویژگی های گروههای فقیر و تعیین درصد افراد زیر خط فقر در مناطق روستایی: مطالعه موردی استان سیستان و بلوچستان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
24 بهبود مدیریت تقاضای آب آبیاری با تاکید بر استفاده پایدار از آب درحوضه رودخانه کر: مساعدت سیستم حمایت تصمیم (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
25 تدوین و انتخاب استراتژی های بهینه توسعه زعفران در افغانستان (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی زعفران
26 ترجیج زمانی و تمایل به پرداخت مازاد مصرف کنندگان برای برنج ارگانیک در شهر شیراز (دریافت مقاله) هفتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایران
27 تعیین الگوی کشت محصولات کشاورزی با تأکید بر تجارت آب مجازی در منطقه مرودشت (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
28 تعیین ذینفعان برنامه پرداخت نقدی پس از هدفمندی یارانه ها در مناطق شهری ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران
29 عوامل مؤثر بر مشارکت بهره برداران در مدیریت مراتع در استان فارس (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
30 قیمت گذاری محصولات کشاورزی بر اساس روش افزایش بها (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
31 مدیریت تقاضای آب کشاورزی در سطح مزرعه مطالعه موردی: دشت فیروز آباد (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
32 مطالعه عوامل مؤثر بر زمان پذیرش تسطیح لیزری در استان فارس (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
33 مطالعه میزان حمایت از محصولات کشاورزی در استانهای منتخب کشور با استفاده از معیار نرخ حمایتی حاشیه فروش MPR (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
34 مقایسه روشهای مختلف پیش بینی : مطالعه موردی قیمت پیاز و سیب زمینی در ایران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
35 مقایسه فقر و ناامنی غذایی خانوارهای روستایی و شهری استان خراسان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران