دکتر علیرضا بندانی

دکتر علیرضا بندانی استاد گروه گیاه پزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران

دکتر علیرضا بندانی

Dr. Alireza Bandani

استاد گروه گیاه پزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر دماهای مختلف القاکننده دیاپوز بر توانمندی زیستی زنبور پارازیتویید Trichogramma brassicae Bezdenko (Hym: Trichogrammatidae) (دریافت مقاله) دو فصلنامه کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 6، شماره: 2
2 اثر عصاره پروتئینی تریتیکاله روی فعالیت آلفا آمیلاز گوارشی شب پره مینوز گوجه فرنگی (Tuta absoluta Meyrick (Lep.: Gelechiidae (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات آفات گیاهی دوره: 6، شماره: 1
3 اثر عصاره پروتئینی تریتیکاله روی فعالیت آلفا آمیلاز گوارشی کرم غوزه Helicoverpa armigera (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات آفات گیاهی دوره: 2، شماره: 1
4 اثرات بازدارندگی رشد، ضد تغذیه ای و کشندگی عصاره متانولی مغز دانه چریش روی کرم قوزه پنبه(Helicoverpa armigera (Hubnerدر مقایسه با دو ترکیب تجاری نیم آزال و نیم پلاس (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 13، شماره: 47
5 اثرات بازدارندگی رشد، ضد تغذیه ای و کشندگی عصاره متانولی مغز دانه چریش روی کرم قوزه پنبه(Helicoverpa armigera (Hubnerدر مقایسه با دو ترکیب تجاری نیم آزال و نیم پلاس (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 49
6 Effect of pederin on activity of digestive and detoxifying enzymes of Ephestia kuehniella (Lep: Pyralidae) and Tribolium confusum (Col: Tenebrionidae) (دریافت مقاله) Journal of Crop Protection دوره: 8، شماره: 1
7 Effects of cereal seed protinaceous extracts on α-amylase and proteinase activity of salivary glands of Carob moth, Ectomyelois ceratoniae (Lepidoptera: pyralidae) (دریافت مقاله) Journal of Crop Protection دوره: 2، شماره: 3
8 How does host quality affect oviposition rate and diapause in sexual and asexual Trichogramma brassicae? (دریافت مقاله) Journal of Crop Protection دوره: 7، شماره: 3
9 Insecticidal activity of five medicinal plant essential oils against the cabbage aphid, Brevicoryne brassicae (دریافت مقاله) Journal of Crop Protection دوره: 3، شماره: 2
10 The Antibacterial Effect of American Cockroach Hemolymph on the Nosocomial Pathogenic Bacteria (دریافت مقاله) میکروبیولوژی بالینی و عفونت دوره: 2، شماره: 1
11 Variable induction of cuticle-degrading enzymes of Beauveria bassiana isolates in the presence of different insect cuticles (دریافت مقاله) Journal of Crop Protection دوره: 9، شماره: 4
12 Variable susceptibility in populations of Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae) to propargite and chlorpyrifos (دریافت مقاله) Journal of Crop Protection دوره: 10، شماره: 1
13 Xanthogalerucella luteola (Col.: Chrysomelidae) α-amylase affected by seed proteinaceous extract from datura, wild oat and amaranth seeds (دریافت مقاله) Journal of Crop Protection دوره: 5، شماره: 2
14 بررسی اثر جفت گیری برسمیت اسانس رزماری (Rosmarinus officinalis) علیه سوسک چهار نقطه ای حبوبات(Callosobruchus macullatus). (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 53، شماره: 1
15 بررسی اثر مادری دما بر القای دیاپوز در زنبور پارازیتویید Trichogramma brassicae غیرآلوده و آلوده به باکتریWolbachia (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات آفات گیاهی دوره: 7، شماره: 2
16 بررسی زهرآگینی و نحوه تندش کنیدی جدایه های مختلف قارچ Beauveria bassiana (دریافت مقاله) دو فصلنامه کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 7، شماره: 1
17 بررسی مقاومت مراحل مختلف رشدی سفید بالک پنبه Bemisia tabaci (Hemiptera: Aleyrodidae) نسبت به حشره کش اسپیروتترامت (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 54، شماره: 1
18 تاثیر حشره کش های پریمیکارب و تیامتوکسام بر فعالیت آنزیم های سم- زدای شته سیاه باقلا (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی دوره: 5، شماره: 2
19 تاثیر مهارکننده های پروتئینی استخراج شده از دانه های ماش، نخود و گندم بر فعالیت آلفا- آمیلاز روده ای لاروهای سفیده ی بزرگ کلم (Pieris brassicae L. (Lep.: Pieridae (دریافت مقاله) پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی دوره: 4، شماره: 2
20 تاثیر مهارکننده های پروتیینی بذر گیاهی بر فعالیت پروتیاز گوارشی شب پره مینوز گوجه فرنگی Tuta absoluta Meyrick (Lep.: Gelechiidae) (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 30، شماره: 3
21 شناسایی ژن های کاندیدای گلوتاتیون اس ترانسفراز (GST) در سن گندم، Eurygaster integriceps Put. (Hem.: Scutelleridae)، با آنالیز کل ترانسکریپتوم (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 37، شماره: 1
22 شناسایی و بررسی الگوی بیان ژن پروتئین ذخیره ای هگزامرین (Hexamerin) در حشرات دیاپوزی و غیر دیاپوزی سن گندم Eurygaster integriceps (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 53، شماره: 2
23 مقایسه اثر عصاره پروتئینی استخراج شده از بذر سه گونه گیاهی روی فعالیت آنزیم آلفا-آمیلاز غدد بزاقی سن گندم (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات آفات گیاهی دوره: 2، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر آفت کش ارگانیک سولان بر مراحل نابالغ و بالغ کنه تارتن دو لکه ای Tetranychus urticae و شته رز Macrosiphum rosae (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
2 اثر شبه هورمون جوانی پیرپروکس فن روی مراحل سنی سن گندم ( تخم ها، پوره ها و حشرات کامل ) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
3 اثر کنه کشی عصاره برگ گیاه اکالیپتوس Eucalyptus comondulensis و کونوکارپوس Conocarpus erectus روی کنه تارتن دونقطه ای Tetranychus urticae (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
4 اثرات توام عصاره های گیاهی و قارچ Beauveria bassiana علیه Hyphantria cunea روی میزبا نهای گیاهی مختلف (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
5 استفاده از روش های بیوتکنولوژی در مطالعه ویژگیهای گوارشی سرخرطومی حنایی خرما Rhynchophorus ferrugineus (Coleoptera:Curculionidae) (دریافت مقاله) همایش ملی و جشنواره علمی خرمای ایران
6 بررسی حساسیت دو جمعیت شته پنبه Aphis gossipii (Hom.: Aphididae) به حشره کشهای پی متروزین و ایمیداکلوپرید (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اصلاح الگوی مصرف با محوریت منابع طبیعی، کشاورزی و دامپزشکی
7 بررسی روند بلندمدت عملکرد واقعی و عملکرد قابل حصول در استان های اصلی تولیدکننده گندم کشور (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
8 تاثیر مهارکنندههای پروتئینی بر فعالیت آنزیم آلفا-آمیلاز گوارشی شب پره پشتPlutella xylostella Linnaeus (Lep.: Plutellidae) الماسی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انجمن های علمی دانشجویی رشته های کشاورزی و منابع طبیعی
9 تعیین چندشکلی ژنوتیپهای گندم بومی سیستان با استفاده از نشانگرهای مولکولی نیمه تصادفی(ISJ( Intron Splicing Junction و مقایسه آن بانشانگر RAPD-PCR (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران
10 جداسازی و تشخیص آلفا - آمیلاز Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae) و تأثیر عصاره های پروتئینی چند گیاه بر فعالیت آن (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
11 خاموشی ژن گلوتن هیدرولاز در سن گندم با استفاده از تکنیک RNAi (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی
12 شبپره مینوز گوجه فرنگی Lep.: Gelechiidae Tuta absoluta Meyrick به عنوان آفت مهم گوجه فرنگی در ایران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انجمن های علمی دانشجویی رشته های کشاورزی و منابع طبیعی
13 شناسایی و بررسی فعالیت آلفا-گلوکوزیداز و بتا-گلوکوزیداز گوارشی در لوله گوارش سرخرطومی حنایی خرما (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
14 فعالیت آلفا آمیلاز در ابریشم باف پاییزی Hyphantria cunea روی میزبان های گیاهی مختلف (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
15 مقایسه فعالیت آلفا-آمیلاز گوارشی در دو گونه شته باقلا و شته جالیز با تکنیک الکتروفورز (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
16 ورود گونه مقاوم شب پره مینوز گوجه فرنگی Tuta absoluta Meyrick (Lepidoptera:Gelechiidae به ایران و تهدید های پیش رو (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری