مهدی تاج بخش

 مهدی تاج بخش استاد، دانشگاه ارومیه

مهدی تاج بخش

Mahdi Taj Bakhsh

استاد، دانشگاه ارومیه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثرات دگر آسیبی خردل سفید، بومادران زرد، مریم گلی، درمنه و برگ گردو بر لوبیا قرمز (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 9، شماره: 1
2 بررسی روش های موثر در شکستن خواب بذرالبنج مشبک (Hyoscyamus reticulatus L.) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 12، شماره: 2
3 بررسی عملکرد زراعی و تنوع حشرات در الگوهای مختلف کشت مخلوط لوبیا و شوید (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 16، شماره: 2
4 مطالعه تاثیر تنش سرما بر برخی صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک دانهال کدو حلوایی (Cucurbita moschata L.) تحت محلول پاشی ترکیبات مقاومت به سرما (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 11، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر پرلیت، ورمی کمپوست و آکوازورب بر کاهش اثر تنش خشکی در ذرت دو منظوره 678 (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
2 اثر دورهای مختلف آبیاری بر عملکرد و صفات کمی در سه رقم آفتابگردان (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
3 اثر فرسودگی و پرایمینگ بر برخی خصوصیات جوانه زنی بذر پیاز (.Allium cepa L) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی دیم ایران
4 اثر محرک های رشد ارگانیک و آب مغناطیسی بر عملکرد پروتئین سویا (Glycine max L) در زمان های برداشت (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
5 اثر محرک های رشد ارگانیک، نانوکلات آهن و آب مغناطیسی بر شاخص بهره وری و عملکرد روغن سویا (Glycine max) در زمان های برداشت (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
6 اثر محلول پاشی اسید سالسیلیک و سولفات روی بر برخی خصوصیات کیفی سورگوم علوفه ایاسپیدفید تحت تنش کمآبی (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
7 اثر محلول پاشی اسید سالسیلیک و سولفات روی برعملکرد علوفه و برخی صفات فیزیولوژیک سورگوم علوفه ای اسپیدفید تحت تنش کم ابی (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
8 اثرات تنش خشکی ناشی ازپلی اتیلن گلایکول بربرخی ویژگیهای جوانه زنی گیاه دارویی بذرالبنج (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
9 اثرات مصرف برگی عناصر ریز مغذی آهن، روی و منگنز بر خصوصیات کمی و کیفی سورگوم اسپید فید در کشت دوم در خوی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
10 اثرمحلول پاشی عصاره کودهای آلی بیولوژیکی و اوره برروابط بین خصوصیات مورفولوژیک ریشه و اندام هوایی گیاه ماش (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
11 ارزیابی بررسی پیش تیمارهای آرمان 4، سولفات روی و نانواکسید آهن بر جوانه زنی بذور گیاه دارویی شنبلیله در شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی
12 ارزیابی تاثیر پیش تیمار بذر بر روی شاخص های جوانه زنی، و روند مصرف ذخایر بذر پیاز (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی
13 ارزیابی تاثیر پیش تیمار بذر بر روی شاخص های جوانه زنی، هدایت الکتریکی و روند مصرف ذخایر بذر گندم (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی
14 ارزیابی تاثیر پیش تیمار همئوپاتیک بذر بر کاهش خسارات تنش شوری در مرحله ی جوانه زنی و رشد گیاهچه کنجد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی دیم ایران
15 ارزیابی تاثیر پیش تیمارهای نیترات پتاسیم و هیدروپرایمینگ بذر بر کاهش آثار تنش شوری در مرحله ی جوانه زنی و رشد گیاهچه کنجد (.Sesamum indicum L) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی دیم ایران
16 ارزیابی تحمل به تنش سرما در ژنوتیپ های گندم (دریافت مقاله) همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت
17 ارزیابی خصوصیات کمی و کیفی ارقام جد ید گوجه فرنگی در استان‌آذربایجان غربی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی
18 ارزیابی فراورده های اسیدهای آمینه، نانوکلات آهن و آب مغناطیسی بر ترکیب اسید چرب نمونه های روغن سویا (Glycine max) در زمان های متفاوت برداشت (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
19 بررسی اثر تیمار حرارتی بر جوانه زنی سوخ، کاهش وزن و عمر انباری پیاز خوراکی (Allium cepa L.) (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
20 بررسی اثر محلول پاشی عصاره کودهای آلی، بیولوژیک و اوره بر شاخص های مورفولوژیک ریشه ماش در شرایط گلخانه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
21 بررسی اثزات آللوپاتیک پنج گونه گیاهی ب ویژگی های رشدی کلزای بهاره (Brassica napus olifera L) (دریافت مقاله) سومین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی (غرب ایران)
22 بررسی تاثیر تراکم کاشت بر صفات مورفولوژیک هیبرید های سورگوم علوفه ای در شرایط کشت دوم در منطقه خوی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
23 بررسی تاثیر تراکم کاشت بر عملکرد کمی و کیفی هیبرید های سورگوم علوفه ای به عنوان کشت دوم در منطقه خوی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
24 بررسی تنوع زیستی برخی ازگیاهان دارویی شهرستان نقده (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
25 بررسی عملکرد دانه و برخی از خصوصیات زراعی در کشت خالص و مخلوط ذرت و سویا (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
26 بررسی میزان پروتئین عملکرد پروتئین عملکرد دانه بیوماس و شاخص برداشت در تراکم هایم ختلف بوته در شش رقم گندم بهاره (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
27 تاثیر پرایمینگ بذر و غلظت های مختلف شوری بر جوانه زنی و شاخص های رشد گیاه جو (Hordeum Vulgare. L) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی
28 تاثیر پرایمینگ در تعدیل تنش شوری بر جوانه زنی بذر ماش سبز (.Vigna radiate L) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی
29 تاثیر پیش تیمار بذر بر روی شاخص های جوانه زنی شنبلیله (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی دیم ایران
30 تاثیر پیش تیمار بذر و محلول پاشی چهار ماده محرک رشد بر عملکرد گندم زرین (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
31 تاثیر تراکم کاشت بر شاخص های رشد هیبرید های سورگوم علوفه ای در شرایط کشت دوم در منطقه خوی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
32 تاثیر تنش شوری بر کربوهیدرات های محلول و کلروفیل و محتوای یونی ارقام گندم بهاره (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
33 تاثیر تیمارهای مختلف پیش از کاشت بذر در بهبود خصوصیات جوانه زنی و شاخص های رشد بذر ماش سبز تحت تنش شوری (دریافت مقاله) سومین همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی
34 تاثیر جاذب های رطوبتی بر تنش خشکی روی ذرت (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
35 تاثیررژیم های آبیاری روی جوانه زنی و رشدگیاهچه دربذرهای تولید شده بابونه آلمانی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
36 تاثیرموادضدتنش برروی برخی ازاجزای عملکرد ذرت تحت شرایط آبیاری محدود (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
37 تأثیر پرایمینگ گندم بر روی صفات مورفولوژیکی و عملکرد گندم تحت شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
38 تأثیر زمان و غلظت های مختلف محلول پاشی با کودهای نانو اکسید و کلات آهن بر روی خصوصیات کمی و کیفی سورگوم علوفه ای در کشت دوم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم
39 تأثیر زمان و غلظت های مختلف محلول پاشی با کودهای نانو اکسید و کلات آهن بر روی خصوصیات کمی و کیفی سورگوم علوفه ای در کشت دوم (دریافت مقاله) همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت
40 تأثیر زمان و غلظت های مختلف محلول پاشی با کودهای نانواکسید و کلات آهن بر روی خ صوصیات کمی و کیفی سورگوم علوفه ای در کشت دوم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
41 تجزیه حساسیت محیطی ارقام گندم بهاره در تراکم های مختلف بوته (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
42 تغییرات خصوصیات مورفولوژیک اندام هوایی ماش تحت تأثیر محلول پاشی عصاره کودهای آلی، بیولوژیک و اوره (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
43 تنوع زیستی و معرفی گیاهان در حال انقراض دره های نعمت، بابا حسن و سلطان یعقوب شهرستان نقده (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
44 مطالعه تاثیر اسموپرایمینگ بذر بر جوانه زنی و رشد گیاهچه در کلزا (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
45 مقایسه دو روش کاشت روی عملکرد و برخی خصوصیات کیفیدو رقم پیاز خوراکی (Allium cepa L.) پوستر (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران