دکتر محمدعلی آقایی

دکتر محمدعلی آقایی دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر محمدعلی آقایی

Dr. Mohamad Ali Aghaei

دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آنتروپی وضعیت مالی یا اندازه تغییرات مورد انتظار در ترکیب ترازنامه (دریافت مقاله) فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی دوره: 4، شماره: 1
2 اثر روابط سیاسی با دولت بر ارتباط بین قدرت مدیرعامل و ساختار سرمایه در شرکت ها (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری و منافع اجتماعی دوره: 11، شماره: 3
3 اثر کیفیت اطلاعات حسابداری بر رابطه بین محدودیت مالی با بازده سهام و سرمایه گذاری جدید (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری و منافع اجتماعی دوره: 12، شماره: 4
4 اجرای حسابرسی عملیاتی با استفاده از رویکرد تحلیل پوششی داده یکپارچه (IDEA): مدرکی از صنعت بیمه ایران (دریافت مقاله) مجله مدل سازی پیشرفته ریاضی دوره: 3، شماره: 2
5 ارائه الگویی جهت کمی کردن محتوای اطلاعات با استفاده از تئوری اطلاعات (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های حسابداری مالی دوره: 11، شماره: 3
6 ارائه مدل اقتضایی تاثیر ساختار هیئت مدیره بر کیفیت سود: رویکرد معادلات ساختاری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 10، شماره: 3
7 ارتباط بین سرمایه اجتماعی و مولفه‌های اخلاق حرفه‌ای اعضای هیأت علمی (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 14، شماره: 5
8 ارزیابی عملکرد شرکت با استفاده از نسبت های مالی: کاربردی از رویکرد تحلیل پوششی داده بوت استرپ شده (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی صنایع و مدیریت شریف دوره: 32، شماره: 2
9 الگوسازی مفهومی اخلاق در حسابداری و پیمایش دیدگاه حسابداران (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 7، شماره: 3
10 اهمیت محیط اطلاعات داخلی برای اجتناب مالیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های حسابداری مالی دوره: 8، شماره: 4
11 بررسی اثر چرخش اجباری حسابرسان بر ارتباط بین حق‌الزحمه حسابرسی با ارزش افزوده بازار، ارزش افزوده اقتصادی و فرصت‌های رشد شرکت‌ها (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری مالی دوره: 11، شماره: 44
12 بررسی اثر نوفه ها بر کاهش ضریب واکنش به سود حسابداری (دریافت مقاله) پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی دوره: 12، شماره: 48
13 بررسی اثربخشی حسابرسی داخلی در عملکرد مدیریت ریسک و کنترل سازمان های دولتی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 5، شماره: 3
14 بررسی ارتباط غیرخطی بین سرمایه‎گذاری در دارایی‎های ثابت و عملکرد شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری دوره: 6، شماره: 20
15 بررسی تاثیر انگیزه های شخصی مدیران و متغیرهای حاکمیت شرکتی بر چسبندگی هزینه ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های حسابداری مالی دوره: 6، شماره: 4
16 بررسی تاثیر پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی بر شاخص های حکمرانی(کنترل فساد و پاسخگویی)- مطالعه بین کشوری (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری و منافع اجتماعی دوره: 12، شماره: 3
17 بررسی تاثیر تکانه های جریان وجوه نقد عملیاتی بر ساختار دارایی و سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری مالی دوره: 2، شماره: 8
18 بررسی تاثیر جریان وجه نقد آزاد و فرصت­های رشد بر کیفیت افشا و همزمانی بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 7، شماره: 1
19 بررسی تاثیر دفعات تجدیدنظر پیش بینی سود بر عملکرد شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) مجله پیشرفت های حسابداری دوره: 11، شماره: 1
20 بررسی تاثیر فرهنک بر تحریفات حسابداری (دریافت مقاله) مجله پیشرفت های حسابداری دوره: 13، شماره: 1
21 بررسی تاثیر مدیریت سود، اندازه شرکت و نسبتهای سودآوری بر ساختار سرمایه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 8، شماره: 25
22 بررسی تاثیر مسئله نمایندگی بر روی چسبندگی هزینه ها (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری مالی دوره: 3، شماره: 3
23 بررسی تاثیر نوع بزرگ ترین سهامدار بر سیاست های تقسیم سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) مدیریت دارایی و تامین مالی دوره: 1، شماره: 3
24 بررسی تحلیلی تاثیر تفکیک جریان های نقد عملیاتی و اقلام تعهدی بر توانایی پیش بینی جریان های نقدی و سودهای آتی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد مدیریت مالی دوره: 2، شماره: 4
25 بررسی حساسیت سرمایه گذاری به تامین مالی داخلی و استقراض شرکت های سیاسی و غیرسیاسی . (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری مالی دوره: 2، شماره: 3
26 بررسی رابطه بین افشای اختیاری و انحراف حق دریافت وجه نقد از حق کنترل (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری دوره: 7، شماره: 25
27 بررسی رابطه بین افشای زیست محیطی و رفتارهای مالیاتی شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات نوین کاربردی در مدیریت، اقتصاد و حسابداری دوره: 3، شماره: 2
28 بررسی رابطه بین نماگرهای پیشروی اقتصادی و تغییرات سود حسابداری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 1، شماره: 4
29 بررسی رابطه جایگزینی دستکاری فعالیت های واقعی و دستکاری اقلام تعهدی اختیاری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های حسابداری مالی دوره: 4، شماره: 2
30 بررسی رابطه ویژگی های حاکمیت شرکتی و طرح ریزی مالیات شرکتی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد مدیریت مالی دوره: 3، شماره: 2
31 بررسی رابطه ی بین عملکرد زیست محیطی و اجتناب مالیاتی شرکتهای پذیرفته شدهی بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت ، حسابداری و اقتصاد دوره: 4، شماره: 3
32 بررسی زیر ساخت های موجود موسسات اعتباری غیربانکی برای استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 16، شماره: 4
33 بررسی عملکرد کمی و کیفی در کشت مخلوط سورگوم علوفه ای با سویا و لوبیای سبز (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 25، شماره: 1
34 بررسی عوامل موثر بر تصمیم گیری سرمایه گذاران در برس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی دوره: 11، شماره: 2
35 بررسی عوامل موثر بر نگهداری موجودی های نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های حسابداری مالی دوره: 1، شماره: 1
36 بررسی میزان اطمینان سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران نسبت به پایداری اقلام تعهدی سود (دریافت مقاله) مدیریت دارایی و تامین مالی دوره: 3، شماره: 4
37 بررسی نگرش مدیران بانک های خصوصی ایران نسبت به سنجش سودآوری مشتری (دریافت مقاله) مجله پیشرفت های حسابداری دوره: 1، شماره: 1
38 بررسی واکنش سهامداران بر اثر اعلان سود نقدی هر سهم در شرایط رکود و رونق در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری مالی دوره: 1، شماره: 3
39 بررسی ویژگیها و توان پیش بینی سری های زمانی جریان های نقدی (دریافت مقاله) مجله پیشرفت های حسابداری دوره: 5، شماره: 1
40 بررسی همگن سازی روش های اندازه گیری حسابداری در گزارشگری مالی شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های نوین حسابداری دوره: 1، شماره: 2
41 پویایی اطلاعات حسابداری و مالی برای ارزشگذاری اوراق بهادار (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری و منافع اجتماعی دوره: 6، شماره: 4
42 تاثیر استراتژی تجاری بر رابطه خطی و غیرخطی مسئولیت پذیری اجتماعی با میزان و پایداری سود تقسیمی شرکت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های حسابداری مالی دوره: 13، شماره: 1
43 تاثیر اعلان سود فصلی شرکت ها بر تامین نیاز اطلاعاتی ذینفعان (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری مالی دوره: 4، شماره: 16
44 تاثیر بیش اعتمادی مدیریت بر رابطه بین نگهداشت وجه نقد با بازده مازاد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 18، شماره: 72
45 تاثیر پیچیدگی و پویایی محیطی بر رابطه مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعاتی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری مالی دوره: 4، شماره: 4
46 تاثیر تجدید ارائه صورتهای مالی بر کیفیت اقلام تعهدی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 2، شماره: 3
47 تاثیر سهامداران نهادی بر ارتباط بین قدرت مدیرعامل و ساختار سرمایه در شرکت ها (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت مالی دوره: 10، شماره: 30
48 تبیین حاکمیت شرکتی با استفاده از تئوری اقتضائی: مسیر تحقیقات آتی (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری و منافع اجتماعی دوره: 10، شماره: 1
49 تجدید فرمول بندی تابع ارزش گذاری بر اساس اطلاعات حسابداری: مطالعه موردی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی دوره: 11، شماره: 44
50 تحلیل اثرات نرخ تورم، اندازه شرکت و پایداری سود بر مربوط بودن سود خالص (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری مالی دوره: 1، شماره: 1
51 چرخه عمر شرکت، ریسک پذیری و احساسات سهامداران: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) مجله پیشرفت های حسابداری دوره: 10، شماره: 1
52 حساسیت بازده به تغییرات عدم اطمینان ناشی از سود (دریافت مقاله) مجله پیشرفت های حسابداری دوره: 8، شماره: 2
53 رابطه بازده با سود و جریان های نقدی قبل و بعد از تجدید ارائه صورت های مالی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اقتصاد، مدیریت مالی و حسابداری دوره: 7، شماره: 4
54 رابطه بین تعدیل اظهارنظر حسابرس و زمان بندی افشایاطلاعات (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 11، شماره: 42
55 رتبهبندی ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری بر اساسدیدگاه تهیهکنندگان، حسابرسان و استفادهکنندگانصورت های مالی: کاربرد فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 11، شماره: 38
56 رفتار سود حسابداری (دریافت مقاله) فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی دوره: 3، شماره: 2
57 رویه های تحلیلی در حسابرسی: کاربردی از رویکرد تحلیل پوششی داده بوت استرپ شده (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری مالی دوره: 7، شماره: 25
58 طراحی مدل کارایی اجرای حسابرسی بر اساس رویکرد حسابرسی ریسک تجاری (دریافت مقاله) پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی دوره: 14، شماره: 55
59 عوامل موثر بر ساختار سرمایه در شرکت های کوچک و متوسط ایرانی (دریافت مقاله) پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی دوره: 6، شماره: 22
60 کاربرد نسبت های نقدینگی،جریان نقدی و حسابداری تعهدی در پیش بینی جریان نقدی عملیاتی آتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری مالی دوره: 2، شماره: 5
61 لحن افشای اطلاعات و عملکرد آتی (دریافت مقاله) فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی دوره: 26، شماره: 4
62 محتوای اطلاعاتی اقلام صورت سود و زیان جامع بررسی بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 9، شماره: 32
63 محتوای اطلاعاتی سود و زیان جامع و کاندیدا های جایگزین سود (دریافت مقاله) پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی دوره: 4، شماره: 14
64 مدلسازی پویایی خطی سودهای باقیمانده حسابداری (دریافت مقاله) مجله پیشرفت های حسابداری دوره: 12، شماره: 1
65 مقایسه پذیری حسابداری و تاثیر آن بر کارایی سرمایه گذاری (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری دوره: 9، شماره: 2
66 نقد مبانی اخلاقی مکتب اطلاعات (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری و منافع اجتماعی دوره: 4، شماره: 2
67 نقش آموزش حسابرسی در فاصله انتظارات بین حسابرسان و استفاده کنندگان از صورت های مالی (دریافت مقاله) پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی دوره: 3، شماره: 10
68 نقش توانایی مدیریتی در اجتناب مالیاتی شرکت : شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 15، شماره: 57
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزشمداری اطلاعات حسابداری بهای تمام شده و حسابداری ارزش بازار در ارزشگذاری سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
2 ارزیابی رابطه بین محافظه کاری حسابداری و سطح نوسان قیمت دارایی ها در شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری
3 استفاده کمیته حسابرسی از نتایج کار حسابرسان داخلی براساس دیدگاه مدیران ارشد حسابرسی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری
4 بررسی تاثیر اقلام تعهدی اختیاری بر کاهش محدودیت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی حسابداری، حسابرسی مدیریت و اقتصاد
5 بررسی تاثیر انگیزه دستیابی به آستانه سود بر چسبندگی هزینه ها (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
6 بررسی تأثیر تأمین مالی از طریق بدهی بر بازدهی شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حسابداری،اقتصاد و مدیریت مالی
7 بررسی رابطه بین استراتژی تنوع پذیری محصولات و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
8 بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و عملکرد شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
9 بررسی رابطه بین عملکردهای حسابداری و اقتصادی با چرخه تبدیل وجه نقد (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
10 بررسی رابطه غیر خطی بین مالکیت مدیران و ویژگیهای شرکت با نگهداشت وجه نقد (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
11 بررسی رابطه ی بین اطلاعات حسابداری و نوسان پذیری بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری، علوم انسانی و بانکداری اسلامی
12 بررسی موانع و مشکلات مالیات ستانی از عملیات پیمانکاری از دیدگاه ممیزین مالیاتی به روش ترکیبی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه
13 بررسی ناسازگاری های چارچوب حسابداری اسلامی وحسابداری متعارف (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی حسابداری ایران
14 بررسی نگرش مدیران بانک های ایران نسبت به سنجش سود آوری مشتری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت
15 پیش بینی جریانهای نقد عملیاتی و سود شرکتهای منتخب پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران: مقایسه مدلهای ARIMA و شبکه ی عصبی معمولی و لژاندر (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت
16 تاثیر اظهارنظر حسابرس بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دست آوردهای نوین پژوهشی مدیریت حسابداری اقتصاد
17 تاثیر معیارهای نقد شوندگی بر شفافیت اطلاعات مالی به عنوان یکی از سازو کارهای حاکمیت شرکتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری
18 تاثیر نفوذ مدیرعامل بر ارتباط بین کیفیت حسابرسی و فرصتهای رشد آتی شرکت ها (دریافت مقاله) هجدهمین همایش ملی حسابداری ایران
19 تبیین هوش فرهنگی در معلمان استان اصفهان: پیش بینی بر اساس عملکرد وظیفه ا ی و انضباط شغلی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی جامعه شناسی، علوم اجتماعی و آموزش و پرورش با رویکرد نگاهی به آینده
20 دیدگاه مدیران ارشد حسابرسی در مورد عوامل موثر بر استفاده مدیریت اجرایی از نتایج واحدهای حسابرسی داخلی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی سالانه تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
21 کاربرد شبکه هوش مصنوعی در پیش بینی سود شرکت ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
22 کاربرد شبکه هوش مصنوعی درحسابداری و اثر آن در پیش بینی سود شرکت ها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری
23 مسئله شناسی، پژوهش و آموزش درحسابداری (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی حسابداری ایران