دکتر اباصلت خراسانی

دکتر اباصلت خراسانی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

دکتر اباصلت خراسانی

Dr. Abasalt Khorasani

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آسیب شناسی ارزشیابی کیفی-توصیفی دوره ابتدایی در دوران بحران کرونا (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 12، شماره: 40
2 آسیب شناسی نظام تامین منابع انسانی در آموزش عالی: تدوین و اعتبارسنجی یک الگو (دریافت مقاله) مجله آموزش عالی ایران دوره: 13، شماره: 4
3 اثر بهره گیری از راهکارهای آموزشی، مدیریتی، اجرایی و انگیزشی، بر کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه علوم پزشکی (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 4، شماره: 4
4 اجتماعات یادگیری حرفهای (PLC): راهبرد حیاتی بهبود خودکارآمدی معلمان (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری دوره: 16، شماره: 1
5 ارائه الگوی مفهومی وظایف مدیران فناوری اطلاعات در مراکز آموزش عالی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره: 12، شماره: 1
6 ارائه چارچوب ادراکی برای تبیین اثرات و پیامدهای سیاست گذاری برنامه درسی در نظام آموزش وپرورش ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 19، شماره: 73
7 ارائه مدل مدیریت عملکرد برای دانشگاه ها و موسسات آموزشی عالی دولتی کشور با تاکید بر ابعاد فردی، شغلی و سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره: 16، شماره: 2
8 ارزشیابی اثربخشی دوره های آموزش ضمن خدمت شرکت ملی گاز ایران بر اساس سه الگوی پاتریک، فیلیپس و سیپ (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 5، شماره: 19
9 ارزیابی اثربخشی آموزش های سازمانی برای اجرای مدیریت پروژه در شرکت ملی نفت ایران با تأکید بر چهار حوزه: مدیریت زمان، مدیریت هزینه، مدیریت کیفیت و مدیریت منابع انسانی (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 17، شماره: 66
10 ارزیابی اثربخشی آموزشهای مهارت محور دربخش صنعت (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 15، شماره: 58
11 ارزیابی اثربخشی دوره های آموزشی ضمن خدمت مهندسی براساس الگوی بازگشت سرمایه (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 13، شماره: 52
12 ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی بر اساس مدل سروکوال (SERVQUAL) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 4، شماره: 6
13 ارزیابی وضعیت موجود دانشگاه شهید بهشتی بر اساس استاندارد بین المللی IWA۲: ۲۰۰۷ (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 4، شماره: 7
14 اعتبار سنجی مدل مدیریت عملکرد اعضای هیئت علمی دانشگاه کابل (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 6، شماره: 13
15 اعتبارسنجی عوامل، ملاک ها و نشانگرهای ارزیابی بیرونی گروه های آموزشی رشته علوم تربیتی دانشگاه های دولتی شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره: 13، شماره: 2
16 اعتبارسنجی مدل اندازه گیری توسعه مدیران شرکت نفت بر مبنای کلاس جهانی (دریافت مقاله) ماهنامه اکتشاف و تولید نفت و گاز دوره: 1401، شماره: 207
17 اعتباریابی رزومه ویدئویی به منظور سنجش شایستگی های دانشجویان براساس نظریه تعمیم پذیری (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 24، شماره: 3
18 الگوی توسعه حرفهای معلمان ابتدایی: مطالعه موردی مدارس استثنایی گروه کم توان ذهنی شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 7، شماره: 25
19 الگوی داده بنیاد شبکه های یادگیری نوآوری دانشجویی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی ایران دوره: 11، شماره: 4
20 امکان سنجی به کارگیری نظام گرانت در آموزش و بهسازی مدیران آموزش (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره: 7، شماره: 2
21 انقلاب آکادمیک دوم و ظهور دانشگاه کارآفرین؛ خوانش واقع گرایانه ظرفیت ها و محدویت های الگوی دانشگاه کارآفرین به مثابه موتور نوآوری (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد فرهنگ دوره: 13، شماره: 49
22 The Outcomes of Faculty Development Based on Evolution and Ennovation Program of Medical Education (Qualitative Research) (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش بهداشت و ارتقا سلامت دوره: 4، شماره: 1
23 بازنمایی معنایی تجارب زیسته دانش آموزان دوزبانه (بلوچ) از آموزش به زبان فارسی: یک مطالعه پدیدارشناسی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره: 15، شماره: 1
24 بررسی ابعاد تضمین کیفیت و رتبه بندی دانشگاهی در آموزش عالی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد فرهنگ دوره: 15، شماره: 58
25 بررسی تاثیرآموزش های ضمن خدمت بر توانمندسازی کارکنان (آموزش فنی و حرفه ای استان چهارمحال و بختیاری) (دریافت مقاله) فصلنامه مهارت آموزی دوره: 6، شماره: 23
26 بررسی جهت گیری های برنامه درسی در دوره تمرکزگرایی در نظام آموزش عالی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره: 11، شماره: 1
27 بررسی روش های ایجاد تعامل و بهبود مشارکت دانشجویان در فرایند یادگیری در آموزش عالی: یک مرور نظام مند (دریافت مقاله) مجله رویکردهای نوین آموزشی دوره: 16، شماره: 1
28 بررسی شرایط و حوزه های استقرار مربی گری در فعالیت های آموزش و بهسازی منابع انسانی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره: 8، شماره: 2
29 بررسی عملکرد هیات امنای دانشگاه های علوم پزشکی دولتی ایران در پنج دوره زمانی طی سال های ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۵ (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 28، شماره: 164
30 بررسی مقایس های کیفیت برنامه درسی برخی دانشگا ههای دولتی بر مبنای دیدگاه اعضای هیا تعلمی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 8، شماره: 26
31 بررسی موانع آموزش و بهسازی اعضای هیات علمی در دانشگاه های دولتی شهر تهران (مطالعه کیفی) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 4، شماره: 6
32 بررسی مولفه اخلاق حرفه ای مدیران شرکت نفت ملی ایران بر مبنای الگوی تراز جهانی (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 14، شماره: 55
33 بررسی نقش تجربه رایانهای بر پذیرش فناوری بر اساس مدل پذیرش فناوری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 8، شماره: 24
34 بررسی نقش عوامل موثر بر سازمان یادگیرنده در ساختار نظام توسعه و بهسازی آموزش عالی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 1، شماره: 1
35 بررسی و تبیین مدل مربی گری در آموزش منابع انسانی براساس نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 12، شماره: 3
36 بررسی وضعیت انتقال آموزش مدیران پروژه صنعت نفت با استفاده از مدل هالتون (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 13، شماره: 49
37 بررسی وضعیت موجود شایستگی مدیران گروههای آموزشی و ارزیابی شایستگی مدیران گروههای آموزشی دانشگاه شهید بهشتی (دریافت مقاله) فصلنامه پیام فرهیختگان دوره: 1، شماره: 1
38 پیامدهای منحصر بودن زبان آموزش علم در راستای بین المللی شدن آموزش عالی ایران: با رویکرد کیفی مبتنی بر تحلیل محتوا (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره: 9، شماره: 2
39 تبیین پیامدهای ارتقای فرهنگ برنامه ریزی درسی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 14، شماره: 55
40 تبیین شرایط زمینه ای در راستای ارتقای فرهنگ برنامه ریزی درسی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ایران (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 8، شماره: 32
41 تبیینی بر پیش بایست های راهبردی استقرار نظام مدیریت کیفیت در دانشگاه ها: رویکردی کیفی (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 11، شماره: 42
42 تحلیل محتوای کتاب های درسی مطالعات اجتماعی دوره متوسطه اول از نظر میزان توجه به مولفه های حقوق بشر (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی دوره: 4، شماره: 2
43 تحلیلی بر مطالعات انجام شده در زمینه بهره گیری از روش منتورینگ برای اعضای هیئت علمی دانشگاه ها (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی دوره: 7، شماره: 14
44 تدوین راهبردهای آموزشی سازمان PMO باتوجه به استاندارد بین المللی ایزو 10015 (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 13، شماره: 49
45 تطابق فناوری‌های وب 2 با طبقه‌بندی بازنگری شده بلوم و الگوی طراحی آموزشی 5E در آموزش (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 15، شماره: 1
46 توسعه ابعاد بالندگی منابع انسانی دانشی مراکز مطالعاتی و تحقیقاتی آجا مبتنی بر رویکرد مدیریت دانش (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نوآوری در سازمان های دفاعی دوره: 3، شماره: 1
47 چالش های کیفیت ارزشیابی برنامه درسی دوره آموزش مجازی (مورد مطالعه: دانشگاه شهید بهشتی) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 7، شماره: 18
48 راه کارهای موثر در بین المللی شدن برنامه های درسی حوزه پزشکی: دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (دریافت مقاله) مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی دوره: 13، شماره: 4
49 راهبردهای موثر در بین المللی شدن دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ایران (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 5، شماره: 3
50 رایانش ابری ؛ رهیافتی نوین در آموزش و یادگیری (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 12، شماره: 1
51 روند پژوهشی یادگیری فناورانه: مطالعه علم سنجی (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 17، شماره: 1
52 سنتزپژوهی آسیب های نظام ارزیابی عملکرد منابع انسانی ایران: طراحی یک الگو (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 14، شماره: 1
53 سنتزپژوهی آسیب های نظام ارزیابی عملکرد منابع انسانی ایران: طراحی یک الگو (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 14، شماره: 1
54 سیر تحول برنامه های درسی در نظام آموزش عالی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 14، شماره: 2
55 شبکه های اجتماعی دانشجویی در فرایند یادگیری- نوآوری: مرور نظام مند مقاله های علمی- پژوهشی (۹۵-۱۳۸۵) (دریافت مقاله) پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت دوره: 8، شماره: 1
56 شناسایی روش های ایجاد تعامل بین یادگیرنده و محتوا به منظور توسعه مشارکت یادگیرندگان در محیط های یادگیری الکترونیکی (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه استعداد دوره: 2، شماره: 2
57 شناسایی روش های یادگیری در مدیران شرکت های دانش بنیان: رویکردی کیفی (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 12، شماره: 3
58 شناسایی عوامل موثر بر انتقال آموزش به محیط کار دردانشگاه هوایی شهید ستاری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات منابع انسانی دوره: 5، شماره: 15
59 شناسایی و اعتبارسنجی عوامل موثر بر استقرار الگوی برنامه ریزی درسی محیط کار با تاکید بر پیامدهای توسعه اقتصادی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 7، شماره: 25
60 شناسایی و بررسی عوامل موثر بر قابلیت دسترسی سامانه درس افزار دانشگاه شهید بهشتی تهران (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 12، شماره: 2
61 شناسایی و رتبه بندی چالش های یادگیرندگان در آموزش و بهسازی مجازی منابع انسانی (مطالعه موردی: دانشگاه شهید بهشتی) (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 11، شماره: 1
62 شناسایی و رتبه بندی وظایف کلیدی رهبران فناوری اطلاعات در آموزش عالی (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 8، شماره: 32
63 شناسایی و مدل سازی چالش های به کارگیری اثربخش کانون ارزیابی و توسعه در شرکت پالایش نفت تهران (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 13، شماره: 52
64 طراحی الگوی تبیین کننده رویکرد مدیران دانشگاهی نسبت به آموزش و بهسازی اعضای هیئت علمی: مدلی برآمده از نظریه ای داده بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 7، شماره: 23
65 طراحی الگوی خصوصی سازی آموزش عالی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 16، شماره: 4
66 طراحی برنامه درسی نظام آموزش مجازی ایران براساس الگوی نه گانه کلاین در دانشگاه شهید بهشتی در سال تحصیلی ۱۳۹۲-۱۳۹۳؛ موانع و چالش ها (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 15، شماره: 4
67 طراحی و استقرار نظام آموزش مشاغل مدیریتی سازمان شهرداری تهران مطابق با استانداردهای مشاغل ملی و بین المللی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره: 7، شماره: 1
68 طراحی و اعتبار سنجی مدل مدیریت عملکرد اعضای هیات علمی دانشگاه کابل (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 9، شماره: 35
69 طراحی و تبیین الگوی صلاحیت های حرفه ای مربیگری اجرایی برای آموزش و توسعه مدیران و رهبران سازمان ها (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 15، شماره: 2
70 طراحی و تدوین مدلی برای بررسی کیفیت دانشگاه های دولتی ایران براساس مدلهای رایج کیفیت رویکردسیستمی (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 12، شماره: 48
71 علل گرایش به آموزش در خانه از نظر والدین کودکان آموزش دیده در خانه: مطالعه کیفی تجربیات والدین (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 2، شماره: 8
72 عوامل محتوایی توسعه حرفه ای معلمان ابتدایی مدارس استثنایی گروه کم توان ذهنی شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه کودکان استثنایی دوره: 18، شماره: 2
73 عوامل موثر بر پذیرش یادگیری الکترونیکی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران بر مبنای مدل پذیرش فناوری (دریافت مقاله) مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی دوره: 11، شماره: 6
74 کاستی های آموزش در سازمان ها و راهکارهای برون رفت از آن ها از دیدگاه مدیران و کارشناسان بخش آموزش (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره: 3، شماره: 2
75 مطالعه تجربیات دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاه تهران از اعمال قدرت در فرآیند پژوهش (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره: 14، شماره: 2
76 معناشناسی قدرت در فرایند پژوهش دانشگاهی :تحلیلی پدیدارشناسانه از تجارب دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاه تهران (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 17، شماره: 2
77 مفهوم پردازی گفتمان برنامه درسی محیط کار؛ گفتمان نو ظهور یا مغفول (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 14، شماره: 52
78 مقایسه سبک های مدیریت مدیران دبیرستان های عادی ، نمونه دولتی ،غیرانتفاعی و تیزهوشان پسرانه شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 2، شماره: 7
79 نقش انگیزش شغلی در یادگیری سازمانی و توانمندسازی روانشناختی در راستای بهبود عملکرد اقتصادی کارکنان شهرداری (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 5، شماره: 19
80 نقش مدیریت تنوع در بهبود کیفیت کار تیمی؛ تاملی بر تجربه تیم های کاری شرکت ساپکو (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره: 6، شماره: 1
81 نقش یادگیری سازمانی در بهبود عملکرد غیر مالی سازمان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات منابع انسانی دوره: 7، شماره: 24
82 نیازسنجی آموزشی مدیران میانی شرکت ایران خودرو و مجموعه های وابسته به آن (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره: 4، شماره: 2
83 نیازسنجی و تحلیل شکاف آموزشی کارکنان یک شرکت بیمه و تدوین نیازهای آموزشی آنها براساس مدل استاندارد مهارت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 27، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 «طراحی بستری الکترونیکی به منظور تعاملات و یادگیری غیررسمی کارکنان در سیستم های دانشگاهی» (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی
2 آسیب شناسی اثربخشی اموزشی در سازمان های ایرانی از دیدگاه کارشناسان و مدیران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیران آموزش و پژوهش
3 اجرای برنامه درسی آموزش الکترونیکی و چالش های آن (مستخرج از پایان نامه) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
4 ارزشیابی اثربخشی دوره های آموزش ضمن خدمت کارکنان شرکت فولاد خوزستان براساس مدل CIPP (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس توسعه منابع انسانی
5 ارزشیابی اثربخشی دوره های آموزشی براساس مدل توتادو (دریافت مقاله) اولین کنفرانس رشد، توسعه و سلامت انسان
6 ارزیابی اثربخشی دوره های آموزش ضمن خدمت کارکنان بانک رفاه براساس مدل انتقال آموزش هالتون (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی
7 ارزیابی بیرونی کیفیت حلقه مفقوده ارزیابی کیفیت و اعتبارسنجی آموزش عالی ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس رشد، توسعه و سلامت انسان
8 اعتباریابی مدل تعالی آموزش و توسعه ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس رشد، توسعه و سلامت انسان
9 اعتباریابی و تحلیل عاملی تاییدی مدل اندازه گیری انتقال آموزش مورد: شرکت ملی گاز ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی
10 امکان سنجی استقرار نظام جانشین پروری از جنبه حمایت و هدایت مدیریت ارشد در بانک حکمت ایرانیان (دریافت مقاله) سومین همایش علمی پژوهشی یافته های نوین علوم مدیریت، کارآفرینی و آموزش ایران
11 امکان سنجی کاربست نظام یادگیری الکترونیکی در بین دانشجویان پیراپزشکی (دریافت مقاله) اولین کنگره کاربرد فناوری اطلاعات در سلامت
12 امکانسنجی نحوه استقرار مدیریت استعداد در شرکت فولاد هرمزگان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی
13 انتقال آموزش به محیط کار (دریافت مقاله) پنجمین همایش علمی پژوهشی یافته های نوین علوم مدیریت، کارآفرینی و آموزش ایران
14 اهمیت آموزش کارکنان در سازمان (دریافت مقاله) پنجمین همایش علمی پژوهشی یافته های نوین علوم مدیریت، کارآفرینی و آموزش ایران
15 اهمیت انتقال آموزش به محیط کار (با تاکید بر مدل انتقال آموزش هالتون) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی
16 Challenges of e-learning in universities in the Corona Age (Covid ۹۱) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی آسیب شناسی آموزش و یادگیری الکترونیکی
17 Trainers Challenges and Needed Competencies for Online Classes (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی
18 بازاندیشی در کارکردهای دانشگاه امروزی؛ نگاهی بهتوسعه و بالندگی دانشجویان در دانشگاه (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی نوآوری در علوم انسانی و اجتماعی
19 بازگشت سرمایه، رهیافتی نو در اثربخشی آموزش و پژوهش سازمان‌ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیران آموزش و پژوهش
20 برآورد پایایی نمره شایستگی به دست آمده از رزومه ویدئویی با استفاده از نظریه تعمیم پذیری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در مدیریت و حسابداری
21 برر سی موانع جذب دانشجویان نخبه خارجی با تاکید بر سند چشم انداز 1404 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آموزش در ایران 1404
22 بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و هوش هیجانی با بهره وری مطالعه موردی کارکنان دانشگاه تهران (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت
23 بررسی شایستگی های شغلی و آموزشی مدیران و معاونان شرکت فولاد خوزستان و تدوین نیازهای آموزشی آنها بر اساس مدل استاندارد مهارت (S S) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس توسعه منابع انسانی
24 بررسی عوامل موثر در بین المللی شدن آموزش عالی ایران با تاکید بر زبان آموزش علم در دانشگاه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس رشد، توسعه و سلامت انسان
25 بررسی مدلهای نظام مدیریت استعداد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
26 بررسی میزان تاثیر کاربرد فناوری اطلاعات (IT) در بهره وری منابع انسانی در حوزه احداث مترو شهر تهران (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی
27 بررسی نتایج اعتباریابی مدل تاثیرات آموزش مبتنی بر شایستگی در سازمان های تولیدی، صنعتی کشور (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
28 بررسی نتایج اعتباریابی مدل تاثیرات آموزش مبتنی برشایستگی درسازمان های تولیدی صنعتی کشور (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
29 بررسی نقش مولفه های سیاستگذاری و پشتیبانی در پیاده سازی یادگیری از طریق موبایل در شرکت ایران خودرو دیزل (دریافت مقاله) نخستین همایش منطقه ای فناوری اطلاعات
30 بررسی وضعیت برنامه های آموزش و توسعه منابع انسانی سازمان های برتر ایران از منظر آموزش و توسعه استراتژیک (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی
31 برنامه درسی محیط کار؛ از جریان سازی تا گفتمان سازی آن (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی
32 بهره گیری از فناوری ها و رویکردهای نوین در آموزش و توسعه ی منابع انسانی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی
33 تاملی بر جانشین پروری (شرکت خودروسازی سایپا) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی
34 تأملی بر اهمیت کارکرد پژوهشی دانشگاه در روند توسعه علمی و مرجعیت علمی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی ،روانشناسی ، مشاوره و آموزش در ایران
35 تأملی در نیازسنجی پژوهشی و جایگاه آن در مدیریت پژوهشی دانشگاه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران
36 تبیین مبانی نظری توسعه اشتغال پذیری دانش آموختگان دانشگاه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی
37 تحلیل استراتژیک پردیس 2 دانشگاه شهید بهشتی با استفاده از مدل SWOT (دریافت مقاله) اولین کنفرانس رشد، توسعه و سلامت انسان
38 تحلیل سیاست ها و برنامه های کلان علم و فناوری برنامه پنجم توسعه طرح چند پرسش کلیدی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی
39 تدریس فناورانه با ادغام فناوری و پداگوژی یک راهنمای عمل (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس سالانه یادگیری الکترونیکی
40 تدوین و اعتبار سنجی استانداردهای آموزشی سیستم های یادگیری الکترونیکی مبتنی بر طبقه بندی بلوم- اندرسون (دریافت مقاله) اولین کنفرانس رشد، توسعه و سلامت انسان
41 تعالی بخشی فرآیندهای یادگیری و توسعه مبتنی بر گفتمان های برنامه درسی محیط کار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس رشد، توسعه و سلامت انسان
42 توزیع قدرت لازمه سیاست گذاری باز در آموزش عالی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی
43 دانشگاه ایرانی در تحیر یا تکامل بررسی انتقادی سیاست های شکل گیری و توسعه دانشگاه از منظر ایده دانشگاه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی
44 درآمدی بر مدیریت استعداد (چیستی، تاریخچه، ضرورت و فرایند) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
45 شباهت ها و تفاوت های شرکت های دانش بنیان با مفاهیم مرتبط (دریافت مقاله) اولین کنفرانس رشد، توسعه و سلامت انسان
46 شناسایی ابعاد پداگوژیکی بکارگیری ابزارهای وب 2.0 در توسعه حرفه ای منابع انسانی آموزش عالی و مداوم (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی
47 شناسایی ابعاد تربیت شهروندی در کتاب های دوره متوسطه با تأکید بر بعد اقتصادی و ارائه الزامات ارتقای تربیت شهروندی (دریافت مقاله) همایش بین المللی اقتصاد شهری
48 شناسایی جنبه های قابل تامل در رویکرد توسعه مجازی منابع انسانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس رشد، توسعه و سلامت انسان
49 شناسایی چالش ها و موانع مرتبط با بستر سازمانی در بهره برداری موفق از فن آوری کانون توسعه ای (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی
50 شناسایی چالش های موجود در شرکت های دانش بنیان در ایران از دیدگاه ذی نفعان دورنی و بیرونی این شرکت ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس رشد، توسعه و سلامت انسان
51 شناسایی موانع فراروی آموزش و بهسازی مجازی منابع انسانی مطالعه موردی: دانشگاه شهید بهشتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس رشد، توسعه و سلامت انسان
52 ضرورت و اهمیت اینده پژوهی در مدیریت پژوهش های دانشگاهی، رویکردی برای کاربست پژوهش های علوم انسانی در توسعه(چالش ها و فرصت ها) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی آینده پژوهی،علوم انسانی و توسعه
53 طراحی و آزمون کاربردپذیری بستری الکترونیکی به منظور شناسایی نیازهای توسعه ای منابع انسانی در سیستم های دانشگاهی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی
54 طراحی و تدوین گواهینامه صلاحیت حرفه ای برای مدیران آموزش و توسعه منابع انسانی ایران (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی
55 عوامل موثر بر انتقال آموزش به محیط کار (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی
56 فرهنگ سازمانی و راهبردهای توسعه اعتماد و ارزش های سازمانی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی
57 کاربست کانون ارزیابی با رویکرد توسعه در بهسازی منابع انسانی و جایگاه آن در ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس رشد، توسعه و سلامت انسان
58 متدولوژی نیازسنجی آموزشی کارکنان فنی ادارات کل سازمان انتقال خون ایران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی
59 مدیریت منابع انسانی در عصر کلان داده ها (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی
60 مربی گری (Coaching) در آموزش و بهسازی منابع انسانی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس توسعه منابع انسانی
61 مسئولیت اجتماعی باشگاه های منتخب لیگ برتر فوتبال کشور از دیدگاه کارکنان (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و ششمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
62 ممیزی ارزشیابی آموزش بر اساس معیارهای استاندارد بین المللی 1999:10015 (دریافت مقاله) دومین همایش آسیب شناسی آموزش سازمانی با رویکردی کاربردی مبتنی بر تجربیات اجرایی در سازمانها
63 منتورینگ مکانیزمی کلیدی در توسعه و بالندگی اعضای هییت علمی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس رشد، توسعه و سلامت انسان
64 ویدیوی تعاملی، ابزاری نوین برای ارائه آموزش الکترونیکی اثربخش (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی
65 هیات امنای دانشگاه های علوم پزشکی و سیاست گذاری در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از دیدگاه تصمیم گیران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی