دکتر مرتضی بهنام رسولی

دکتر مرتضی بهنام رسولی استاد، دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر مرتضی بهنام رسولی

Dr. Morteza Behnam Rassouli

استاد، دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آماده سازی داربست های سه بعدی سلول زدایی شده به عنوان مدلی برای مهندسی بافت و ارزیابی عملکرد آنها با استفاده از بافت بلاستما در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان دوره: 15، شماره: 4
2 اثر تجویز نخاعی Genipin بر ادم التهابی پای موش صحرایی در حضور و عدم حضور مرفین (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 18، شماره: 4
3 اثر عصاره هیدروالکلی گیاه برازمبل بر سطح گلوکز و آنزیم های کبدی سرم موش های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان دوره: 19، شماره: 3
4 اثر منبع پروتئین جیره بر لیپیدها و لیپوپروتئین های خون موشهای صحرایی نر و ماده نژاد ویستار (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 3، شماره: 1
5 اثرات دگزامتازون بر روند ترمیم به دنبال قطع عصب سیاتیک و پیوند داربست سلول زدایی شده در مدل حیوانی موش صحرایی (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 26، شماره: 4
6 ارزیابی برون تنی میزان مانایی سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی بر روی داربست سلول زدایی شده عصب سیاتیک متعلق به موش های صحرایی نر هیپرگلیسمیک تیمار شده با بنفوتیامین (دریافت مقاله) فصلنامه سلول و بافت دوره: 9، شماره: 2
7 ارزیابی تیمار نوزادی مایکوتوکسین های زیرالنون و آلفازیرالنول بر بلوغ و عملکرد تولیدمثلی موش های سوری ماده (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 24، شماره: 6
8 In Vitro Evaluation of the Effects of Zearalenone and α-Zearalenol on MCF-7 and MDA-MB-468 Cell Lines of Human Breast Cancer (دریافت مقاله) مجله بین المللی پزشکی رضوی دوره: 3، شماره: 4
9 Neuroprotective effects of Equisetum telmateia in rat (دریافت مقاله) مجله سلول و تحقیقات مولکولی دوره: 1، شماره: 1
10 بررسی اثرات تجویز نوزادی تاموکسیفن و زیرالنون بر ساختار غدد پستانی موش سوری ماده (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 25، شماره: 6
11 بررسی اثرات میدانهای الکترومغناطیس بر حفظ نورونهای گانگلیونهای ریشه خلفی عصب سیاتیک ضایعه دیده در رت (دریافت مقاله) مجله پزشکی بالینی ابن سینا دوره: 10، شماره: 2
12 بررسی اختلالات تکاملی ناشی از تجویز استرادیول در اندامهای حرکتی جنین موش صحرایی (دریافت مقاله) مجله پزشکی بالینی ابن سینا دوره: 7، شماره: 4
13 بررسی تغییر سطوح انتقال دهنده های عصبی مونوآمینرژیک مغز و کورتیزول پلاسما در شانک زردباله (Acanthopagrus latus) در مواجهه حاد و مزمن بنزوآلفاپایرن (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 6، شماره: 3
14 تجویز عصاره الکلی برگ درخت گردو (Juglans regia L.) در بهبود نسبی اختلالات متابولیکی ناشی از بیماری دیابت در موش صحرایی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 31، شماره: 2
15 مطالعه اثرات دیابت مادری در ایجاد ناهنجاریهای جنینی در رت (دریافت مقاله) مجله پزشکی بالینی ابن سینا دوره: 9، شماره: 2
16 مقایسه آثار ضدالتهابی دگزامتازون و تیامین بر دژنراسیون والرین متعاقب قطع عصب سیاتیک در موش صحرایی (دریافت مقاله) فصلنامه سلول و بافت دوره: 10، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی اثر سم دیازینون،و مکمل ویتامین د و کلسیم بر بافت استخوان موش صحرایی (بر اساس مطالعات رادیوگرافیک) (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
2 Effects of Methylprednisolone on Nerve Regeneration after Delayed Repair in Wistar Rats (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی التهاب سیستم عصبی و سومین فستیوال دانشجویی علوم اعصاب
3 بررسی ساختار بافتی و تکامل لایه های سلولی تکتم بینایی مغز میانی در لاروفیل ماهی (Huso Huso) (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران