دکتر سیدمهدی الوانی

دکتر سیدمهدی الوانی استاد بازنشسته دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر سیدمهدی الوانی

Dr. Seyyed Mehdi Alvani

استاد بازنشسته دانشگاه علامه طباطبائی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آینده مدیریت دولتی در عرصه جهانی شدن تعامل یا انفعال (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 9، شماره: 35
2 اخلاقیات و مدیریت به سوی نظام اخلاقیات یکپارچه در سازمان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 11، شماره: 42
3 ارائه الگوی کرامت انسانی کارکنان در اسلام (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 24، شماره: 4
4 ارائه مدل تجاری سازی ایده های کارآفرینانه در مراکز رشد (مطالعه دانشگاه آزاد اسلامی قزوین) (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 10، شماره: 38
5 استعاره ها: ابزار شناخت سازمان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 2، شماره: 7
6 الگوی استراتژی گرایش به کارآفرینی در نظام بانکی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 2، شماره: 7
7 بررسی اثر تنظیم احساسات شناختی بر رضایت شغلی کارکنان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 26، شماره: 85
8 بررسی اثرات فراموشی سازمانی بر یادگیری و پذیرش نواوری های فناوری اطلاعات (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 10، شماره: 32
9 بررسی تاثیر نگرش شغلی بر تسهیم دانش و ارتباط آن با رفتار شهروندی سازمانی در بانک قوامین (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 7، شماره: 20
10 بررسی تاثیر نگرش شغلی بر تسهیم دانش و ارتباط آن با رفتار شهروندی سازمانی در بانک قوامین (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 1394، شماره: 20
11 بررسی رابطه کیفیت خدمات الکترونیکی بانک ملت با وفاداری مشتریان با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 6، شماره: 19
12 بررسی عوامل موثر بر اتخاذ تصمیم در مورد بکارگیری دورکاری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 23، شماره: 75
13 بررسی و شناسایی مولفه های جبران خدمات نیروی انتظامی بر اساس مدل دستاورد کل (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 12، شماره: 45
14 پژوهش کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 5، شماره: 20
15 پژوهشی پیرامون فشارهای عصبی مدیران بخش صنعت در کشور (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 2، شماره: 5
16 پیامدهای گروه اندیشی در تصمیم گیری مدیران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 1، شماره: 3
17 تبیین الگوی اثر بخش تشویق کارکنان بخش عمومی با رویکردی کل نگرانه به پاداش (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 18، شماره: 64
18 تبیین تقوا بعنوان معیار سنجش در خط مشی گذاری فرهنگی در پرتوی آیات قرآن (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 9، شماره: 33
19 تحلیل انواع شبکه های همکاری در فرایند نوآوری دفاعی (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 13، شماره: 47
20 تحلیل راهبردهای مدیریت منابع انسانی در سازمان ها با رویکرد فناوری اطلاعات (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 6، شماره: 4
21 تحلیل راهبردهای مدیریت منابع انسانی در سازمان ها با رویکرد فناوری اطلاعات (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 6، شماره: 4
22 تحلیل عوامل موثر بر شکل گیری خط مشی های عمومی در جمهوری اسلامی ایران و ارایه الگوی بهینه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 8، شماره: 29
23 تحلیلی بر کیفیت حکمرانی خوب در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 14، شماره: 53
24 تدوین الگوی مدیریت دانش (شناسایی زیرساخت ها، ابزارها و حوزه های دانشی) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 1396، شماره: 30
25 تدوین الگوی مدیریت دانش (شناسایی زیرساخت ها، ابزارها و حوزه های دانشی) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 9، شماره: 30
26 تیوری کارگزاری و چالش های آن در مدیریت دولتی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 8، شماره: 31
27 چالش ها و پیشنهادها (راهکارها) در توسعه مفهومی کارآفرینی (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 8، شماره: 29
28 ساز و کارهای تاثیرگذاری دین در فرآیند سیاست گذاری فرهنگی (با تاکید بر مرحله تدوین) (دریافت مقاله) دو فصلنامه دین و ارتباطات دوره: 23، شماره: 50
29 سازمان های غیر دولتی و چالش های پاسخگویی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 13، شماره: 49
30 سبک شما در مدیریت تعارض چیست (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 2، شماره: 8
31 سرمایه اجتماعی: مفاهیم و نظریه ها (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 9، شماره: 33
32 شناسایی عوامل توسعه فرایندهای نوآوری باز در نهادهای تحقیقاتی امنیت سایبری با رویکرد نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند دوره: 7، شماره: 26
33 شناسایی و اولویت بندی عوامل سازمانی موثر بر اجرایی کردن ابعاد کارآفرینی سازمانی با تبیین نقش نهادینه سازی کارآفرینی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 22، شماره: 70
34 طراحی الگوی ارزیابی سطح مدیریت دانش در سازمان های صنعتی ایران (پژوهشی در صنعت خودرو) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 13، شماره: 52
35 طراحی الگوی پیاده سازی کارآمد نظام مدیریت عملکرد در سازمانهای خدماتی (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 8، شماره: 28
36 طراحی الگوی سازمان پیش کنش در سازمان های دولتی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 7، شماره: 4
37 طراحی مدل بهینه مدیریت الکترونیک منابع انسانی در بانک رفاه (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار دوره: 11، شماره: 44
38 طراحی مدل توسعه کارآفرینی در سازمان های کوچک و متوسط سازمان فنی و حرفه ای (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 2، شماره: 5
39 عوامل موثر بر گرایش به کارآفرینی در بانک‎های خصوصی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 18، شماره: 66
40 کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در تصمیم گیری راهبردی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 14، شماره: 54
41 کشف لایه های پنهان در اثرگذاری نظام مشارکتی بر بهره وری منابع انسانی در بخش دولتی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات منابع انسانی دوره: 1، شماره: 2
42 مدل امتیازات متوازن : الگویی برای سنجش عملکرد در بخش دولتی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 10، شماره: 37
43 مدیریت دولتی از نگاه نظریه انتقادی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 7، شماره: 25
44 مدیریت دولتی از نگاه نظریه انتقادی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 4، شماره: 13
45 مدیریت دولتی و ضرورت تقویت زیر ساخت های اخلاقی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 10، شماره: 39
46 مدیریت مسایل عمومی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 2، شماره: 6
47 مفهوم پاسخ گویی اجتماعی سازمانی و ضرورت طراحی ساز و کاری جهت ارزیابی آن در بخش دولتی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 5، شماره: 14
48 مقدمه ای بر مطالعات تطبیقی در مدیریت (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 3، شماره: 11
49 نقدی بر شیوه های شناخت در مدیریت (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 13، شماره: 50
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اخلاق در مدیریت دولتی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
2 ارایه یک مدل نظری با استفاده از مولفه های سرمایه اجتماعی برای ایجاد سازمان دانش محور: راهکاری جهت بهبود عملکرد اقتصادی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
3 بررسی تاثیر زیرساخت های فناوری اطلاعات بر موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری در هتل های منتخب شهر مشهد (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
4 بررسی تاثیر عوامل سازمانی بر عملکرد سازمان شرکت های بیمه ای (مورد مطالعه شرکت های بیمه شهر اصفهان) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی
5 بررسی رابطه سیستم اطلاعاتی منابع انسانی با کارآفرینی سازمانی (مطالعه موردی سازمان تامین اجتماعی ایران) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن ۲۱
6 بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با توانمند سازی کارکنان اداره کل تأمین اجتماعی استان مازندران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین
7 بررسی رضایت شغلی کارکنان گامی به سوی اثر بخشی رهبری سرمایه های انسانی(مطالعه موردی:شرکت گاز استان مازندران) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری
8 بررسی عوامل موثر بر موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری با نقش میانجی باورهای ارزشی و تعهد سازمانی در هتل های منتخب شهر مشهد (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
9 بررسی محدودیت های تصمیم گیری عقلایی مدیریت مدارس متوسطه ی شهر تهران و ارائه راه کارهایی جهت اصلاح و بهساز تصمیم گیری آنان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
10 بررسی موانع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در اجرای دستورالعمل پیشنهادی ( پست دوم در شرایط بحران) در جمعیت هلال احمر ایران (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم
11 تاثیر موزهها بر سواد فرهنگی در ایران (مطالعه موردی غار موزه وزیری) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
12 شناخت ارتباط بین بهره گیری از سیستم اطلاعاتی منابع انسانی با اثربخشی پرورش و بهسازیمنابع انسانی در سازمان تامین اجتماعی ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جهت گیری های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
13 شناخت ارتباط بین بهره گیری از سیستم اطلاعاتی منابع انسانی با اثربخشی تامین و تعدیل منابعانسانی در سازمان تامین اجتماعی ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جهت گیری های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
14 شناخت ارتباط بین بهره گیری از سیستم اطلاعاتی منابع انسانی با اثربخشی مدیریت استراتژیک منابع انسانی (مطالعه موردی سازمان تامین اجتماعی ایران) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن ۲۱
15 شناسایی عوامل بازدارنده تحول نظام اداری در ایران و ارائه راه کارهای لازم براساس مدل لوین (دریافت مقاله) کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
16 طراحی الگوی استقرار مدیریت دانش سازمانی با بهره گیری از مدل خلق دانش SECI در بانک کشاورزی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نوآوری در مهندسی کامپیوتر و فنآوری اطلاعات
17 فاکتورهای کلیدی فرهنگ دانشی: زمینه پیاده سازی مدیریت دانش (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
18 مدیریت فرهنگی وفرهنگ سازمانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
19 مروری بر سلامت سازمانی، مفاهیم و ابعاد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
20 نتیجه گرایی تئوریهای مدیریتی، ضرورتی برای پایداری و پویایی سازمانها (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت
21 نقش رسانه های اجتماعی بر سرمایه اجتماعی و عملکرد شغلی (مطالعه موردی : سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی