دکتر سید مهدی الوانی

دکتر سید مهدی الوانی استاد - دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر سید مهدی الوانی

Dr. Seyed Mahdi Alvani

استاد - دانشگاه علامه طباطبایی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ‎ بررسی کارایی شعب بانک‎ها و تعیین عوامل موثر بر آن (بررسی موردی شعب بانک سپه استان تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 4، شماره: 11
2 آسیب شناسی تدوین و اجرای لایحه تحول نظام مالیاتی از منظر خط مشی گذاری (موردمطالعه: سازمان امور مالیاتی) (دریافت مقاله) مجله خط مشی گذاری عمومی در مدیریت دوره: 9، شماره: 1
3 آسیب شناسی جایگاه پژوهش و کاربست آن در مدیریت شهری (مطالعه موردی : نظام مدیریت شهری تهران) (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 15، شماره: 63
4 آینده مدیریت دولتی در عرصه جهانی شدن تعامل یا انفعال (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 9، شماره: 35
5 اجراء و ارزیابی سیاست ها در سازمانهای دولتی با بهره گیری از الگوی مدیریت متوازن سیاستها (BSC) مطالعه موردی: دفتر تبلیغات اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 3، شماره: 1
6 اخلاقیات و مدیریت به سوی نظام اخلاقیات یکپارچه در سازمان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 11، شماره: 42
7 ارائه الگوی ابعاد و مولفه های موثر بر بهینه سازی استقرار مدیریت الکترونیک منابع انسانی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 13، شماره: 0
8 ارائه الگوی ارزیابی اثربخشی تصمیمات در سازمان تامین اجتماعی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی میخائیلوف (دریافت مقاله) مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی دوره: 6، شماره: 24
9 ارائه الگوی کرامت انسانی کارکنان در اسلام (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 24، شماره: 4
10 ارائه الگوی کرامت انسانی کارکنان در سازمان های دولتی ایران (مورد مطالعه: یکی از یگان های نیروی زمینی مستقر در شهرستان ویژه مراغه) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نظامی دوره: 15، شماره: 60
11 ارائه الگوی کرامت انسانی کارکنان در سازمانهای دولتی ایران با استفاده از روش فراترکیب (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 29، شماره: 97
12 ارائه چارچوبی برای نظام و محدوده خط مشی گذاری، تصمیم گیری و عمل در فضای مجازی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی راهبرد اجتماعی فرهنگی دوره: 3، شماره: 2
13 ارائه مدل بومی اجرای سیاست های پیشگیری و کنترل آلودگی هوا در ایران (مورد مطالعه: شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 28، شماره: 105
14 ارائه مدل بهره‌‌وری معلمان با رویکرد رفتار سازمانی مثبت (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 33، شماره: 2
15 ارائه مدل بهینه سازی استقرار مدیریت الکترونیک منابع انسانی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 14، شماره: 1
16 ارائه مدل تجاری سازی ایده های کارآفرینانه در مراکز رشد (مطالعه دانشگاه آزاد اسلامی قزوین) (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 10، شماره: 38
17 ارائه مدل رهبری معنوی در نظام اداری ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 5، شماره: 13
18 ارائه ی الگوی توسعه ی کارآفرینی دانشگاهی نوآور محور با تاکید بر مزیت های منطقه ای :یک فراترکیب خلاق (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 11، شماره: 1
19 ارائه ی مدل کارآفرینی سازمانی مبتنی بر حاکمیت شرکتی در صنعت بانکداری (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 15، شماره: 53
20 ارایه مدل پیشکنشی مدیران نیروی انتظامی بر اساس ویژگی های فردی آنها با استفاده از سیستم استنتاج فازی (FIS) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نوآوری در سازمان های دفاعی دوره: 2، شماره: 1
21 ارایه مدل جامع عوامل موثر بر توسعه رفتار شهروندی سازمانی مطالعه‎‎ی موردی‎: کارکنان شرکت ملی نفت ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 2، شماره: 5
22 ارزیابی ترکیبی از عوامل موثر بر مشارکت شهروندان در خط مشی های نظام آموزشی و پرورشی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 15، شماره: 2
23 از اخلاق اجتماعی سازمانی تا پاسخ گویی اجتماعی سازمانی؛ رویکردی جهت استقرار نظام پاسخ گویی اجتماعی سازمانی در سازمان های دولتی ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 7، شماره: 1
24 استعاره ها: ابزار شناخت سازمان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 2، شماره: 7
25 اعجازگران مدیریت (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 13، شماره: 2
26 افق های نو در مدیریت دولتی (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 14، شماره: 4
27 الگوی استراتژی گرایش به کارآفرینی در نظام بانکی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 2، شماره: 7
28 الگوی اسلامی ایرانی اجرای خط مشی های فرهنگی کشور و مقایسه تطبیقی آن با برخی الگوهای موجود داخلی و خارجی (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 13، شماره: 3
29 الگوی جامع دانش آفرینی در سازمان های پلیسی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 7، شماره: 4
30 الگوی حکمرانی شبکه ای با تاکید بر توسعه فرآیندهای نوآوری باز در نهادهای تحقیقاتی امنیت سایبری (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 11، شماره: 4
31 الگوی خط مشی گذاری اشتغال با رویکرد داده بنیاد (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 16، شماره: 61
32 الگوی رهبری مبتنی بر قدرت نرم در آموزش عالی ایران (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 14، شماره: 3
33 الگوی مدیریت دانش در شبکه خط مشی گذاری حوزه انرژی کشور (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دانش سازمانی دوره: 5، شماره: 2
34 الگوی مدیریت سبز برای سازمان های دولتی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 17، شماره: 68
35 الگوی مدیریت سرمایه انسانی جامعه محور در بخش دولتی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 31، شماره: 103
36 الگوی مدیریت منابع انسانی بخش دولتی در پرتو نهج‎البلاغه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 13، شماره: 2
37 الگوی معماری مسئولیت های اجتماعی مدیریت منابع انسانی براساس راهبردها (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 13، شماره: 3
38 الگوی معماری مسئولیت های اجتماعی مدیریت منابع انسانی براساس راهبردها (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 13، شماره: 3
39 الگویی برای خط مشی گذاری شبکه ای در ناجا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 10، شماره: 3
40 انتخاب استراتژی مناسب ارزیابی عملکرد کارکنان با استفاده از تئوری نقاط مرجع استراتژیک (مورد مطالعه: شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو) (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 5، شماره: 1
41 اولویت بندی شاخص های حکمرانی خوب در سازمانهای کارا (مطالعه موردی: شعب بانک رفاه استان قزوین) (دریافت مقاله) مجله خط مشی گذاری عمومی در مدیریت دوره: 7، شماره: 1
42 اولویت بندی عوامل موثر در مسئولیت اخلاقی و اجتماعی در سه سطح عالی، میانی و عملیاتی با تاکید بر کارت امتیازی متوازن توسعه یافته فازی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی منابع انسانی ناجا دوره: 15، شماره: 66
43 اولویت‎بندی معیارهای تاثیرگذار بر بازدارندگی فساد اداری با اتکا به رهنمودهای اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 9، شماره: 2
44 Cyberloafing Management in Organizations (دریافت مقاله) مجله ایرانی مطالعات مدیریت دوره: 8، شماره: 3
45 Determination of Critical Success Factors for Knowledge Management Implementation, Using Qualitative and Quantitative Tools (Case study: Bahman Automobile Industry) (دریافت مقاله) مجله ایرانی مطالعات مدیریت دوره: 8، شماره: 2
46 In Search of a Model for the Unification of Individual and Organizational Goals (دریافت مقاله) مجله ایرانی مطالعات مدیریت دوره: 1، شماره: 1
47 The Effect of Individual Motivations on Knowledge Sharing Behavior Considering the Moderating Role of Values (The case of Ideshahr) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات دوره: 8، شماره: 2
48 The Functions of Human Resources’ Recruitment and Supply at Universities in Transition From the Fourth Generation Based on the Meta-Synthesis Method (دریافت مقاله) مجله ایرانی مطالعات مدیریت دوره: 15، شماره: 2
49 The Need for Multi-Sectoral Partnerships in the Healthcare of Islamic Developing Countries During the Coronavirus Pandemic (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی تحقیقات سلامت دوره: 10، شماره: 1
50 بازتاب جلوه های نظریه ی بی نظمی در مدیریت (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 6، شماره: 21
51 بازخوانی دانش سیاست گذاری در زمینه ی پست مدرنیسم: شکل گیری خط مشی در عصر پست مدرن (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 14، شماره: 56
52 بررسی اثر تنظیم احساسات شناختی بر رضایت شغلی کارکنان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 26، شماره: 85
53 بررسی اثر تنظیم هیجان های شناختی بر سلامت ذهنی و عملکرد کارکنان (مورد مطالعه: بخش ستادی گمرک جمهوری اسلامی ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 6، شماره: 4
54 بررسی اثرات فراموشی سازمانی بر یادگیری و پذیرش نوآوری های فناوری اطلاعات (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 10، شماره: 32
55 بررسی اثرات مدیریت کیفیت بر رقابت پذیری شرکت های بیمه (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 13، شماره: 0
56 بررسی تاثیر راهبردهای مدیریت منابع انسانی بر توانمندسازی کارکنان سازمان های دولتی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 11، شماره: 0
57 بررسی تاثیر مدل بومی تعالی سازمانی (طراحی شده) در سازمانهای دولتی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 11، شماره: 0
58 بررسی تاثیر نگرش شغلی بر تسهیم دانش و ارتباط آن با رفتار شهروندی سازمانی در بانک قوامین (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 7، شماره: 20
59 بررسی دلایل اثربخش نبودن عملکرد سیستم خط مشی گذاری ایران در زمینه فقرزدایی (مطالعه موردی: لایحه «فقرزدایی در کشور جمهوری اسلامی ایران») (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 7، شماره: 1
60 بررسی دیدگاه های بازیگران خط مشی گذاری و مخاطبان آنها درباره عدالت سازمانی (مورد مطالعه: قانون مدیریت خدمات کشوری) (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 5، شماره: 1
61 بررسی رابطه اعتماد با تسهیم دانش در معاونت آموزش ناجا و مراکز تابعه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 6، شماره: 3
62 بررسی رابطه ساختار سازمانی با هوش سازمانی (مطالعه موردی: سازمان های دولتی استان لرستان) (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 3، شماره: 11
63 بررسی رابطه کیفیت خدمات الکترونیکی بانک ملت با وفاداری مشتریان با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 6، شماره: 19
64 بررسی رابطه مدیریت چنگال کیفیت با ارتقاء کیفیت عملکرد کارکنان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 13، شماره: 0
65 بررسی شایستگی های راهبردی منابع انسانی دوسوتوان در یک سازمان دفاعی- صنعتی (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 12، شماره: 1
66 بررسی عوامل موثر بر اتخاذ تصمیم در مورد بکارگیری دورکاری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 23، شماره: 75
67 بررسی نقش سازمانهای غیردولتی بر توسعه (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 2، شماره: 1
68 بررسی و اولویت بندی جانشین های رهبری در دانشگاه علوم پزشکی قزوین با نگاه به ماموریت های سازمانی (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 14، شماره: 54
69 بررسی و تحلیل برنامه های بنیاد ملی نخبگان در حوزه های «شناخت و جذب»، «حمایت و پشتیبانی» استعدادهای برتر و نخبگان (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی دوره: 3، شماره: 7
70 بررسی و شناسایی مولفه های جبران خدمات نیروی انتظامی بر اساس مدل دستاورد کل (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 12، شماره: 45
71 بکارگیری روش علم سنجی در راستای آمایش آموزش عالی برای توسعه ی کارآفرینی دانشگاهی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 11، شماره: 38
72 به گزینی راه حلهای رفع مسائل در فرایند خط مشی گذاری فرهنگی بر پایه تقوا در آموزه های قرآنی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی دوره: 7، شماره: 15
73 بهره وری از دیدگاه نظریه فعالیت (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 9، شماره: 2
74 بهره وری در پرتو رفتار سازمانی مثبت گرا (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 4، شماره: 8
75 پرهیزگاری اخلاقی در سازمان‌های خدماتی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 14، شماره: 4
76 پژوهش کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 5، شماره: 20
77 پژوهشی پیرامون فشارهای عصبی مدیران بخش صنعت در کشور (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 2، شماره: 5
78 پیامدهای گروه اندیشی در تصمیم گیری مدیران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 1، شماره: 3
79 پیشایندهای نگهداشت منابع انسانی با تاکید بر نقش هم پیوندی شغلی: یک فرامطالعه آمیخته (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 21، شماره: 1
80 تاثیر ساختار ارتباطات سلسه مراتبی و شبکه ای بر عملکرد خط مشی گذاری سازمان ها (مطالعه در سازمان ناجا) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 4، شماره: 2
81 تاثیر شخصیت و جنسیت مدیران در ارزیابی عملکرد کارکنان (دریافت مقاله) نشریه پرستاری ایران دوره: 12، شماره: 16
82 تاریخ نگاری شفاهی دانش مدیریت در ایران (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 22، شماره: 1
83 تاملی بر بعد مدیریتی نظام اداری ایران (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 11، شماره: 3
84 تاملی بر مبانی نظری، مفاهیم و مدل های اعتماد نهادی (سازمانی) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 3، شماره: 4
85 تبیین و ارزیابی مولفه های موثر بر بعد سیاسی نظام اداری ایران (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 8، شماره: 4
86 تبیین الگوی اثر بخش تشویق کارکنان بخش عمومی با رویکردی کل نگرانه به پاداش (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 18، شماره: 64
87 تبیین الگوی اثربخش مدیریت دولتی با استفاده از منطق فازی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 9، شماره: 28
88 تبیین تغییر خط مشی با استفاده از نظریه جریانات چندگانه کینگدون؛ مطالعه موردی تغییر قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 3، شماره: 1
89 تبیین تقوا بعنوان معیار سنجش در خط مشی گذاری فرهنگی در پرتوی آیات قرآن (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 9، شماره: 33
90 تبیین مولفه های پیرو معنوی با استفاده از شبکه های عصبی فازی انطباق پذیر (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 7، شماره: 22
91 تبیین مولفه های رهبر معنوی با استفاده از سیستم های عصبی فازی انطباق پذیر (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 11، شماره: 3
92 تبیین مولفه های فرهنگ سازمانی اسلامی در پرتو اصول عقاید برگرفته از آیات قرآن کریم (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی دوره: 6، شماره: 13
93 تحلیل ارزیابی عملکرد کارکنان سازمان های دولتی با محوریت توسعه پایداردرجهت ارتقای بهره وری (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 14، شماره: 2
94 تحلیل انواع شبکه های همکاری در فرایند نوآوری دفاعی (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 13، شماره: 47
95 تحلیل راهبردهای مدیریت منابع انسانی در سازمان ها با رویکرد فناوری اطلاعات (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 6، شماره: 4
96 تحلیل راهبردهای مدیریت منابع انسانی در سازمان ها با رویکرد فناوری اطلاعات (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 6، شماره: 4
97 تحلیل عوامل موثر بر شکل گیری خط مشی های عمومی در جمهوری اسلامی ایران و ارایه الگوی بهینه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 8، شماره: 29
98 تحلیل گفتمان مدیریت دولتی ایران در بخش آموزش و پرورش (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 6، شماره: 3
99 تحلیل مؤلفه‌های فرهنگ‌سازمانی دانش‌محور با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار دوره: 12، شماره: 48
100 تحلیل محتوای متون سبک مدیریت جهادی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 10، شماره: 2
101 تحلیل و پیش بینی آینده رابطه کارمند و سازمان (یک مرور نظام مند ادبیات) (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 12، شماره: 1
102 تحلیلی بر سازوکار نظارت و تعادل در روابط بین نهادهای حاکمیتی نظام جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 7، شماره: 4
103 تحلیلی بر کیفیت حکمرانی خوب در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 14، شماره: 53
104 تدوین الگوی خط مشی گذاری فضای مجازی کشور (دریافت مقاله) فصلنامه علمی راهبرد اجتماعی فرهنگی دوره: 3، شماره: 4
105 تدوین الگوی مدیریت دانش (شناسایی زیرساخت ها، ابزارها و حوزه های دانشی) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 9، شماره: 30
106 تدوین مدل راهبردی مدیریت منابع انسانی صنعت هوانوردی کشور (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 15، شماره: 4
107 تنگناهای کاربرد مدیریت کیفیت جامع در بخش دولتی (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 15، شماره: 3
108 توسعه ابزاری برای ارزیابی مدیریت منابع انسانی پایدار در نظام اداری ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 14، شماره: 50
109 تیوری کارگزاری و چالش های آن در مدیریت دولتی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 8، شماره: 31
110 جایگاه شایستگی های محوری در جانشین پروری (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 7، شماره: 3
111 چابکی سازمانی الزامی برای سازمان ها ی پلیسی در هزاره سوم (دریافت مقاله) فصلنامه علمی منابع انسانی ناجا دوره: 3، شماره: 30
112 چالش ها و پیشنهادها (راهکارها) در توسعه مفهومی کارآفرینی (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 8، شماره: 29
113 چیستی مولفه های مهارتهای نرم منابع انسانی (مروری نظام مند) (دریافت مقاله) فصلنامه مهارت آموزی دوره: 9، شماره: 33
114 حفظ و نگهداشت کارکنان تنوع عصبی در سازمان با تمرکز بر افراد اوتیسم (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 15، شماره: 1
115 حفظ و نگهداشت کارکنان تنوع عصبی در سازمان با تمرکز بر افراد اوتیسم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 15، شماره: 1
116 حکمرانی خوب شبکه ای از کنشگران جامعه مدنی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 1، شماره: 1
117 دانش مرز شکنانه در چه بستری رشد می کند (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت دولتی ایران دوره: 1، شماره: 1
118 در جستجوی مدلی برای تصمیم گیری در شرایط مبهم و بی نظم (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 11، شماره: 2
119 دولت مدیریتی و مدیریت دولتی (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 14، شماره: 1
120 رابطه سبک رهبری و جو سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی؛ مطالعه موردی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات منابع انسانی دوره: 2، شماره: 6
121 رتبه بندی الزامات کارکردی سازمان دوسوتوان در حوزه مدیریت منابع انسانی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 15، شماره: 52
122 رهیافت مشارکت چندبخشی؛ الگویی مبتنی بر ایمان برای توسعه زیرساخت های حوزه سلامت در جوامع اسلامی (دریافت مقاله) مجله پژوهش در دین و سلامت دوره: 7، شماره: 3
123 ساز و کارهای تاثیرگذاری دین در فرآیند سیاست گذاری فرهنگی (با تاکید بر مرحله تدوین) (دریافت مقاله) دو فصلنامه دین و ارتباطات دوره: 23، شماره: 50
124 سازمان مجازی (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 12، شماره: 3
125 سازمان های غیر دولتی و چالش های پاسخگویی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 13، شماره: 49
126 سازمانهای کامیاب امروز سازمانهای یادگیرنده و دانش آفرین (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 8، شماره: 3
127 سبک شما در مدیریت تعارض چیست (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 2، شماره: 8
128 سرمایه اجتماعی: مفاهیم و نظریه ها (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 9، شماره: 33
129 سنجش و مقایسه کیفیت خدمات در شعب بانک ملی شهر اصفهان با استفاده از مقیاس سیستمی- مبادله ای کیفیت خدمات بانکی (SYSTRA-SQ) (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 7، شماره: 20
130 سودآوری مالی با تعیین الگوی روابط بین عوامل موثر بر فرهنگ مشتریان خدمات بانکداری الکترونیکی (مورد مطالعه : بانک ملت) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مالی دوره: 16، شماره: 60
131 سیر تاریخی دانش مدیریت در ایران (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 13، شماره: 48
132 شناخت «برداشت های تردیدآمیز و نامطمئن» افراد در مدیریت خطرات ناشی از سیلاب ها (دریافت مقاله) فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران دوره: 6، شماره: 1
133 شناخت سازمان با رویکرد استعاره ای سازمان به مثابه کانون طیف های متقاطع (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 13، شماره: 53
134 شناسایی ابعاد اجرای خط مشی های کنترل آلودگی هوا (دریافت مقاله) مجله خط مشی گذاری عمومی در مدیریت دوره: 10، شماره: 1
135 شناسایی ابعاد فرهنگی موثر بر جذب مشتریان ایرانی به خدمات بانکداری الکترونیک (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 14، شماره: 49
136 شناسایی ابعاد مدل معماری منابع انسانی مثبت گرا (دریافت مقاله) مجله خط مشی گذاری عمومی در مدیریت دوره: 12، شماره: 3
137 شناسایی روش های یادگیری غیررسمی برای پرورش مدیران منابع انسانی در سازمان های بزرگ کشور (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 14، شماره: 2
138 شناسایی شایستگی های رهبری استراتژیک با رویکرد رضایت ذینفعان سازمان در صنعت حمل و نقل هوایی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نوآوری در سازمان های دفاعی دوره: 2، شماره: 4
139 شناسایی عوامل توسعه فرایندهای نوآوری باز در نهادهای تحقیقاتی امنیت سایبری با رویکرد نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند دوره: 7، شماره: 26
140 شناسایی عوامل و موانع برون‌سازمانی دانشگاه در تجاری‌سازی پژوهش‌های علوم انسانی (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 30، شماره: 1
141 شناسایی مسائل فرهنگی در فرایند خط مشی گذاری در پرتو آیات قرآن کریم و بر پایه تقوا (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی دوره: 8، شماره: 17
142 شناسایی موانع بهره وری سازمان های دولتی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 8، شماره: 27
143 شناسایی موانع فرهنگی فراروی نظام اداری ایران (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 16، شماره: 1
144 شناسایی و اولویت بند ی ویژگی های مد یران پیش کنش د ر نیروی انتظامی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 12، شماره: 2
145 شناسایی و اولویت بندی انواع جانشین های رهبری در فرماندهی انتظامی استان قزوین (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 15، شماره: 2
146 شناسایی و اولویت بندی جانشین های رهبری در سازمان برنامه و بودجه با نگاه به ماموریت های سازمانی بر اساس مدل حاکمیتی هیل و هوپ (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 13، شماره: 0
147 شناسایی و اولویت بندی شاخص های مثبت گرایی در مدل معماری منابع انسانی مثبت گرا در دانشگاه علوم پزشکی قزوین (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 15، شماره: 56
148 شناسایی و اولویت بندی عوامل سازمانی موثر بر اجرایی کردن ابعاد کارآفرینی سازمانی با تبیین نقش نهادینه سازی کارآفرینی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 22، شماره: 70
149 شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر فرهنگ خدمت در سازمان های دولتی (مطالعه موردی:استانداری البرز) (دریافت مقاله) مجله مدیریت و پژوهش های دفاعی دوره: 21، شماره: 96
150 شناسایی و تبیین مولفه های اصلی و موثر در تمرکززدایی امور اداری از سازمان های دولتی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 10، شماره: 39
151 شناسایی و مدل سازی عوامل موثر بر توانمندسازی مدیران دریایی (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش علوم دریایی دوره: 4، شماره: 1
152 طراحی الگوی ارزشیابی عملکرد مدیران در پلیس پیشگیری (مورد مطالعه: کلانتری) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 7، شماره: 4
153 طراحی الگوی ارزیابی سطح مدیریت دانش در سازمان های صنعتی ایران (پژوهشی در صنعت خودرو) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 13، شماره: 52
154 طراحی الگوی پیاده سازی کارآمد نظام مدیریت عملکرد در سازمانهای خدماتی (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 8، شماره: 28
155 طراحی الگوی توسعه آموزش عالی ایران در افقچشم انداز 20 ساله کشور (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 4، شماره: 14
156 طراحی الگوی جامع منابع انسانی نوآور (مورد مطالعه: سازمان های دولتی ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نوآوری در سازمان های دفاعی دوره: 6، شماره: 1
157 طراحی الگوی حکمرانی شبکه ای در نظام سلامت کشور (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 15، شماره: 58
158 طراحی الگوی حکمرانی شهری هوشمند با استفاده از رویکرد فراترکیب (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 15، شماره: 3
159 طراحی الگوی رابطه فرد و سازمان مبتنی بر رویکرد رفتار سازمانی مثبت گرا (مورد مطالعه: دانشگاه علوم پزشکی شیراز) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت دولتی ایران دوره: 4، شماره: 4
160 طراحی الگوی راهبردی به منظور شناسایی و ساختاردهی مولفه های اثرگذار بر تغییر در سازمان تامین اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی دوره: 12، شماره: 48
161 طراحی الگوی راهبردی حکمرانی آب با رویکرد توسعه پایدار در راستای حفاظت از جوامع انسانی و زیستگاه های جانوری (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 14، شماره: 4
162 طراحی الگوی رهبری سخاوتمند در بیمارستانهای دولتی استان قم (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 10، شماره: 38
163 طراحی الگوی سازمان پیش کنش در سازمان های دولتی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 7، شماره: 4
164 طراحی الگوی سازمان پیش کنش در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (مورد مطالعه: فرماندهی انتظامی استان فارس) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 14، شماره: 3
165 طراحی چارچوب تصمیم گیری اشتغال پل با رویکرد فراترکیب (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات منابع انسانی دوره: 13، شماره: 2
166 طراحی مدل بازدارنده فساد اداری با اتکا به آموزه های نهج البلاغه (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی دوره: 7، شماره: 15
167 طراحی مدل بهره وری سازمان های دولتی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 10، شماره: 2
168 طراحی مدل بهینه اجرای سیستم مدیریت دانش با رویکرد عوامل حیاتی موفقیت (مورد مطالعه: صنایع خودروسازی گروه بهمن) (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 13، شماره: 4
169 طراحی مدل بهینه شایسته سالاری در نظام جذب سرمایه های انسانی با استفاده از تئوری مجموعه فازی (مورد مطالعه: دانشگاه افسری امام علی علیه السلام) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی دوره: 8، شماره: 31
170 طراحی مدل بهینه مدیریت الکترونیک منابع انسانی در بانک رفاه (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار دوره: 11، شماره: 44
171 طراحی مدل پیشران های نشاط کارکنان سازمان ها با تکنیک فراترکیب (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 20، شماره: 1
172 طراحی مدل توسعه کارآفرینی در سازمان های کوچک و متوسط سازمان فنی و حرفه ای (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 2، شماره: 5
173 طراحی مدل حاکمیتی اجرای خط مشی های منابع انسانی در بخش دولتی ایران (مورد مطالعه: قانون مدیریت خدمات کشوری) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 4، شماره: 2
174 طراحی مدل رابطه معنویت در محیط کار با عملکرد منابع انسانی و عملکرد سازمان (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 12، شماره: 3
175 طراحی مدل راهبردهای تغییر سازمانی مبتنی بر تنوع مهارتی (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 35، شماره: 2
176 طراحی مدل سه بعدی اجرای حاکمیتی خط مشی های عمومی (دریافت مقاله) مجله خط مشی گذاری عمومی در مدیریت دوره: 8، شماره: 2
177 طراحی مدل شایستگی های بنیادی و فناورانه مدیران حوزه فناوری اطلاعات (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 12، شماره: 40
178 طراحی مدل عوامل موثر بر استفاده از سیاستپژوهی در سیاستگذاری؛ با استفاده از نگاشت مفهومی (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 19، شماره: 70
179 طراحی مدل مدیریت منابع انسانی اثربخش مبتنی بر فرهنگ سازمانی در بخش دولتی ایران (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 19، شماره: 1
180 طراحی مدل مدیریت منابع انسانی اثربخش مبتنی بر فرهنگ سازمانی مشارکتی در بخش دولتی ایران (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 12، شماره: 43
181 طراحی مدل یادگیری و توسعه مهارتهای نرم منابع انسانی در سازمانهای دولتی (دریافت مقاله) فصلنامه حکمرانی و توسعه دوره: 3، شماره: 3
182 طراحی و تبیین الگوی اثربخش نظام اداری ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 8، شماره: 4
183 طراحی و تبیین سیستم ارزیابی عملکرد شعب بانک ها با توجه به محرک های کلیدی تجارت (مطالعه موردی شعب بانک سپه) (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 8، شماره: 22
184 عوامل شغلی و سازمانی موثر بر انگیزش خدمات عمومی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی قزوین (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 13، شماره: 46
185 عوامل موثر بر ایجاد سرمایه اجتماعی دوسوتوان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 28، شماره: 92
186 عوامل موثر بر کارآفرینی سازمانی (مورد مطالعه صنعت غذایی) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 25، شماره: 82
187 عوامل موثر بر گرایش به کارآفرینی در بانک‎های خصوصی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 18، شماره: 66
188 فراتحلیل پیامدهای مسئولیت اجتماعی مدیریت منابع انسانی روی کارکنان (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 12، شماره: 4
189 فراتحلیلی بر شناسایی موانع ارتقاء زنان به سطوح مدیریت در سازمانهای دولتی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی دوره: 12، شماره: 42
190 فراترکیب پژوهش های بومی انجام شده در حوزه نظارت همگانی با رویکرد آسیب شناسانه و ارائه یک چارچوب مطالعاتی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 15، شماره: 1
191 فرایند تدوین منشور اخلاقی برای سازمان (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 5، شماره: 1
192 فشارهای عصبی در سازمان و راههای مقابله با آن (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 2، شماره: 1
193 قابلیت اجرایی جانشین های رهبری در انجام ماموریت های سازمانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 16، شماره: 3
194 کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در تصمیم گیری راهبردی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 14، شماره: 54
195 کشف لایه های پنهان در اثرگذاری نظام مشارکتی بر بهره وری منابع انسانی در بخش دولتی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات منابع انسانی دوره: 1، شماره: 2
196 گونه شناسی خط مشی های دومنظوره سازی صنعت دفاعی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 10، شماره: 4
197 گونه شناسی سخاوت در سازمان (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 12، شماره: 4
198 مدخلی بر حسب تلفیق هدفهای فرد و سازمان (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 1، شماره: 2
199 مدل اجرای خط مشی سوت زنی در سازمان های دولتی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج دوره: 25، شماره: 97
200 مدل امتیازات متوازن : الگویی برای سنجش عملکرد در بخش دولتی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 10، شماره: 37
201 مدل تجزیه و تحلیل خط‎مشی عمومی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 8، شماره: 2
202 مدل تکامل قابلیت های سرمایه انسانی در سازمان های دولتی ایران: رویکرد سلسله مراتب پدیده ها (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه استعداد دوره: 2، شماره: 2
203 مدل سازی پیشران های نشاط سازمانی کارکنان دانشی به روش تحلیل تماتیک (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 13، شماره: 47
204 مدل سازی هم پیوندی شغلی کارکنان دانشی؛ مطالعه موردی: شرکت های دانش بنیان (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 14، شماره: 2
205 مدل سازی هم پیوندی شغلی کارکنان دانشی؛ مطالعه موردی: شرکت های دانش بنیان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 14، شماره: 2
206 مدلهای غیر خطی، تحولی در بهینه یابی جعبه های سیاه در رابطه بین شیوههای منابع انسانی و عملکرد سازمان (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 14، شماره: 51
207 مدیریت دولتی از نگاه نظریه انتقادی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 4، شماره: 13
208 مدیریت دولتی از نگاه نظریه انتقادی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 7، شماره: 25
209 مدیریت دولتی و دولت الکترونیک (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 1، شماره: 1
210 مدیریت دولتی و ضرورت تقویت زیر ساخت های اخلاقی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 10، شماره: 39
211 مدیریت مسایل عمومی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 2، شماره: 6
212 مزیت همرقابتی (همکاری و رقابت) در سازمان های دولتی: هم افزائی انسان و فرآیند (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 11، شماره: 2
213 مسئولیت های اجتماعی مدیریت منابع انسانی: رهیافت فراترکیب (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 10، شماره: 3
214 مطالعه اثرات برنامه های تحدید جمعیت در پیشبرد اهداف توسعه بهداشت ملی از سال ۷۷-۱۳۶۵ (دریافت مقاله) نشریه پرستاری ایران دوره: 12، شماره: 16
215 مطالعه پدیدارشناختی جوهر کارآفرینی عمومی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 1، شماره: 4
216 مطالعه تاثیر استراتژی های انطباقی تنظیم هیجانات بر عملکرد کارکنان (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 9، شماره: 34
217 معیارهای تصمیم گیری اخلاقی انسانی مدیران در شرایط پیچیدگی محیطی (مطالعه موردی،سازمان تامین اجتماعی) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اخلاقی دوره: 12، شماره: 1
218 مفهوم پاسخ گویی اجتماعی سازمانی و ضرورت طراحی ساز و کاری جهت ارزیابی آن در بخش دولتی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 5، شماره: 14
219 مفهوم پاسخ گویی اجتماعی سازمانی وضرورت تبیین مولفه های آن در سازمان های دولتی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 1، شماره: 3
220 مفهوم سازی هوشیاری کارآفرینانه بر مبنای رویکرد پردازش اطلاعات انسانی (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 12، شماره: 48
221 مفهوم شناسی تطبیقی عدالت زبانی (کارکرد زبان در توسعه عدالت) (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 3، شماره: 1
222 مقاله پژوهشی: تاثیر قابلیت های پویای دوسوتوان بر تجاری سازی در سازمانی دفاعی (دریافت مقاله) مطالعات دفاعی استراتژیک دوره: 18، شماره: 80
223 مقاله پژوهشی: شناسایی مهمترین مولفه ها و شاخص های خلاقیت و نوآوری دفاعی در ارتش ج.ا.ایران با الهام از منابع دینی و رهنمودهای مقام معظم رهبری(مدظله­ العالی) (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دفاعی دوره: 16، شماره: 4
224 مقاله پژوهشی: طراحی و تبیین الگوی مناسب شایسته سالاری در نظام های جذب و گزینش سرمایه های انسانی در دانشگاه های افسری ارتش ج.ا.ایران (این تحقیق تحت حمایت صندوق پژوهشگران و فناوران کشور می باشد) (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دفاعی دوره: 16، شماره: 2
225 مقدمه ای بر مطالعات تطبیقی در مدیریت (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 3، شماره: 11
226 مقدمه ای در آشنایی با سیستمهای متخصص (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 7، شماره: 2
227 منشور اخلاقیات سازمانی در کلام مولا علی (ع) (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 14، شماره: 2
228 موانع اجرای سیاست های فرهنگی کشور طی برنامه های اول تا چهارم توسعه: بررسی تجربیات مدیران فرهنگی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 7، شماره: 1
229 موانع حاکمیت خوب پورتفولیوی پروژه ها در سازمان های متولی زیرساخت های راه کشور (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 7، شماره: 4
230 موفقیت زنان در کار راهه مدیریتی (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 15، شماره: 3
231 مولفه های تدوین استراتژی ملی مبارزه با فساد جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 2، شماره: 4
232 نارسایی های ارزیابی عملکرد در مدیریت نتیجه گرا (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 11، شماره: 44
233 نظریه بی نظمی یا نظم غایی و مدیریت (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 9، شماره: 4
234 نظریه خادمیت و عاملیت: آیا مدیران خود را وقف سازمان می کنند یا سازمان وقف آنان می گردد؟ (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 16، شماره: 1
235 نظریه ی انتخاب عمومی و ضرورت تحول در ساختار اداری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 6، شماره: 23
236 نقدی بر شیوه های شناخت در مدیریت (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 13، شماره: 50
237 نقش رفتار سازمانی مثبت گرا در کاهش سکوت سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 24، شماره: 79
238 نقش سیستم های اطلاعاتی مدیریت (MIS) در تصمیم گیری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 12، شماره: 47
239 نقش عوامل راهبردی محیطی در تبیین اعتماد سیاسی (با تاکید بر عامل میانجی اعتماد عمومی به سازمان های دولتی) (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 3، شماره: 2
240 نقش نام آوری کارفرما در ایجاد سرمایه اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سرمایه اجتماعی دوره: 4، شماره: 1
241 نگاه جامعه محور به مدیریت سرمایه انسانی همسو با توسعه پایدار (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 16، شماره: 59
242 نگاهی دیگر به انسان سازمانی معاصر (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 1، شماره: 1
243 نوفناوری ها و مدیریت دولتی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خدمات عمومی دوره: 1، شماره: 1
244 واکاوی موانع پیاده سازی موفق مدیریت دانش در دانشگاه ها (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 15، شماره: 2
245 هرمنوتیک و توسعه: رهیافتی هرمنوتیکی جهت مواجهه با گسست فکری در مفهوم توسعه (دریافت مقاله) فصلنامه علمی راهبرد اجتماعی فرهنگی دوره: 7، شماره: 3
246 یکپارچگی صنایع دفاعی و غیردفاعی: یک بوم نگاری خط مشی در صنعت دفاعی (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 12، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب شناسی ارتباط بین بنگاه های اقتصادی و دانشگاه (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مدیریت دانش
2 اثر ابعاد کیفیت زندگی کاری بر فرسودگی شغلی (مورد مطالعه: شهرداری منطقه 11 تهران) (دریافت مقاله) همایش ملی بهبود و بازسازی سازمان و کسب و کار
3 اخلاق در مدیریت دولتی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
4 ارائه الگوی مفهومی نظام اداری اثربخش (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی مدیریت دولتی ایران
5 ارائه مدل مفهومی از توسعه کارافرینی فردی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت
6 ارایه یک مدل نظری با استفاده از مولفه های سرمایه اجتماعی برای ایجاد سازمان دانش محور: راهکاری جهت بهبود عملکرد اقتصادی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
7 ارزیابی مراکز بهداشتی- درمانی شهر کرمانشاه با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده هاDEA (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت و مهندسی صنایع
8 اریه مدل مفهومی استراتژی یابی رقبا (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت تغییر و تحول
9 استراتژی استدلال استعاره ای در نظریه پردازی: شکل گیری تئوری جابجایی مدیران دولتی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت
10 استراتژی تحول در بخش دولتی ایران: آیا مدیریت دولتی نوین استراتژی مناسبی است؟! (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت
11 الگوی ارزیابی سطح مدیریت دانش و رضایت مشتری در سازمانهای صنعتی ایران (پژوهشی در صنعت خودرو) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
12 بررسی اثر سازمان یادگیرنده بر چابکی سازمان موردکاوی: بانک های خصوصی استان کردستان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نخبگان مدیریت
13 بررسی اثر هوش هیجانی بر عملکرد منابع انسانی شرکت آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم
14 بررسی اثرهوشمندی در بقا و استمرار نظام اداری دولت (مطالعه موردی: دوره قاجار) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی
15 بررسی ارتباط بین باورهای معرفت شناسی مدیران با میزان گرایش آنها با مبارزه با فساد اداری (دریافت مقاله) سومین همایش علمی پژوهشی یافته های نوین علوم مدیریت، کارآفرینی و آموزش ایران
16 بررسی پیاده سازی ابعاد توسعه پایدار در پوسترهای کنفرانس ها و همایش ها (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مدیریت،روانشناسی و علوم انسانی با رویکرد توسعه پایدار
17 بررسی تاثیر دانش استراتژیک مدیر ارشد اطلاعات با توجه به متغیر تعدیلگر ابعاد ساختاری بر موفقیت سیستم های سازمانی در بانک کشاورزی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم مدیریت و حسابداری و فرهنگ اقتصاد مقاومتی
18 بررسی تاثیر زیرساخت های فناوری اطلاعات بر موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری در هتل های منتخب شهر مشهد (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
19 بررسی تاثیر عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان با در نظر گرفتن متغیر تعدیل گر ویژگی های شخصیتی کارکنان شهرداری تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهشهای نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
20 بررسی تاثیر عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان با در نظر گرفتن متغیرتعدیل گر ویژگی های شخصیتی کارکنان شهرداری تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مطالعات نوین مدیریت در ایران
21 بررسی تاثیر عوامل سازمانی بر عملکرد سازمان شرکت های بیمه ای (مورد مطالعه شرکت های بیمه شهر اصفهان) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی
22 بررسی تاثیرابعادانگیزه شغلی برعملکرد کارکنان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی فرهنگی اجتماعی ایران
23 بررسی تاثیرتنوع مهارت و هویت شغل برعملکرد کارکنان شرکت توزیع نیروی برق تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی فرهنگی اجتماعی ایران
24 بررسی رابطه آموزش خودکارآمدی زنان نخست زا در تمایل به انجام عمل سزارین موردکاوی موردی: مراکز بهداشتی درمانی استان کرمانشاه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت تغییر و تحول
25 بررسی رابطه سیستم اطلاعاتی منابع انسانی با کارآفرینی سازمانی (مطالعه موردی سازمان تامین اجتماعی ایران) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن ۲۱
26 بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با توانمند سازی کارکنان اداره کل تأمین اجتماعی استان مازندران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین
27 بررسی رابطه کیفیت خدمات الکترونیکی بانکی با وفاداری مشتریان با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی توسعه مدیریت پولی و بانکی
28 بررسی رضایت شغلی کارکنان گامی به سوی اثر بخشی رهبری سرمایه های انسانی(مطالعه موردی:شرکت گاز استان مازندران) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری
29 بررسی عوامل موثر بر موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری با نقش میانجی باورهای ارزشی و تعهد سازمانی در هتل های منتخب شهر مشهد (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
30 بررسی محدودیت های تصمیم گیری عقلایی مدیریت مدارس متوسطه ی شهر تهران و ارائه راه کارهایی جهت اصلاح و بهساز تصمیم گیری آنان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
31 بررسی موانع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در اجرای دستورالعمل پیشنهادی ( پست دوم در شرایط بحران) در جمعیت هلال احمر ایران (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم
32 بررسی نقش مشارکت مدیران میانی بر تواناییهای سازمانی در شرکتهای هلدینگ (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
33 بررسی نقش مشارکت مدیران میانی در فرآیىد استراتژی بر عملکرد شرکت های هلدینگ (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و اولین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
34 بررسی نقش و جایگاه سازمان کارآفرین در مدیریت جامعه (مطالعه موردی: استانداری مازندران) (دریافت مقاله) همایش دانشگاه کارآفرین؛ صنعت دانش محور
35 تاثیر رهبری تحول گرا و مدیریت دانش بر نوآوری سازمانی در مناطق سه گانه شهرداری شهر قزوین (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم،مهندسی وتکنولوژی
36 تاثیر موزهها بر سواد فرهنگی در ایران (مطالعه موردی غار موزه وزیری) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
37 تئوری نوین مدیریت کیفیت جامع در بخش دولتی ایران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت
38 تبیین عوامل موثر بر توسعه فعالیت های بین المللی در شرکت های دانش بنیان ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری،بانکداری و اقتصاد نوین
39 چالشهای ارزیابی درنظام آموزش عالی (دریافت مقاله) نخستین همایش مدیریت کیفیت در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور
40 حکمرانی پژوهش در حوزه ICT : ارائه چارچوبی برای اولویت بندی پژوهش ها (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات مدیریت
41 رابطه اخلاق کاری و بهره وری منابع انسانی در بین کارکنان شهرداری شهرستان تالش (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم انسانی
42 رویکردهایی جهت ارزیابی استراتژیک دولت (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
43 شناخت ارتباط بین بهره گیری از سیستم اطلاعاتی منابع انسانی با اثربخشی پرورش و بهسازیمنابع انسانی در سازمان تامین اجتماعی ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جهت گیری های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
44 شناخت ارتباط بین بهره گیری از سیستم اطلاعاتی منابع انسانی با اثربخشی تامین و تعدیل منابعانسانی در سازمان تامین اجتماعی ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جهت گیری های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
45 شناخت ارتباط بین بهره گیری از سیستم اطلاعاتی منابع انسانی با اثربخشی مدیریت استراتژیک منابع انسانی (مطالعه موردی سازمان تامین اجتماعی ایران) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن ۲۱
46 شناسایی عوامل بازدارنده تحول نظام اداری در ایران و ارائه راه کارهای لازم براساس مدل لوین (دریافت مقاله) کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
47 ضرورت ارتقاء منشور اخلاقی در دانشگاه ها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پارادایم های نوین مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
48 طراحی الگوی استقرار مدیریت دانش سازمانی با بهره گیری از مدل خلق دانش SECI در بانک کشاورزی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نوآوری در مهندسی کامپیوتر و فنآوری اطلاعات
49 طراحی مدل مدیریت دولتی نوین در سازمانهای دولتی ایران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در مدیریت و علوم انسانی
50 طراحی و تبیین الگوی مناسب شایسته سالاری در نظام های جذب و بکارگیری سرمایه های انسانی در دانشگاه افسری امام علی(ع) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت تغییر و تحول
51 فاکتورهای کلیدی فرهنگ دانشی: زمینه پیاده سازی مدیریت دانش (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
52 کارآفرینی، هم افزایی، فرهنگ و جامعه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی کار آفرینی، خلاقیت و سازمان های آینده
53 کاربرد پویایی شناسی سیستم در مدیریت فرآیندهای کسب وکار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت اجرایی
54 مدل تکامل قابلیت های سرمایه انسانی در سازمان های دووتیایران: رویکرد سلسله مراتب پدیده ها (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت الگوی پیشرفت؛ پیشرانها، چالشها و الزامات تحقق
55 مدیریت فرهنگی وفرهنگ سازمانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
56 نتیجه گرایی تئوریهای مدیریتی، ضرورتی برای پایداری و پویایی سازمانها (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت
57 نقش رسانه های اجتماعی بر سرمایه اجتماعی و عملکرد شغلی (مطالعه موردی : سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی
58 نقش رسانه های اجتماعی بر سرمایه اجتماعی و عملکرد شغلی مطالعه موردی : سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه
59 نقش معنویت در انضباط ظاهری و معنوی کارکنان نیروهای مسلح (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت تغییر و تحول
60 نقش ویژگی های سازمانی در پیاده سازی مدیریت دانش در بخش دولتی مورد مطالعه وزارت کشور (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی
61 ویژگی های فرهنگ سازمانی حمایتگر مدیریت دانش (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
62 یادگیری کارافرینانه (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت