دکتر سعید برومندنسب

دکتر سعید برومندنسب استاد گروه آبیاری و زهکشی، دانشگاه شهید چمران

دکتر سعید برومندنسب

Dr. Saeed Boroomand-Nasab

استاد گروه آبیاری و زهکشی، دانشگاه شهید چمران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آبیاری چگالشی در نمک زدایی خورشیدی از آب های شور و استفاده مجدد از آن ها در آبیاری زیرسطحی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 31، شماره: 4
2 اثر آبیاری بارانی با آب شور بر صفات مورفوفیزیولوژیک و عملکرد دانه ذرت (Zea mays L.) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 18، شماره: 2
3 اثر آبیاری جویچه ای یک در میان روی کارآیی مصرف آب و ویژگی های نیشکر در جنوب اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 13، شماره: 49
4 اثر آبیاری قطره ای زیر سطحی بر میزان بهره وری آب و عملکرد نیشکر (دریافت مقاله) نشریه علمی ترویجی جمعیت علمی فن آوری نیشکر ایران دوره: 10، شماره: 52
5 اثر آبیاری قطره ای زیرسطحی روی دینامیک شوری، میزان بهره وری آب و عملکرد نیشکر بازرویی (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 34، شماره: 4
6 اثر آبیاری قطره ای نواری پوشش دار و بدون پوشش بر عملکرد و راندمان مصرف آب ذرت (Zea mays L) تحت شرایط آب و هوایی اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 30، شماره: 4
7 اثر بی خاکورزی ، تنش آب و نیتروژن بر انتقال نیترات در خاک و عملکرد ذرت در شمال خوزستان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 28، شماره: 1
8 اثر پوشش و دبی بر الگوی رطوبتی و نگه داشت آب خاک در سامانه آبیاری قطره ای نواری (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 54، شماره: 2
9 اثر تغییر اقلیم بر روند تغییرات تبخیر-تعرق در طی دوره رشد گیاهان مزارع آبی و دیم با استفاده از مدل های AOGCM (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 30، شماره: 4
10 اثر تغییرات مکانی نفوذ پایه در طول جویچه بر راندمان های آبیاری جویچه ای (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 37، شماره: 2
11 اثر تنش خشکی بر خصوصیات فلورسانس کلروفیل و عملکرد علوفه دو رقم ارزن علوفه‌ای (Pennisetum americanum var. nutrifeed and Punicum sp var. pishahang) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 16، شماره: 2
12 اثر توام تنش آبی و شوری بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای در مراحل مختلف رشد در شرایط اقلیمی اهواز (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 5، شماره: 2
13 اثر روش های آبیاری بر بهره وری آب، عملکرد و اجزای عملکرد اسفناج در شرایط اقلیمی اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 37، شماره: 3
14 اثر روش های آبیاری قطره ای زیرسطحی و جویچه ای روی شاخص های رشد و عملکرد نیشکر (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 51، شماره: 6
15 اثر زئولیت و سوپر جاذب بر کاهش آبشویی نیترات در یک خاک لوم در شرایط غیر اشباع (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 50، شماره: 7
16 اثر سطوح مختلف آب آبیاری و مقادیر شوری بر وزن ژل و رشد آلوئه ورا (Aloe vera L.) در دو فصل مختلف برداشت (مطالعه موردی: شهرستان امیدیه) (دریافت مقاله) مجله مدیریت آب در کشاورزی دوره: 10، شماره: 1
17 اثر سطوح مختلف آبیاری بر عملکرد، کارآیی مصرف آب و شاخص برداشت ارقام سویا در خرمآباد (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 37، شماره: 3
18 اثر شوری و کم آبی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه شورزیست کوشیا (Kochia Scoparia L.) در شرایط آب و هوایی گرم و خشک (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 50، شماره: 7
19 اثر شیوه خاک ورزی و مقادیر مختلف کود نیتروژن بر حرکت آب و نیترات در اراضی شمال خوزستان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 12، شماره: 2
20 اثر شیوه خاک ورزی و مقادیر مختلف کود نیتروژن بر حرکت آب و نیترات در اراضی شمال خوزستان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 12، شماره: 2
21 اثر عمق زهکش و لایه محدود کننده بر دبی و شوری زهاب در اراضی فاریاب جنوب خوزستان (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 3، شماره: 1
22 اثر فواصل و اعماق مختلف قطره چکان ها در آبیاری قطره ای زیرسطحی بر میزان بهره وری آب و عملکرد نیشکر (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 50، شماره: 5
23 اثر کم آبیاری و شوری آب آبیاری بر توزیع شوری خاک و رشد رویشی نهال های خرما (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 4، شماره: 3
24 اثر مدیریت آبیاری قطره ای زیرسطحی بر شاخص های رشد و عملکرد در بازرویی اول گیاه نیشکر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 34، شماره: 2
25 اثر مدیریت سیستم های آبیاری قطره ای زیرسطحی و جویچه ای انتهابسته روی متغیرهای رشد و توزیع ریشه در زراعت نیشکر (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 14، شماره: 2
26 اثر مدیریت های آبیاری در سامانه های آبیاری قطره ای سطحی و زیر سطحی بر عملکرد و بهره‎ وری آب سیب زمینی (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 14، شماره: 1
27 اثر مقادیر مختلف آب و نیتروژن بر حرکت نیترات در خاک و عملکرد ذرت (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 42، شماره: 2
28 ارایه ی یک روش نوین تخمین رطوبت خاک با استفاده از تصاویر سنجش از دور نوری (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 50، شماره: 3
29 ارزیابی آبیاری معمولی و سریالی با زهاب بر عملکرد، اجزای عملکرد و بهره وری آب مصرفی ذرت، سویا و آفتابگردان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 48، شماره: 3
30 ارزیابی اثر آیینه، جهت و عایق بر میزان آب تولیدی در گلخانه به روش آبیاری تقطیری (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 15، شماره: 4
31 ارزیابی اثر عمق جویچه در بازده آبیاری و عملکرد محصول شکر در اراضی نیشکر (دریافت مقاله) نشریه رویکردهای نوین در مهندسی آب و محیط زیست دوره: 2، شماره: 1
32 ارزیابی اقتصادی عملکرد ذرت دانه ای در شرایط کم آبیاری موجی و یک در میان (دریافت مقاله) مجله مدیریت آب در کشاورزی دوره: 9، شماره: 2
33 ارزیابی بهترین سیستم آبیاری با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (مطالعه موردی: دشت ایذه) (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 13، شماره: 4
34 ارزیابی بهره وری آب آبیاری، عملکرد و اجزای عملکرد نیشکر رقم CP۶۹-۱۰۶۲ تحت مدیریت های مختلف آبیاری قطره ای زیرسطحی (دریافت مقاله) نشریه علمی ترویجی جمعیت علمی فن آوری نیشکر ایران دوره: 10، شماره: 51
35 ارزیابی تاثیر بیوچار و هیدروچار اصلاح شده بر کاهش آبشویی نیترات در خاک لوم در شرایط غیر اشباع (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 13، شماره: 3
36 ارزیابی تاثیر تنش های خشکی بر سیستم آب زیرزمینی دشتباغملک با تغییر در الگوی بهره برداری (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 29، شماره: 3
37 ارزیابی تغییرات رواناب و رسوب تحت تاثیر کاهش آب آبیاری با استفاده از مدل SWAT (منطقه مورد مطالعه: شبکه آبیاری و زهکشی رودخانه دز) (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 14، شماره: 28
38 ارزیابی چرخه حیات گیاه نیشکر با رویکرد مدیریت برخی نهاده های کشاورزی (مطالعه موردی: شرکت کشت و صنعت نیشکر حکیم فارابی) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 52، شماره: 8
39 ارزیابی دقت روش USDA-NRCS اصلاح شده در برآورد غیر مستقیم پارامترهای معادله نفوذ (مطالعه موردی آبیاری جویچه ای مزارع کشت و صنعت امیرکبیر) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 18، شماره: 70
40 ارزیابی روش FAO-56 در برآورد تبخیر- تعرق و ضرایب گیاهی بادنجان در شرایط گلخانه و مزرعه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 39، شماره: 2
41 ارزیابی ریسک تاثیرات تغییر اقلیم بر عملکرد و فنولوژی رشد گندم (مطالعه موردی: شهرستان اهواز) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 4، شماره: 2
42 ارزیابی شاخص تنش آبی گیاه برای سیب زمینی تحت رژیم های متفاوت آبیاری در سامانه های آبیاری قطره ای سطحی و زیر سطحی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 9، شماره: 1
43 ارزیابی شبکه‌های عصبی و منطق فازی در شبیه‌سازی نفوذ آب در جویچه‌های بازساز‌ی‌شده و غیربازسازی‌شده در مزارع نیشکر (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 11، شماره: 3
44 ارزیابی فنی سیستم های آبیاری بارانی کلاسیک ثابت با آب پاش متحرک (AMBOO, VYR155) در شهرستان اقلید- فارس (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 42، شماره: 2
45 ارزیابی فنی سیستم های آبیاری عقربه ای اجرا شده در شهرستان های بردسیر و راین استان کرمان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 38، شماره: 2
46 ارزیابی فنی و هیدرولیکی قطره چکان ها و بررسی کارآیی سامانه ی آبیاری قطره ای زیرسطحی در کشت نیشکر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 33، شماره: 3
47 ارزیابی قابلیت شاخصهای طیفی در بررسی تنش آبی درخت زیتون (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 51، شماره: 1
48 ارزیابی کم آبیاری و آرایش کاشت بر عملکرد و کارایی مصرف آب ذرت دانه ای هیبرید KSC-۷۰۴ (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 37، شماره: 3
49 ارزیابی مدل AquaCrop در تخمین عملکرد ذرت و شوری خاک تحت شرایط مدیریت های مختلف زراعی و آبیاری با آب شور (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 48، شماره: 1
50 ارزیابی مدل آکواکراپ در شبیه سازی عملکرد گندم و تعیین تاریخ کشت در استان فارس (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 9، شماره: 1
51 ارزیابی مدل CERES-Wheat نسخه DSSAT 4.5 در شبیه سازی رشد، عملکرد و مراحل فنولوژی گندم در شرایط مدیریت های مختلف تخصیص آب در مزرعه(مطالعه موردی: شهرستان اهواز) (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 28، شماره: 1
52 ارزیابی مدل SALTMED تحت شرایط مختلف مدیریت های آبیاری قطره ای با آب شور (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 47، شماره: 3
53 ارزیابی مدل های کاهش جذب آب ذرت دانه ای در شرایط اقلیمی اهواز (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 14، شماره: 3
54 ارزیابی و دقت سنجی روش های هوش مصنوعی، زمین آمار و وزن دهی معکوس فاصله در شبیه سازی عمق آب زیرزمینی (دریافت مقاله) مجله مهندسی منابع آب دوره: 14، شماره: 50
55 ارزیابی و مقایسه تاثیر هیدروچار اصلاح شده و سوپرجاذب بر برخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 13، شماره: 2
56 استخراج و وزن دهی شاخص های معرف اصول حکمرانی آب کشاورزی در شبکه های آبیاری و زهکشی خوزستان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 14، شماره: 4
57 استفاده از روش بهینه سازی تراکم ذرات در تعیین ضرایب مدل عددی موج کینماتیک- انتشار برای پیش بینی جریان ترجیحی آب در خاک (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 28، شماره: 3
58 استفاده از نانو جاذب های گیاهی به منظور حذف نیترات از محلول های آبی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 8، شماره: 3
59 اصلاح معادله بیلان حجم برای محاسبه پیشروی جریان آب در جویچه با استفاده از عمق واقعی جریان در مقطع ورودی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 18، شماره: 69
60 امکان کاربرد برگ سدر و خاکستر آن برای جداسازی کادمیم از آب به وسیله فرآیند جذب سطحی ناپیوسته (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 17، شماره: 65
61 Estimation groundwater depth using ANN-PSO, kriging, and IDW models (case study: Salman Farsi Sugarcane Plantation) (دریافت مقاله) مجله علوم محیط زیستی و نوآوری تکنولوژی آسیای مرکزی دوره: 2، شماره: 3
62 برآورد ابعاد پیاز رطوبتی در آبیاری قطره ای زیرسطحی با استفاده از آنالیز ابعادی (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 14، شماره: 2
63 بررسی آثار زهکشی کنترل شده بر شوری خاک، مدیریت آبیاری و عملکرد نیشکر (مطالعه موردی کشت و صنعت امام خمینی) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 13، شماره: 4
64 بررسی آثار زهکشی کنترل شده بر شوری خاک، مدیریت آبیاری و عملکرد نیشکر (مطالعه موردی کشت و صنعت امام خمینی) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 13، شماره: 4
65 بررسی ابعاد پیاز رطوبتی آبیاری قطره ای- نواری در اراضی شیبدار (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 39، شماره: 1
66 بررسی اثر آبیاری جویچه ای یک در میان متغیر در مراحل مختلف رشد روی عملکرد کمی و کیفی نیشکر رقم CP۶۹-۱۰۶۲ (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 32، شماره: 1
67 بررسی اثر استفاده از زئولیت طبیعی کلینوپتیلولیت اصلاح شده در حذف نیترات، فسفات و شوری از زهاب کشاورزی در مدل زهکشی آزمایشگاهی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 45، شماره: 1
68 بررسی اثر بیوچار کنوکارپوس بر عملکرد و بهره وری مصرف آب سورگوم علوفه ای در شرایط محدودیت کمی و کیفی آب (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 53، شماره: 9
69 بررسی اثر پارامترهای جاذب، هدایت الکتریکی و عمق آب در مخازن استحصال آب (تقطیرگر) خورشیدی به منظور آبیاری تقطیری در گلخانه (دریافت مقاله) دو فصلنامه آب و توسعه پایدار دوره: 9، شماره: 4
70 بررسی اثر تنش شوری و نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه ارزن پیشاهنگ (panicum) (دریافت مقاله) مجله فناوری های پیشرفته در بهره وری آب دوره: 2، شماره: 4
71 بررسی اثر توام آیینه و عایق و میزان آب شور اضافه شده به مخازن بر میزان آب تولیدی در گلخانه به روش آبیاری تقطیری (دریافت مقاله) نشریه رویکردهای نوین در مهندسی آب و محیط زیست دوره: 1، شماره: 2
72 بررسی اثر رقابتی یون های آهن، کادمیم ور وی برحذف سرب از محیط های آبی با استفاده زا جاذب نانو ساختار خاکستر سدر (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 26، شماره: 97
73 بررسی اثر شوری آب آبیاری و سوپر جاذب بر بعضی خصوصیات هیدرولیکی و فیزیکی خاک لوم شنی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 39، شماره: 2
74 بررسی اثر شوری آب در آبیاری سطحی برمیزان شاخص تنش آبی گیاه CWSI))در برنامه ریزی آبیاری ذرت تابستانه (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 7، شماره: 1
75 بررسی اثر شیب، طول جویچه و دبی بر راندمان کاربرد و راندمان ذخیره آب در خاک در آبیاری مزارع نیشکر (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 54، شماره: 8
76 بررسی اثر کاربرد بیوچار و هیدروچار کاه گندم بر خصوصیات فیزیکی یک خاک لوم- شنی (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 32، شماره: 2
77 بررسی اثر کم آبیاری موجی و یک در میان بر عملکرد و بهره وری آب ذرت دانه ای (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 16، شماره: 6
78 بررسی اثر کم آبیاری و مالچ آلی بر عملکرد ذرت علوفه ای(Zea mays) تحت آبیاری قطره ای نواری در منطقه خرم آباد (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 54، شماره: 7
79 بررسی اثر گیاه نی و زمان ماند هیدرولیکی در بازده حذف سرب در تالاب مصنوعی افقی زیرسطحی (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 40، شماره: 4
80 بررسی اثر مقادیر آبیاری و سوپر جاذب بر عملکرد و اجزای عملکرد آلوئه ورا در شهرستان امیدیه (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 14، شماره: 1
81 بررسی اثرشوری آب در آبیاری بارانی برمیزان شاخص CWSI برای برنامه ریزی آبیاری ذرت تابستانه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 39، شماره: 3
82 بررسی امکان کاربرد مدل AquaCrop در برنامه ریزی آبیاری آفتابگردان در اهواز (دریافت مقاله) مجله مهندسی منابع آب دوره: 5، شماره: 12
83 بررسی بازده آبیاری سیستم های آبیاری بارانی در منطقه خرم آباد (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 4، شماره: 2
84 بررسی برخی خصوصیات کمی و کیفی دو رقم گندم تحت شرایط مختلف روش کاشت و دور آبیاری (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 21، شماره: 4
85 بررسی بهرهوری آب آبیاری برای محصول گندم در برخی از شبکههای آبیاری و زهکشی استان خوزستان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 40، شماره: 1
86 بررسی پتانسیل گیاهان نی، تیفا و برموداگراس بر شاخص انتقال و انباشت سرب (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 41، شماره: 2
87 بررسی تاثیر تغییرات فشار روی مشخصات هیدرولیکی قطره چکان های تنظیم کننده فشار (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 17، شماره: 66
88 بررسی تاثیر زمان آبیاری بارانی بر عملکرد و اجزاء عملکرد پنبه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 32، شماره: 1
89 بررسی تاثیر شوری آب آبیاری بر کارآیی شاخص CWSI در شرایط اقلیمی اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 39، شماره: 4
90 بررسی تاثیر شوری بر عملکرد بسترهای دنیتریفیکاسیون حاصل از خاک و باگاس نیشکر جهت حذف نیترات (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 12، شماره: 3
91 بررسی تاثیر کودآبیاری بر عملکرد چند نوع قطره چکان (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 7، شماره: 1
92 بررسی تاثیر کودآبیاری بر گرفتگی سه نوع قطره چکان در سیستم آبیاری قطره ای (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 3، شماره: 3
93 بررسی تاثیر کودآبیاری در گرفتگی چند نوع قطره چکان در سیستم آبیاری قطره ای (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 38، شماره: 1
94 بررسی تغییرات نفوذ عمقی در یک ترانسکت از اراضی شالیزاری در طول دوره کشت (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 16، شماره: 60
95 بررسی توزیع ریشه و پروفیل رطوبتی خاک تحت شرایط آبیاری قطره ای زیرسطحی و کشت نیشکر با استفاده از نرم افزار Surfer (دریافت مقاله) نشریه علمی ترویجی جمعیت علمی فن آوری نیشکر ایران دوره: 12، شماره: 59
96 بررسی حرکت آب از مسیرهای ترجیحی خاک با استفاده از مدل توسعه داده شده کینماتیک، انتشار- وان گنوختن: مطالعه با روش بهینه سازی سراسری (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 23، شماره: 3
97 بررسی رابطه بین شاخص تنش آبی گیاه نیشکر و رطوبت خاک در دو سامانه آبیاری سطحی (جویچه ای انتها بسته) و قطره ای زیرسطحی (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 17، شماره: 4
98 بررسی روند افزایش ارتفاع کاهو (Lactuca sativa.l) و کارایی مصرف آب تحت تیمارهای دور آبیاری و سطوح مختلف آبیاری قطره ای (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 38، شماره: 1
99 بررسی روند تغییرات مکانی و زمانی تبخیر و تعرق به کمک سنجش از دور در مناطق نیمه خشک (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 29، شماره: 2
100 بررسی ضریب یکنواختی توزیع آب برای دو آبپاش مورد استفاده در طرح های آبیاری بارانی تحت شرایط مختلف هیدرولیکی و جوی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 19، شماره: 73
101 بررسی عملکرد چند نوع قطره چکان تنظیم کننده ی فشار موجود در بازار ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 33، شماره: 1
102 بررسی عملکرد سیستم آبیاری بارانی ارابه ای (قرقره ای یا گان) اجرا شده در مزرعه عصمتیه قم (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 38، شماره: 4
103 بررسی عملکرد هیدرولیکی قطره چکان های تنظیم کننده و غیرتنظیم کننده فشار در فشار و دماهای مختلف (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 35، شماره: 3
104 بررسی عوامل موثر بر مشخصات منطقه اختلاط آب شور و شیرین در اراضی تحت آبیاری با سطح ایستابی شور و کم عمق (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 38، شماره: 1
105 بررسی کارایی حذف فسفات از زهاب صنایع کشت و صنعت نیشکر با استفاده از سیستم تالاب بافل‌دار ساختگی با جریان زیر سطحی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 31، شماره: 1
106 بررسی کارایی نانوذرات تهیه شده از  خاکستر برگ سدر (Zizyphus Spinachristi)  در حذف سرب از محیط های آبی (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 5، شماره: 1
107 بررسی کارایی و تحلیل حساسیت شبیه های مختلف نرم افزار SIRMOD در طراحی آبیاری جویچه ای (دریافت مقاله) مجله مهندسی منابع آب دوره: 6، شماره: 3
108 بررسی کاربرد نانو ساختار برگ کنوکارپوس در حذف نیترات از محلول های آبی (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 10، شماره: 1
109 بررسی میزان تجمع نیترات و آمونیوم در نیمرخ خاک تحت رژیم های آبی و کودی مختلف با استفاده از مدل LEACHM (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 7، شماره: 2
110 بررسی و ارزیابی شبکه های آبیاری و زهکشی به روش تحلیل سلسله مراتبی با رویکرد آب مجازی (مطالعه موردی؛ شبکه های شهید رجایی، رامشیر و هندیجان) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 13، شماره: 3
111 بررسی و تحلیل خصوصیات هیدرولیک جریان در مجاری ریز قطره چکان های مارپیچی با استفاده از نرم افزار FLUENT (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 24، شماره: 4
112 بررسی واکنش ذرت به شوری تحت شرایط آبیاری قطره ای و مدیریت آبیاری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 38، شماره: 4
113 بررسی وضعیت تنش آبی درختان زیتون با استفاده از شاخص تنش آبی گیاه (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 51، شماره: 5
114 بررسی یکنواختی توزیع و گرادیان شوری آب برای یک سامانه آبیاری بارانی با دو خط آبپاش موازی، در شرایط اقلیمی اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 39، شماره: 1
115 برنامه ریزی آبیاری ذرت تابستانه تحت دونوع آبیاری سطحی و بارانی با استفاده از شاخصCWSI درشرایط اقلیمی اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 38، شماره: 4
116 برنامه ریزی آبیاری ذرت دانه ای با استفاده از شاخص CWSI در شرایط اقلیمی اهواز (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 14، شماره: 5
117 برنامه ریزی تامین نیاز آبی درختچه های مرتعی تحت سامانه های مختلف آبیاری با استفاده از شاخص تنش آبی گیاه (دریافت مقاله) فصلنامه ترویج و توسعه آبخیزداری دوره: 11، شماره: 42
118 بهینه سازی مصرف آب بخش کشاورزی با استفاده از نتایج یک مدل شبیه سازی رشد گیاه (مطالعه موردی: ماهیدشت- کوزران استان کرمانشاه) (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 23، شماره: 6
119 بهینه سازی و برآورد پارامترهای مدل موج کینماتیک- انتشار برای شبیه سازی عددی جریان ترجیحی آب در خاک (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 39، شماره: 3
120 پیش بینی پتانسیل تولید ذرت دانه ای رقم C704 در منطقه ماهیدشت کرمانشاه با استفاده از مدل شبیه سازی رشد محصول WOFOST (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 42، شماره: 4
121 تاثیر آبیاری با آب شور بر تبخیر و تعرق و کارآیی مصرف آب ذرت در مدیریت های مختلف زراعی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 40، شماره: 1
122 تاثیر آبیاری با زهاب نیشکر بر خواص فیزیکی و هیدرولیکی خاک (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 6، شماره: 2
123 تاثیر استراتژی های مختلف کاربرد آب شور بر عملکرد و بهره وری آب ذرت در سیستم آبیاری قطره ای نواری (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 25، شماره: 2
124 تاثیر استفاده از آب مغناطیسی روی میزان آبشویی کاتیون ها و آنیون های خاک شور در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 26، شماره: 3
125 تاثیر تنش آبی و شوری بر تبخیر- تعرق و رشد نهال های خرمای برحی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 46، شماره: 3
126 تاثیر روش های مختلف مدیریت کم آبیاری بر عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی مصرف آب گوجه فرنگی در کشت هیدروپونیک (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 13، شماره: 3
127 تاثیر روش های مختلف مدیریت مصرف آب بر خصوصیات کمی و کیفی و بهره وری آب گوجه فرنگی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 49، شماره: 6
128 تاثیر سطوح مختلف سوپرجاذب A۳۰۰ روی برخی خصوصیات فیزیکی و هیدرولیکی خاک سیلتی لوم (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 36، شماره: 4
129 تاثیر شوری آب آبیاری با کدورت ثابت بر منحنی مشخصه رطوبتی خاک (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 27، شماره: 4
130 تاثیر عمق کارگذاری و دبی قطره چکان ها بر توزیع شوری خاک در آبیاری قطره ای زیرسطحی نیشکر (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 54، شماره: 8
131 تاثیر عوامل جوی و هیدرولیکی بر ضریب یکنواختی توزیع آب در آبیاری بارانی درمنطقه امیدیه (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 2، شماره: 1
132 تاثیر کم آبیاری بر عملکرد و برخی صفات دانه سه رقم سویا در منطقه خرم آباد (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 38، شماره: 3
133 تاثیر کم آبیاری و خشکی موضعی ریشه بر عملکرد و کارآیی مصرف آب دو رقم سیب زمینی (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 27، شماره: 1
134 تاثیر کم آبیاری و خشکی موضعی ریشه بر عملکرد و کارآیی مصرف آب دو رقم سیب زمینی (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 30، شماره: 3
135 تاثیر کم آبیاری و خشکی موضعی ریشه برعملکرد، اجزاء عملکرد و کارآیی مصرف آب گیاه ذرت دانه ای هیبرید سینگل کراس ۷۰۴ (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 26، شماره: 6
136 تاثیر مدیریت آبیاری با آب شور بر برخی صفات زراعی و فیزیولوژیک هیبرید ذرت 704 (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 49، شماره: 1
137 تاثیر مدیریت بقایای گندم و آبیاری با آب شور بر عملکرد ذرت بهاره و تغییرات شوری نیمرخ خاک (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 30، شماره: 3
138 تاثیر مدیریت های مختلف آبیاری قطره ای زیرسطحی بر بهره وری آب آبیاری، عملکرد و اجزای عملکرد نیشکر رقم CP۶۹-۱۰۶۲ (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 44، شماره: 1
139 تاثیر مدیریت های مختلف کم آبیاری در روش آبیاری جویچه ای و قطره ای نواری بر عملکرد سیب زمینی و بهره وری آب (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 29، شماره: 2
140 تاثیرکم آبیاری و خشکی موضعی ریشه بر خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاه ذرت (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 2، شماره: 2
141 تامین نیاز آبی گلخانه توسط آب شیرین تولیدی تقطیرگر خورشیدی به روش چگالشی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 51، شماره: 1
142 تثبیت نانوذرات بنتونیت اصلاح شده توسط سورفکتانت کاتیونی بر روی سنگدانه‌های پامیس به‌منظور حذف نیترات از محلول آبی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 31، شماره: 2
143 تحلیل حساسیت پارامترهای رشد سیب زمینی با مدل AquaCrop تحت مدیریت های مختلف آبیاری (مطالعه موردی شهرکرد) (دریافت مقاله) مجله مدیریت آب در کشاورزی دوره: 9، شماره: 2
144 تحلیل شاخص های ارزیابی با استفاده از فرصت نفوذ در آبیاری جویچه ای (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 28، شماره: 3
145 تحلیل شاخص های ارزیابی راندمان در جویچه های با شرایط نفوذ تجمعی یکنواخت و متغیر (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 25، شماره: 1
146 تخصیص بهینه منابع آبی با استفاده از الگوریتم ژنتیک با رتبه بندی نامغلوب(مطالعه موردی: شبکه آبیاری حمیدیه) (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 25، شماره: 6
147 تخمین پارامترهای تجربی روش SCS اصلاح شده در آبیاری جویچه ای (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 29، شماره: 5
148 تخمین تبخیر و تعرق واقعی بوسیله مدل اگرو هیدرولوژیکی و تکنیک سنجش از دور (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 30، شماره: 4
149 تخمین هدایت هیدرولیکی اشباع لایه سطحی خاک به روش تلفیق توابع انتقالی و سنجش از دور (مطالعه موردی: اراضی جنوب اهواز) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 54، شماره: 1
150 تخمین هدایت هیدرولیکی اشباع و غیر اشباع خاک و مقایسه دو روش اندازه گیری آن ها در سه روش خاک ورزی در ذرت تابستانه درشمال استان خوزستان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 39، شماره: 2
151 تصفیه آب های آلوده به نیترات با استفاده از میکرو و نانوساختارهای جاذب پوشال نیشکر (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 16، شماره: 61
152 تعیین شاخص تنش آبی گیاه نیشکر در دو روش آبیاری سطحی و آبیاری قطره ای زیر سطحی (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 14، شماره: 2
153 تعیین ضریب تنش شوری و حساسیت آبی با رویکرد مطالعه بهره وری مصرف آب کوشیا (Kochia Scoparia L.) در شرایط آب و هوایی اهواز (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 13، شماره: 5
154 تعیین معیارهای ارزیابی آبیاری بارانی با استفاده از شاخص های بدون بعد عمق نفوذ آب در خاک (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 21، شماره: 5
155 تعیین مقادیر بهینه پارامترهای طراحی آبیاری جویچه ای توسط مدل ۳.۱ (مطالعه موردی: مزارع نیشکر جنوب اهواز) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 26، شماره: 6
156 تعیین مقدار مناسب آب آبیاری سیب زمینی در استان چهارمحال و بختیاری براساس مفهوم آب مجازی (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 13، شماره: 0
157 تعیین میزان بهرهوری آب ذرت در دو شیوه مدیریت آبیاری جویچهای با دبی پیوسته و کاهش دبی تحت سطوح مختلف نیتروژن (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 43، شماره: 2
158 تغییرات زمانی پارامترهای هیدرولیکی و فیزیکی خاک در روش های مختلف خاک ورزی در شمال استان خوزستان (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 8، شماره: 4
159 توسعه شاخص های کاربردی حکمرانی آب در شبکه های آبیاری و زهکشی استان خوزستان (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 12، شماره: 4
160 توسعه مدل ریاضی و بهینه سازی تخصیص آب کشاورزی بر اساس رتبه بندی نامغلوب (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 5، شماره: 1
161 تولید کربن فعال نی به منظور حذف کل جامدات محلول از آب آبیاری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 35، شماره: 2
162 حدف نیترات از آبهای آلوده با استفاده از نانوذرات نی اصلاح شده (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 24، شماره: 85
163 حذف جامدات محلول آب با استفاده از کربن وکربن فعال نی و پوشال نیشکر (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 35، شماره: 1
164 حذف فسفات فاضلاب کشاورزی شرکت کشت و صنعت کارون با استفاده از گیاه وتیور در تالاب مصنوعی جریان سطحی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 46، شماره: 3
165 حذف کادمیوم از محلول های آبی با استفاده از نانوذرات مگنتیت اصلاح شده (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 6، شماره: 2
166 حذف نیترات با استفاده از سنگدانه های پامیس پوشش داده شده با نانو ذرات زئولیت اصلاح شده توسط سورفکتانت کاتیونی از محلول های آبی سنتتیک (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 50، شماره: 8
167 راهکارهای سازگاری گندم با شرایط تغییر اقلیم (مطالعه موردی: شهرستان اهواز) (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 30، شماره: 1
168 سنتز نانو ذرات مگنتیت (Fe3O4) و بررسی کارایی آن در حذف کادمیم از محلول آبی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 24، شماره: 87
169 شبیه سازی اثر شوری آب بر عملکرد ذرت در شرایط تغییر اقلیم در منطقه اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 31، شماره: 1
170 شبیه سازی توزیع رطوبت در خاک تحت آبیاری قطره ای با آب شور با استفاده از مدل SWAP (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 30، شماره: 2
171 شبیه سازی توزیع شوری درخاک تحت آبیاری قطر های تیپ با آب شوربا استفاده از مدل SWAP (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 29، شماره: 3
172 شبیه سازی جریان آرام در ریز مجاری قطره چکان ها با استفاده از نرم افزار FLOW3D (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی آب دوره: 1، شماره: 1
173 شبیه سازی رشد ذرت و توزیع رطوبت خاک با استفاده از مدل AquaCrop و کاربرد کمپوست نیشکر (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 15، شماره: 4
174 شبیه سازی رطوبت خاک و عملکرد ذرت در شرایط آبیاری با آب شور با مدل SALTMED (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 40، شماره: 11
175 شناسایی تغییرات ناگهانی و تدریجی پارامترهای کیفی آب در ایستگاه های پایین دست سد گتوندعلیا (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 12، شماره: 2
176 شورزدایی با استفاده از سیستم آبیاری چگالشی (مطالعه موردی: مزرعه تحقیقاتی دانشگاه شهید چمران اهواز) (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 26، شماره: 97
177 طراحی شبکه پایش سطح آب زیرزمینی با استفاده از تکنیک آنالیز مولفه های اصلی (دریافت مقاله) مجله مهندسی منابع آب دوره: 13، شماره: 44
178 قابلیت کاربرد شاخص CWSI برای برنامه ریزی آبیاری ذرت با آب شور در اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 26، شماره: 6
179 کارآیی مصرف آب و شاخص برداشت ذرت دانه ای تحت تاثیر خشکی موضعی ریشه در منطقه کرمان (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 8، شماره: 2
180 کاربرد شاخص های سنجش از دور در تخمین پوشش تاجی، زیست توده و تاریخ کشت گندم (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 14، شماره: 1
181 گرفتگی شیمیایی و تاثیر آن بر عملکرد هیدرولیکی انواع قطره چکان ها با دبی های مختلف با استفاده از آب رودخانه کارون (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 38، شماره: 3
182 مدلسازی شوری خاک شبکه آبیاری و زهکشی گتوند-عقیلی با استفاده از تصویر ماهواره لندست ۸ و رگرسیون های OLS و Ridge (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 13، شماره: 4
183 مدیریت بهینه مصرف آب در اراضی نیشکر جنوب اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 35، شماره: 4
184 مطالعه آزمایشگاهی حذف روی توسط نانو ساختار خاکستر برگ درخت کنار (سدر) از پساب های صنعتی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 36، شماره: 1
185 مطالعه سینیتیک و الگوهای هم دمای جذب کروم شش ظرفیتی از محیط های آبی توسط نانو ذرات خاکستر برگ درخت کنار (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 39، شماره: 4
186 معرفی مدل توسعه یافته KDW-VG و بررسی کارایی آن در شبیه سازی عددی جریان ترجیحی آب در خاک (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 9، شماره: 6
187 مقایسه الگوریتم سبال با مدل SWAP و روش های محاسباتی جهت تعیین تبخیر و تعرق (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 39، شماره: 3
188 مقایسه کارایی دو نرم افزار FLOW۳D و FLUENT در تعیین دبی خروجی از مجاری ریز و مارپیچ در شرایط جریان آرام (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 35، شماره: 2
189 مقدار تولید آب شیرین در تقطیرگر های خورشیدی متصل به گلخانه برای تامین نیاز آبی گیاه ریحان در اهواز (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 50، شماره: 6
190 مکان یابی اولویت اجرای انواع سامانه های آبیاری تحت فشار با استفاده از نرم افزار GIS و مدل AHP، مطالعه موردی: دشت دز (دریافت مقاله) دو فصلنامه آب و توسعه پایدار دوره: 8، شماره: 2
191 مکانیابی مناطق مستعد اجرای سامانه های آبیاری سطحی و تحت فشار با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی در دشت دز (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 35، شماره: 1
192 واسنجی و اعتبار سنجی مدل رشد گیاهی WOFOSTبرای گندم در دشت قزوین (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 50، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آبیاری چگالشی روشی نوین برای استفاده از آبهای شور و نامتعارف (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
2 آنالیز حساسیت مدل آبیاری نواری به پارامترهای ورودی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
3 آنالیز حساسیت مدل SIRMOD به پارامترهای ورودی در یک آبیاری نواری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
4 اتخاذ شیوه های مدیریتی مناسب به منظور مقابله با خشک سالی و پیامدهای آن (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
5 اثر آبیاری با پساب برروی ظرفیت نگهداشت اراضی کشاورزی (دریافت مقاله) اولین سمینار ملی جایگاه آبهای بازیافتی و پساب در مدیریت منابع آب
6 اثر آبیاری قطره ای تیپ بر افزایش بهره وری آب آبیاری محصولات زراعی در استان خوزستان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
7 اثر آبیاری یک درمیان جویچه ای روی حجم آب مصرفی و راندمان کاربرد آب در اراضی نیشکر جنوب اهواز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
8 اثر تنش خشکی بر جوانه زنی ارقام ارزن نوتریفید و پیشاهنگ (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی
9 اثر رژیم های آبیاری بر عملکرد، کارآیی مصرف آب و تابع تولید سه رقم سویا در منطقه خرم آباد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم
10 اثر سطوح مختلف پلیمر سوپر جاذب و شوری آب آبیاری بر ظرفیت نگهداشت خاک و تخلخل (دریافت مقاله) دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
11 اثر سطوح مختلف سوپرجاذب و شوری آب آبیاری بر روی تغییرات کمی و کیفی زهاب (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)
12 اثر کم آبیاری بر عملکرد، اجزای عملکرد و بهره وری مصرف آب در گیاه سویا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم
13 اثر مقادیر متفاوت آب آبیاری بر روی شاخص تنش آبی و کاربرد آن در برآورد تولید پنبه در مناطق مرطوب (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
14 اثرات سطوح آبیاری و روش های مختلف کاشت بر کارایی مصرف آب دو رقم گندم (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
15 ارائه یک رابطه ریاضی جهت برآورد راندمان کانالها( مطالعه موردی در شبکه آبیاری و زهکشی شاوور) (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)
16 ارتقاء بهره وری و کارایی مصرف آب آبیاری با استفاده از تغییر شکل جویچه؛مطالعه موردی کشت و صنعت امیر کبیر (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی آبخیز داری و مدیریت منابع آب و خاک
17 ارزیا بی روشهای مختلف تعیین باران مؤثر و انتخاب منا سبترین روش در سری خاکهای غالب اهواز (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی
18 ارزیابی آب مجازی سه شبکه آبیاری و زهکشی خوزستان به روش تحلیل سلسله مراتبی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی
19 ارزیابی آبیاری قطره ای نواری درمقایسه با آبیاری سطحی (مطالعه موردی در شهرستان دزفول) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران
20 ارزیابی اجزای برگ گوجه فرنگی تحت تیمارهای کم آبیاری در کشت هیدروپونیک (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی و سومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
21 ارزیابی تغییرات نفوذپذیری خاک در آبیاری کرتی و مقایسه آن با زمین با پوشش و بدون پوشش گیاهی در اراضی مجتمع کشاورزی رامین (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
22 ارزیابی توابع انتقالی مختلف در برآورد منحنی رطوبتی یک خاکسیلتی-لوم (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
23 ارزیابی راندمان آبیاری در ماههای ماکزیموم نیاز آبی نیشکر درکشت وصنعت کارون (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
24 ارزیابی راندمان سیستم آبیاری شیاری نیشکر در کشت و صنعت سلمان فارسی (دریافت مقاله) همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی
25 ارزیابی روش های مختلف باران مؤثر و انتخاب مناسبترین در خاک های غالب اهواز (دریافت مقاله) سومین همایش ملی-دانشجویی مرتع،آبخیز و بیابان
26 ارزیابی روش های مختلف تعیین باران موثر و انتخاب مناسب ترین روش در سری خاک های غالب اهواز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار
27 ارزیابی سطوح مختلف آبیاری روی عملکرد و اجزا عملکرد چغندر قند در روش آبیاری قطره ای نواری (دریافت مقاله) اولین همایش سازگاری با کم آبی
28 ارزیابی سطوح مختلف آبیاری روی عملکرد واجزا عملکرد چغندر قند در روش ابیاری قطره ای نواری (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
29 ارزیابی سیستم آبیاری بارانی ارابه ای (قرقرهای یا گان) (مطالعه موردی: مزرعه عصمتیه قم) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
30 ارزیابی سیستم های آبیاری بارانی در شهرستان کرمانشاه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
31 ارزیابی سیستمهای آبیاری بارانی کلاسیک ثابت با آبپاش متحرک در شهرستان مهران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
32 ارزیابی شاخص تنش آبی گیاه برای سیب زمینی تحت رژیم های متفاوت آبیاری در سامانه آبیاری قطره ای زیر سطحی (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر
33 ارزیابی شاخص های بهره وری مصرف آب در سیستم های آبیاری تحت فشارباغات مرکبات شهرستان دزفول (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی مدیریت، تقاضا و بهره وری مصرف آب
34 ارزیابی ضرایب یکنواختی سیستمهای آبیاری بارانی (مطالعه موردی اقلید) (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
35 ارزیابی فنی سیستم های آبیاری بارانی اجرا شده در شهرستان اراک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
36 ارزیابی فنی سیستم های آبیاری قطره ای اجراشده در شهرستان اراک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
37 ارزیابی فنی سیستم های آبیاری قطره ای شهرستان دزفول (مطالعه موردی کشت و صنعت شهید رجایی) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
38 ارزیابی قسمتی از خاکهای منطقه خوزستان جهت طراحی فیلتر زهکشهای زیرزمینی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
39 ارزیابی م دل DRAINMOD-S در شبیه سازی شوری پروفیل خاک در حالت اختلاط سفره آب زیرزمینی کمعمق شور و آب آبیاری (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
40 ارزیابی مدل CERES-Wheat نسخه DSSAT 4.5 در شرایط کم آبیاری (مطالعه موردی: شهرستان اهواز) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
41 ارزیابی مصرف بهینه و کارایی مصرف آب گیاه سیب زمینی در اهواز (Solanum tuberosum L) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
42 ارزیابی و دقت سنجی روش های زمین آماری در برآورد سطح بهینه تراز آب زیرزمینی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی و سومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
43 ارزیابی و مقایسه فنی و اقتصادی کانال های فرعی و لوله های کم فشار شبکه آبیاری فرعی دشت اوان شوش (دریافت مقاله) همایش ملی بهره برداری بهینه از منابع آب
44 استفاده از آب شور در آبیاری بارانی گیاه ماش با تکنولوژی الکترومغناطیس (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار
45 استفاده از زمین آمار در بهینه‌ سازی برآورد هدایت هیدرولیکی در طرح های زهکشی مطالعه موردی: (شبکه آبیاری و زهکشی زیدون) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آب
46 استفاده از سریهای زمانی فصلی در پیش بینی جریان ورودی بهمخزن سد جره (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای توسعه منابع آب
47 استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی به منظور سازماندهی اطلاعات حوزه کشاورزی شرکت کشت و صنعت نیشکر دعبل خزاعی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
48 اسکادا در سیستم های آبیاری به منظور مصرف بهینه منابع آب (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)
49 اصلاح معادله SCS برای تعیین افت فضار مجاز د رطول بال آبیاری واقع در شیب منفی در روش کلاسیک و آبفشان غلطان (WHEEL MOVE) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس هیدرولیک ایران
50 Evaluation of Suitable Irrigation system Implementation by using Analytic Hierarchy process (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
51 Investigating the Effect of Wheat Straw Hydrochar on Chemical Properties of a Sandy-Loam Soil (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی
52 برآورد پارامترهای مدل منطقه ای دیکن به منظور تعیین سیلاب در مناطق فاقد آمار؛ مطالعه موردی منگشت خوزستان (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
53 برآورد تبخیر تعرق ذرت بهاره (رقم مبین) در شرایط آبیاری با آب شور (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
54 برآورد تبخیروتعرق دشت نیشابور به کمک الگوریتم سبال وسنجش از دور(منطقه مورد مطالعه: دشت نیشابور) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
55 برآورد خطوط مبنای بالا و پایین برای دوره های مختلف رشد گیاه ذرت تابستانه جهت مدیریت آبیاری در شرایط اقلیمی اهواز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی با محوریت آب،سیل و محیط زیست
56 بررسی آزمایشگاهی تاثیر استفاده از آب مغناطیسی روی میزان کاتیونهای خاک در فرآیند آبشویی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
57 بررسی اثر آبشویی به روش غرقابی دائم و ارائه مدل تجربی مناسب در خاکهای شور و سدیمی منطقه شادگان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
58 بررسی اثر آبیاری جویچه ای یک در میان متغیر بر روی راندمان کاربرد و حجم مصرف آب (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی
59 بررسی اثر آبیاری جویچه ای یک در میان متغیر در مراحل مختلف رشد روی عملکرد کمی و کیفی نیشکر رقم 1062 - CP69 در مزارع نیشکر کشت وصنعت کارون (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
60 بررسی اثر آیینه بر میزان تولید آب شیرین در گلخانه به روش سیستم های تقطیرگر خورشیدی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مهندسی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی
61 بررسی اثر بیوچار کنوکارپوس بر ارتفاع سورگوم علوفه ای در شرایط محدودیت کمی و کیفی آب (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
62 بررسی اثر بیوچار کنوکارپوس بر ارتفاع سورگوم علوفه ای در شرایط محدودیت کمی و کیفی آب (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
63 بررسی اثر تنش شوری بر عملکرد ذرت با استفاده از شاخص CWSI و مقایسه آن با مدل هافمن (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
64 بررسی اثر تنش شوری بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه شورزیست کوشیا (Kochia Scoparia L.) در شرایط آب و هوایی گرم و خشک (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس علمی پژوهشی مدیریت منابع آب و خاک
65 بررسی اثر تنش کم آبی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه شورزیست کوشیا (Kochia Scoparia L.) در شرایط آب و هوایی گرم و خشک (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس علمی پژوهشی مدیریت منابع آب و خاک
66 بررسی اثر شوری بر واسنجی دستگاه TDR در مکش های مختلف خاک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
67 بررسی اثر عایق بر میزان تولید آب شیرین در گلخانه به روش سیستم های تقطیرگر خورشیدی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مهندسی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی
68 بررسی اثر عدد فرود بر پایداری سنگ چین در اطراف آبشکن تخت با دیواره عمودی در قوس 180 ‏درجه رودخانه (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
69 بررسی اثر کاربرد بیوچار کاه گندم بر برخی ویژگی های یک خاک لوم-شنی در محیط لایسی متر (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
70 بررسی اثرات استفاده ازروش آبیاری بارانی کلاسیک با آبپاش متحرک در اراضی زراعی شهرستان اهواز (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
71 بررسی اثرات دور آبیاری و مقادیر مختلف کود سولفات پتاسیم بر خصوصیات کمی و کیفی نیشکر(واریته _Cp48-103) درمنطقه شوشتر (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
72 بررسی اثرات سطوح مختلف ازت و آبیاری بر کارایی مصرف آب و تابع عملکرد در نیشکر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
73 بررسی اثرات عدم تکمیل شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی بر استقرار مکانیسم انتقال مدیریت آبیاری به تشکل های آب بران (مطالعه موردی:شبکه های آبخور کانال پای پل) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بررسی ابعاد اجرای طرح توسعه کشاورزی ۵۵۰ هزار هکتاری
74 بررسی اثرات کدورت و سطوح مختلف شوری بر سرعت نفوذ نهایی و هدایت هیدرولیکی اشباع خاک (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
75 بررسی اثرات کیفی رودخانه خیرآبادبرمنابع آب کشاورزی رودخانه زهره (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
76 بررسی اثرکود آبیاری بر روی عملکرد چند نوع قطره چکان در سیستم آبیاری قطره ای (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
77 بررسی امکان کاربرد مدل AquaCrop در برنامه ریزی آبیاری آفتابگردان در اهواز (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
78 بررسی برخی صفات فیزیولوژیک دو هیبرید ذرت در دو روش آبیاری با آب شور در کشت تابستانه (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
79 بررسی پتانسیل گرفتگی قطره چکان ها درسامانه های آبیاری قطره ای مناطق مختلف (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم
80 بررسی تاثیر آبیاری با فاضلاب شهری تصفیه شده و زه آب کشاورزی بر روی هدایت الکتریکی و اسیدیته خاک (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
81 بررسی تاثیر آبیاری مزارع نیشکر با استفاده از زهاب بر خصوصیات کمی و کیفی محصول تولید شده (مطالعه موردی مزارع شرکت کشت و صنعت میرزا کوچک خان) (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
82 بررسی تاثیر استراتژی های مختلف کوددهی بر روی میزان نیترات خروجی شبکه آبیاری با استفاده از مدل SWAT (مطالعه موردی: شبکه آبیاری و زهکشی دز) (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
83 بررسی تاثیر اسیدشویی در گرفتگی دو نوع قطره چکان خود تنظیم کننده فشار در فشارهای متفاوت (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
84 بررسی تاثیر افزودن بیوچار اصلاح شده و زئولیت در خاک بر کاهش آلودگی منابع آب سطحی از طریق کاهش حجم زهاب خروجی (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
85 بررسی تاثیر پخش سیلاب بر روند نفوذپذیری خاک در آبخوان دهلران (دریافت مقاله) سومین همایش آبخوانداری
86 بررسی تاثیر سطوح مختلف شوری بر عملکرد رقم محلی گیاه کنجد در استان خوزستان (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی آبخیز داری و مدیریت منابع آب و خاک
87 بررسی تاثیر عوامل جوی وهیدرولیکی برضریب یکنواختی توزیع آب در آبیاری بارانی در منطقه امیدیه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
88 بررسی تاثیر مدیریت آبیاری با آبهای شور - سدیمی و شیرین به صورت تلفیقی بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک با بافت سیلتی لوم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آب، انسان و زمین
89 بررسی تاثیر مدیریت آبیاری با آبهای شور سدیمی و شیرین به صورت تلفیقی بر -خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک با بافت سیلتی لوم (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
90 بررسی تاثیراتماده اصلاح کننده گچ برروند آبشویی خاکهای شور و سدیمی اراضی جنوب خوزستان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
91 بررسی تأثیر رژیم های مختلف آبیاری قطرهای ذرت روی شاخص تنش آبی گیاه (CWSI) (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
92 بررسی تأثیر عمق کارگذاری نوارهای T-Tape بر یکنواختی خروج آب از نوارها در بافتهای مختلف خاک در مزرعه آزمایشی امیدیه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
93 بررسی تأثیر کم آبیاری بر عملکرد و کارایی مصرف آب ذرت بهاره تحت آبیاری قطرهای نواری (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
94 بررسی تأثیرشکل جویچه درراندمان آبیاری وکارایی مصرف آب در مزارع نیشکر کشت وصنعت کارون (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
95 بررسی تغییر وضعیت پوشش گیاهی حوضه آبریزمنصورآبادبیرجند با سنجش ازدور (دریافت مقاله) همایش ملی بهره برداری بهینه از منابع آب
96 بررسی تغییرات اسیدیته (pH) و فسفر قابل جذب خاک در نتیجه آبیاری با فاضلاب خام شرق اهواز (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
97 بررسی تغییرات تبخیر و تعرق و پوشش گیاهی به کمک الگوریتم سبال (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
98 بررسی تغییرات خواص فیزیکی و هیدرولیکی یک خاک سیلتی – لوم تحت تأثیر شوری و کدورت آب آبیاری (دریافت مقاله) کنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست
99 بررسی تغییرات شوری و PH خاک در اثرآبیاری با پساب صنعتی مجتمع فولاد خوزستان (دریافت مقاله) اولین همایش سازگاری با کم آبی
100 بررسی تقاضای آب درمزارع نیشکر استان خوزستان در دو دهه آینده (دریافت مقاله) همایش ملی آموزش سبز، حفظ محیط زیست و ارتقای سرمایه های اجتماعی
101 بررسی تلفات تبخیر و باد در سیستمهای آبیاری بارانی کلاسیک ثابت با ابپاش متحرک در محدوده شمال خوزستان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
102 بررسی تلفات تبخیر و باد و ضریب یکنواختی توزیع آبپاش ADF25° در سیستم آبیاری بارانی کلاسیک ثابت با آبپاش متحرک (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
103 بررسی تناسب اراضی برای آبیاری غرقابی و آبیاری تحت فشار در منطقه گرگر استان خوزستان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
104 بررسی تناسب اراضی برای ابیاری تحت فشار در منطقه برم شرقی رودخانه جراحی استان خوزستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی
105 بررسی توزیع ریشه و پروفیل رطوبتی تحت شرایط کشت نیشکر و آبیاری قطره ای زیرسطحی با استفاده از نرم افزار سورفر (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
106 بررسی چگونگی تغییرات اسیدیته خاک در نتیجه اجرای عملیات آبیاری با پساب مجتمع فولاد خوزستان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
107 بررسی چگونگی تغییرات شوری خاک در نتیجه اجرای عملیات آبیاری با پساب مجتمع فولاد خوزستان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
108 بررسی چگونگی تغییرات شوری خاک در نتیجه اجرای عملیات آبیاری با فاضلاب خام شرق اهواز (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
109 بررسی چگونگی تغییرات فسفر قابل جذب خاک در نتیجه اجرای عملیات آبیاری با فاضلاب خام شرق اهواز (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
110 بررسی چگونگی تغییرات فسفر قابل جذب خاک در نتیجه اجرای عملیات آبیاری با فاضلاب شرق اهواز (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی
111 بررسی چگونگی تغییرات نفوذپذیری نهایی لایه سطحی خاک در نتیجه اجرای عملیات آبیاری کرتی با فاضلاب خام شرق اهواز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
112 بررسی چگونگی تغییرات نگهداشت ویژه خاک در نتیجه اجرای عملیات آبیاری کرتی با فاضلاب خام شرق اهواز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
113 بررسی چگونگی تغییرات هدایت هیدرولیکی اشباع خاک در نتیجه اجرای عملیات آبیاری با فاضلاب شرق اهواز (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی
114 بررسی حرکت کلسیم و منیزیم پساب فاضلاب کارخانه شکر در ستون های خاک تحت شرایط رطوبتی اشباع (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
115 بررسی راندمان سیستم های آبیاری بارانی کلاسیک ثابت با آبپاش متحرک مطالعه موردی شهرستان شوش (دریافت مقاله) سومین سمینار ملی توسعه پایدار روشهای آبیاری تحت فشار
116 بررسی روشهای مختلف کمی کردن تنش آبی گیاهان و کاربرد آن در برنامه ریزی آبیاری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
117 بررسی روند تغییرات گرادیان شوری آب آبیاری در سیستم آبیاری بارانی با دو لترال موازی (مطالعه موردی: مزرعهی آزمایشی دانشگاه شهید چمران اهواز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
118 بررسی شاخص های کیفیت آب رودخانه ی کارون برای استفاده در سامانه های آبیاری قطره ای زیرسطحی در کشت و صنعت نیشکر خوزستان (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
119 بررسی ضرایب یکنواختی سیستم های آبیاری بارانی (مطالعه موردی منطقه کشاورزی خرم آباد) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
120 بررسی ضریب تغییرات دبی دو نوع قطره چکان خارجی در سطوح مختلف فشار (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
121 بررسی ضریب یکنواختی و یکنواختی توزیع در سیستم های آبیاری بارانی کلاسیک ثابت با ابپاش متحرک مطالعه موردی شوش (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
122 بررسی عملکرد پامیس جهت حذف نیترات از محلول های آبی با استفاده از مدل باکس بنکن (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
123 بررسی عملکرد دستگاه های تصفیه درواحد کنترل مرکزی تعدادی ازسامانه های آبیاری قطره ای کشور (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم
124 بررسی عملکرد زهکش های زیرزمینی و محاسبه فاصله این زهکش ها طبق نشریه 348 در مزرعه آزمایشی جزیره مینو (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی و سومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
125 بررسی عملکرد سیستم آبیاری بارانی دوار مرکزی (Center ivot) مجهز به سیستم LEPA (مطالعه موردی: مزرعه عصمتیه قم) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
126 بررسی عملکرد قطره چکان نتافیم و یورودریپ در شوری های مختلف آب آبیاری (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
127 بررسی عملکرد کاهو Lactuca Sativaدر شرایط محیطی اهواز تحت تاثیر کم آبیاری و دور آبیاری از نظر برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی NA,K,Ca,Mg (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
128 بررسی عملکرد گیاه ذرت در روش آبیاری قطره ای نواری (T-Tape) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
129 بررسی عملکرد و بهره وری آب علوفه گیاه کوشیا (.Kochia Scoparia L) تحت اثر تنش شوری و خشکی و مقایسه با ذرت علوفه ای، شبدر و یونجه در خوزستان (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
130 بررسی عملکرد و خصوصیات زراعی چهار رقم سیب زمینی (Solanum tuberosum L) در شرایط آبیاری محدود (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
131 بررسی عوامل جوی و هیدرولیکی بر ضریب یکنواختی توزیع آب درآبیاری بارانی در منطقه امیدیه (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)
132 بررسی فنی آبپاش VYR 155 و آبپاش Komet 162 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
133 بررسی فنی و هیدرولیکی سیستم آبیاری قطره ای زیرسطحی (مطالعه موردی مزرعه آزمایشی نیشکردر جنوب خوزستان) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه (تقاضا محوری آب)
134 بررسی قابلیت مدل Aqua crop در شبیه سازی عملکرد ذرت تحت تنش شوری در شرایط اقلیم اهواز (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
135 بررسی کارایی الگوریتم بهینه سازی تراکم ذرات در واسنجی مدل کینماتیک- انتشار، برای مدلسازی جریان ترجیحی آب در خاک (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی جامع محیط زیست
136 بررسی کارایی جاذب خاکستر برگ درخت کنار در حذف کادمیم از محیطهای آبی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
137 بررسی کارایی مدل موج کینماتیک انتشار در شبیه سازی جریان ترجیحی آب در خاک (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
138 بررسی کارایی نرم افزار کراپ وات برای برنامه ریزی آبیاری ذرت تابستانه درشرایط اقلیمی اهواز (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
139 بررسی کیفیت پساب صنعتی مجتمع فولاد خوزستان برای استفاده در فضای سبز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
140 بررسی کیفیت و عوامل شوری نسبی و سختی آبخوان با استفاده از داده های هیدرو شیمیایی (مطالعه موردی:منطقه سفید دشت) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور
141 بررسی مدیریت و بهره وری مصرف آب در مزارع با استفاده از دماسنج مادون قرمز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
142 بررسی مسائل و مشکلات بهره برداری و فنی سیستم های آبیاری بارانی کلاسیک ثابت شهرستان خرم آباد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
143 بررسی مسائل و مشکلات بهره برداری و فنی سیستم های آبیاری قطره ای شهرستان خرم آباد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
144 بررسی مسائل و مشکلات شبکه آبیاری و زهکشی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی دعبل خزاعی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
145 بررسی مسائل ومشکلات بهره برداری و نگهداری سیستم های آبیاری بارانی کلاسیک ثابت شهرستان اقلید ـ فارس (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
146 بررسی مقادیر مختلف آب آبیاری بر روی عملکرد کلزا (دریافت مقاله) اولین همایش سازگاری با کم آبی
147 بررسی میزان بهره وری آب در کشت گندم در استان لرستان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی و سومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
148 بررسی و برآورد ابعاد جبهه رطوبتی در آبیاری قطرهای نواری در اراضی شیبدار با مدل -تجربی و روش تحلیل ابعادی (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
149 بررسی و تعیین راندمان آبیاری در شبکه آبیاری جایزان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
150 بررسی یکنواختی پخش آب در سیستم آبیاری قطرهای نواری -(T- Tape) در اراضی شیبدار (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
151 بکارگیری شبکه عصبی در شبیه سازی مقدار نفوذ تجمعی سطحی و تعیین عوامل مؤثر بر آن (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
152 بهبود بهره وری آب با استفاده از روش آبیاری قطره ای نواری برای محصول سیب زمینی در استان چهار محال بختیاری (دریافت مقاله) اولین همایش مدیریت تقاضا و بهره وری مصرف آب
153 بهبود کیفیت رودخانه زهره براساس دبی های ورودی رودخانه خیرآباد با استفاده از نرم افزار Mikell (دریافت مقاله) همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
154 بهره برداری بهینه از منابع آب با احداث سدهای زیرزمینی (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
155 بهینه سازی تخمین هدایت هیدرولیکی,جهت نصب زهکش در اراضی کشاورزی با استفاده از روش کیریجینگ,ومقایسه آن با روش پولیگن بندی تیسن مطالعه موردی: {منطقه ویس (شمال شرق اهواز)} (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
156 بهینه سازی تخمین هدایت هیدرولیکی، جهت نصب زهکش در اراضی کشاورزی با استفاده از روش کیریجینگ ومقایسه آن با روش پلی گونبندی تیسن، مطالعه موردی منطقه ویس ( شمال شرق اهواز ) (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
157 بهینه سازی سراسری ضرایب مدل توسعه داده شده کینماتیک، انتشار- وان گنوختن در بررسی حرکت آب از مسیرهای ترجیحی خاک (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی و سومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
158 بهینه سازی کارایی مصرف آب در کشت گلخانه ای کاهو (Lactuca sativa.romine) در شرایط سیستم آبیاری قطره ای با استفاده از دستگاه TDR (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
159 بهینه سازی مدل بهرهبرداری از سد جره با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
160 پتانسیل یابی سیستم های آبیاری تحت فشار در مناطق مرکزی استان کرمانشاه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
161 پهنه بندی بافت و هدایت هیدرولیکی اشباع خاک با تلفیق زمین آمار و سنجش از دور (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
162 پهنه بندی تبخیر وتعرق و ضریب گیاهی با استفاده از تصاویر ماهواره ای مطالعه موردی- دشت بیرجند (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
163 پیش بینی عملکرد بیولوژیکی گیاه کلزا با استفاده از مدل شبیه سازی رشد محصول wofost (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
164 پیش بینی مرحله پیشروی آب در آبیاری جویچه ای با استفاده از روش ماسکینگام - کونژ (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
165 پیش بینی میزان تبخیر با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس سراسری آبهای زیرزمینی
166 پیش بینی میزان تبخیر با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی و مقایسه آن با تبخیر از تشتک تبخیر کلاس A - ایستگاه اهواز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آب
167 تاثیر برداشت سبز و نگهداری بقایای گیاهی روی میزان مواد آلی و اسیدیتهی خاک در بازرویی نیشکر (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی و ششمین همایش بین المللی علوم محیط زیست، کشاورزی ومنابع طبیعی
168 تاثیر بی خاک ورزی بر خصوصیات فیزیکی خاک، تراکم ریشه و بهره وری آب آبیاری ذرت دانه ای در اراضی سنگین بافت شمال خوزستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
169 تاثیر جویچه های بازسازی شده بر راندمان آبیاری شیاری (دریافت مقاله) همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی
170 تاثیر دور آبیاری و کم آبیاری در تعیین کارایی مصرف آب مناسب و کلروفیل برگ کاهوLactuca sativa با استفاده از سیستم آبیاری قطره ای در شرایط اقلیمی اهواز. (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
171 تاثیر روش های آبیاری جویچه ای یک در میان متغیر بر روی راندمان کاربرد و حجم مصرف آب در کشت ذرت دانه ای در شمال خوزستان (دریافت مقاله) ششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
172 تاثیر سطوح مختلف شوری آب آبیاری بر برخی خصوصیات فیزیکی خاک (دریافت مقاله) ششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
173 تاثیر عمق کارگذاری و دبی قطره چکان ها در آبیاری قطره ای زیرسطحی نیشکر بر توزیع شوری خاک (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
174 تاثیر کاربرد سطوح مختلف هیدروچار کاه گندم بر منحنی رطوبتی خاک لوم- شنی و شبیه سازی آن با نرم افزار RETC (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
175 تاثیر مقادیر متفاوت آب بر روی کیفیت الیاف پنبه در آبیاری بارانی (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
176 تاثیرکم آبیاری و خشکی موضعی ریشه تر عملکرد و کار آیی مصرف آب گیاه ذرت (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
177 تالابهای مصنوعی و انواع آن برای تصفیه فاضلاب (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
178 تأثیر شوری آب آبیاری با کدورت ثابت بر هدایت هیدرولیکی اشباع و نقاط پتانسیلی مهم خاک (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
179 تأثیر کدورت و سطوح مختلف شوری آب آبیاری بر برخی خصوصیات فیزیکی خاک (دریافت مقاله) همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
180 تحلیل اثرات شاخص قطرات آبپاش مدل Komet در سیستم آبیاری بارانی کلاسیک ثابت با آبپاش متحرک (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
181 تحلیل اثرگذاری عوامل فنی و مدیریتی استفاده ازروش آبیاری بارانی کلاسیک با آبپاش متحرک درشرایط آب وهوایی اراضی زراعی شهرستان اهواز (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
182 تحلیل حساسیت پارامترهای مدل آبیاری فارو (شیاری) با استفاده از کد کامپیوتری sirmod (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
183 تحلیل حساسیت مدل SALTMED به پارامترهای ورودی در شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
184 تحلیل حساسیت میزان نفوذپذیری در آبیاری جویچه ای به پارامترهای طراحی به منظور مدیریت تقاضای آب در مزارع نیشکر (دریافت مقاله) همایش ملی آموزش سبز، حفظ محیط زیست و ارتقای سرمایه های اجتماعی
185 تحلیل کیفی رودخانه کارون برای استفاده آبیاری سطحی و تحت فشار (مطالعه موردی ایستگاه عرب اسد رودخانه شطیط) (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
186 تحلیل مکانی شاخص های خورندگی و رسوب گذاری با استفاده اس سیستم اطلاعات جغزافیایی (GIS) (مطالعه موردی: منطقه قزوه - دهگلان در استان کزدستان) (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
187 تخصیص بهینه منابع آبی به همراه اعمال کم آبیاری با هدف افزایش کارایی مصرف آب با استفاده از الگوریتم ژنتیک(مطالعه موردی: شبکه آبیاری حمیدیه) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی و سومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
188 تخمین تبخیر از تشت با استفاده از سیستم استنتاج فازی و برمبنای خوشه بندیc-mean (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
189 تخمین تبخیر و تعرق واقعی به کمک الگوریتم سبال و تصاویر مودیس (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران
190 تعیین تبخیر و تعرق مرجع با استفاده از روش های درون یابی و مقایسه آن با روش های تجربی (مطالعه موردی: استان گلستان) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بحران آب
191 تعیین زمان آبیاری با استفاده از تفاوت دمای پوشش سبز گیاه - هوا و شاخص تنش آبی در نیشکر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
192 تعیین شاخص تنش آبی گیاه (CWSI) ذرت تابستانه برای مدیریت آبیاری جهت حداکثر بهره وری آب در شرایط اقلیمی اهواز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی با محوریت آب،سیل و محیط زیست
193 تعیین ضرایب اصلاحی روابط ضریب یکنواختی CU) و یکنواختی توزیعDU) برای منطقه اهواز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
194 تعیین ضرایب معادلات نفوذ و ارزیابی آنها در قسمتی از اراضی کشاورزی ملاثانی با استفاده از نرم افزار آماری SPSS18 (دریافت مقاله) همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی
195 تعیین ضریب زهکشی (بیلان)طبیعی منطقه با استفاده از هدایت هیدرولیکی و محل بر خورد خطوط هم پتانسیل مطالعه موردی (شمال شرق اهواز) (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)
196 تعیین عرصه های مناسب روش های آبیاری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی مطالعه موردی دشت شاوور خوزستان (دریافت مقاله) سومین سمینار ملی توسعه پایدار روشهای آبیاری تحت فشار
197 تعیین مناطق مستعد جهت اجرای آبیاری سطحی و تحت فشار با استفاده ازGIS (مطالعه موردی: دشت شاوور استان خوزستان) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
198 تعیین مهمترین پارامتر تأثیرگذار بر شاخص آسیب پذیری آبخوان دشت زیدون با استفاده از تحلیل حساسیت مدل DRASTIC (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
199 تعیین میزان آب مصرفی و KC ذرت دانه ای با استفاده از روش بیلان آبی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
200 تعیین نیازآبی و ضرایب گیاهی نیشکر در اراضی کشت و صنعت هفت تپه خوزستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
201 تغییرات دبی چندنوع قطرهچکان با دماهای مختلف آب آبیاری (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
202 تهیه مدل K.T.I.D جهت ارزیابی، بهینه و بومی سازی طراحی آبیاری بارانی در محیط GIS (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
203 تهیه مدل K.T.I.D جهت ارزیابی، بهینه و بومی سازی طراحی آبیاری بارانی در محیط GIS (دریافت مقاله) اولین همایش سازگاری با کم آبی
204 تهیه مدل پیش بینی تبخیر از سطح آزاد با استفاده از سیستم استنتاج فازی و مقایسه آن با برخی روابط تجربی مطالعه موردی: ایستگاه ایذه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
205 تهیه منحنی شوری زدایی و سدیم زدایی قسمتی از خاکهای اراضی کشاورزی ملاثانی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
206 جذب کادمیم محلول در آب توسط برگ درخت کنار (دریافت مقاله) همایش انرژی و محیط زیست
207 حذف نیترات با استفاده از کوکوپیت در محلول آبی شبیه سازی شده با جریان ناپیوسته (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
208 حذف نیترات بااستفاده ازهسته خرما از محلول آبی شبیه سازی شده با جریان ناپیوسته (دریافت مقاله) یازدهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
209 دیدگاه های مدیریتی در شناخت و بهبود کارایی مصرف آب (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
210 شبیه سازی جریان آب در ریز مجاری قطره چکان ها با استفادها ز نرم افزار FLOW3D (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
211 شبیه سازی جریان ماندگار درون مجاری مارپیچ قطره چکان ها (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
212 شبیه سازی رطوبت خاک با استفاده از مدل SWAP در شرایط استفاده از آب شور تحتکشت ذرت (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
213 شبیه سازی عددی جریان ترجیحی آب در خاک با استفاده مدل موج کینماتیک- انتشار در ترکیببا مدل وان گنوختن برای جلوگیری از آلودگی آب های زیر زمینی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
214 شبیه سازی هدایت الکتریکی زه آب کشاورزی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی زه کش شرقی شرکت کشت و صنعت نیشکر) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
215 طراحی ارابه آبیاری دارای دو بال با قابلیت تنظیم ارتفاع متناسب با نوع محصول (ارابه عصمتیه) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
216 طراحی هیدرولیکی سرریزهای جانبی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
217 عملکرد کاهوپیچ اهوازی Lactuca.sativa در کشت گلخانه ای تحت تیمارهای دور آبیاری و سطوح آبیاری مختلف(مطالعه موردی در اقلیم اهواز). (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
218 عملکرد هیدرولیکی چند نمونه قطره چکان تنظیم کننده و غیرتنظیم کننده فشار در دما و فشارهای مختلف (دریافت مقاله) سومین سمینار ملی توسعه پایدار روشهای آبیاری تحت فشار
219 کاربرد تحلیل سلسه مراتبی در انتخاب سیستمهای آبیاری با استفاده از GIS (دشت ایذه) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران
220 کاربرد تصاویر سنجش از دور ماهواره لندست در برآورد پوشش تاجی گندم (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
221 کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و سنجش از دور (RS) در مدیریت آبیاری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
222 کاربرد مدل CSUID جهت ارزیابی و مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
223 کاربرد مدل INFILT V5 در برآورد پارامترهای معادلات نفوذ کاستیاکف- لوئیز (دریافت مقاله) دهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر
224 کاربرد مدل Qnet2000 در تعیین مقدار نفوذ (دریافت مقاله) اولین همایش سازگاری با کم آبی
225 کاربرد نانوذرات جهت تثبیت فلزات سنگین در خاکهای آلوده (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی
226 کاربرد نانوذرات در پالایش فلزات سنگین از آب و فاضلاب (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
227 کالیبراسیون فنولوژیکی مدل WOFOST برای ذرت در منطقه قزوین (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی و سومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
228 کالیبراسیون مدلAquaCrop در برنامه ریزی آبیاری پنبه در گرگان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
229 کم آبیاری و تاثیر آن بر ریشه گیاه گوجه فرنگی در شرایط گلخانه ای (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی و سومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
230 گزینه یابی برتر منبع تامین آب شبکه آبیاری تحت فشار غرب بهبهان با تاکید بر شاخص های کیفی منابع (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
231 گندزدایی آب خاکستری توسط فرایند اکسیداسیون پیشرفته در نور مریی به کمک نانو ذرات سیلور وانادات (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
232 محاسبه توان خودپالایی قسمتی از رودخانه کارون جهت ورود فاضلاب شهری و بررسی عوامل موثر بر آن (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
233 محاسبه حد اکثر توان خودپالایی قسمتی از رودخانه کرخه جهت ورود فاضلاب شهری (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
234 مدیریت زراعی راهکاری جهت بهبود شرایط خاک تحت شرایط آبیاری با اب شور (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
235 مدیریت کم آبیاری راهکاری مناسب برای افزایش بهره وری آب در زراعت سیب زمینی در استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) اولین همایش مدیریت تقاضا و بهره وری مصرف آب
236 مدیریت مصرف بهینه آب باروش آبیاری یک درمیان جویچه ای در اراضی نیشکر (دریافت مقاله) اولین همایش سازگاری با کم آبی
237 مروری بر وضع موجود تخلیه پسابهای کشاورزی و شهری به رودخانه کارون و ارائه راهکارههای مدیریتی (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
238 مطالعه اثرات فیزیولوژیک تنش خشکی بردورقم ارزن علوفه ای به روش فلئورومتری (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
239 مطالعه روابط بین هدایت الکتریکی و یون های Ca, Mg, Cl و Na رودخانه کارون با استفاده از آنالیز رگرسیون (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
240 مطالعه عددی و آزمایشگاهی خصوصیات هیدرولیکی قطره چکان های طولانی مسیر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
241 مطالعه گرفتگی شیمیایی و عملکرد هیدرولیکی قطره چکان های خودتنظیم شونده و غیره خودتنظیم شونده با دبی های مختلف (دریافت مقاله) همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
242 مطالعه وابستگی دبی خروجی از قطرهچکانها به تغییرات دمایی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
243 مقایسه تاثیر تراکم بذر، آرایش آبپاش ها و ارتفاع گیاه بر ضریب یکنواختی توزیع آب در آبیاری بارانی کلاسیک ثابت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
244 مقایسه تغییرات نگهداشت ویژه آب در خاک برای خاک های سبک و نیمه سنگین در اثر آبیاری با BOD های مختلف پساب (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی ومدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
245 مقایسه روشهای تعیین تبخیر و تعرق پتانسیل Penman و FAO و Thornthwait در منطقه شمال خوزستان (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)
246 مقایسه شاخص تنش آبی گیاه به دو روش ایدسو و جکسون برای گیاه چغندرقند در شرایط شمال خوزستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
247 مقایسه عملکرد سالانه شبکه های ابیاری و زهکشی با اهداف پیش بینی شده طراحی مطالعه موردی: شبکه ابیاری و زهکشی جایزان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملّی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی
248 مقایسه کاربرد مدل QUAL2E و QUAL2KW در شبیه سازی کیفیت آب رودخانه ها (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
249 مقایسه مدلهای نرم افزار SIRMOD در طراحی آبیاری جویچه ای در مزارع دانشگاه شهید چمران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
250 واسنجی و صحت سنجی مدل SALTMED برای شبیهسازی رطوبت و شوری خاک تحتشرایط استفاده از آبشور (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر