سعید برومند نسب

 سعید برومند نسب استاد،دانشکده مهندسی علوم آب دانشکاه شهید چمران اهواز

سعید برومند نسب

Saeed Broumand Nasab

استاد،دانشکده مهندسی علوم آب دانشکاه شهید چمران اهواز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر مدیریت آبیاری قطره ای زیرسطحی بر شاخص های رشد و عملکرد در بازرویی اول گیاه نیشکر (دریافت مقاله) پژوهش آب در کشاورزی دوره: 34، شماره: 2
2 ارزیابی تاثیر تنش های خشکی بر سیستم آب زیرزمینی دشتباغملک با تغییر در الگوی بهره برداری (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 29، شماره: 3
3 ارزیابی روش FAO-56 در برآورد تبخیر- تعرق و ضرایب گیاهی بادنجان در شرایط گلخانه و مزرعه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 39، شماره: 2
4 ارزیابی فنی سیستم های آبیاری عقربه ای اجرا شده در شهرستان های بردسیر و راین استان کرمان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 38، شماره: 2
5 ارزیابی فنی و هیدرولیکی قطره چکان ها و بررسی کارآیی سامانه ی آبیاری قطره ای زیرسطحی در کشت نیشکر (دریافت مقاله) پژوهش آب در کشاورزی دوره: 33، شماره: 3
6 ارزیابی مدل CERES-Wheat نسخه DSSAT 4.5 در شبیه سازی رشد، عملکرد و مراحل فنولوژی گندم در شرایط مدیریت های مختلف تخصیص آب در مزرعه(مطالعه موردی: شهرستان اهواز) (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 28، شماره: 1
7 بررسی ابعاد پیاز رطوبتی آبیاری قطره ای- نواری در اراضی شیبدار (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 39، شماره: 1
8 بررسی اثر شوری آب آبیاری و سوپر جاذب بر بعضی خصوصیات هیدرولیکی و فیزیکی خاک لوم شنی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 39، شماره: 2
9 بررسی اثرشوری آب در آبیاری بارانی برمیزان شاخص CWSI برای برنامه ریزی آبیاری ذرت تابستانه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 39، شماره: 3
10 بررسی تاثیر شوری آب آبیاری بر کارآیی شاخص CWSI در شرایط اقلیمی اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 39، شماره: 4
11 بررسی تاثیر کودآبیاری در گرفتگی چند نوع قطره چکان در سیستم آبیاری قطره ای (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 38، شماره: 1
12 بررسی روند افزایش ارتفاع کاهو (Lactuca sativa.l) و کارایی مصرف آب تحت تیمارهای دور آبیاری و سطوح مختلف آبیاری قطره ای (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 38، شماره: 1
13 بررسی عوامل موثر بر مشخصات منطقه اختلاط آب شور و شیرین در اراضی تحت آبیاری با سطح ایستابی شور و کم عمق (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 38، شماره: 1
14 بررسی کاربرد نانو ساختار برگ کنوکارپوس در حذف نیترات از محلول های آبی (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 10، شماره: 1
15 بررسی یکنواختی توزیع و گرادیان شوری آب برای یک سامانه آبیاری بارانی با دو خط آبپاش موازی، در شرایط اقلیمی اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 39، شماره: 1
16 بهینه سازی و برآورد پارامترهای مدل موج کینماتیک- انتشار برای شبیه سازی عددی جریان ترجیحی آب در خاک (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 39، شماره: 3
17 تاثیر شوری آب آبیاری با کدورت ثابت بر منحنی مشخصه رطوبتی خاک (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 27، شماره: 4
18 تاثیر کم آبیاری بر عملکرد و برخی صفات دانه سه رقم سویا در منطقه خرم آباد (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 38، شماره: 3
19 تاثیر کم آبیاری و خشکی موضعی ریشه بر عملکرد و کارآیی مصرف آب دو رقم سیب زمینی (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 30، شماره: 3
20 تاثیر کم آبیاری و خشکی موضعی ریشه بر عملکرد و کارآیی مصرف آب دو رقم سیب زمینی (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 27، شماره: 1
21 تاثیر مدیریت آبیاری با آب شور بر برخی صفات زراعی و فیزیولوژیک هیبرید ذرت 704 (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 49، شماره: 1
22 تحلیل شاخص های ارزیابی با استفاده از فرصت نفوذ در آبیاری جویچه ای (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 28، شماره: 3
23 تخصیص بهینه منابع آبی با استفاده از الگوریتم ژنتیک با رتبه بندی نامغلوب(مطالعه موردی: شبکه آبیاری حمیدیه) (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 25، شماره: 6
24 تخمین پارامترهای تجربی روش SCS اصلاح شده در آبیاری جویچه ای (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 29، شماره: 5
25 تخمین هدایت هیدرولیکی اشباع و غیر اشباع خاک و مقایسه دو روش اندازه گیری آن ها در سه روش خاک ورزی در ذرت تابستانه درشمال استان خوزستان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 39، شماره: 2
26 حدف نیترات از آبهای آلوده با استفاده از نانوذرات نی اصلاح شده (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 24، شماره: 85
27 شبیه سازی رطوبت خاک و عملکرد ذرت در شرایط آبیاری با آب شور با مدل SALTMED (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 40، شماره: 1
28 گرفتگی شیمیایی و تاثیر آن بر عملکرد هیدرولیکی انواع قطره چکان ها با دبی های مختلف با استفاده از آب رودخانه کارون (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 38، شماره: 3
29 مطالعه سینیتیک و الگوهای هم دمای جذب کروم شش ظرفیتی از محیط های آبی توسط نانو ذرات خاکستر برگ درخت کنار (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 39، شماره: 4
30 مقایسه الگوریتم سبال با مدل SWAP و روش های محاسباتی جهت تعیین تبخیر و تعرق (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 39، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز حساسیت مدل SIRMOD به پارامترهای ورودی در یک آبیاری نواری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
2 اتخاذ شیوه های مدیریتی مناسب به منظور مقابله با خشک سالی و پیامدهای آن (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
3 اثر آبیاری با پساب برروی ظرفیت نگهداشت اراضی کشاورزی (دریافت مقاله) اولین سمینار ملی جایگاه آبهای بازیافتی و پساب در مدیریت منابع آب
4 اثر آبیاری قطره ای تیپ بر افزایش بهره وری آب آبیاری محصولات زراعی در استان خوزستان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
5 اثر آبیاری یک درمیان جویچه ای روی حجم آب مصرفی و راندمان کاربرد آب در اراضی نیشکر جنوب اهواز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
6 اثر سطوح مختلف پلیمر سوپر جاذب و شوری آب آبیاری بر ظرفیت نگهداشت خاک و تخلخل (دریافت مقاله) دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
7 اثرات سطوح آبیاری و روش های مختلف کاشت بر کارایی مصرف آب دو رقم گندم (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
8 ارتقاء بهره وری و کارایی مصرف آب آبیاری با استفاده از تغییر شکل جویچه؛مطالعه موردی کشت و صنعت امیر کبیر (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی آبخیز داری و مدیریت منابع آب و خاک
9 ارزیابی آبیاری قطره ای نواری درمقایسه با آبیاری سطحی (مطالعه موردی در شهرستان دزفول) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران
10 ارزیابی تغییرات نفوذپذیری خاک در آبیاری کرتی و مقایسه آن با زمین با پوشش و بدون پوشش گیاهی در اراضی مجتمع کشاورزی رامین (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
11 ارزیابی روش های مختلف باران مؤثر و انتخاب مناسبترین در خاک های غالب اهواز (دریافت مقاله) سومین همایش ملی-دانشجویی مرتع،آبخیز و بیابان
12 ارزیابی روش های مختلف تعیین باران موثر و انتخاب مناسب ترین روش در سری خاک های غالب اهواز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار
13 ارزیابی سیستم آبیاری بارانی ارابه ای (قرقرهای یا گان) (مطالعه موردی: مزرعه عصمتیه قم) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
14 ارزیابی فنی سیستم های آبیاری قطره ای اجراشده در شهرستان اراک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
15 ارزیابی مصرف بهینه و کارایی مصرف آب گیاه سیب زمینی در اهواز (Solanum tuberosum L) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
16 استفاده از آب شور در آبیاری بارانی گیاه ماش با تکنولوژی الکترومغناطیس (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار
17 استفاده از زمین آمار در بهینه‌ سازی برآورد هدایت هیدرولیکی در طرح های زهکشی مطالعه موردی: (شبکه آبیاری و زهکشی زیدون) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آب
18 استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی به منظور سازماندهی اطلاعات حوزه کشاورزی شرکت کشت و صنعت نیشکر دعبل خزاعی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
19 اصلاح معادله SCS برای تعیین افت فضار مجاز د رطول بال آبیاری واقع در شیب منفی در روش کلاسیک و آبفشان غلطان (WHEEL MOVE) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس هیدرولیک ایران
20 برآورد تبخیروتعرق دشت نیشابور به کمک الگوریتم سبال وسنجش از دور(منطقه مورد مطالعه: دشت نیشابور) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
21 بررسی آزمایشگاهی تاثیر استفاده از آب مغناطیسی روی میزان کاتیونهای خاک در فرآیند آبشویی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
22 بررسی اثر آبیاری جویچه ای یک در میان متغیر بر روی راندمان کاربرد و حجم مصرف آب (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی
23 بررسی اثر آبیاری جویچه ای یک در میان متغیر در مراحل مختلف رشد روی عملکرد کمی و کیفی نیشکر رقم 1062 - CP69 در مزارع نیشکر کشت وصنعت کارون (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
24 بررسی اثر تنش شوری بر عملکرد ذرت با استفاده از شاخص CWSI و مقایسه آن با مدل هافمن (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
25 بررسی اثر شوری بر واسنجی دستگاه TDR در مکش های مختلف خاک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
26 بررسی اثر عدد فرود بر پایداری سنگ چین در اطراف آبشکن تخت با دیواره عمودی در قوس 180 ‏درجه رودخانه (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
27 بررسی اثرات دور آبیاری و مقادیر مختلف کود سولفات پتاسیم بر خصوصیات کمی و کیفی نیشکر(واریته _Cp48-103) درمنطقه شوشتر (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
28 بررسی اثرات سطوح مختلف ازت و آبیاری بر کارایی مصرف آب و تابع عملکرد در نیشکر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
29 بررسی اثرات عدم تکمیل شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی بر استقرار مکانیسم انتقال مدیریت آبیاری به تشکل های آب بران (مطالعه موردی:شبکه های آبخور کانال پای پل) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بررسی ابعاد اجرای طرح توسعه کشاورزی ۵۵۰ هزار هکتاری
30 بررسی اثرکود آبیاری بر روی عملکرد چند نوع قطره چکان در سیستم آبیاری قطره ای (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
31 بررسی برخی صفات فیزیولوژیک دو هیبرید ذرت در دو روش آبیاری با آب شور در کشت تابستانه (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
32 بررسی تاثیر اسیدشویی در گرفتگی دو نوع قطره چکان خود تنظیم کننده فشار در فشارهای متفاوت (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
33 بررسی تاثیر افزودن بیوچار اصلاح شده و زئولیت در خاک بر کاهش آلودگی منابع آب سطحی از طریق کاهش حجم زهاب خروجی (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
34 بررسی تاثیر سطوح مختلف شوری بر عملکرد رقم محلی گیاه کنجد در استان خوزستان (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی آبخیز داری و مدیریت منابع آب و خاک
35 بررسی تاثیر مدیریت آبیاری با آبهای شور - سدیمی و شیرین به صورت تلفیقی بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک با بافت سیلتی لوم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آب، انسان و زمین
36 بررسی تاثیر مدیریت آبیاری با آبهای شور سدیمی و شیرین به صورت تلفیقی بر -خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک با بافت سیلتی لوم (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
37 بررسی تأثیر عمق کارگذاری نوارهای T-Tape بر یکنواختی خروج آب از نوارها در بافتهای مختلف خاک در مزرعه آزمایشی امیدیه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
38 بررسی تأثیر کم آبیاری بر عملکرد و کارایی مصرف آب ذرت بهاره تحت آبیاری قطرهای نواری (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
39 بررسی تأثیرشکل جویچه درراندمان آبیاری وکارایی مصرف آب در مزارع نیشکر کشت وصنعت کارون (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
40 بررسی تغییرات اسیدیته (pH) و فسفر قابل جذب خاک در نتیجه آبیاری با فاضلاب خام شرق اهواز (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
41 بررسی تناسب اراضی برای آبیاری غرقابی و آبیاری تحت فشار در منطقه گرگر استان خوزستان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
42 بررسی چگونگی تغییرات شوری خاک در نتیجه اجرای عملیات آبیاری با فاضلاب خام شرق اهواز (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
43 بررسی چگونگی تغییرات فسفر قابل جذب خاک در نتیجه اجرای عملیات آبیاری با فاضلاب خام شرق اهواز (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
44 بررسی چگونگی تغییرات نفوذپذیری نهایی لایه سطحی خاک در نتیجه اجرای عملیات آبیاری کرتی با فاضلاب خام شرق اهواز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
45 بررسی چگونگی تغییرات نگهداشت ویژه خاک در نتیجه اجرای عملیات آبیاری کرتی با فاضلاب خام شرق اهواز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
46 بررسی راندمان سیستم های آبیاری بارانی کلاسیک ثابت با آبپاش متحرک مطالعه موردی شهرستان شوش (دریافت مقاله) سومین سمینار ملی توسعه پایدار روشهای آبیاری تحت فشار
47 بررسی روشهای مختلف کمی کردن تنش آبی گیاهان و کاربرد آن در برنامه ریزی آبیاری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
48 بررسی ضریب تغییرات دبی دو نوع قطره چکان خارجی در سطوح مختلف فشار (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
49 بررسی عملکرد پامیس جهت حذف نیترات از محلول های آبی با استفاده از مدل باکس بنکن (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
50 بررسی عملکرد سیستم آبیاری بارانی دوار مرکزی (Center ivot) مجهز به سیستم LEPA (مطالعه موردی: مزرعه عصمتیه قم) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
51 بررسی عملکرد قطره چکان نتافیم و یورودریپ در شوری های مختلف آب آبیاری (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
52 بررسی عملکرد گیاه ذرت در روش آبیاری قطره ای نواری (T-Tape) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
53 بررسی عملکرد و خصوصیات زراعی چهار رقم سیب زمینی (Solanum tuberosum L) در شرایط آبیاری محدود (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
54 بررسی فنی آبپاش VYR 155 و آبپاش Komet 162 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
55 بررسی قابلیت مدل Aqua crop در شبیه سازی عملکرد ذرت تحت تنش شوری در شرایط اقلیم اهواز (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
56 بررسی کارایی مدل موج کینماتیک انتشار در شبیه سازی جریان ترجیحی آب در خاک (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
57 بررسی مسائل ومشکلات بهره برداری و نگهداری سیستم های آبیاری بارانی کلاسیک ثابت شهرستان اقلید ـ فارس (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
58 بررسی و تعیین راندمان آبیاری در شبکه آبیاری جایزان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
59 بکارگیری شبکه عصبی در شبیه سازی مقدار نفوذ تجمعی سطحی و تعیین عوامل مؤثر بر آن (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
60 بهبود بهره وری آب با استفاده از روش آبیاری قطره ای نواری برای محصول سیب زمینی در استان چهار محال بختیاری (دریافت مقاله) اولین همایش مدیریت تقاضا و بهره وری مصرف آب
61 بهبود کیفیت رودخانه زهره براساس دبی های ورودی رودخانه خیرآباد با استفاده از نرم افزار Mikell (دریافت مقاله) همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
62 بهینه سازی کارایی مصرف آب در کشت گلخانه ای کاهو (Lactuca sativa.romine) در شرایط سیستم آبیاری قطره ای با استفاده از دستگاه TDR (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
63 بهینه سازی مدل بهرهبرداری از سد جره با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
64 پهنه بندی تبخیر وتعرق و ضریب گیاهی با استفاده از تصاویر ماهواره ای مطالعه موردی- دشت بیرجند (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
65 پیش بینی عملکرد بیولوژیکی گیاه کلزا با استفاده از مدل شبیه سازی رشد محصول wofost (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
66 پیش بینی مرحله پیشروی آب در آبیاری جویچه ای با استفاده از روش ماسکینگام - کونژ (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
67 پیش بینی میزان تبخیر با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی و مقایسه آن با تبخیر از تشتک تبخیر کلاس A - ایستگاه اهواز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آب
68 تاثیر روش های آبیاری جویچه ای یک در میان متغیر بر روی راندمان کاربرد و حجم مصرف آب در کشت ذرت دانه ای در شمال خوزستان (دریافت مقاله) ششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
69 تاثیر سطوح مختلف شوری آب آبیاری بر برخی خصوصیات فیزیکی خاک (دریافت مقاله) ششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
70 تاثیر کاربرد سطوح مختلف هیدروچار کاه گندم بر منحنی رطوبتی خاک لوم- شنی و شبیه سازی آن با نرم افزار RETC (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
71 تاثیرکم آبیاری و خشکی موضعی ریشه تر عملکرد و کار آیی مصرف آب گیاه ذرت (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
72 تالابهای مصنوعی و انواع آن برای تصفیه فاضلاب (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
73 تأثیر شوری آب آبیاری با کدورت ثابت بر هدایت هیدرولیکی اشباع و نقاط پتانسیلی مهم خاک (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
74 تأثیر کدورت و سطوح مختلف شوری آب آبیاری بر برخی خصوصیات فیزیکی خاک (دریافت مقاله) همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
75 تحلیل حساسیت مدل SALTMED به پارامترهای ورودی در شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
76 تخمین تبخیر و تعرق واقعی به کمک الگوریتم سبال و تصاویر مودیس (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران
77 تعیین زمان آبیاری با استفاده از تفاوت دمای پوشش سبز گیاه - هوا و شاخص تنش آبی در نیشکر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
78 تعیین ضرایب معادلات نفوذ و ارزیابی آنها در قسمتی از اراضی کشاورزی ملاثانی با استفاده از نرم افزار آماری SPSS18 (دریافت مقاله) همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی
79 تعیین مهمترین پارامتر تأثیرگذار بر شاخص آسیب پذیری آبخوان دشت زیدون با استفاده از تحلیل حساسیت مدل DRASTIC (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
80 شبیه سازی جریان ماندگار درون مجاری مارپیچ قطره چکان ها (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
81 شبیه سازی رطوبت خاک با استفاده از مدل SWAP در شرایط استفاده از آب شور تحتکشت ذرت (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
82 شبیه سازی عددی جریان ترجیحی آب در خاک با استفاده مدل موج کینماتیک- انتشار در ترکیببا مدل وان گنوختن برای جلوگیری از آلودگی آب های زیر زمینی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
83 شبیه سازی هدایت الکتریکی زه آب کشاورزی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی زه کش شرقی شرکت کشت و صنعت نیشکر) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
84 طراحی ارابه آبیاری دارای دو بال با قابلیت تنظیم ارتفاع متناسب با نوع محصول (ارابه عصمتیه) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
85 طراحی هیدرولیکی سرریزهای جانبی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
86 کاربرد تحلیل سلسه مراتبی در انتخاب سیستمهای آبیاری با استفاده از GIS (دشت ایذه) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران
87 کاربرد مدل CSUID جهت ارزیابی و مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
88 کاربرد نانوذرات جهت تثبیت فلزات سنگین در خاکهای آلوده (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی
89 گزینه یابی برتر منبع تامین آب شبکه آبیاری تحت فشار غرب بهبهان با تاکید بر شاخص های کیفی منابع (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
90 مدیریت کم آبیاری راهکاری مناسب برای افزایش بهره وری آب در زراعت سیب زمینی در استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) اولین همایش مدیریت تقاضا و بهره وری مصرف آب
91 مطالعه روابط بین هدایت الکتریکی و یون های Ca, Mg, Cl و Na رودخانه کارون با استفاده از آنالیز رگرسیون (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
92 مطالعه عددی و آزمایشگاهی خصوصیات هیدرولیکی قطره چکان های طولانی مسیر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
93 مقایسه تاثیر تراکم بذر، آرایش آبپاش ها و ارتفاع گیاه بر ضریب یکنواختی توزیع آب در آبیاری بارانی کلاسیک ثابت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
94 مقایسه تغییرات نگهداشت ویژه آب در خاک برای خاک های سبک و نیمه سنگین در اثر آبیاری با BOD های مختلف پساب (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی ومدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
95 مقایسه عملکرد سالانه شبکه های ابیاری و زهکشی با اهداف پیش بینی شده طراحی مطالعه موردی: شبکه ابیاری و زهکشی جایزان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملّی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی
96 مقایسه کاربرد مدل QUAL2E و QUAL2KW در شبیه سازی کیفیت آب رودخانه ها (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
97 واسنجی و صحت سنجی مدل SALTMED برای شبیهسازی رطوبت و شوری خاک تحتشرایط استفاده از آبشور (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر