دکتر سجاد آیدنلو

دکتر سجاد آیدنلو استاد، دانشگاه پیام نور، ارومیه، ایران

دکتر سجاد آیدنلو

Dr. Sajjad Aydenloo

استاد، دانشگاه پیام نور، ارومیه، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 احمد محمود: روایت تاریخ و داستان در رمان «همسایه ها» (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادب فارسی دوره: 72، شماره: 240
2 بازشناسی روایات «اکوان دیو» در سنت داستانی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 16، شماره: 30
3 بنجیدن مصدری کهن و متروک در شاهنامه (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب حماسی دوره: 15، شماره: 2
4 پیشنهادی برای تصحیح ضبط دو واژه در شاهنامه (آوردگاه نر آهو، تخشش کارزار) (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 47، شماره: 3
5 تجلیات عرفانی مبارزه با نفس در مثنویهای عطار (منطقالطیر، الهینامه، اسرارنامه و مصیبتنامه) (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادب فارسی دوره: 71، شماره: 238
6 تحقیقی دربارۀ مرغ افسانه‌ای، ققنوس (دریافت مقاله) دوفصلنامه کهن نامه ادب پارسی دوره: 10، شماره: 1
7 تصحیحی علمی - انتقادی از یک منظومه پهلوانی (دریافت مقاله) دو ماهنامه آینه پژوهش دوره: 30، شماره: 176
8 توضیح دو ضبط از دیوان حافظ («جام اسکندر» و «دیو مسلمان نشود») (دریافت مقاله) فصلنامه کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 20، شماره: 41
9 جام های ویژه چند شخصیت داستانی و تاریخی در متون ایرانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های ایرانشناسی دوره: 7، شماره: 1
10 جهان را بلندی و پستی توی (بحث درباره یک بیت منسوب به فردوسی) (دریافت مقاله) فصلنامه شعرپژوهی (بوستان ادب) دوره: 11، شماره: 2
11 چند بن مایه و آیین مهم ازدواج در ادب حماسی ایران(با ذکر و بررسی برخی نمونه های تطبیقی) (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 41، شماره: 1
12 چند نکته و بن مایه داستانی حماسی اساطیری در یک طومار نقالی کهن ترکی (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب حماسی دوره: 13، شماره: 1
13 چند نکته، سند و آگاهیِ تازه دربارۀ جامِ جمشید و کیخسرو (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات فرهنگ و هنر آسیا دوره: 1، شماره: 1
14 چند واژه نادر و نویافته در منظومه پهلوانی زرّین قبانامه (دریافت مقاله) مجله متن شناسی ادب فارسی دوره: 5، شماره: 2
15 چو آدینه هرمزد بهمن بود ... (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 44، شماره: 3
16 درختی که تلخ آمد او را سرشت... (درباره سه بیت مشهور منسوب به فردوسی و سابقه و سیر تقلید از آنها در شعر فارسی) (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 49، شماره: 2
17 دو پیشنهاد به وزارت علوم درباره مقالات علمی- پژوهشی (مورد مثال: رشته زبان و ادبیات فارسی) (دریافت مقاله) دو ماهنامه آینه پژوهش دوره: 25، شماره: 5
18 ذوالفقار، از تاریخ تا افسانه (ویژگیهای داستانی ذوالفقار در فرهنگ و ادب ایران) (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهشهای ادب عرفانی (گوهر گویا) دوره: 1، شماره: 3
19 رخش یا دخش؟ (بررسی صورت نگاشت یک لغت در نسخه های شاهنامه) (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب حماسی دوره: 9، شماره: 15
20 زبان حال ابلیس در بیتی از حافظ (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهشهای ادب عرفانی (گوهر گویا) دوره: 12، شماره: 3
21 زرین قبانامه منظومه پهلوانی ناشناخته (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 22، شماره: 77
22 زنان در شاهنامه، تحقیقی ارزشمند و ترجمه ای نادرخور (دریافت مقاله) دو ماهنامه آینه پژوهش دوره: 28، شماره: 163
23 زنی که بهرام چوبین او را دید که بود؟ (دریافت مقاله) دوفصلنامه کهن نامه ادب پارسی دوره: 11، شماره: 2
24 غیبت بهرام گور (بررسی مضمونی حماسی- اساطیری در روایات پایان زندگی بهرام پنجم ساسانی) (دریافت مقاله) فصلنامه شعرپژوهی (بوستان ادب) دوره: 8، شماره: 2
25 فردوسی و شاهنامه در منظومه های پهلوانی، دینی و تاریخی پس از او(ذیلی بر سرچشمه های فردوسی شناسی) (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهشهای ادب عرفانی (گوهر گویا) دوره: 2، شماره: 4
26 قانعی طوسی مقلّدِ کمترشناخته شدۀ فردوسی (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 51، شماره: 1
27 کرز (karz) واژه ای از گویش خراسان در شاهنامه؟ (طرح مساله و اقتراح) (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب حماسی دوره: 11، شماره: 20
28 ماه هاماوران یا شاه هاماوران؟ (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب حماسی دوره: 14، شماره: 1
29 مردم کدام فردوسی و شاهنامه را می پسندیدند؟ (بررسی تلقیات عامیانه درباره فردوسی و شاهنامه) (دریافت مقاله) مجله متن شناسی ادب فارسی دوره: 1، شماره: 4
30 مشابهات حماسه ارمنی دلاوران ساسون و شاهنامه (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 47، شماره: 2
31 مقدمه ای بر نقالی در ایران (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهشهای ادب عرفانی (گوهر گویا) دوره: 3، شماره: 4
32 ملاحظاتی درباره واژه نامه شاهنامه (دریافت مقاله) دو ماهنامه آینه پژوهش دوره: 29، شماره: 174
33 نقد و تحلیل تصحیح شبرنگ نامه داستان رستم و پسر دیو سپید (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 18، شماره: 2
34 نقدی بر کتاب بوطیقا و سیاست در شاهنامه (دریافت مقاله) فصلنامه نقدنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 1، شماره: 1
35 نکته هایی از روایات پایان کار ضحاک (دریافت مقاله) فصلنامه کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 10، شماره: 18
36 نگاهی به واژه‌های ترکی شاهنامۀ فردوسی (دریافت مقاله) مجله متن شناسی ادب فارسی دوره: 9، شماره: 2
37 ویژگی های روایات و طومارهای نقالی (دریافت مقاله) فصلنامه شعرپژوهی (بوستان ادب) دوره: 3، شماره: 1
38 هر کسی از ظن خود شد یار تصحیح شاهنامه ۲ (دریافت مقاله) دو ماهنامه آینه پژوهش دوره: 33، شماره: 195
39 همایون نامه زجاجی و شاهنامه (دریافت مقاله) مجله متن شناسی ادب فارسی دوره: 6، شماره: 4
40 یادداشتهایی دربارۀ فردوسی و شاهنامه (دریافت مقاله) دو ماهنامه آینه پژوهش دوره: 29، شماره: 169
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 پیشنهادی برای تصحیح ضبط دو واژه در شاهنامه (آوردگاه نر آهو، تخشش کارزار) (دریافت مقاله) همایش علمی شاهنامه و پژوهش های آیینی