حمید الگر

 حمید الگر Professor Emeritus of Persian and Islamic Studies, Department of Near Eastern Studies, University of California Berkeley

حمید الگر

Hamid Algar

Professor Emeritus of Persian and Islamic Studies, Department of Near Eastern Studies, University of California Berkeley

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.