رویا احمدی

 رویا احمدی عضوء هئیت علمی دانشگاه علوم و فنون مازندران

رویا احمدی

Roya Ahmadi

عضوء هئیت علمی دانشگاه علوم و فنون مازندران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A comprehensive DFT study on the adsorption of tetryl on the surface of graphene (دریافت مقاله) نشریه آسیایی شیمی سبز دوره: 4، شماره: 3
2 Adsorption of 3-picrylamino-1,2,4-triazole on C60 surface as a green fuel: DFT studies (دریافت مقاله) نشریه آسیایی شیمی سبز دوره: 4، شماره: 2
3 Adsorption of melphalan anticancer drug on the surface of fullerene (C24): a comprehensive DFT study (دریافت مقاله) مجله علوم نانو دوره: 6، شماره: 2
4 Adsorption of proline amino acid on the surface of fullerene (C20) and boron nitride cage (B12N12): A comprehensive DFT study (دریافت مقاله) فصلنامه ارتباطات شیمی ایران دوره: 7، شماره: 3
5 Adsorption of Tetryl on the Surface of B12N12: A Comprehensive DFT Study (دریافت مقاله) نشریه متدهای شیمیایی دوره: 4، شماره: 1
6 Computational study of Chemical properties in fullerene Derivatives of Enalapril drug (دریافت مقاله) فصلنامه شیمی نوین دوره: 2، شماره: 1
7 Density Functional Theory Study of the Behavior of Carbon Nano cone, BP Nano cone and CSi Nano cone as Nano Carriers for 5-Fluorouracil Anticancer Drug in Water (دریافت مقاله) فصلنامه شیمی نوین دوره: 4، شماره: 3
8 Evaluating Adsorption of Proline Amino Acid on the Surface of Fullerene (C60) and Carbon Nanocone by Density Functional Theory (دریافت مقاله) نشریه متدهای شیمیایی دوره: 4، شماره: 1
9 Evaluating the Performance of 2,3-dihydro-1H-phenothiazine-4(5aH)-one as an Ionophore in Construction of a Cation Selective Electrode by Density Functional Theory (دریافت مقاله) فصلنامه شیمی نوین دوره: 5، شماره: 1
10 Evaluation of C60 nano-structure performance as nano-carriers of procarbazine anti-cancer drug using density functional theory methods (دریافت مقاله) فصلنامه ارتباطات شیمی ایران دوره: 7، شماره: 4
11 First Principles Study of the Electron Transport Properties of Buthane-dithiol Nano-Molecular Wire (دریافت مقاله) فصلنامه شیمی نوین دوره: 1، شماره: 1
12 Investigating the Complexation of a recently synthesized phenothiazine with Different Metals by Density Functional Theory (دریافت مقاله) فصلنامه شیمی نوین دوره: 4، شماره: 4
13 Investigating the Influence of Doping Graphene with Silicon and Germanium on the Adsorption of Silver (I) (دریافت مقاله) مجله بین المللی فناوری نانو در آب و محیط زیست دوره: 4، شماره: 1
14 Investigation of Adsorption Enthalpy of Prolin on the Surface of Graphene with and without Si: A DFT Study (دریافت مقاله) فصلنامه شیمی نوین دوره: 2، شماره: 3
15 Investigation of Chemical Properties in Fullerene Derivatives of Atenolol Drug: A DFT Study (دریافت مقاله) فصلنامه شیمی نوین دوره: 2، شماره: 3
16 Investigation of Chemical Properties in Fullerene Derivatives of Fluoxetine Drug : A DFT Study (دریافت مقاله) فصلنامه شیمی نوین دوره: 1، شماره: 4
17 Synthesis, Characterization, and Application of Zr,Ce-TiO2/SiO2 Nanocomposite Thin Film as Visible-light Active Photocatalyst (دریافت مقاله) فصلنامه شیمی نوین دوره: 2، شماره: 1
18 The effect of Glutamine on conductivity and energetic propertiesin Graphene: A DFT studies (دریافت مقاله) فصلنامه شیمی نوین دوره: 1، شماره: 4
19 The Energetic, Check of Derived Boron Nitride Nano-cage with (HMX) in Different Conditions of Temperature by Density Functional Theory Method (دریافت مقاله) فصلنامه شیمی نوین دوره: 5، شماره: 1
20 The Need for Supplementary Health Insurance in Iran (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مطالعات مروری پزشکی دوره: 3، شماره: 3
21 The Study of Substituent effect on Osmabenzene complexes (دریافت مقاله) فصلنامه شیمی نوین دوره: 1، شماره: 1
22 The thermodynamic parameters derived material [1,5-b] tetrazolo [1,2,4] Terry inflorescences (TTA) with boron nitride nano- cages in different conditions of temperature , density functional theory method (دریافت مقاله) فصلنامه شیمی نوین دوره: 2، شماره: 4
23 Trinitroanisole Adsorption on the Surface of Boron Nitride Nanocluster (B12N12): A Computational Study (دریافت مقاله) مجله بین المللی فناوری نانو در آب و محیط زیست دوره: 5، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه سیستم کنترلی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک و منطق فازی برای کاهش انحراف فرکانس در شبکه توان هیبریدی مستقل (دریافت مقاله) دومین همایش ملی انرژی های نو وپاک
2 ارزیابی پایداری و سلامت آبخیز (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
3 ایجاد اینرسی مجازی در شبکه های مستقل با اینرسی کم با استفاده از سیستم ذخیره ساز انرژی چرخ طیار (دریافت مقاله) دومین همایش ملی انرژی های نو وپاک
4 Calculation of thermodynamic parameters of 3-Picrylamino-1,2,4-triazole (PATO) with Fullerens: C20, C24, C60 over different temperatures, using density functional theory (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نانو از سنتز تا صنعت
5 Calculation of thermodynamic parameters of 3-Picrylamino-1,2,4-triazole (PATO) with nanostructure of Nano cone over different temperatures, using density functional theory (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نانو از سنتز تا صنعت
6 Experimental study of thermal performance of straw as a natural insulation in the constructionindustry (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
7 New Algorithm for Optimal Placement of Power Quality Monitors in Multi Voltage Level Power Systems (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق
8 Synthesis and Investigation on Stability in Different pHs and Temperatures in Zeolite A (دریافت مقاله) همایش بین المللی ژئولیت ایران
9 The cognitive styles impression of corrective feedback types on Iranian management students Reading omprehension (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
10 بررسی آگاهی و نگرش زنان کارمند شهر شیراز نسبت به سرطان دهانه رحم و انجام تست پاپ اسمیر (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی،مشاوره و علوم رفتاری
11 بررسی اثرات شیمیایی نانو ساختارهای مختلف دارای کربن مشابه بعد از واکنش با مواد پرانرژیHMX و TEX در گستره دمایی معین، به روش محاسباتی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم شیمی و زیست شناسی
12 بررسی الگوهای تغذیه ای در کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان (دریافت مقاله) همایش علمی دانشجویان علوم تغذیه
13 بررسی انرژیتیک مشتقات قفس بور نیترید با ماده پر انرژی HMX در دماهای مختلف، به روش تئوری تابعی چگالی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی
14 بررسی برهم کنش نانو ساختار فولرن و شش داروی مختلف با استفاده از تیوری تابع چگالی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی میکرو نانو فناوری
15 بررسی پارامترهای ترمودینامیکی تشکیل مشتق ماده {1,5-b} تترازولو {1و2و4} تری آذین TTA با نانو قفس بور نیترید در شرایط مختلف دمایی، به روش تئوری تابعی چگالی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی و مهندسی شیمی و سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در زیست شناسی
16 بررسی پارامترهای ترمودینامیکی تشکیل مشتقات TNT با نانو ساختار گرافن و قفس بور نیترید در شرایط مختلف دماییف به روش تئوری تابعی چگالی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی و مهندسی شیمی و سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در زیست شناسی
17 بررسی پارامترهای ترمودینامیکی تشکیل مشتقات کاربازول با نانو قفس بور نیترید در شرایط مختلف دمایی، به روش تئوری تابعی چگالی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی
18 بررسی پارامترهای ترمودینامیکی تشکیل مشتقات ماده 1-4- نیتروفنیل 1- هیدروژن تترازول NPHT با نانو ساختار قفسی بور نیترید در شرایط مختلف دمایی به روش تئوری تابعی چگالی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی و مهندسی شیمی و سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در زیست شناسی
19 بررسی پارامترهای ترمودینامیکی تشکیل مشتقات ماده 5- پیکریل آمینو 4، 3، 2، 1 تترازول PAT با نانو ساختار گرافن و قفس بور نیترید در شرایط مختلف دمایی به روش تئوری تابعی چگالی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی و مهندسی شیمی و سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در زیست شناسی
20 بررسی پارامترهای ترمودینامیکی تشکیل مشتقات ماده بیس نیترامین BNA بانانو قفس بور نتیرید در شرایط مختلف دمایی، به روش تئوری تابعی چگالی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی و مهندسی شیمی و سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در زیست شناسی
21 بررسی پارامترهای ترمودینامیکی تشکیل مشتقات ماده پر انرزی ATTZ با نانو قفس بور نتیرید د رشرایط مختلف دمایی به روش تئوری تابعی چگالی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی و مهندسی شیمی و سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در زیست شناسی
22 بررسی تاثیر تغییرات استخلاف های هالوژنی بر میزان جریان آروماتیسته NICS حلقه های ترکیب 5- فلوئوروفنیل - 1 و 3 و 7 و 9 - تترا متیل پیرید و 2 و 3- d - 5 , 6 :d دی پیریمیدین - 2 و 4 و 6 و 8 تترون (دریافت مقاله) ششمین همایش سراسری علوم پایه
23 بررسی تاثیر نانو ساختارهای مختلف دارای کربن مشابه در مشتقات ماده پر انرژی HMX در شرایط مختلف دمایی، به روش DFT (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی
24 بررسی تاثیر نحوه اتصال نانو ساختار (B(12)N(12 با ماده پر انرژی TEX بر خواص انرژیتیک مشتقات حاصله در شرایط مختلف دمایی، به روش DFT (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی
25 بررسی تاثیرات نانوحامل فولرن برداروی زایلومتازولین بااستفاده ازمحاسبات کوانتومی Abi nitio (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کاربردهای دفاعی علوم نانو
26 بررسی تاثیراستخلاف برخواص شیمیایی مشتقات آلکیلی وآلکوکسیدی فولروایزوکسازولین بااستفاده ازمحاسبات کوانتومی درفاز گاز (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کاربردهای دفاعی علوم نانو
27 بررسی تانسورهای حفاظت شیمیایی NMR درمشتقات هالوژنی نانو حاملهای فولرنی متیل دوپا (دریافت مقاله) اولین همایش نانومواد و نانوتکنولوژی
28 بررسی ترمودینامیکی مشتقات حاصل ازمونومر PVC با نانو ساختارهای هم جرم از فولرن ،نانو تیوب و نانو مخروط در دمای اتاق، به روش DFT (دریافت مقاله) اولین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی فناوری های نوین در صنعت لاستیک و پلیمر
29 بررسی ترموشیمی مشتقات مونومر سیس او 3 بوتادی ان با نانو ساختارهای هم جرم ازفولرن ، نانو تیوب و نانو مخروط در دمای اتاق، به روش DFT (دریافت مقاله) اولین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی فناوری های نوین در صنعت لاستیک و پلیمر
30 بررسی تشکیل ماده 1-4-نیتروفنیل 1- هیدروژن تترازول از واکنش 4 -(دی هیدروکسی آمینو) بنزونیتریل با سدیم آزید در شرایط مختلف دمایی، به روش DFT (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی
31 بررسی تشکیل ماده b-1.5 تترازولو [ 1,2,4 ] تری آذین از واکنش 1 و 5 دی آمینو تترازول با گلی اکسال در شرایط مختلف دمایی، به روش DFT (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی
32 بررسی خواص انرژیتیک مشتقات ماده پر انرژی TEX با نانو ساختارهای فولرنی دارای کربن متفاوت در شرایط مختلف دمایی، به روش DFT (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی
33 بررسی رابطه خودکارآمدی تحصیلی با رضایت از مدرسه در دانش آموزان (دریافت مقاله) پنجمین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران
34 بررسی سنتز ایمین از(R)-2- پی پیریدین - 1 -ایل) متیل) سیکلوهگزانون با بنزیل آمین در شرایط مختلف دمایی، به روش تئوری تابعی چگالی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی
35 بررسی سنتز ماده 2 و 6 (دی آمینو) 3 و 5 دی نیتروپیریدین از واکنش نیتراسیون مستقیم 2 و 6 دی آمینو پیریدین در شرایط مختلف دمایی، به روش DFT (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی
36 بررسی سنتز ماده 5- پیکریل آمینو 1،2،3،4 -تترازول PAT از واکنش ماده 5 - آمینو 1،2،3،4-تترازول با پیکریل کلراید در شرایط مختلف دمایی، به روشDFT (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی
37 بررسی سنتز ماده α 6,4,2- تترا نیترو تولوئن از واکنش 6,4,2 تری نیترو تولوئن tnt بافلوئورو تری نیترو متان در شرایط مختلف دمایی، به روشDFT (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی
38 بررسی سنتز ماده بیسنیترامین از واکنشاسید نیتریکبا نیتروژن پی پیرازین در شرایط مختلف دمایی، به روشDFT (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی
39 بررسی سنتز هتروسیکل پرانرژی به عنوان سوخت سبز از واکنش 3،6 -دی آمینوتترازین با اسید نیترو و آزید سدیم؛ در شرایط مختلف دمایی، به روش DFT (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی
40 بررسی کوانتم مکانیکی جریان حلقه و جابجایی شیمیایی در آنتی بیوتیکهای بتا لاکتام (دریافت مقاله) همایش ملی یافته های نوین شیمی در صنعت پزشکی
41 بررسی محاسباتی اثرنانوساختارفولرن برروی پارافنیلن دی آمین (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فناوری های نوین در شیمی و مهندسی شیمی
42 بررسی محاسباتی برهمکنش نانولوله بورونیترید 5.5 دوپ شده با لیتیم و باز آلی آدنین (دریافت مقاله) اولین همایش نانومواد و نانوتکنولوژی
43 بررسی محاسباتی برهمکنش نانولوله بورونیترید 5.5 دوپ شده با لیتیم و باز آلی سیتوزین (دریافت مقاله) اولین همایش نانومواد و نانوتکنولوژی
44 بررسی محاسباتی تاثیر جایگزینی سیلیسیم به جای کربن در حذف آلاینده ها به وسیله نانو ساختار گرافن (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی
45 بررسی محاسباتی تاثیر جرم ، حجم و سطح بر خواص انرژیتیک مشتقات ماده پرمنفجرهRDX با فولرنهای دارای کربن متفاوت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی
46 بررسی محاسباتی تاثیر نانو ساختار های کربنی بر خواص شیمیایی ماده پر انرژی TATB به روش DFT (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی
47 بررسی محاسباتی مکانیسم جایگیری کربونیل در کمپلکسCH2FCo(CO) 4 به روش تئوری تابعی چگالی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی
48 بررسی محاسباتی مکانیسم جایگیری کربونیل در کمپلکسMn(CO)5CH2F به روش تئوری تابعی چگالی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نفت،گاز پتروشیمی و توسعه پایدار
49 بررسی محاسباتی میزان مشارکت اوربیتالهای P درپیوندهای سیگمای نانوساختار فولرنی نیکوتین با تغییر استخلافهای هالوژنی آن (دریافت مقاله) اولین همایش نانومواد و نانوتکنولوژی
50 بررسی مقایسه ای مکانیسم جایگیری کربونیل در کمپلکسMn(CO)5 CH2F و Mn(CO)5CHF2 از طریق محاسبات شیمی کوانتومی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نفت،گاز پتروشیمی و توسعه پایدار
51 بررسیمحاسباتی : اثراتنانو ساختار فولرن برداروی لوودوپا (دریافت مقاله) اولین همایش نانومواد و نانوتکنولوژی
52 بررسیمحاسباتی انرژی انتقال بار دراتمهای دهنده و گیرنده الکترون درداروی ضدحساسیت تتراهیدروزولین روی نانوساختار فولرن (دریافت مقاله) اولین همایش نانومواد و نانوتکنولوژی
53 بهبود پایداری گذرا در شبکه های با نفوذ بالای منابع تجدیدپذیر و تولید پراکنده با استفاده از ایجاد اینرسی مجازی توسط سیستم ذخیره ساز انرژی چرخ طیار (دریافت مقاله) دومین همایش ملی انرژی های نو وپاک
54 بهینه سازی هزینه شارژ خودروهای هیبرید الکتریکی با استفاده از الگوریتمPSO (دریافت مقاله) کنفرانس منطقه ای سیرد
55 پیش بینی پایداری گذرا توسط شکل موج ولتاژ و با استفاده از روش های خوشه بندی الگوریتمLSSVM و FCM (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران
56 تاثیر اتصال نانو ساختار های فولرن C24و قفس بور نیترید بر خواص ترمودینامیکی و انرژتیک TATB (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی میکرو نانو فناوری
57 تعیین پارامترهای ساختاری داروی زایلو متازولین و نانو حامل فولرنی به روش محاسبات DFT دردو فاز مایع و گاز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تکنولوژی های نوین در شیمی و پتروشیمی
58 روابط QSAR تغییرات الکترونها به بار طبیعی اتم ها در کمپلکسهای اسیدهای آمینه گلایسین و آلانین با عناصر واسطه (دریافت مقاله) ششمین همایش سراسری علوم پایه
59 شناسایی فناوریهای شبکه هوشمند برق با استفاده از نگاشت فناوری،مطالعه موردی شرکت توزیع برق مازندران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی و نهمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
60 شناسایی و ارزیابی توانمندی و جذابیت فناوریهای شبکه هوشمند توزیع برق مازندران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی و نهمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
61 کنترل فرکانس ریزشبکه های مبتنی بر DFIG (دریافت مقاله) پنجمین همایش علمی تخصصی انرژی های تجدید پذیر و پاک
62 کنترل محلی فرکانس در شبکه های قدرت با اینرسی کم با استفاده از ایجاد اینرسی مجازی توسط سیستم ذخیره ساز انرژی چرخ طیار با رویکرد کاهش هارمونیک شبکه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی انرژی های نو وپاک
63 محاسبات ابینیشو رزنانس مغناطیس هسته ای در داروی آنتی میکروبیال سولفامرازین و بررسی تغییرات آن با هالوژنهای مختلف (دریافت مقاله) همایش ملی یافته های نوین شیمی در صنعت پزشکی
64 محاسبات کامپیوتری برروی داروی تولازولین متصل به نانوساختار فولرن (دریافت مقاله) اولین همایش نانومواد و نانوتکنولوژی
65 مروری سریع بر کومبوجا، فرآوردهی میکروبی تخمیری، ترکیبات و تاثیرات مفید آن بر سلامتی بدن (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی تازه های سلولی مولکولی و اولین سمپوزیوم بین المللی ژنو میکس و پروتئومیکس
66 مطالعات آغازین اثر تغییرات استخلاف های هالوژنی بر میان NICS حلقه های ترکیب 1- (4- فلوئوروفنیل) - 2 و 3- دی هیدرو -1 H - نفتو - 1 و 2 - e 1 و 3 اکسازین -3- اُن (دریافت مقاله) ششمین همایش سراسری علوم پایه
67 مطالعات برروی میزان مشارکت پذیری اوربیتال P درداروی دکستروآمفتامین متصل به نانوساختار فولرن (دریافت مقاله) اولین همایش نانومواد و نانوتکنولوژی
68 مطالعه اثر فولرن های دارای کربن متفاوت بر خواص انرژیتیک ماده پر انرژی تری نیترو تولوئن TNT در شرایط مختلف دمایی، به روش DFT (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی
69 مطالعه اثر فولرن های دارای کربن متفاوت بر خواص انرژیتیک مواد پر انرژی TEX و HMX در شرایط مختلف دمایی، به روش DFT (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نانو از سنتز تا صنعت
70 مطالعه اثر فولرنهای دارای کربن متفاوت بر خواص انرژیتیک ماده پر انرژی HMX در شرایط مختلف دمایی، به روش DFT (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی
71 مطالعه انحلال اسید بوریک در شرایط مختلف دمایی، به روشDFT (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی
72 مطالعه تاثیر تغییرات استخلاف های هالوژنی برروی داروی تیرامین و نانوحامل فولرن (دریافت مقاله) اولین همایش نانومواد و نانوتکنولوژی
73 مطالعه تاثیر حجم و سطح نانو ساختارهای مختلف دارای کربن مشابه در مشتقات ماده پر انرژی TEX در شرایط مختلف دمایی، به روش DFT (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی
74 مطالعه تاثیر نانو ساختارهای مختلف دارای کربن مشابه در مشتقات ماده پر انرژی TNT در شرایط مختلف دمایی، به روش محاسباتی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی
75 مطالعه تئوری جذب کلر برنانو کلاستر بور کربن درموقعیت های مختلف (دریافت مقاله) اولین همایش نانومواد و نانوتکنولوژی
76 مطالعه ترمودینامیکی اسید امینه گلوتامین بر نانو ساختار گرافن در یک دما به روش تئوری تابعی چگالی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی
77 مطالعه ترمودینامیکی تأثیر عنصر سیلیسیم بر آنتالپی جذب یون نیتریت آلاینده آب در سطح نانو ساختار گرافن (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی
78 مطالعه ترمودینامیکی جذب اسید آمینه فنیل آلانین بر نانو ساختار گرافن در دو موقعیت اسیدی و بازی در دماهای مختلف به روش تئوری تابعی چگالی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی
79 مطالعه ترمودینامیکی- بیوشیمیایی 2- (N- پی پیریدینومتیل) سیکلوهگزانون و ایمین مربوطه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی
80 مطالعه ترمودینامیکی- بیوشیمیایی کمپلکسهای عناصر واسطه با a- اسید آمینه های موجود در بعضی از پروتئین های با سایت فعال (دریافت مقاله) ششمین همایش سراسری علوم پایه
81 مطالعه جذب سطحی گازهای کربن مونوکسید و هیدروژن بطور مخلوط برنانولوله های بورنیترید 7و7 بهروش مونت کارلو (دریافت مقاله) اولین همایش نانومواد و نانوتکنولوژی
82 مطالعه خواص ترمودینامیکی مشتقات مونومرهای سیس، ترانس و وینیل حاصل از او 4بوتادی ان با 20C در دماهای مختلف، به روش DFT (دریافت مقاله) اولین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی فناوری های نوین در صنعت لاستیک و پلیمر
83 مطالعه خواص شیمیایی ماده پر انرژی RDX و مشتقات آن با نانو ساختارهای مختلف هم جرم به روش تئوری تابعی چگالی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی
84 مطالعه محاسباتی خواص ترکیبات ماده آکتوژن با نانو ساختارهای مختلف هم وزن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی
85 مطالعه نظری پارامترهای ترمودینامیکی تشکیل مشتق ماده TNC با نانو ساختار فولرن C20 در شرایط مختلف دمایی به روش تئوری تابعی چگالی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی
86 مطالعه ی آغازین اثر استخلاف هالوژن ومحاسبات NMR برداروی زایلومتازولین ونانوحامل آن (دریافت مقاله) اولین همایش نانومواد و نانوتکنولوژی
87 مقایسه دو روش هارتری- فاک و تئوری تابع چگالی در محاسبه ثابت های پوششی و پارامترهای NMR کمپلکسهای کرومات و مولیبدات با آلانین و گلایسین (دریافت مقاله) ششمین همایش سراسری علوم پایه
88 نگرش کوانتومی، تاثیر دما بر پارامترهای ترمودینامیکی فرایند تشکیل مشتق ماده پر انرژی TNC با نانو قفس B12N12 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی