دکتر محمد ایزدی خواه

دکتر محمد ایزدی خواه Department of Mathematics, Islamic Azad University, Arak Branch

دکتر محمد ایزدی خواه

Dr. Mohammad Izadikhah

Department of Mathematics, Islamic Azad University, Arak Branch

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.