دکتر محمد امینی

دکتر محمد امینی دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر محمد امینی

دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تبدیل زمان کل آزمون در سنجش نابرابری درآمد (دریافت مقاله) فصلنامه مدلسازی اقتصاد سنجی دوره: 5، شماره: 4
2 تحلیل داده های بورس بر اساس تابع مفصل (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه آماری دوره: 26، شماره: 1
3 تحلیل وابستگی دو متغیره با استفاده از اندازه های واگرایی جفری و هلینجر براساس برآورد تابع چگالی مفصل به روش تبدیل پروبیت بهبودیافته (دریافت مقاله) مجله علوم آماری دوره: 15، شماره: 1
4 تحلیلی از برآوردگرهای اندازه وابستگی دمی بالا (دریافت مقاله) مجله علوم آماری دوره: 6، شماره: 2
5 شاخص زنگا در سنجش نابرابری درآمد (دریافت مقاله) فصلنامه مدلسازی اقتصاد سنجی دوره: 3، شماره: 4
6 کاربردهایی از تبدیل زمان کل آزمون در قابلیت اعتماد (دریافت مقاله) مجله علوم آماری دوره: 15، شماره: 1
7 مقایسه سه روش گشتاور-مبنای برآورد پارامتر مفصل برای خانواده FGM در حضور داده دورافتاده (دریافت مقاله) مجله علوم آماری دوره: 16، شماره: 1
8 مقایسه عددی برخی از اندازه های فی-واگرا برای مفصل های فارلی-گامبل-مورگنسترن تعمیم یافته (دریافت مقاله) مجله علوم آماری دوره: 6، شماره: 1
9 نامساوی برنشتاین برای متغیرهای تصادفی وابسته (دریافت مقاله) دوفصلنامه فرهنگ و اندیشه ریاضی دوره: 22، شماره: 2
10 نامساوی نوع لوی و نگرشی دیگر بر قانون قوی اعداد بزرگ برای متغیرهای تصادفی وابسته (دریافت مقاله) مجله علوم آماری دوره: 10، شماره: 1
11 وابستگی دمی برای میانگین موزون دو تابع مفصل (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه آماری دوره: 18، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی تجربی رفتار سختشوندگی و تاثیر تعداد سیکل پیش رچتینگ بر عمر خستگی قطعات آلومینیوم 2024 جوشکاری شده (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و سومین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی
2 محاسبه دوره های بازگشت تک متغیره و دو متغیره به منظور کاربرد در برآورد ریسک خشکسالی در بخش جنوبی حوضه آبریز کارون (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران