دکتر جبار علی ذاکری

دکتر جبار علی ذاکری ریاست دانشگاه علم وصنعت ایران

دکتر جبار علی ذاکری

Dr. Jabbar Ali Zakeri

ریاست دانشگاه علم وصنعت ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 An Experimental and Numerical Study on the Effect of Different Types ofSleepers on Track Lateral Resistance (دریافت مقاله) نشریه بین المللی مهندسی حمل و نقل دوره: 3، شماره: 1
2 اصلاح الگوی حداقل پوشش خاکی پل های خاکی - فولادی راه آهن با استفاده از تحلیل سه بعدی اجزا محدود (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 43، شماره: 71
3 المانهای مرزی نامحدود و کاربرد آنها در تحلیل دینامیکی خطوط راهآهن (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 7، شماره: 2
4 Developing a Model for the Risk of the Rail Vehicles Collision Using Bayesian Network (دریافت مقاله) نشریه بین المللی مهندسی حمل و نقل دوره: 9، شماره: 2
5 Dynamic Stability Analysis of High-Speed Trains Moving over Sea-Cross Bridge subjected to Rail Irregularities (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی سواحل، فراسواحل و محیط زیست دوره: 6، شماره: 2
6 Dynamic Stability Analysis of High-Speed Trains Moving over Sea-Cross Bridge subjected to Rail Irregularities (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی سواحل، فراسواحل و محیط زیست دوره: 5، شماره: 2
7 Effect of Constructing Canal in Embankments on Sand Flow through Railway Tracks in Desert Regions (دریافت مقاله) نشریه بین المللی مهندسی حمل و نقل دوره: 6، شماره: 4
8 بررسی آزمایشگاهی تأثیر تراورس اصطکاکی در افزایش مقاومت جانبی خط آهن (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 10، شماره: 4
9 بررسی آزمایشگاهی مقاومت خزشی ریل با چهار نوع پابند تراورس بتنی خط ریلی بالاستی (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 14، شماره: 4
10 بررسی اثر ترانشه های v شکل جهت کاهش ارتعاشهای محیطی ناشی از حرکت قطار (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 3، شماره: 1
11 بررسی تاثیر صفحات مهاری قایم زیر تراورس بتنی در تغییر مقاومت جانبی خط بالاستی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 9، شماره: 2
12 بررسی تاثیر فرم های هندسی مختلف کوهان بر عبور ماسه از خطوط در مناطق کویری راه آهن (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 14، شماره: 2
13 بررسی تاثیرپارامترهای هندسی لایه بالاست درمقاومت جانبی تراورس بتنی اصطکاکی (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 10، شماره: 2
14 بررسی تاثیرنیروی حرارتی ریل دررفتاردینامیکی خط تحت اثربارمتحرک (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 13، شماره: 1
15 بررسی تأثیر سختی تکیه گاه های ارتجاعی بر فرکانسهای طبیعی و مودهای ارتعاشی تیرهای دو دهانه تحت ارتعاش آزاد (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 7، شماره: 1
16 بررسی رفتار ارتعاشی دال خط ریل مدفون به روش عددی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 5، شماره: 2
17 بررسی عملکرد استفاده از ناحیه انتقال چند بخشی در خطوط ریلی به روش عددی (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 21، شماره: 1
18 بررسی میدانی تاثیر صفحات لاستیکی زیر تراورس در مقاومت جانبی خطوط راه آهن (دریافت مقاله) نشریه مهندسی سازه و ساخت دوره: 3، شماره: 1
19 بررسی میدانی تغییرات سختی جانبی خط آهن در قوس به روش خطی وغیر خطی با استفاده از تراورسهای معمولی و اصطکاکی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 4، شماره: 1
20 تاثیروجود تراورس آویزان دررفتاردینامیکی خط آهن باریل موجداردرراه آهن شمال شرق (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 5، شماره: 1
21 تحلیل اثرات خط آهن برواکنش دینامیکی سیستم پل ـ خط آهن ـ قطار (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 2، شماره: 4
22 تحلیل استاتیکی پل های خاکی - فولادی تحت اثرحرکت قطار (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 39، شماره: 1
23 تحلیل استاتیکی پل های خاکی فولادی تحت اثربارهای اجرایی (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 29، شماره: 2
24 تحلیل حساسیت تنش و بیشینه تغییر مکان قائم سطح بالاست بر اساس مشخصات سیستم خطوط بالاستی راه آهن ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 45، شماره: 78
25 تحلیل دینامیکی پلهای خرپائی فولادی تحت اثرحرکت قطار (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 2، شماره: 1
26 تحلیل قابلیت اطمینان دال خط رهدا تحت اثر بارهای عبوری (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 5، شماره: 2
27 تخمین مدول بستر ریل براساس مشخصات اجزای روسازی بالاستی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 1، شماره: 2
28 تعیین سختی برشی قفل شدگی لایه های بالاست به روش آزمایشگاهی (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن زمین شناسی مهندسی ایران دوره: 10، شماره: 1
29 شناسایی گذرگاه های پرخطرریلی ـ جاده ای براساس شاخص خطر (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 3، شماره: 3
30 ضربات چرخ - ریل در دوراهه های خط آهن (دریافت مقاله) دوفصلنامه روشهای عددی در مهندسی دوره: 27، شماره: 1
31 ضربات چرخ - ریل در دوراهه های خط آهن (دریافت مقاله) فصلنامه مواد پیشرفته در مهندسی دوره: 27، شماره: 1
32 مطالعه طول بلند شدگی ریل راه آهن در مدل وینکلر اصلاح شده (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 42، شماره: 66
33 مطالعه عددی و میدانی ارتباط میان سختی استاتیکی و دینامیکی خطوط ریلی بالاستی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 7، شماره: 2
34 مطالعه ی موردی بر روی تاثیر شکل گودال های باز و پر در کاهش ارتعاشات ناشی از عبور قطار (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 30، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز دینامیکی سازه خط راه آهن در سرعت های بالابا استفاده از روش المان محدود (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن
2 ارائه مدل انتخاب سیستمهای حمل ونقل عمومی درشبکه های درون شهری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
3 ارائه معیارهای طبقه بندی خطوط ریلی بدون بالاست از دیدگاه تحلیل و طراحی (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
4 ارزیابی خطر در تحلیل سوانح برخورد وسایل نقلیه ریلی و جاده ای با رویکرد الگوریتم بیزی ترتیبی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مهندسی راه آهن
5 ارزیابی روشهای تحلیل خروج از خط در راه آهن ایران و شناسایی عوامل موثر در سوانح ریلی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تصادفات و سوانح جاده ای و ریلی
6 امکان سنجی استفاده از سرباره کوره بلند در تولید تراورس بتنی (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
7 Investigating the effect of the shapes of in filled concrete trenches on the railway induced vibrations (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
8 Multi-Period Railway Network Design Model; Arc-based vs. Path-based Modeling (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن
9 بررسی آسیب پذیری خط آهن در هنگام زلزله و ارائه راهکارهای اساسی کاهش خسارات (دریافت مقاله) اولین همایش زلزله و سبک سازی
10 بررسی اثر ژئوگرید در مقاوم سازی زیرسازی راه آهن با استفاده از تحلیل اجزاء محدود (دریافت مقاله) دهمین همایش حمل و نقل ریلی
11 بررسی اثرتغییرات بارمحوری قطارهای باری درپاسخ دینامیکی پلهای راه آهن (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
12 بررسی پاسخ دینامیکی دال خط تحت اثر ناهمواری های سطح تاج ریل (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
13 بررسی تاثیر بارهای قائم و جانبی و طولی بر پایداری خطوط بالاستی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن
14 بررسی تاثیر ناهمواری های موجی شکل ریل بر رفتار خط آهن به روش حل عددی در فرمول بندی مختصات متحرک (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مهندسی راه آهن
15 بررسی تاثیر نوع خاک بستر برروی عمرخط آهن با لایه آسفالتی (دریافت مقاله) همایش ملی سازه، راه، معماری
16 بررسی تغییرات نیروی دینامیکی چرخ- ریل در اندرکنش دینامیکی خط و قطار با سرعتهای بالا (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
17 بررسی رفتار دینامیکی دال خط ریل تحت اثر بارهای عبوری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
18 بررسی رفتار مکانیکیبالاست در خطوط ریلی با استفاده از روش اجزاء مجزاء (DEM) (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
19 بررسی روشهای افزایش مقاومت جانبی در خطوط بالاستی راه آهن (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
20 بررسی سامانه مدیریت بلایای طبیعی و مخاطرات زمین در شبکه راه آهن ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی
21 بررسی شاخص های پدافند غیرعامل در مکانیابی ایستگاه های راه آهن (دریافت مقاله) هفدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی
22 بررسی شبه استاتیکی اثر استفاده از پابند وسلو W14 در خطوط راه آهن با روسازی دال بتنی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن
23 بررسی عددی و آزمایشگاهی مقاومت جانبی انواع تراورس در خطوط بالاستی راه آهن (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن
24 بررسی عوامل موثر در تامین پایداری جانبی قوسهای افقی خطوط CWR (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
25 بررسی عیب بریدگی چرخ و تاثیر آن در افزایش نیروهای دینامیکی وارده بر خط - روشهای نوین طراحی و ساخت خط و ابنیه فنی، ساختمان و تاسیسات (دریافت مقاله) دهمین همایش حمل و نقل ریلی
26 بررسی فرآیند گسیختگی تراورس بتنی زیر بار قائم (دریافت مقاله) نهمین همایش حمل و نقل ریلی
27 بررسی مشکلات پل تله زنگ و ارایه راهکارهای اصلاحی برای تقویت آن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی
28 بررسی مقاومت جانبی خط راه آهن توسط نرم افزار PFC2D با تغییر پارامتر های هندسی خط و بهره گیری از صفحات انتهایی (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی
29 بررسی میدانی توزیع تنش بین تراورس و بالاست با اندازه گیری سطح تماس بین آنها با استفاده از صفحات حساس به فشار در خطوط بالاستی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مهندسی راه آهن
30 پایش میدانی حرکت جانبی قوس تند خط آهن با تکیه گاه های جانبی (دریافت مقاله) هفدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی
31 پیش بینی شاخص وضعیت ریل (RCI) در روسازی راه اهن بر اساس تئوری مارکوف (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی
32 پیشرفت های اخیر در استفاده از مخلوط آسفالتی گرم درروسازی های بالاستی راه آهن (دریافت مقاله) همایش ملی سازه، راه، معماری
33 پیشنهاد یک مدل برای بهبود کارایی شبکه ریلی کشور در راستای اولویت بندی طرحهای توسعه ای راه آهن، با استفاده از روش فرا ابتکاری در شرایط عدم قطعیت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مصرف انرژی و شهرسازی پایدار در مهندسی عمران و معماری
34 تاثیر بار قائم بر مقاومت جانبی خط آهن با تراورس های بتنی اصطکاکی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
35 تاثیر جداگرهای میانقابی بر روی شکل پذیری سازه های بتنی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
36 تاثیر سایش بر روی تنش های ایجاد شده در ریل (دریافت مقاله) نهمین همایش حمل و نقل ریلی
37 تاثیر سختی جانبی پابند بررفتار جانبی سازه خط آهن (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقاوم سازی و مدیریت شهری
38 تاثیر عوامل اقتصادی و غیراقتصادی درانتخاب متناسب سازه مونوریل درشرایط مختلف ساخت (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری
39 تاثیر نگهداری بالاست در رفتار دینامیکی خط آهن، تحت اثر عبور بار متحرک قطار (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
40 تاثیردینامیکی تراورس آویزان دراندرکنش خط و قطارخطوط راه آهن (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
41 تحلیل آماری شکستگی ریل و جوش درز ریل در راه آهن ایران (دریافت مقاله) هفتمین همایش حمل و نقل ریلی
42 تحلیل تصادفات روستایی در استان زنجان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی حوادث رانندگی و جاده ای
43 تحلیل دینامیکی پلهای راه آهن تحت اثرعبورهمزمان قطارهای سریع السیر ازروبرو (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی زلزله و سازه
44 تحلیل دینامیکی خط آهن تحت اثر بریدگی چرخ وسیله نقلیه ریلی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
45 تحلیل دینامیکی خط ریلی تحت بار سیکلیک وسیله نقلیه با روش اجزای محدود و تعیین پاسخهای دینامیکی خط (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
46 تحلیل میدانی اندرکنش تراورس و بالاست در روسازی راه آهن (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
47 تخمین مدول بستر ریل براساس مشخصات اجزای روسازی بالاستی (دریافت مقاله) یازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی
48 تشخیص معایب بالاست و بستر خط آهن با استفاده از GPR (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بازرسی فنی و آزمون غیرمخرب
49 تعیین آلودگی بالاست با استفاده از رادار نفوذی زمین (GPR) (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای مصالح ساختمانی و تکنولوژی های نوین در مهندسی عمران
50 تعیین الگوی حداقل پوشش خاکی پلهای خاکی-فولادی راه آهن با استفاده از تحلیل دو بعدی اجزا محدود (دریافت مقاله) یازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی
51 تعیین سرعت بحرانی حرکت روی پلهای راه آهن تحت اثرعبوریکطرفه قطارهای سریع السیر (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
52 تعیین شاخص وضعیت اجزای زیرسازی به روش کدبندی عیوب (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
53 تعیین قابلیت اعتماد سیستم ترمز قطار با استفاده ازدوروش تحلیلی و شبیه سازی مونت کارلو جهت کاهش سوانح ریلی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی
54 تعیین نقاط حادثه خیز محورهای مواصلاتی استان اردبیل و ارائه راهکارهای اصلاحی؛ مطالعه موردی جاده اردبیل ـ سرچم (زنجان) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری
55 تغییر سیستم ناوگان مترو تبریز: چالش های بوجود آمده و راهکار های رفع آن (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی
56 حل مسئله مکانیابی ایستگاه راهآهن بر اساس الگوریتمهای فراابتکاری بهینهسازی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
57 رفتار دینامیکی پلهای بتن آرمه راه آهن تحت اثر عبور با متحرک قطار (دریافت مقاله) یازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی
58 روش فرا ابتکاری شبکه بیزی در توسعه مدل ریسک ایمنی خروج از خط قطارها روی سوزن (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن
59 روشهای نوسازی پلهای شاسی فلزی راه آهن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن
60 شناسایی عوامل موثر درخروج از خط قطار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی
61 شناسایی کثیفی بالاست با استفاده از تکنیک GPR (دریافت مقاله) همایش ملی سازه، راه، معماری
62 طراحی و ساخت سیستم هوشمند تخمین میزان کوبیدگی بالاست و مطالعه موردی آن (دریافت مقاله) سومین کنفرانس تخصصی پایش وضعیت و عیب یابی
63 عملکرد لایه ارتجاعی پلی اورتان درروسازیهای بتنی مترو برای مقابله با انتقال ارتعاشات (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی
64 مروری بر اثر ماشین پایدارساز بر روی تغییرات مقاومت جانبی و سختی قائم خطوط بالاستی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مهندسی راه آهن
65 مطالعه بر روی تاثیر فاصله بین تراورس ها بر مقاومت طولی خط بالاستی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن
66 مطالعه بر روی تاثیر مولفه های روسازی خط بر مقاومت طولی خط بالاستی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن
67 مطالعه عددی تاثیر طول تراورس های نردبانی بر رفتار دینامیکی خط ریلی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مهندسی راه آهن
68 مطالعه میدانی مقاومت جانبی خط با استفاده از روش جابجایی پانل خط (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی
69 معرفی عوارض جاده ای و تاثیرات آن درکاهش تصادفات و مدیریت ترافیک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی
70 معرفی و کاربرد فناوری Xitrack در خطوط بالاستی راه آهن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
71 مقایسه روش آیین نامه ای طراحی و تحلیل اجزاء محدود دو بعدی و سه بعدی پلهای خاکی-فولادی راه آهن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن
72 مقایسه شاخص های CTR وW_5 در ارزیابی کیفیت هندسی خط مطالعه موردی : راه آهن اصفهان (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
73 مقایسه عملکرد لرزه ای قاب های مهاربندی EBF و CBF در حوزه نزدیک گسل (دریافت مقاله) دومین کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
74 مقایسه مدل تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره (MVR) و مدل تحلیل عددی شبکه عصبی (NNW) برای محاسبه مدول خط بوسیله GPR (دریافت مقاله) هفتمین همایش حمل و نقل ریلی