دکتر علی اکبر امین بیدختی

دکتر علی اکبر امین بیدختی گروه مدیریت دانشگاه سمنان

دکتر علی اکبر امین بیدختی

Dr. AliAkbar Aminbeidokhti

گروه مدیریت دانشگاه سمنان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آثارفرهنگی گردشگری ازنگاه دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات دوره: 14، شماره: 24
2 آسیب شناسی آموزش های مهارتی بر مبنای الگوی سه شاخگی: مطالعه موردی استان کردستان (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 21، شماره: 81
3 آسیب شناسی بنگاه های کوچک و متوسط (SMEs) و بیان راهبردهای عملی برای حمایت از آنها (بررسی موردی: استان سمنان) (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 24، شماره: 4
4 آسیب شناسی بوروکراسی اداری سازمان آموزش وپرورش ایران (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 21، شماره: 4
5 آمیخته بازاریابی راهبردی در صنعت گردشگری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 1، شماره: 3
6 اثربخشی آموزش برنامه ارتقای هوش سازمانی بر مولفه های آن (دریافت مقاله) مجله مطالعات روان شناسی صنعتی و سازمانی دوره: 8، شماره: 2
7 اثربخشی آموزش معلمان در مدیریت موثر کلاس درس بر پیامدهای انگیزشی و هیجانی: رابطه معلم - شاگرد و هیجانات تحصیلی (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 17، شماره: 4
8 اثربخشی آموزش معلمان در مدیریت موثر کلاس درس بر پیامدهای شناختی: ادراک از محیط یادگیری و زمان انجام تکلیف (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 12، شماره: 2
9 اثربخشی آموزش هوش مثبت بر عملکرد معنوی و بهزیستی روانشناختی کارکنان سازمان بورس اوراق بهادار (دریافت مقاله) فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی دوره: 12، شماره: 44
10 اثربخشی آموزشی شکوفایی بر هیجان های مثبت، روابط، احساس معنی، پیشرفت و مجذوبیت پژوهشگران جوان و نخبگان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 11، شماره: 36
11 اثربخشی مداخله یکپارچه نگر شکست عاطفی بر بهبود نشانگان ضربه عشق، تاب آوری تحصیلی، بهزیستی تحصیلی و تمایزیافتگی خود در دانشجویان دچار شکست عاطفی (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی تربیتی دوره: 18، شماره: 44
12 ارائه الگوی محیط های تسهیل کننده انتقال یادگیری در آموزش عالی با رویکرد نظریه پردازی داده بنیاد (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 10، شماره: 4
13 ارائه الگویی مبتنی بر بازخورد 360 درجه جهت ارزیابی عملکرد تحصیلی دانشجویان پذیرش شده بدون کنکور درمقطع تحصیلات تکمیلی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 2، شماره: 12
14 ارائه مدلی از نقش تجربیات معنوی و هوش هیجانی بر تاب آوری دانشجویان (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه سمنان) (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی دوره: 6، شماره: 18
15 ارائه مدلی جهت بهبود کیفیت آموزش های فنی و حرفه ای: با توجه به الزامات اقتصاد مبتنی بر دانش (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 13، شماره: 47
16 ارزیابی ظرفیت جامعه محلی برای توسعه ی پایدار گردشگری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 8، شماره: 24
17 ارزیابی عوامل موثر بر رضایتمندی کلی گردشگران خرید در شهرمرزی شهر بانه (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 15، شماره: 36
18 الگوی راهبردی جاذبه توانباره صادراتی ایران در گروه D-8 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 5، شماره: 20
19 الگوی طراحی توانمندسازهای گرایش به شناسه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 5، شماره: 17
20 Developing CRM strategies with using balance score card approach in Semnan West Steel Company (دریافت مقاله) مجله بین المللی مطالعات اقتصاد و مدیریت کسب و کار دوره: 1، شماره: 2
21 Evaluating the Application of the curriculum Elements with an Approach to Professional Competency (Case study: radiology residency curriculum of Mashhad University of Medical Sciences) (دریافت مقاله) فصلنامه آینده آموزش پزشکی دوره: 11، شماره: 2
22 Strategies to Improve Teaching-Learning Process (دریافت مقاله) مجله میان رشته ای آموزش مجازی در علوم پزشکی دوره: 7، شماره: 1
23 بررسی تاثیر سبک رهبری تحول آفرین بر توانمندسازی کارکنان (مطالعه موردی: کارکنان در معاونت اداری و مالی شهرداری مشهد) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های پیشرفت و تعالی دوره: 1، شماره: 1
24 بررسی تاثیر کیفیت خدمات بر رضایت مندی مسافران در صنعت حمل و نقل هوایی (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 5، شماره: 4
25 بررسی رابطه بین رونق گردشگری و سرمایه اجتماعی درمناطق ساحلی دریای خزر (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 7، شماره: 17
26 بررسی رابطه بین رونق گردشگری و سرمایه اجتماعی درمناطق ساحلی دریای خزر (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 2، شماره: 7
27 بررسی رابطه شیوه های تصمیم گیری مدیران با مسئولیت پذیری کارکنان (مطالعه موردی دانشگاه سمنان) (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی دوره: 2، شماره: 4
28 بررسی رابطه میان نگرش و التزام عملی به نماز با مسئولیت پذیری دانشجویان تحصیلات تکمیلی در دانشگاههای شهر سمنان (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی دوره: 3، شماره: 6
29 بررسی راه های افزایش جذب فارغ التحصیلان رشته مدیریت آموزشی به مشاغل مدیریتی آموزش و پرورش (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 3، شماره: 3
30 بررسی راهکارهای دستیابی به تعالی در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی دوره: 1، شماره: 3
31 بررسی روابط ساختاری بین اخلاق کاری اسلامی، تامین نیازهای رشد، احساس انرژی و تمایل به ترک خدمت (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 24، شماره: 1
32 بررسی علل گرایش کم دانش آموزان دختر مستعد به رشته ی علوم انسانی در دبیرستان های شهر سمنان (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 2، شماره: 5
33 بررسی عوامل موثر بر کارآفرینی سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور دوره: 10، شماره: 4
34 بررسی متغیرهای جمعیت شناختی موثر بر نزاع و درگیری (مطالعه موردی شهرستان سمنان) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش انتظامی استان سمنان دوره: 10، شماره: 3
35 بررسی معیارهای صلاحیت حرفه ای معلمان دوره ابتدایی (شهرستان پرند) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 16، شماره: 56
36 بررسی میزان توانمند سازهای چابکی در ده دانشگاه دولتی شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور دوره: 12، شماره: 2
37 بررسی نقش مداخله گرایانه سازه سرمایه اجتماعی در رابطه بین دینداری و احساس امنیت اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران دوره: 1، شماره: 3
38 بررسی نقش میانجی هویت سازمانی در تاثیر یادگیری سازمانی بر توانمندسازی سازمانی (مورد مطالعه: مراکز رشد دانشگاهی تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات منابع انسانی دوره: 5، شماره: 17
39 بررسی نقش یادگیری سازمانی در افزایش عملکرد نوآوری (دریافت مقاله) دوفصلنامه علمی- پژوهشی نوآوری و ارزش آفرینی دوره: 2، شماره: 4
40 بررسی و اولویت بندی عوامل موثر بر مدیریت رفتار خدمات بانکی بر اساس نظریه مم ها (دریافت مقاله) مجله خط مشی گذاری عمومی در مدیریت دوره: 11، شماره: 3
41 پیش بینی توانمندسازی کارکنان بر مبنای مهارت سیاسی با نقش واسطه ای سکوت سازمانی و رفتار سکوت کارکنان (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 29، شماره: 4
42 پیش بینی عملکرد تحصیلی دانش آموزان : نقش اضطراب در مهارت های سه گانه آموزش زبان انگلیسی(خواندن، شنیدن و نوشتن) (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور دوره: 8، شماره: 0
43 تاثیر آموزش مهارت تریز در تقویت روحیه کارآفرینی (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 5، شماره: 17
44 تاثیر ابعاد ارزش ویژه برند هتل بر نگرش به برند و تمایل به استفاده مجدد از خدمات رفاهی با نقش تعدیل گری عملکرد برند (مورد مطالعه: مشتریان هتل های شهر سمنان) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات نوین کاربردی در مدیریت، اقتصاد و حسابداری دوره: 2، شماره: 2
45 تاثیر جو دانشگاه و نظام ارزشی بر گرایش دانشجویان به مهاجرت از کشور (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه سمنان) (دریافت مقاله) مجله مسائل اجتماعی ایران دوره: 8، شماره: 2
46 تاثیر سرمایه اجتماعی بر رضایت تحصیلی (دریافت مقاله) مجله مطالعات برنامه ریزی آموزشی دوره: 2، شماره: 3
47 تاثیر سرمایه فکری بر تسهیم دانش با بررسی نقش میانجی گیری یادگیری سازمانی در دانشگاه امیرکبیر (دریافت مقاله) دوفصلنامه صنعت و دانشگاه دوره: 6، شماره: 19
48 تاثیر مداخله آموزشی هوش مثبت بر هوش هیجانی کارکنان سازمان بورس اوراق بهادار (دریافت مقاله) پژوهشنامه روانشناسی مثبت دوره: 4، شماره: 4
49 تاثیر ویژگی های جمعیت شناختی بر انتظارات مشتریان از کیفیت خدمات در صنعت هتل داری استان سمنان (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری دوره: 2، شماره: 6
50 تبیین مدل توانمند سازی راهبردی صادرات شرکت های کوچک و متوسط (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 3، شماره: 11
51 تحلیل ساختاری مولفه های مدیریت مدرسه محور مبتنی بر نظریه پردازی تطبیقی (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 8، شماره: 29
52 تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی عوامل درون دانشگاهی ارتقاء دانشگاه ها در رتبه بندی های ملی و بین المللی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علمی- پژوهشی نوآوری و ارزش آفرینی دوره: 6، شماره: 12
53 تحلیل مشارکت اجتماعی دانشگاه ها در جامعه؛ با تاکید بر انتظارات جامعه محلی (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 32، شماره: 1
54 تدوین الگوی شکل گیری انتقال یادگیری به محیط کار در برنامه های توسعه منابع انسانی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 13، شماره: 44
55 تدوین راهبردهای باززنده سازی بافت قدیم شهر سمنان با استفاده از تکنیک های FAHP و SWOT (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 5، شماره: 16
56 تدوین و آزمون الگوی آموزش شهروندی جهانی در نظام آموزش و پرورش ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 17، شماره: 1
57 توارث رفتارمصرف کننده : ارائه مدل برای بهبود خدمات بانکی بر اساس نظریه مم ها با تاکید بر مولفه های اخلاقی (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 15، شماره: 5
58 خط مشی ها، الگو ها و اصول مدیریت مدارس موفق(مروری بر یافته های پروژه بین المللی ISSPP) (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست نامه علم و فناوری دوره: 11، شماره: 2
59 دینداری و سرمایه اجتماعی محرک عضویت جوانان در گروه های امدادی برای برقراری امنیت ساکنان مناطق آسیب دیده (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران دوره: 5، شماره: 2
60 رابطه تعلق اجتماعی و مشارکت اجتماعی با توسعه گردشگری پایدار: نقش میانجی اثرات ادراک شده (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 9، شماره: 26
61 رابطه جامعه پذیری سازمانی و اشتیاق شغلی معلمان با نقش میانجی هویت سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سرمایه اجتماعی دوره: 3، شماره: 4
62 رابطه ساختاری تعامل استاد و دانشجو و روش تدریس فعال اساتید با توسعه شایستگی های دانشجویان با میانجی گری کسب دانش (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 12، شماره: 40
63 رابطه فرهنگ همکاری با عملکرد خلاقانه کارکنان سازمان های گردشگری و هتلداری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی گردشگری دوره: 8، شماره: 15
64 رابطه کمال گرایی خودگرا و جامعه مدار با فرسودگی تحصیلی با توجه به نقش واسطه ای انگیزش درونی و بیرونی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 10، شماره: 1
65 رابطه میزان سخت رویی و فرسودگی شغلی مدیران و معلمان مدارس سمنان (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی تربیتی دوره: 12، شماره: 22
66 رابطه هوش فرهنگی با ارزش درک شده گردشگری پایدار مطالعه موردی: شهر یزد (دریافت مقاله) فصلنامه گردشگری شهری دوره: 8، شماره: 3
67 رابطه هوش هیجانی با رضایت شغلی کارکنان ادارات دولتی شهرستان سمنان (دریافت مقاله) فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 4، شماره: 3
68 راه کارهای تعامل و برقراری ارتباط بین فردی در بهبود فرآیند یاددهی – یادگیری مدارس هوشمند (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 11، شماره: 2
69 ساختار عاملی پرسشنامه فساد آکادمیک در آموزش عالی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 10، شماره: 32
70 شناسایی و اولویت بندی موانع و چالش های اجرای خط مشی های آموزش عالی در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی نهادهای اجتماعی دوره: 6، شماره: 13
71 شناسایی و اولویت بندی مولفه ها و شاخص های موثر بر رتبه بندی دانشگاه ها با تمرکز بر جنبه های آموزشی (دریافت مقاله) فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 16، شماره: 4
72 ضرورت ایجاد واحد دانشگاهپژوهی در دانشگاههای اسلامی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی دوره: 1، شماره: 1
73 طراحی الگوی تضمین کیفیت دانشگاه کارآفرین در نظام دانشگاهی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 8، شماره: 22
74 طراحی الگوی توانمندسازهای چابکی در دانشگاه ها (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 11، شماره: 5
75 طراحی الگوی توسعه همکاری های دانشگاه فنی و حرفه ای با صنعت و جامعه (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 21، شماره: 83
76 طراحی الگوی عوامل برون دانشگاهی ارتقاء دانشگاه ها در رتبه بندی های ملی و بین المللی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های برنامه و توسعه دوره: 1، شماره: 2
77 طراحی مدل فرآیند مدیریت مدارس موفق بر اساس یافته های پژوهش بین المللی ISSPP (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 15، شماره: 2
78 طراحی مدلی به منظور تحلیل سطح همکاری دانشگاه و صنعت با استفاده از مدل سازی ساختاری تفسیری(ISM) (دریافت مقاله) دوفصلنامه علمی- پژوهشی نوآوری و ارزش آفرینی دوره: 6، شماره: 11
79 طراحی و تبیین الگوی برندسازی مراکز تجاری در ایران (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 17، شماره: 34
80 طراحی و تدوین مدل بومی تعالی سازمانی در پلیس پیشگیری ناجا : مطالعه موردی فرماندهی انتظامی ویژه شرق تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 20، شماره: 2
81 عنوان: ارائه الگوی مدیریت رسانه های جمعی در مدیریت بحران های اجتماعی (مورد مطالعه: تلویزیون) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت بحران دوره: 10، شماره: 1
82 عوامل موثر بر رقابت پذیری مقصد ژئوتوریسم (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 15، شماره: 49
83 مدل سازی و تحلیل رابطه بین ویژگی های شناختی معلمین دوره ابتدایی و کاربرد فن آوری های اطلاعات و ارتباطات در فرآیند آموزش و یادگیری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 15، شماره: 58
84 مدلی برای پیش بینی آسیب پذیری تحصیلی مقطع کارشناسی مبتنی بر شبکه عصبی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره: 10، شماره: 1
85 مطالعه عوامل موثر و زمینه ساز اجرای خط مشی های آموزش عالی در ایران (دریافت مقاله) مجله آموزش عالی ایران دوره: 10، شماره: 2
86 مقایسه اثربخشی "برنامه موفقیت در مدرسه"و"مدیریت استرس"بر خودکارآمدی، درگیری، فرسودگی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان (دریافت مقاله) مجله دستاوردهای روانشناختی دوره: 25، شماره: 2
87 مقایسه مدل بهینه رگرسیون لجستیک چندگانه و باینری برای رتبه بندی اعتباری مشتریان حقیقی بانک رفاه کارگران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 16، شماره: 63
88 مقایسه ویژگی های شخصیتی مرتبط با کارآفرینی در دانش آموزان دبیرستان های دولتی و غیرانتفاعی شهرستان گرمسار (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری دوره: 10، شماره: 2
89 مقایسه ی اثربخشی یادگیری خود تنظیم و درمان دارویی در کاهش نشانگان اختلال کاستی توجه/بیش فعالی دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 7، شماره: 2
90 نظام آموزش و پرورش و خلاء ده ساله یک الگوی عملیاتی برای ارزیابی عملکرد مدارس هیات امنایی کشور از منظر سیستم مدیریت مدرسه محور (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره: 12، شماره: 1
91 نقش اهداف پیشرفت در پیش بینی مولفه های خودتنظیمی دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 7، شماره: 17
92 نقش دینداری و مسئولیت پذیری در پیش بینی تعهد زناشویی دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مشاوره دوره: 16، شماره: 63
93 نقش رابطه مدیر و کارکنان با عملکرد سازمانی با میانجی گری اعتماد و همکاری درون سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 4، شماره: 14
94 نقش متغیرهای پذیرشی در موفقیت تحصیلی دانشجویان دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد (دریافت مقاله) مجله مطالعات برنامه ریزی آموزشی دوره: 5، شماره: 9
95 نقش میانجی مدیریت و برنامه ریزی در رابطه بین نقش منابع، جامعه و گردشگری با توسعه ی پایدار اکوتوریسم (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 15، شماره: 48
96 نقشه ارتقا اثربخشی مدیران با بهره گیری از هوش معنوی و اخلاق حرفه ای (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 6، شماره: 23
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب شناسی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری براساس مدل وایزبورد موردمطالعه: شهرستان گرمساروشهرستان سمنان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری،درآمد وفرصت
2 آسیب شناسی عدم تطابق شیوه تدریس با سبک یادگیری دانشجویان علوم انسانی دانشگاه سمنان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آموزش در ایران 1404
3 آموزش صلح به کودکان و نقش آن در پیشگیری از خشونت و شکل گیری شهروندی جهانی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی
4 اثربخشی بکارگیری فناوری های آموزشی بر کیفیت تدریس از دیدگاه معلمان شهرستان محلات (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی علوم تربیتی، روانشناسی و علوم اجتماعی
5 اردوهای جهادی الگوی ایرانی گردشگری حامی فقرا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در جغرافیا و گردشگری
6 ارزیابی وضعیت موجود و مطلوب برنامه های بالندگی سازمانی اعضای هیأت علمی در دانشگاه قم (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
7 استانداردسازی پیش شرط ضروری اعتبارسنجی در ارتقاء کیفیت نظام آموزش عالی (دریافت مقاله) کنگره ملی علوم انسانی
8 اقامتگاههای سبز الگویی مناسب برای توسعه اکوتوریسم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
9 بازاریابی از طریق تلفن همراه و استراتژی های تبلیغاتی در صنعت گردشگری و مهمان نوازی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار
10 بررسی اثر تبلیغات بر اشتیاق به برند در صنایع غذایی و آشامیدنی (مطالعه موردی:شرکت صنایع غذایی کاله) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
11 بررسی اثرات فرهنگی و اجتماعی حاصل از توسعه گردشگری و بررسی کدهای اخلاقی گردشگری در شهرستان مشکین شهر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار
12 بررسی بازاریابی سبز به عنوان شیوه مناسب بازاریابی طبیعت گردی در استان تهران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
13 بررسی تاثیر شیوه های مدیریت منابع انسانی بر عملکرد مالی شهرداری (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مطالعات جدید در کارآفرینی و مدیریت کسب و کار
14 بررسی تاثیر عوامل بازاریابی داخلی بر کیفیت خدمات رسانی کارکنان به مشتری درشعب بیمه ایران در تهران (دریافت مقاله) اولین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت با محوریت توسعه پایدار
15 بررسی تاثیر عوامل محیطی بر فرایند اصلاحات حسابداری دولتی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مطالعات جدید در کارآفرینی و مدیریت کسب و کار
16 بررسی چگونگی جذب سرمایه و مشارکت بخش خصوصی در صنعت گردشگری استان سمنان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد
17 بررسی چگونگی جذب سرمایه و مشارکت بخش خصوصی در صنعت گردشگری استان سمنان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری، علوم تربیتی و اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل
18 بررسی رابطه بین ابعاد روحیه کارآفرینی با ویژگیهای دموگرافیک مدیران و کارکنان واحدهای تحقیق و توسعه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی،TRIZ ومهندسی ومدیریت نوآوری ایران
19 بررسی رابطه بین خلاقیت و ویژگیهای دموگرافیک معلمان مدارس ابتدایی شهر سمنان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی،TRIZ ومهندسی ومدیریت نوآوری ایران
20 بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی نیروی انسانی و عملکرد مدیران مطالعه موردی دانشگاه شهید بهشتی تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
21 بررسی رابطه خلاقیت و میزان ذهنیت فلسفی در مدیران مدارس سه مقطع ابتدایی،راهنمایی و دبیرستان شهرستان سنندج در سال تحصیلی 84-85 (دریافت مقاله) کنگره ملی علوم انسانی
22 بررسی رابطه میزان حمایت سازمانی با خلاقیت کارکنان صنعت هتلداری (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
23 بررسی رابطه ی سیستم پاداش درونی با فرسودگی شغلی کارکنان سازمان آموزش و پرورش شهرستان دورود (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن ۲۱
24 بررسی روند آزادسازی و خصوصی سازی درجهان و ایران با تاکید بربخش مخابرات (دریافت مقاله) همایش ملی خصوصی سازی در ایران
25 بررسی شرکت های پیشرو تجاری از لحاظ ساختار استراتژی های زنجیره تامین بر میزان سود و کاهش بهای تمام شده در بازار هدف(مطالعه موردی صنعت قطعات خودروی جمهوری اسلامی ایران) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
26 بررسی ظرفیت پذیرش نوآوریهای آموزشی مدیران مدارس و رابطه آن با رشته تحصیلی مدیران، سابقه کاری، مقطع تحصیلی، میزان تحصیلات و جنسیت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن ۲۱
27 بررسی عوامل تاثیرگذار بر حمایت ذینفعان از توسعه ژیوتوریسم (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی ، محیط زیست و گردشگری
28 بررسی عوامل موثر بر رضایت و بازگشت مجدد گردشگران ورزشی(مطالعه موردی: مسابقات کورس سوارکاری ترکمن صحرا) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
29 بررسی عوامل موثر بر عملکرد آموزشی دانشجویان شاهد دانشگاه مازندران (دریافت مقاله) کنگره بین المللی بهبود مدیریت و نظام آموزشی ایران
30 بررسی عوامل موثر در حفاظت از اکوسیستم بر توسعه پایدار شهر (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار
31 بررسی گردشگری پزشکی وچالشهای پیشرو موردمطالعه شهرمشهد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری،درآمد وفرصت
32 بررسی متغیر مشارکت و عدالت به عنوان دو مولفه رهبری مدرسه بر رضایت شغلی معلمان مورد مطالعه: معلمان مدرسه پسرانه شهید مهدیزاده تهران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره، آموزش و پژوهش
33 بررسی نقش تبلیغات اینترنتی در توسعه صنعت گردشگری (مطالعه موردی: سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان سمنان) (دریافت مقاله) همایش پژوهش های کاربردی در مدیریت صنعتی
34 بررسی نقش رهبری تحول آفرین بر توسعه ی عدالت سازمانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری، علوم تربیتی و اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل
35 بررسی نقش مدیریت دانش درمیزان نوآوری سازمانی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مدیریت دانش
36 بررسی نقش مدیریت دانش و سرمایه اجتماعی بر جذب منابع مالی در شهرداری ها (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار
37 بررسی نگرش گردشگران از کیفیت خدمات هواپیمایی وتاثیر آن در شکل گیری وفاداری به برند (مورد مطالعه :پروازهای فرست کلاس وبیزنس کلاس) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد،حسابداری و بانکداری
38 بررسی و شناسایی عناصر موثر در ساختار سرمایه صنعت خودرو سازی با تاکید بر رقابت در بازار تولید (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
39 برنامه ریزی استراتژیک برای جاذبه های گردشگری و ارائه راهبردهایی برای توسعه آتی( مطالعه موردی: شهرستان جیرفت) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
40 برنامه ریزی راهبردی درتوسعه گردشگری پایدارروستایی مطالعه موردی: روستای چاشم، استان سمنان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری،درآمد وفرصت
41 پیش بینی رفتار مسئولانه زیست محیطی دانشجویان بر اساس باورهای زیست محیطی آنان (دریافت مقاله) هفتمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
42 پیش بینی فرسودگی تحصیلی دانش آموزان بر اساس حمایت معلم با میانجی گری مشارکت رفتاری (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران (با رویکرد فرهنگ مشارکتی)
43 پیش بینی نگرش زیست محیطی دانشجویان بر اساس باورهای زیست محیطی آنان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدرسه فردا
44 تاثیر استراتژیهای مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی با تاکید بر نوآوری سازمانی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت و مهندسی صنایع
45 تاثیر استراتژیهای مدیریت دانش بر نوآوری سازمانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
46 تاثیر استراتژیهای مدیریت دانش برعملکرد سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی سمنان (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی علوم مدیریت پیشرفت ها، نوآوری ها و چالش ها
47 تاثیر سرمایه فکری بر خلاقیت کارکنان با تعدیلگری استراتژی های مدیریت دانش در صنعت بانکداری (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات مدیریت
48 تاثیر کارگاه آموزش تریز در تقویت خلاقیت و مخاطره پذیری کارآفرینان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی،TRIZ ومهندسی ومدیریت نوآوری ایران
49 تاثیر کیفیت خدمات هواپیمایی بر احساس تعلق خاطر به برند در پرواز فرست کلاس وبیزنس کلاس (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد،حسابداری و بانکداری
50 تاثیر هوش تجاری بر بازاریابی با تاکید بر یادگیری مشارکتی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری
51 تاثیر یکپارچه سازی و سازش بر کیفیت ارتباط مدیران با کارکنان در دانشگاه سمنان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدرسه آینده
52 تأثیر بازاریابی دهان به دهان برتمایل خرید مصرفکنندگان مطالعه موردی:محصولات لپ تاپ شرکت enovo،acer،sony (دریافت مقاله) همایش پژوهش های کاربردی در مدیریت صنعتی
53 تأثیر تسهیم دانش بر مدیریت استعداد با اثر میانجی سرمایه فکری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
54 تأثیر خلاقیت بر موفقیت تحصیلی دانش آموزان متوسطه دوم (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی، روانشناسی و مشاوره ایران
55 تأثیر مدیریت کیفیت فراگیر بر میزان نوآوری سازمان با میانجی گرییادگیری سازمانی در آموزش عالی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
56 تبیین عوامل موثر در میزان رضایتمندی گردشگران خارجی (مورد مطالعه: تخت جمشید) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
57 تحلیل عوامل تأثیرگذار بر اکوتوریسم شهرستان رفسنجان براساس مدل (SWOT) (مطالعه موردی: منطقه دره راگه شهرستان رفسنجان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران
58 تحلیل و بررسی سیستم های مدرن و سنتی ارزیابی عملکرد (دریافت مقاله) کنگره بین المللی مدیریت ، اقتصاد و توسعه کسب و کار
59 توسعه ی گردشگری تماشای حیات وحش و پرنده نگری راهکاری سازنده برای حفظ مناطق حفاظت شده، نمونه موردی: تالاب میانکاله (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
60 جایگاه تجاری سازی پژوهش دانشگاهی در رشد اقتصادی کشور (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای تجاری سازی پژوهش
61 خصوصی سازی درایران: اهداف الگوها موانع و راهکارها (دریافت مقاله) همایش ملی خصوصی سازی در ایران
62 دانشگاه و توسعه منطقه ای با تاکید بر نقش آمایش سرزمین (دریافت مقاله) اولین همایش ملی رویکردهای نوین آمایش سرزمین در ایران
63 دیدگاه معلمان در خصوص اثربخشی بکارگیری فناوری های آموزشی بر بهبود فرآیند یاددهی- یادگیری (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی علوم تربیتی، روانشناسی و علوم اجتماعی
64 رابطه اعتماد درون گروهی همکاری درون گروهی با اثربخشی گروه های آموزشی معلمان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره، تعلیم و تربیت
65 رابطه تسهیم دانش با اثربخشی گروه های آموزشی معلمان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی ، مشاوره و علوم تربیتی
66 رابطه تعامل استاد و دانشجو با توسعه شایستگی های دانشجویان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی ، مشاوره و علوم تربیتی
67 رابطه رضایت شغلی دبیران با کاربست مولفه های سازمان یادگیرنده (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری، علوم تربیتی و اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل
68 رابطه رفتار شهروندی سازمانی باتعهد سازمانی (مورد مطالعه : کارکنان دانشگاه سمنان) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
69 رابطه سبک رهبری مدیران با توسعه حرفه ای معلمان (دریافت مقاله) هفتمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
70 رابطه فرهنگ سازمانی با تعهد و رضایت شغلی معلمان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد در قرن 21
71 رابطه کیفیت زندگی کاری و نوآوری سازمانی کارکنان دانشگاه سمنان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی
72 رابطه نگرش معلم نسبت به عملکرد دانش آموز با مشارکت واقعی در تصمیم گیری: نقش تعدیل کننده پایه تحصیلی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
73 رابطه ی دانش زیست محیطی با رفتار حامی محیط زیست (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدرسه فردا
74 رابطه ی روش تدریس فعال اساتید با توسعه شایستگی دانشجویان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدرسه فردا
75 راهکارهای موفقیت شاخصهای کارآفرینی در صنایع کوچک و متوسط ایران (مطالعه موردی: صنایع کوچک و متوسط استان تهران) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
76 شناسایی عوامل توسعه مهارت های زندگی در ارائه تکالیف مهارت محور در مدارس ابتدائی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدرسه آینده
77 شناسایی موانع برنامه استراتژیک وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در راستای اهداف سند چشم انداز بیست ساله ایران 1404 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آموزش در ایران 1404
78 شناسایی موانع، الزامات و راهکارهای ایجاد و نضج دانشگاه پژوهی(IR) در دانشگاه های کشور (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت پژوهش و فناوری
79 ضرورت سنجش مدیریت گردشگری پایدار در مناطق حفاظت شده:ابعاد،مؤلفه ها و شاخص ها (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین
80 مدیریت دانش تلفیقی از خلاقیت و نوآوری و مزیت های پایدار آن (دریافت مقاله) همایش چالشهای مدیریت و رهبری در سازمانهای ایرانی
81 مدیریت شاخصهای کارآفرینی و نقش آن در موفقیت صنایع کوچک و متوسط استان تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
82 مدیریت منابع انسانی در حکومت اسلامی (دریافت مقاله) کنگره ملی علوم انسانی
83 مروری بر گردشگری حامی فقرا؛ ابزار گردشگری در توسعه مناطق محروم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
84 مروری بر مفاهیم و تئوری های رقابت پذیری و تبیین وضعیت رقابت پذیری صنعت گردشگری ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار
85 مروری بر نقش منابع انسانی در رقابت پذیری مقصد گردشگری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی ، محیط زیست و گردشگری
86 مسیولیت پذیری اجتماعی در گردشگری (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه
87 مسیولیتپذیری اجتماعی در عملکرد صنایع گردشگری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد جهانی
88 مطالعه تطبیقی گردشگری با دوچرخه در کشور ایران و هلند و ارائه راهکارهای مطلوب (مطالعه موردی: اصفهان و آمستردام) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار
89 مطالعه و تدوین الزامات جهت ارتقای نقش دانشگاه در نظام ملی نوآوری (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت پژوهش و فناوری
90 مقایسه مدل بهینه رگرسیون لجستیک چندگانه و باینری برای رتبهبندی اعتباری مشتریان حقیقی بانک رفاه کارگران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
91 موانع استقرار مرکز توسعه حرفه ای اعضای هیأت علمی در دانشگاه های علوم انسانی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد وحسابداری
92 نقش استفاده از شبکه های اجتماعی بر عملکرد تحصیلی دانشجویان با میانجی گری سواد اطلاعاتی (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی، روانشناسی و مشاوره ایران
93 نقش رهبری مدرسه بر رضایت شغلی معلمان مدرسه پسرانه شهید مهدیزاده تهران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره، آموزش و پژوهش
94 نقش مدیریت بازدیدکننده در حفاظت از سایتهای میراثی و توسعه پایدار گردشگری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت ،حسابداری ، علوم اجتماعی
95 نقش مدیریت در صنعت گردشگری ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی حسابداری،مدیریت اقتصاد
96 نقش مولفه های اضطراب شنیداری و جهت گیری های انگیزشی زبان بر پیش بینی عملکرد تحصیلی درس زبان انگلیسی دانش آموزان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره، تعلیم و تربیت
97 نقش میانجی انگیزش تحصیلی بیرونی در رابطه بین کمال گرایی-جامعه مدار و فرسودگی تحصیلی (دریافت مقاله) هفتمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
98 نقش میانجی انگیزش تحصیلی درونی در رابطه بین کمال گرایی خودگرا و فرسودگی تحصیلی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ایران
99 نقش میانجی پایداری مقصد در رابطه گردشگری مسئولانه با کیفیت زندگی جامعه محلی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست و توسعه پایدار
100 نقش میانجی مشارکت عاطفی در رابطه بین حمایت والدین و مشارکت رفتاری دانش آموزان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ایران
101 نقش میانجی مشارکت عاطفی در رابطه بین حمایت همکلاسی و مشارکت رفتاری دانش آموزان (دریافت مقاله) هفتمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران