دکتر حمید پارسانیا

دکتر حمید پارسانیا دانشیار جامعه شناسی دانشگاه تهران

دکتر حمید پارسانیا

Dr. hamid parsania

دانشیار جامعه شناسی دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی بنیادین رویکرد بدن مند به دین با تاکید بر آرای برایان ترنر (دریافت مقاله) فصلنامه اسلام و مطالعات اجتماعی دوره: 10، شماره: 0
2 استراتژی واسازی و امکان تحقق عدالت (دریافت مقاله) فصلنامه اسلام و مطالعات اجتماعی دوره: 5، شماره: 1
3 امکان سنجی تبلیغ بیناتمدنی بر اساس حکمت اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه تمدن پژوهی دوره: 1، شماره: 2
4 God’s Concomitance with the Temporal World in the Islamic Tradition (دریافت مقاله) مجله جستارهای اسلامی دوره: 1، شماره: 2
5 Postmodern Oriental Studies: Background and Consequences (دریافت مقاله) مجله بین المللی المصطفی دوره: 2، شماره: 1
6 بازتاب فطرت در نظریه فرهنگی آیت‌الله جوادی‌آملی (دریافت مقاله) فصلنامه اسلام و مطالعات اجتماعی دوره: 8، شماره: 30
7 بازتعریف سرمایه اجتماعی در میدان مجازی (دریافت مقاله) فصلنامه اسلام و مطالعات اجتماعی دوره: 7، شماره: 2
8 بحران کرونا و نقد فلسفه سیاسی نئولیبرالیسم (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای سیاسی معاصر دوره: 11، شماره: 4
9 بررسی برهان پذیری «نامتناهی بالفعل» (دریافت مقاله) فصلنامه حکمت اسلامی دوره: 9، شماره: 34
10 بررسی تطبیقی زمینه های فکری-اجتماعی طالبان و داعش (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اندیشه معاصر مسلمین دوره: 6، شماره: 12
11 بررسی روش شناسی دانش تربیت اسلامی بر اساس رویکرد اسلامی سازی معرفت (دریافت مقاله) دوفصلنامه تربیت اسلامی دوره: 9، شماره: 18
12 بررسی سازگاری «امتناع نامتناهی بالفعل» با «امکان نامتناهی بودن زمان و حوادث گذشته» (دریافت مقاله) فصلنامه حکمت اسلامی دوره: 9، شماره: 32
13 بررسی مقایس های مواجهه ی امام خمینی(ره) و علمای سنتی با سنت (در دوره ی منتهی به وقوع انقلاب اسلامی) (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه سیاسی در اسلام دوره: 2، شماره: 6
14 بررسی و نقد مبانی نظریه جامعه باز پوپر با نظر به مبانی جامعه معتدل الاهی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی دوره: 25، شماره: 87
15 برون رفت نهایی حکمت متعالیه از چالش ارتباط متغیر با ثابت، برپایه اندیشه استاد جوادی آملی (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه دینی دوره: 22، شماره: 82
16 برهان امکان و وجوب و نقدهای کانت و هیوم (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت معاصر دوره: 1، شماره: 1
17 برهان صدیقین در آثار اهل عرفان (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت اسرا دوره: 2، شماره: 1
18 برهان صدیقین در حکمت متعالیه (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت اسرا دوره: 2، شماره: 2
19 تبیین ابعاد، ماهیت و گستره تمدن اسلامی ایرانی و ارائه الگوی مناسب (دریافت مقاله) مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی دوره: 6، شماره: 24
20 تبیین تفسیرهای گوناگون از قاعده «المتفرقات فی وعاء الزمان، مجتمعات فی وعاء الدهر» (دریافت مقاله) دو فصلنامه تاملات فلسفی دوره: 12، شماره: 29
21 تبیین سازگاری دیدگاه حکمت متعالیه با شواهد فیزیک مدرن در واقعیت رویدادهای آینده (دریافت مقاله) دوفصلنامه فلسفه علم دوره: 11، شماره: 22
22 تحلیل انتقادی خوانش جابری از معرفت عرفانی و جایگاه آن در میراث اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اندیشه معاصر مسلمین دوره: 8، شماره: 15
23 تحلیل و مقایسه رابطه عقل و نقل از دیدگاه ابن تیمیه و آیت الله جوادی آملی (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت اسرا دوره: 9، شماره: 2
24 تحلیلی پیرامون فراز و فرود اخباریان (دریافت مقاله) مجله تاریخ اسلام و ایران دوره: 28، شماره: 38
25 تعین اجتماعی معرفت در نهج البلاغه (دریافت مقاله) دوفصلنامه اسلام و علوم اجتماعی دوره: 3، شماره: 6
26 تقریرهای برهان آنسلم در فلسفه جدید غرب (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت اسرا دوره: 2، شماره: 3
27 تمدن سازی نظریه پردازی و گفت وگو (دریافت مقاله) فصلنامه علوم سیاسی دوره: 5، شماره: 2
28 جامعه شناسی معرفت فارابی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اسلام و علوم اجتماعی دوره: 5، شماره: 10
29 جهانی شدن و اسلام (دریافت مقاله) فصلنامه علوم سیاسی دوره: 9، شماره: 4
30 چارچوب نظریه پیشرفت و تکامل از منظر استاد مطهری (دریافت مقاله) فصلنامه اسلام و مطالعات اجتماعی دوره: 4، شماره: 1
31 چیستی علم دینی با تاکید بر دیدگاه استاد جوادی آملی (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت اسرا دوره: 9، شماره: 1
32 چیستی و هستی جامعه از دیدگاه استاد مطهری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم سیاسی دوره: 4، شماره: 2
33 درنگی بر ایمان به عنوان منبع قدرت نرم شیعه (دریافت مقاله) فصلنامه اسلام و مطالعات اجتماعی دوره: 4، شماره: 4
34 دلالت های نظریه اعتباریات برای تحول در علوم انسانی (دریافت مقاله) فصلنامه اسلام و مطالعات اجتماعی دوره: 2، شماره: 1
35 دلالتهای نظریه جهان های اجتماعی در بازسازی تحلیل گفتمان لاکلا و موفه(تمهید نظریه گفتمان بومی) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی دوره: 23، شماره: 81
36 دیدگاه یوزف شاخت به فقه اسلامى به مثابه دانش اجتماعى (دریافت مقاله) فصلنامه اسلام و مطالعات اجتماعی دوره: 5، شماره: 4
37 رئالیسم انتقادی حکمت صدرایی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم سیاسی دوره: 11، شماره: 1
38 روش شناسی فلسفه سیاسی و علم سیاست (دریافت مقاله) فصلنامه علوم سیاسی دوره: 6، شماره: 2
39 روش شناسی اندیشه اجتماعی ابن رشد (دریافت مقاله) فصلنامه اسلام و مطالعات اجتماعی دوره: 1، شماره: 1
40 روش شناسی بنیادین و بررسی انتقادی اندیشه های بودریار (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت اسرا دوره: 10، شماره: 1
41 روش شناسی و اندیشه سیاسی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم سیاسی دوره: 7، شماره: 3
42 روش‎شناسی بنیادین اندیشه فمینیستی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 26، شماره: 104
43 روششناسی دانش تربیت اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 19، شماره: 77
44 روشنفکری حوزه ای (دریافت مقاله) فصلنامه علوم سیاسی دوره: 11، شماره: 3
45 رویکرد تمدنی و شاخصه های آن از منظر موسسه بین المللی اندیشه اسلامی؛ با تاکید بر دیدگاه تمدنی عمادالدین خلیل (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اندیشه معاصر مسلمین دوره: 6، شماره: 11
46 سپهر شهود و حقیقت دینی علم (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه دینی دوره: 1، شماره: 1
47 سکولاریزم و معنویت (دریافت مقاله) فصلنامه علوم سیاسی دوره: 8، شماره: 2
48 شرایط تاسیس نهاد مرجعیت تقلیدشیعه (دریافت مقاله) فصلنامه اسلام و مطالعات اجتماعی دوره: 5، شماره: 3
49 شرق شناسی پست مدرن؛ زمینه ها و پیامدها (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اندیشه معاصر مسلمین دوره: 1، شماره: 2
50 شناسایی و تبیین فرهنگ برنامه درسی بر اساس تفسیر تسنیم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 25، شماره: 37
51 صورت بندی روش تاویل و تاثیر آن بر علوم اجتماعی با تاکید بر اندیشه آیت الله جوادی آملی (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت اسرا دوره: 7، شماره: 3
52 ضیاءالدین سردار و اسلام شناسی مدرن (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اندیشه معاصر مسلمین دوره: 3، شماره: 6
53 طراحی الگوی تبیین مخاطرات در عرصه اجتماع از منظر حکمت صدرایی (دریافت مقاله) فصلنامه اسلام و مطالعات اجتماعی دوره: 10، شماره: 1
54 عرفان و توسعه نقد و بررسی نظریه محمدعابد الجابری (دریافت مقاله) پژوهش نامه علوم انسانی اسلامی دوره: 2، شماره: 4
55 علم دینی؛ صورت بندی، نقدها و تنبهات (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اندیشه معاصر مسلمین دوره: 5، شماره: 9
56 علم و هویت (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت اسرا دوره: 1، شماره: 1
57 علوم انسانی اسلامی: روایتی از کوشش های نهادی در ایران پیش و پس از انقلاب اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی راهبرد اجتماعی فرهنگی دوره: 10، شماره: 4
58 فص حکمه ملکیه فی کلمه لوطیه (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت اسرا دوره: 3، شماره: 2
59 فلسفه حقوق بشر از دیدگاه آیت الله جوادی آملی (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت اسرا دوره: 3، شماره: 1
60 کنکاشی در خاستگاه دانش مدیریت بر اساس نظریه اعتباریات علامه طباطبایی(ره) (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 13، شماره: 1
61 گستره اجتماعی دین و قلمرو سکولاریسم در دانشگاه: مطالعه موردی دانشجویان ورودی های ۸۴-۹۰ دانشگاه صنعتی شریف (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد فرهنگ دوره: 13، شماره: 50
62 مبانی معرفتی و زمینه های اجتماعی نظریه عدالت محمدرضا حکیمی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اندیشه معاصر مسلمین دوره: 7، شماره: 13
63 مدینه فاضله مجازی؛ چارچوب نظری حکمرانی فضای مجازی جمهوری اسلامی (دریافت مقاله) دو فصلنامه دین و ارتباطات دوره: 28، شماره: 59
64 مروری نظام مند بر دلالت های اخلاقی استفاده از هوش مصنوعی در فناوری های دیجیتال و نسبت آن با اخلاق شکوفایی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی راهبرد اجتماعی فرهنگی دوره: 12، شماره: 3
65 مسئله «دیگری» در جامعه شناسی پدیدارشناختی و حکمت متعالیه (دریافت مقاله) فصلنامه اسلام و مطالعات اجتماعی دوره: 9، شماره: 33
66 مسئله اجتماعی از منظر پارادایم مدرن و ‌پست‌مدرن (با تأکید بر اندیشه‌های مارکس، دورکیم، وبر، و دریدا) (دریافت مقاله) فصلنامه علمی راهبرد اجتماعی فرهنگی دوره: 8، شماره: 3
67 مطالعه کیفی مکانیزم های یادآوری و غفلت از مرگ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران دوره: 10، شماره: 4
68 معنای پول مدرن و نسبت آن با بهره از نگاه زیمل (دریافت مقاله) فصلنامه اسلام و مطالعات اجتماعی دوره: 11، شماره: 42
69 مناسبات فرد و جامعه در عقل تاریخی حکمت متعالیه (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اندیشه معاصر مسلمین دوره: 6، شماره: 12
70 نسبت مفهوم عقل در قرآن و روایات با عقل در فرهنگ و تاریخ اسلام (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم قرآن و تفسیر معارج دوره: 1، شماره: 1
71 نظریه معنا، مطالعه تطبیقی پرس و علامه طباطبایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اسلام و علوم اجتماعی دوره: 9، شماره: 18
72 نظریه و فرهنگ: روش شناسی بنیادین تکوین نظریه های علمی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد فرهنگ دوره: 6، شماره: 23
73 نقد نفی قاعده ضرورت در فلسفه کانت و الهیات پساکانتی از منظر فلسفه اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های فلسفه اسلامی دوره: 17، شماره: 30
74 نقد و بررسی قرائت طه حسین از اندیشه‎‎های ابن خلدون (ابن خلدون؛ جامعه شناسی مدرن یا متفکری اشعری؟) (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 26، شماره: 105
75 نقد و بررسی نظریه «ساخت اجتماعی واقعیت» با تاکید بر چارچوب نظری «جهان های اجتماعی» (دریافت مقاله) فصلنامه اسلام و مطالعات اجتماعی دوره: 10، شماره: 39
76 نقش اجتماعی دین از دیدگاه ابن سینا (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه دینی دوره: 12، شماره: 45
77 نقش و جایگاه عقل در اخلاق از منظر فارابی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اخلاق وحیانی دوره: 4، شماره: 1
78 ولایت فقیه، نظارت، مشروعیت (دریافت مقاله) فصلنامه علوم سیاسی دوره: 7، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 خانواده و زیست رسانه ای؛ پژوهشی در باب تاثیرات زیست در عالم رسانه ای بر نظام ارتباطی خانواده (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی سواد رسانه ای و اطلاعاتی با موضوع خانواده
2 نظریه دوستی تعالی بخش و دلالت های آن در مدیریت سرمایه اجتماعی کشور (دریافت مقاله) دومین همایش ملی سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار