هادی معاضد

 هادی معاضد استاد،دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز

هادی معاضد

Hadi Moazed

استاد،دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر روش آبشویی و کیفیت آب بر شوری زدایی خاک های سنگین (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 38، شماره: 3
2 ارزیابی تاثیر تنش های خشکی بر سیستم آب زیرزمینی دشتباغملک با تغییر در الگوی بهره برداری (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 29، شماره: 3
3 ارزیابی روش FAO-56 در برآورد تبخیر- تعرق و ضرایب گیاهی بادنجان در شرایط گلخانه و مزرعه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 39، شماره: 2
4 Evaluation of Karun River Water Quality Scenarios Using Simulation Model Results (دریافت مقاله) مجله بین المللی تحقیقات پیشرفته زیست شناختی و زیست پزشکی دوره: 2، شماره: 2
5 بررسی اثر بافت وفاصله انتقال بر انتشارپذیری نیترات در خاک ماسه ای با استفاده از مدل های بریگهام، فرید – کامبرنوس و کد CXTFIT (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 39، شماره: 4
6 بررسی اثر ضخامت و بافت خاک بر انتشار پذیری آلاینده ها در خاک های ماسه ای (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی آب دوره: 2، شماره: 1
7 بررسی تاثیر خشکسالی های اخیر بر کیفیت آب زیرزمینی به کمک روش های آماری (مطالعه موردی دشت های مهم استان خوزستان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی آب دوره: 1، شماره: 1
8 بررسی سینتیک و ایزوترم جذب کادمیم از محلولهای آبی توسط نانورس ها (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 25، شماره: 91
9 بررسی عملکرد باگاس نیشکر به عنوان منبع کربنی مورد نیاز در طراحی بسترهای دنیتریفیکاسیون (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 40، شماره: 2
10 بررسی فرایند نگهداشت آلاینده فلز سنگین کادمیوم در نمونه رسی بنتونیت و نانورس کلوزایت Na+ (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 40، شماره: 1
11 بررسی فصلی کیفیت آب رودخانه کرخه ازلحاظ کشاورزی براساس شاخص های مختلف کیفی درایستگاه حمیدیه (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی آب دوره: 3، شماره: 5
12 بررسی کاربرد نانو ساختار برگ کنوکارپوس در حذف نیترات از محلول های آبی (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 10، شماره: 1
13 بررسی و مقایسه مدل های ریاضی فرید – کامبرنوس و بریگهام برای محاسبه انتشاپذیری نیترات در شرایط اشباع (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 25، شماره: 3
14 بهینه سازی و برآورد پارامترهای مدل موج کینماتیک- انتشار برای شبیه سازی عددی جریان ترجیحی آب در خاک (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 39، شماره: 3
15 تاثیر شوری آب آبیاری با کدورت ثابت بر منحنی مشخصه رطوبتی خاک (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 27، شماره: 4
16 تحلیل ریسک ناشی از معیارهای غیرقابل پیش بینی بر اساس روش منطق فازی (دریافت مقاله) علوم و فناوری های پدافند نوین دوره: 3، شماره: 2
17 ثاثیر دور آبیاری بر گیرایی و رشد رویشی پاجوش های خرمای رقم استعمران (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی آب دوره: 1، شماره: 1
18 حدف کادمیم از محیط آبی در غلظتهای کم به وسیله پوسته شلتوک اصلاح شده (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 19، شماره: 67
19 حدف نیترات از آبهای آلوده با استفاده از نانوذرات نی اصلاح شده (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 24، شماره: 85
20 کاربرد روش های تحلیلی و عددی در شبیه سازی آبشویی یون های نیترات و آمونیوم در یک خاک شنی (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 25، شماره: 3
21 مدل سازی برآورد رطوبت ظرفیت زراعی در خاک های مختلف مناطق نیمه خشک (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 39، شماره: 4
22 مدلسازی اکسیژن محلول ( DO ) و سایر پارامترهای کیفی رودخانه کارون در بازه شوشتر ملاثانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی آب دوره: 2، شماره: 1
23 نوسانات سطح ایستابی، شدت زهکشی و دینامیک نیتروژن در اراضی زیر کشت نیشکر باسیستم زهکشی کنترل شده (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 27، شماره: 6
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آب چالشی فراروی جهان، خاورمیانه و ایران (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
2 آشکارسازی روند تغیرات دبی رودخانه گرگر با استفاده از روش های پارامترهای و ناپارامتری (دریافت مقاله) همایش ملی آب، انسان و زمین
3 اثر آبیاری با فاضلاب تصفیه شده بر روی ضریب هدایت هیدرولیکی اشباع در خاک با بافت لوم شنی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
4 اثر ضخامت و بافت خاک برضریب انتشار پذیری کلرید سدیم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
5 اثرات آبیاری با کیفیت متفاوت بر خصوصیات هیدرولیکی خاک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
6 اثرات درصد تراکم و میزان رس خاک برضریب پخشیدگی در خاکهای سنگین (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
7 اثرات زیست محیطی برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه و بررسی موردی رودخانه کارون (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
8 اثرات فواصل انتقال کوتاه بر انتشار پذیری آلاینده ها در خاکهای ماسه ای (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
9 اثرات مدیریت سطح ایستابی بر روی عوامل هیدرولوژیکی و کیفی زهکشی زیرزمینی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
10 اثرات میزان کاربرد کلریدآهن(III) و سرعت همزدن بر کدورت آب (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
11 ارائه مدلی مبتنی بر تصمیم گیری چند شاخصه برای تخمین شدت بحران ناشی از حمله نظامی در حوزه زیر بنایی از دیدگاه پدافند غیر عامل (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مقاوم سازی و حفظ بناهای ماندگار
12 ارزیابی اثرات سد مخزنی کرخه بر روی کیفیت آب ورودی با استفاده از شاخصهای کیفی و انتخاب مناسبترین شاخص. (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
13 ارزیابی استفاده از سیستم های آبیاری تحت فشار در رودخانه شطیط_کارون بازه( بند قیر_اهواز ) (دریافت مقاله) همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه
14 ارزیابی اقتصادی خسارات ناشی از سیلاب رودخانه دویرج استان ایلام (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
15 ارزیابی تغییرات کیفیت آب رودخانه دز در مواقع خشکسالی (مطالعه موردی : بازه دزفول - حرمله) (دریافت مقاله) همایش ملی بهره برداری بهینه از منابع آب
16 ارزیابی توابع انتقالی مختلف در برآورد منحنی رطوبتی یک خاکسیلتی-لوم (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
17 ارزیابی چرخه ی حیات (LCA) : رویکردی روشمند در تعیین چارچوب مدیریت زیست محیطی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست
18 ارزیابی چرخه ی حیات مدیریت جامع پسماند با رویکرد توسعه ی پایدار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم و مدیریت محیط زیست
19 ارزیابی خسارات سیلاب رودخانه دویرج با استفاده ازتلفیق مدلهای هیدرولیکی و سیستم های اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
20 ارزیابی روند تغییرات PM10 و سرعت باد از دو روز قبل از وقوع طوفان گرد و غبار شدید تا زمان وقوع آن (دریافت مقاله) همایش جامع کشاورزی منابع طبیعی و محیط زیست پایدار
21 ارزیابی روند تغییرات PM10 و فشار هوا از دو روز قبل از وقوع طوفان گرد و غبار شدید تا زمان وقوع آن (دریافت مقاله) همایش جامع کشاورزی منابع طبیعی و محیط زیست پایدار
22 ارزیابی زیست محیطی رودخانه ی سفیدرود با استفاده از شاخصهای محیط زیستی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی
23 ارزیابی شوری آب رودخانه کارون برای استفاده در آبیاری در بازه ملاثانی - اهواز (دریافت مقاله) همایش ملی آب، انسان و زمین
24 ارزیابی عملکرد تصفیه خانه فاضلاب شرق ( اولنگ ) مشهد و بررسی پساب خروجی جهت استفاده در کشاورزی و تخلیه به آبهای سطحی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
25 ارزیابی عملکردتصفیه خانه فاضلاب شرق اولنگ مشهد و بررسی پساب خروجی جهت تخلیه به رودخانه کشف رود و استفاده درکشاورزی (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
26 ارزیابی کاربرد نرم افزار CHEMFLO در شبیه سازی انتقال املاح در خاکهای ماسه ای (دریافت مقاله) سومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
27 ارزیابی کیفی آب رودخانه زهره به منظور استفاده در بخش کشاورزی (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
28 ارزیابی کیفی آب رودخانه سرباز واقع در استان سیستان و بلوچستان از جنبه مصرف کشاورزی وشرب (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
29 ارزیابی کیفی آب رودخانه کارون از لحاظ کشاورزی در بازه اهواز- خرمشهر (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)
30 ارزیابی کیفی آب رودخانه کارون برای آبیاری محصولات کشاورزی در بازه شوشتر - اهواز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
31 ارزیابی کیفی آب رودخانه گدار خوش برای مصارف کشاورزی در بازه بانویزه - چم ژیه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی
32 ارزیابی کیفی آب رودخانه گدار خوش برای مصارف کشاورزی در بازه بانویزه - چم ژیه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
33 ارزیابی کیفی آب رودخانه گدار خوش برای مصارف کشاورزی در بازهراه کربلا - بانویزه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
34 ارزیابی کیفی تصفیه خانه آب در جهت حذف یا کاهش کدورت و تعیین شرایط بهینه فرایند انعقاد و لخته سازی (مطالعه موردی تصفیه خانه آب دغاغله اهواز) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)
35 ارزیابی کیفی تصفیه خانه آب شرب وصنعتی ومقایسه آن بااستانداردهای ملی و بین المللی (مطالعه موردی تصفیه خانه دغاغله شرکت ملی مناطق نفت خیزجنوب-اهواز) (دریافت مقاله) چهارمین همایش مدیریت آب، پساب و پسماند
36 ارزیابی کیفی زه آب کشت و صنعت دعبل خزاعی برای استفاده مجدد در کشاورزی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
37 ارزیابی کیفیت آب رودخانه خیرآباد ازلحاظ مصرف کشاورزی (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
38 ارزیابی کیفیت آب رودخانه کشکان از نظر مصارف کشاورزی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم
39 ارزیابی کیفیت آب رودخانه کشکان از نظر مصارف کشاورزی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
40 ارزیابی کیفیت فاضلابهای ورودی و خروجی تصفیه خانه فاضلاب غرب شهر اهواز برای استفاده مجدد در کشاورزی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
41 استفاده از تالاب های مصنوعی در تصفیه فاضلابهای شهری و صنعتی (دریافت مقاله) اولین همایش سازگاری با کم آبی
42 استفاده از روش فراکتال جهت بررسی اثر مقیاس طولی بر ضریب انتشار پذیری عناصر ناپایدار در خاک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی
43 استفاده از روش فراکتال جهت بررسی اثر مقیاس طولی بر ضریب انتشارپذیری عناصر ناپایدار در خاک (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
44 استفاده از سریهای زمانی فصلی در پیش بینی جریان ورودی بهمخزن سد جره (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای توسعه منابع آب
45 استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) برای یافتن مکان بهینه دفن زباله (مطالعه موردی: شهر شیراز) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
46 امکان سنجی استفاده از آب رودخانه خرم آباد جهت آبیاری قطره ای با استفاده از شاخصهای ویل کاکس لانژلیر و رایزنر (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
47 امکان سنجی استفاده از آب رودخانه کرخه در آبیاری قطرهای با استفاده از شاخصهای لانژیلر و ریزنر (دریافت مقاله) همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی
48 امکان سنجی استفاده از اب رودخانه هلیلرود واقع در استان کرمان جهت ابیاری قطره ای با استفاده از شاخصهای ویلکاکس ، لانژیلر و رایزنر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی منابع آب ایران
49 امکان سنجی استفاده از روش اسمز معکوس برای حذف شوری زه آب های کشاورزی جهت استفاده مجدد از آنها (مطالعه موردی کشت و صنعت دعبل خزاعی) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
50 امکان سنجی استفاده از فاضلاب تصفیه شده شهری در آبیاری قطره ای (دریافت مقاله) اولین همایش سازگاری با کم آبی
51 امکان سنجی کشت گوجه فرنگی به روش هیدروپونیک در مزارع استان خوزستان (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
52 امکانسنجی استفاده از آب چشمه بیبی تلخون در آبیاری قطرهای (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
53 برآورد تبخیر و تعرق مرجع با استفاده از روش پنمن- مانتیث- فائو، مدلسازی آن با شبکه عصبی مصنوعی و مقایسه آنها با داده های لایسیمتری در ایستگاه کهریز ارومیه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
54 برآورد صحرایی ضریب جذب معادله فیلیپ و هدایت هیدرولیکی غیراشباع (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
55 برآورد و مقایسه نیاز آبی گیاه پایه با سه نرم افزار AGWAT,CROPWAT,REF ET (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
56 بررسی آزمایشگاهی اثر روش نمونه برداری در آزمایش های ردیابی بر ضریب انتشارپذیری آبخوان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
57 بررسی آلودگی ازت در زهآب زهکشهای زیرزمینی مزارع نیشکر (دریافت مقاله) اولین همایش سازگاری با کم آبی
58 بررسی اثرات انتقال درونحوضهای آب از سد کارون 3 به تالاب میانگران ایذه به منظور تامین نیاز آبی زیست محیطی تالاب (دریافت مقاله) کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست
59 بررسی اثرات زیست محیطی آبیاری و ارائه راهکارهای مناسب (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
60 بررسی اثرات سد مخزنی کرخه بر روی کیفیت آب ورودی به مخزن سد (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها
61 بررسی اثرات فیزیکی ، شیمیایی و بیولوژیکی سد مخزنی کرخه بر محیط زیست منطقه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برقابی
62 بررسی اثرات کدورت آب آبیاری برخصوصیات فیزیکی وهیدرولیکی خاک (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
63 بررسی اثرپدیده خشکسالی برکیفیت آب رودخانه دز (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
64 بررسی اثرتخلیه پساب کشت و صنعت امام خمینی ره برشاخصهای کیفی رودخانه کارون (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
65 بررسی اقتصادی سیستمهای آبیاری تحت فشار با توجه به طرح هدفمند کردن یارانه ها (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
66 بررسی الگوی توزیع رطوبتی تحت آبیاری قطره ای در خاک های استان خوزستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بررسی ابعاد اجرای طرح توسعه کشاورزی ۵۵۰ هزار هکتاری
67 بررسی امکان استفاده مجدد از فاضلاب تصفیه شده غرب اهواز (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
68 بررسی انتشارپذیری یون نیترات در خاک ماسه ای با استفاده از مدل CXTFIT (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آب، انسان و زمین
69 بررسی انتشارپذیری یون نیترات در خاک های ماسه ای درشت و ریز در فواصل انتقال مختلف (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آب، انسان و زمین
70 بررسی اهمیت اجرای مهندسی ارزش با رویکرد مهندسی عمران (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای مهندسی عمران با رویکرد توسعه پایدار
71 بررسی بیوراکتور یکپارچه بی هوازی – هوازی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
72 بررسی پدیده لایه بندی حرارتی و مغذی شدن در مخازن سدها - مطالعه موردی سد کندک در استان خوزستان (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
73 بررسی پیامدهای زیست محیطی تأمین آب شرب در روشآب شیرین کن خانگی (سیستماسمز معکوس) و جایگزینی آب بسته بندی شده با هدف کاهش این پیامدها (مطالعهموردی: منطقه 3 شهر اهواز) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آب های بسته بندی شده
74 بررسی تاثیر آبیاری با سطوح مختلف BOD فاضلاب و پساب بر نقاط مهم رطوبتی دو نوع بافت خاک (سبک و متوسط) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
75 بررسی تاثیر ارتفاعات و فواصل طولی آبشارها بر میزان انحلال اکسیژن محلول در رودخانه گرگر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری
76 بررسی تاثیر اسیدشویی در گرفتگی دو نوع قطره چکان خود تنظیم کننده فشار در فشارهای متفاوت (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
77 بررسی تاثیر زئولیت پتاسیمی بر نگهداشت یون نیترات و آمونیوم درخاک با استفاده از مدل فیزیکی ستونهای خاک اشباع (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
78 بررسی تاثیر سازند گچساران بر کیفیت آب رودخانه زهره در کهگیلویه و بویراحمد (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
79 بررسی تاثیر سد مخزنی کرخه بر تغییرات شوری آب ورودی به مخزن سد (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
80 بررسی تاثیر شوری آب در میزان برداشت محصول در آبیاری قطره ای با استفاده از مدل SALT MED (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
81 بررسی تاثیر غلظت نیترات وطول بستر برروی عملکردبسترهای دنیتریفیکاسیون (دریافت مقاله) سومین همایش ملی معماری ،مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار
82 بررسی تاثیر مخزن سد برکیفیت آب رودخانه با استفاده ازشاخص کیفی OWQI مطالعه موردی تاثیر سدمخزنی جره برکیفیت آب رودخانه زرد (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
83 بررسی تاثیر مولاریته بیکربنات سدیم بر افزایش ظرفیت جاذب پوسته شلتوک در تصفیه فلز سمی کادمیوم از محیط آبی (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)
84 بررسی تاثیر همزمان نوع خاک وروش آبیاری و شوری آب در میزان برداشت محصول با استفاده از مدل SALT MED (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
85 بررسی تحلیلی جایگاه معیار تشدید بحران رزونانس در بین معیارهای تعیین کننده پارامتر شدت S در تحلیل ریسک در مطالعات پدافند غیرعامل درحوزه زیربنایی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت بحران، زلزله و آسیب پذیری اماکن و شریانهای حیاتی
86 بررسی تحولات کمی آب ورودی به تالاب هورالعظیم در اثر احداث سد مخزنی کرخه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
87 بررسی تصفیه پسابهای حاوی یون آمونیوم بوسیله جاذب طبیعی (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی بهداشت محیط
88 بررسی تغییرات خواص فیزیکی و هیدرولیکی یک خاک سیلتی – لوم تحت تأثیر شوری و کدورت آب آبیاری (دریافت مقاله) کنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست
89 بررسی تغییرات کیفیت آب رودخانه کارون با استفاده ازشاخص NSF درده سال اخیر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
90 بررسی توان خودپالایی رودخانه بشار (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
91 بررسی حذف ماده آلی اسید هیومیک از آب به روش فرایند فتوکاتالیستی UV/H202 (مطالعه موردی آبگیر آب خام تصفیه خانه گلستان اهواز) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آلودگی های محیط زیست و توسعه پایدار
92 بررسی حذف یون آمونیوم از ورودی پساب شهر اهواز به رودخانه کارون بوسیله جاذبهای ارزانقیمت ( زئولیت کلینوپتی لولایت) (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)
93 بررسی حرکت کلسیم و منیزیم پساب فاضلاب کارخانه شکر در ستون های خاک تحت شرایط رطوبتی اشباع (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
94 بررسی خاصیت خورندگی آب رودخانه زهره با استفاده از شاخص لانژیلر (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
95 بررسی خاصیت خورندگی و رسوب دهی آب های زیرزمینی دشت دزفول- اندیمشک (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
96 بررسی خوردگی و رسوب گذاری آب چاه های کشاورزی دشت جیرفت در سیستم های آبیاری تحت فشار (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
97 بررسی خوردگی و رسوبگذاری آب در رودخانه کارون در بازه شوشتر - اهواز (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
98 بررسی خوردندگی و رسوب‌گذاری منابع آب زیرزمینی دشت کنگاور جهت استفاده در سیستم‌های آبیاری تحت فشار (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
99 بررسی خورندگی و رسوبگذاری بخشی از آب رودخانه کارون در سیستم های آبیاری تحت فشار (دریافت مقاله) همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی
100 بررسی رابطه بین حجم جریان و بار املاح موجود در زهاب اراضی کشاورزی کشت و صنعت امیر کبیر (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
101 بررسی راهکارهای دفع و استفاده مجددازپساب تصفیه شده شرکت فولادکاویان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بحران آب
102 بررسی رسوبگذاری و خورندگی آب زیرزمینی شوشتر جهت استفاده در سیستمهای آبیاری تحت فشار (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
103 بررسی روابط رگرسیونی بین هدایت الکتریکی و عناصر شیمیایی موجود در آب (دریافت مقاله) همایش ملی آب با رویکرد آب پاک
104 بررسی روابط رگرسیونی میان پارامترهای کیفی و هیدرومتری آب مطالعه موردی رودخانه زهره ایستگاه باتون (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
105 بررسی روش هی ارائه شده در مدل WMS در تخمین دبی واقعی سیلاب مطالعه موردی: حوضه سیمیلی (استان خوزستان) (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
106 بررسی روشهای برآورد رطوبت ظرفیت زراعی در خاکهای استان خوزستان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی ایده‌های نوین در کشاورزی محیط زیست گردشگری
107 بررسی روند تغییرات کیفی آب چاههای عمیق منطقه ایذه پیون جهت مصارف کشاورزی در بازه زمانی ده ساله1379-1388 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
108 بررسی روند تغییرات کیفی آب رودخانه تلوار درحوضه آبریز سفید رود دربازه زمانی 1353-1388 (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
109 بررسی شاخصهای بهره وری و کارایی مصرف آب آبیاری زراعت نیشکر رقم 614 CP57 در کشت و صنعت فارابی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
110 بررسی شرایط خشکسالی شهر خرم آباد با استفاده از روش های آماری توزیع دنباله ها وزنجیره مارکف چند مرحله ای (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی
111 بررسی ضریب تغییرات دبی دو نوع قطره چکان خارجی در سطوح مختلف فشار (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
112 بررسی عملکرد برکه های تثبیت و لاگون های هوادهی در حذف مواد آلی در مناطق سرد و معتدل ایران و دنیا (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
113 بررسی عملکرد تصفیه خانه آب شهر قوچان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری
114 بررسی عملکرد شبکه های عصبی و رگرسیون نمایی در پیش بینی باران موثر (دریافت مقاله) همایش ملی الگوهای توسعه پایداردر مدیریت آب
115 بررسی عملکرد قطره چکان نتافیم و یورودریپ در شوری های مختلف آب آبیاری (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
116 بررسی غلظت فلزات سنگین در رودخانه گرگر و طبقه بندی کیفی رودخانه براساس دستورالعملECE (دریافت مقاله) همایش ملی آب، انسان و زمین
117 بررسی فرآیند تبادل یونی به عنوان روشی جهت حذف کل مواد جامد محلول از آب (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بحران آب
118 بررسی فرایند نگهداشت آلاینده فلز سنگین کادمیوم در نمونه رسی بنتونیت و نانورس کلوزایت Na+ (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
119 بررسی فرایندهای مؤثر بر میزان انتقال املاح در آب زیرزمینی (دریافت مقاله) همایش ملی بهره برداری بهینه از منابع آب
120 بررسی فصلی کیفیت آب رودخانه دزازلحاظ کشاورزی و شرب براساس شاخص های مختلف کیفی درایستگاه حرمله دربازه زمانی 88-79 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی منابع آب ایران
121 بررسی فصلی کیفیت آب رودخانه کرخه از لحاظ کشاورزی براساس شاخصهای مختلف کیفی درایستگاه حمیدیه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
122 بررسی کارایی الگوریتم بهینه سازی تراکم ذرات در واسنجی مدل کینماتیک- انتشار، برای مدلسازی جریان ترجیحی آب در خاک (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی جامع محیط زیست
123 بررسی کارایی فیلتراسیون عمودی در حذف فسفات از محلول آبی در بارگذاری های مختلف با استفاده از سرباره فولاد (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
124 بررسی کارایی مدل موج کینماتیک انتشار در شبیه سازی جریان ترجیحی آب در خاک (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
125 بررسی کارایی منعقد کننده پلی فریک سولفات و کیتوزان در حذف کادمیوم از پساب های صنعتی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
126 بررسی کشت ذرت در شرایط آبیاری با پساب (دریافت مقاله) همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه
127 بررسی کمیت و کیفیت شیمیایی آب زیرزمینی دشت قلعه تل واقع در استان خوزستان درمصارف مختلف با استفاده ازGISو نرم افزارهای هیدروشیمیایی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
128 بررسی کیفی ابهای زیرزمینی منطقه بجستان - یونسی جهت استفاده در آبیاری محصولات کشاورزی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
129 بررسی کیفی زهاب شرکت کشت و صنعت امیرکبیر جهت استفاده مجدد در آبیاری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
130 بررسی کیفیت آب رودخانه کارون با استفاده از مدل کامپیوتری WASP6 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
131 بررسی کیفیت آب نهر مالح با ا ستفاده از شاخص WQI (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی جایگاه ایمنی، بهداشت و محیط زیست در سازمانها
132 بررسی کیفیت آب نهر مالح با کاربرد PREWET (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی جایگاه ایمنی، بهداشت و محیط زیست در سازمانها
133 بررسی کیفیت آب نهر مالح با کاربرد مدل prewet و شاخص WQI (دریافت مقاله) همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی
134 بررسی کیفیت عملکرد دستگاه تصفیه آب خانگی با سیستم اسمز معکوس جهت تصفیه آب شهری (مطالعه موردی: منطقه 3 شهر اهواز) (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی جامع محیط زیست
135 بررسی کیفیت و تیپ منابع آب زیرزمینی جهت مصارف کشاورزی (مطالعه موردی: دشتگیلانغرب) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
136 بررسی مطلوبیت کیفی آب رودخانه ماربره دورود برای کشاورزی دشت های مسعودآباد و سیلاخور دورود (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا،مخاطرات محیطی و توسعه پایدار
137 بررسی مطلوبیت کیفی آب رودخانه ماربره دورود برای کشاورزی دشت های مسعودآباد وسیلاخور دورود (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم
138 بررسی مطلوبیت کیفی آب رودخانه ماربره دورود برای کشاورزی دشت های مسعودآباد وسیلاخور دورود (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
139 بررسی مولفه های موثر در طراحی شهری از دیدگاه دفاعی و ارائه راهکارهایی مبتنی بر ملاحضات پدافند غیر عامل جهت کاهش آسیب پذیری (دریافت مقاله) سومین همایش ملی عمران شهری
140 بررسی میزان تاثیر فیلتر آنتراسیت بر تصفیه آب خاکستری جهت مصارف آبیاری (مطالعه موردی: شهر اهواز) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
141 بررسی میزان همبستگی و روند تغییرات برخی پارامترهای کیفی رودخانه کارون (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار
142 بررسی نقاط تولیدموادزائدجامدومایع صنعتی بمنظورارائه راهکارهای کمینه سازی (مطالعه موردی واحداوره مجتمع پتروشیمی رازی (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
143 بررسی نقش سدمخزنی جره برکیفیت آب رودخانه زرد با استفاده از شاخص کیفی NSFWQI (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
144 بررسی و ا مکان سنجی استفاده از فاضلاب های صنعتی در آبیاری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی برنامه ریزی،حفاظت،حمایت از محیط زیست وتوسعه پایدار
145 بررسی و امکان سنجی استفاده از آبهای شور و لب شور در آبیاری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی برنامه ریزی،حفاظت،حمایت از محیط زیست وتوسعه پایدار
146 بررسی و مطالعه پدیده خوردگی و رسوب گذاری در شبکه آبرسانی شهر خرم آباد با شاخص رایزنر و پوکوریوس (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
147 بررسی و مطالعه پدیده خوردگی و رسوب گذاری در شبکه آبرسانی شهر خرم آباد با شاخص لانژلیه (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
148 بررسی و مقایسه ایزوترمهای مختلف جذب سطحی فسفر در خاک مطالعه موردی (امیدیه- استان خوزستان) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
149 بررسی وضعیت موجود پسماندهای جامد شهر شیراز و ارائه راهکارهای مدیریتی (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای محیط زیست و آلاینده ها
150 بررسی وضعیت هیدرولیکی شبکه آبیاری حمیدیه و قدس در اثر رسوبگذاری و ارائه راهکارهایی جهت کاهش ته نشینی رسوب درکانالها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
151 بررسی ومطالعه خشکسالی های استان کرمانشاه با تکید بر منابع آبی (دریافت مقاله) دهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر
152 برنامه ریزی راهبردی توسعه پایدار درمنابع آب (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار
153 بکارگیری روابط تجربی در تخمین آورد سالیانه رودخانه در مناطق خشک و نیمه خشک (مطالعه موردی حوضه رودخانه اعلاء (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
154 بکارگیری روابط تجربی در تخمین آورد سالیانه رودخانه در مناطق خشک و نیمه خشک مطالعه موردی حوضه رودخانه اعلاء (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
155 بهره برداری از فاضلاب های شهری و استفاده آن دربخش کشاورزی مطالعه موردی شهرستان فردوس (دریافت مقاله) همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
156 بهینه سازی سراسری ضرایب مدل توسعه داده شده کینماتیک، انتشار- وان گنوختن در بررسی حرکت آب از مسیرهای ترجیحی خاک (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی و سومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
157 بهینه سازی گندزدایی آب خاکستری به روش ازناسیون جهت مصارف آبیاری و غیرآشامیدنی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پیشرفت های نوین در مهندسی عمران
158 پایش فیزیکوشیمیایی منابع آب زیرزمینی ایذه و باغ ملک در استان خوزستان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور
159 پایش کیفی منابع آب زیرزمینی شهر رامهرمز با تاکید برمصرف شرب (دریافت مقاله) همایش ملی جریان و آلودگی آب
160 پایش و پیشبینی خشکسالی با استفاده ازشاخص بارش استاندارد و زنجیره مارکوف مطالعه موردی : کوهرنگ (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
161 پتانسیل خورندگی و رسوبگذاری آب رودخانه هلیل رود واقع در استان کرمان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
162 پتانسیل یابی اراضی مناسب جهت انجام آبیاری تحت فشار بوسیله نرم افزار Arc Veiw (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)
163 پهنه بندی سیلاب رودخانه دویرج استان ایلام با تلفیق GIS & HEC-RAS (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
164 پیش بینی تراز سطح ایستابی آبخوان قلعه تل در سال های خشکسالی و ترسالی بااستفاده از مدل MODFLOW و نرم افزار ARCGIS (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
165 پیش بینی جریان ورودی به مخزن سد شهید عباسپور با استفاده از سیستم استنتاج فازی- عصبی تطبیقی (ANFIS) و برمبنی خوشه بندی c-mean (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
166 پیش بینی کمی و کیفی فاضلابهای سطحی درحوضه های شهری بااستفاده ازنرم افزارEPA SWMM (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
167 پیش بینی کیفیت آب رودخانه کارون با استفاده از شبکههای عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
168 تاثیر احداث سد کرخه بر پارامترهای کیفی آب ورودی به تالاب هورالعظیم (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
169 تاثیر خشکسالیهای اخیر بر کیفیت آب زیرزمینی به کمک روشهای آماری(دشتهای مهم استان خوزستان) (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
170 تاثیر زئولیت پتاسیمی بر نگهداشت یون نیترات و آمونیوم در خاک جهت جلوگیری از آلودگی آب های زیر زمینی (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
171 تأثیر شوری آب آبیاری با کدورت ثابت بر هدایت هیدرولیکی اشباع و نقاط پتانسیلی مهم خاک (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
172 تأثیر کدورت و سطوح مختلف شوری آب آبیاری بر برخی خصوصیات فیزیکی خاک (دریافت مقاله) همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
173 تحلیل تنشهای حاصل ازرودخانه جهان بین برتغییر سطح ایستابی آبخوان شهرکرد (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
174 تحلیل سامانمند مدیریت پسماند جامد شهری با رویکرد ارزیابی چرخه حیات(مطالعه موردی : شهر دزفول) (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
175 تخمین تبخیر و تعرق پتانسیل گیاه مرجع (Eto) با استفاده از شبکه های عصبی در منطقه اهواز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
176 تخمین منحنی رطوبتی در مکشهای کمتر ازیک متر با استفاده از اطلاعات نفوذ سنج دیسک و مقایسه آن با روش ازمایشگاهی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره برداری از منابع آب
177 تصحیح ضرایب هیدرودینامیکی آبخوان قلعه تل دراستان خوزستان با استفاده ازمدل ریاضی تفاضلات محدود (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
178 تصفیه و شیرین کردن آب های شور با استفاده غیر مستقیم از انرژی خورشیدی در روش های ME، MSF و RO (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
179 تعیین تاثیر خشکسالی های اخیر بر روی پارامترهای کیفی آب رودخانه کرخه (ایستگاههای پای پل و حمیدیه) جهت مصارف کشاورزی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی منابع آب با رویکرد منطقه ای
180 تعیین رابطه خطی بین BOD و COD در رودخانه زهره (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
181 تعیین کیفیت آب رودخانه هلیل رود جیرفت بر مبنای روش طبقه بندی ویلکاکس (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
182 تعیین مدل رگرسیونی مناسب بین غلظت کل املاح (TDS) و آبدهی رودخانه کارون بری سری های زمانی مختلف (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
183 تعیین نیاز آب زیست محیطی و ارزیابی وضعیت بهره برداری از رودخانه ی کرخه (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
184 حذف کادمیوم از آب و پساب کشاورزی با استفاده از پوسته شلتوک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
185 حذف کادمیوم از محلولهای آبی توسط نانورس (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی
186 حذف یون های کلسیم، منیزیم، کلر و بی کربنات از آب شور با استفاده از جاذب آلی اصلاح شده (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
187 حذف یون های کلسیم، منیزیم، کلر و بی کربنات از آب شور توسط جاذب معدنی اصلاح شده (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
188 خشکسالی : مدیریت ، چالش ها و ارزیابی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
189 رده بندی تالاب ها : نظام طبقه بندی و فهرست اسامی پیشنهادی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
190 روش تحلیل سلسله مراتبی در مکان یابی محل دفن مواد زائد شهر شیراز با تاکید بر عوامل ژئومورفیک (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
191 روشهای نگهداری و تقویت تونلهای آبرسان (مطالعه موردی نیروگاه سد گتوند علیا) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساختها
192 سنه دژ ( سنندج ) ، نمادی تاریخی از بکارگیری اصول و ملاحضات پدافند غیرعامل در شهرسازی ایران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی عمران شهری
193 شبیه سازی عددی جریان ترجیحی آب در خاک با استفاده مدل موج کینماتیک- انتشار در ترکیببا مدل وان گنوختن برای جلوگیری از آلودگی آب های زیر زمینی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
194 شبیه سازی عددی لایه بندی حرارتی در سد دز با استفاده از نرم افزار CE-QUAL-W2 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
195 شبیه سازی کیفی رودخانه کارون در بازه بند قیر - اهواز با استفاده از مدل QUAL2K (دریافت مقاله) همایش ملی آب، انسان و زمین
196 شبیه سازی کیفی رودخانه گرگر با استفاده از مدل QUAL2KW (دریافت مقاله) همایش ملی آب، انسان و زمین
197 شیرین سازی آب به روش الکترودیالیز (دریافت مقاله) کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست
198 ضرورت احداث چاهکهای مشاهده ای جهت بررسی ابهای زیرپوسته ای در شبکه آبیاری و زهکشی دز (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
199 طبقه بندی کیفی آب به روش نرم افزاری و گرافیکی(مطالعه موردی: ایستگاه حمیدیه- پای پل رودخانه کرخه) (دریافت مقاله) دهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر
200 طبقه بندی کیفی منابع آب سطحی و زیرزمینی دشت بهبهان از لحاظ خطر گرفتگی در سیستم آبیاری قطره‌ای (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آب
201 طبقه بندی کیفیت رودخانه ی کارون در بازه ملاثانی تا کوت امیر با استفاده از شاخص کیفی NSFWQI (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
202 کاربرد پوسته شلتوک اصلاح شده در حذف کادمیوم از محیط آبی در غلظت های پایین (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
203 کاربرد روش تبادل یونی در حذف یون آمونیوم از آبهای آلوده (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
204 کاربرد شبکه های عصبی در پیش بینی دبی رودخانه کارون بر اساس داده های آماری بارندگی شش ماه گذشته یستگاه های بالادست (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
205 کاربرد فاضلاب شهری تصفیه شده در تغذیه مصنوعی آبخوانها (دریافت مقاله) اولین همایش سازگاری با کم آبی
206 کاربرد نرم افزارAqQA و GWWدر طبقه بندی آب رودخانه دز بری مصارف مختلف در سال های خشک و تر(مطالعه موردی: یستگاه های دزفول، بامدژ و تله زنگ) (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
207 کاهش آسیب پذیری تاسیسات برداشت آب مستقر در پایاب خطوط انتقال نفت از دیدگاه پدافند غیر عامل (مطالعه موردی تاسیسات غرب اهواز) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد اصلاح الگوی مصرف
208 کاهش شاخص SDI و افزایش راندمان سیستم پیش تصفیه در واحدهای اسمز معکوس به کمک تصفیه ی شیمیایی (دریافت مقاله) کارگاه بین المللی و همایش تخصصی نمک زدایی آبهای شور، لب شور و تصفیه پساب
209 گندزدایی یا پالایش؛ نگاهی به آلاینده های منابع آب و حذف به روش اکسیداسیون پیشرفته (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
210 محاسبه توان خودپالایی قسمتی از رودخانه کارون جهت ورود فاضلاب شهری و بررسی عوامل موثر بر آن (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
211 محاسبه حد اکثر توان خودپالایی قسمتی از رودخانه کرخه جهت ورود فاضلاب شهری (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
212 محاسبه و ارزیابی بیلان آب زیرزمینی دشت گیلانغرب (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
213 مدل سازی برآورد رطوبت ظرفیت زراعی در خاکهای مختلف مناطق نیمه خشک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آب، انسان و زمین
214 مدل های ریاضی انتقال آلاینده پایدار در ابخوان ها (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
215 مدلسازی آلودگی نیترات در آبهای زیرزمینی حاشیه زاینده رود با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
216 مدل‌سازی آلودگی نیترات در آبهای زیرزمینی حاشیه زاینده‌رود با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
217 مدلسازی اکسیژن محلول (DO) و سایر پارامترهای کیفی رودخانه کارون در بازه شوشتر – ملاثانی (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
218 مدلسازی اکسیژن محلول (DO) و سایر پارامترهای کیفی رودخانه کارون در بازه ملاثانی – اهواز (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
219 مدلسازی کلی جامدات محلول TDS رودخانه کارون در بازه بند قیر - اهواز برای استفاده در آبیاری با استفاده ازمدل HECRAS (دریافت مقاله) همایش ملی آب، انسان و زمین
220 مدیریت سطح ایستابی - یک راه حل برای بهبود مدیریت آب تحت کشاورزی آبی در نواحی جنوبی ایران (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
221 مدیریت سطح ایستابی حوضه آبریز رودخانه مارون با استفاده از شبکههای عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
222 مدیریت منابع آب در گستره زمان و مکان با رویکرد زیست محیطی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
223 مدیریت و بهینه‌ سازی نهر مالح مدیریت و بهینه‌ سازی نهر مالح (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آب
224 مروری بر روشها و مطالعات موردی تعیین نیاز آب زیست محیطی تالابها (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت و کارآفرینی
225 مروری بروتلند های مصنوعی و حذف آلودگی پسابها درآن با استفاده ازگیاه وتیور (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
226 مطالعه وضعیت کیفی آب رودخانه زهره با استفاده ازشاخصهای کیفیت آب CWQI وwqi (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
227 معرفی مدل ریاضی WASP7.5 برای شبیه سازی کیفی سیستم های منابع آب (دریافت مقاله) اولین همایش حفاظت از تالاب ها واکوسیستم های آبی
228 مقایسه تغییرات نگهداشت ویژه آب در خاک برای خاک های سبک و نیمه سنگین در اثر آبیاری با BOD های مختلف پساب (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی ومدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
229 مقایسه خصوصیات و مشکلات لایههای محافظ مورد استفاده در زبالهدانهای شهری برای جلوگیری از آلودگی منابع آب (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
230 مقایسه روش های درونیابی عناصر شیمیایی آب زیرزمینی شمال خوزستان (دریافت مقاله) همایش ملی بهره برداری بهینه از منابع آب
231 مقایسه روش های دفع زهاب کشاورزی و تأثیر آن بر سرعت انتقال جرم در محیط متخلخل (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
232 مقایسه روش های مختلف برآورد تبخیر و تعرق پتانسیل (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
233 مقایسه و بررسی کارایی فیلتر تکبستری ماسه سیلیسی و فیلتر دولایه آنتراسیت گارنت در حذف کدورت از آب رودخانه کارون بزرگ تصفیهخانه ملی راه اهواز (دریافت مقاله) کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران