دکتر محمدرضا اردکانی

دکتر محمدرضا اردکانی استاد، گروه کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

دکتر محمدرضا اردکانی

Dr. Mohamad Reza Ardakani

استاد، گروه کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی کارایی آزوسپیریلوم ،میکورزیا و استرپتومایسس به همراه مصرف کود دامی در گندم با استفاده از فسفر -۳۲ (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 3، شماره: 1
2 - بررسی کارایی میکوریزا و استر پتومایسس در سطوح مختلف فسفر و تاثیر کاربرد آنها بر عملکرد و برخی صفات گندم (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 2، شماره: 2
3 اثر بایوچار،کود نیتروژن و باکتری آزوسپیریلوم لیپوفروم بر شاخص های کارایی مصرف نیتروژن گیاه برنج در شرایط آبیاری غرقاب و متناوب (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 14، شماره: 4
4 اثر روش و تاریخ کاشت بر عملکرد، کارایی مصرف آب و خصوصیات ریخت شناسی دو رقم ذرت دانه ای (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 32، شماره: 1
5 اثر روش های متفاوت آبیاری و پلیمر سوپر جاذب بر عملکرد و بهره وری آب ذرت (Zea mays L.) (دریافت مقاله) فصلنامه اکو فیزیولوژی گیاهی دوره: 8، شماره: 24
6 اثر سویه های فلورسنت سودومونادس (Pseudomonas fluorescent) بر وضعیت هورمونی، قندهای محلول و پرولین ذرت تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی دوره: 10، شماره: 39
7 اثر کاربرد هم زمان بایوچار، باکتری آزوسپریلیوم لیپوفروم و نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج (Oryza sativa L.) در دو شیوه آبیاری غرقابی و تناوبی (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 23، شماره: 4
8 اثر کود بیولوژیک حاوی میکوریزا آربوسکولار بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف برنج (دریافت مقاله) فصلنامه اکو فیزیولوژی گیاهی دوره: 4، شماره: 11
9 اثر نظام های مختلف تغذیه ای و مدیریت برداشت در طول زمان بر کاهش سختی بذر یونجه یکساله ) )Medicago scutellata cv. Robins (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی (زراعت سابق) دوره: 28، شماره: 3
10 اثر نظام های مختلف حاصلخیزی خاک بر عملکرد بذر و جذب فسفر در یونجه یکساله رقم رابینسون (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی (زراعت سابق) دوره: 27، شماره: 104
11 اثر ورمی کمپوست، بیوچار و همزیستی میکوریزی بر برخی ویژگی های کمی و کیفی کدوی تخم کاغذی (Cucurbita pepo L.) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 34، شماره: 1
12 اثر همزیستی با گونه‌های میکوریزا و پرایمینگ بذر بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه کنجد (Sesamum indicum L.) در سطوح تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 10، شماره: 4
13 اثربقایای گیاهان پوششی برکنترل علف های هرز، شاخص های فیزیولوژیک عملکرد واجزاعملکرد سیب زمینی Solanum tuberosum L (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 43، شماره: 2
14 ارزیابی پتانسیل تولید علوفه در نظام های کشت مخلوط سورگوم (.Sorghum bicolor L) و شبدر قرمز (.Trifolium pratense L) تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 16، شماره: 1
15 ارزیابی تغییرات عملکرد و اجزا عملکرد گندم (.Triticum aestivum L) در شرایط تغییر مقدار بیوچار و میکوریزا (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم به زراعی گیاهی دوره: 11، شماره: 1
16 ارزیابی تنش خشکی و محلول پاشی متانول بر مقدار پروتئین و روغن دانه، سرعت و دوره پر شدن دانه سویا ((L۱۷ (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 2، شماره: 2
17 ارزیابی خصوصیات کمی و کیفی ذرت (Zea mays L.) تحت تاثیر کاربرد ورمیکمپوست، باکتری تیوباسیلوس و محلول پاشی آهن و روی (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 8، شماره: 3
18 ارزیابی شاخص های تحمل به تنش خشکی لاین های امیدبخش کلزا (Brassica napus L.) در شرایط تغییر تاریخ کاشت (دریافت مقاله) فصلنامه اکو فیزیولوژی گیاهی دوره: 12، شماره: 43
19 ارزیابی صفات کیفی گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) تحت تاثیر کاربرد ازتوباکتر و همزیستی میکوریزایی (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 6، شماره: 2
20 ارزیابی صفات مورفولوژی و عملکرد گیاه دارویی مرزه بختیاری تحت تاثیر تراکم و کودهای آلی در شرایط دیم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 18، شماره: 3
21 ارزیابی عملکرد کمی اسفناج (Spinacia oleracea L.) در سطوح بیوچار و مایکوریزا در شرایط کشت گلخانه ای (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 54، شماره: 2
22 ارزیابی کارایی فعالیت Sinorhizobium meliloti و خصوصیات کیفی یونجه تحت تاثیر کاربرد مولیبدن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 15، شماره: 3
23 بررسی اثر بیوچار و همزیستی میکوریز در کاهش اثرات تنش آبی در ذرت (.Zea mays L) (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 13، شماره: 4
24 بررسی اثر تراکم و کاه غنی شده بر پاسخ های فیتوشیمیایی اسانس گیاه Satureja bachtiarica Bunge. در شرایط دیم (دریافت مقاله) مجله اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی دوره: 8، شماره: 3
25 بررسی اثر تراکم و کودهای آلی بر عملکرد و شاخص بهره وری بارش گیاه دارویی مرزه بختیاری (Satureja bachtiarica Bunge) در شرایط دیم منطقه دماوند (دریافت مقاله) دوفصلنامه فناوری گیاهان دارویی ایران دوره: 4، شماره: 1
26 بررسی اثر کمبود آب بر کمیت و کیفیت گیاه بادرنجبویه (Melissa officinalis L.) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 23، شماره: 2
27 بررسی اثر محلول‎پاشی ال- فنیل‎آلانین و تیمارهای تغذیه ای غیرشیمیایی بر خصوصیات رشد و اسانس گیاه دارویی L. Salvia officinalis تحت سطوح مختلف آبیاری (دریافت مقاله) مجله اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی دوره: 10، شماره: 3
28 بررسی اثرات تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گلرنگ بهاره در استان مرکزی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 4، شماره: 2
29 بررسی اثرات تراکم بوته و کاربرد روی بر برخی ویژگی های زراعی ۶ رقم کلزای پاییزه (دریافت مقاله) فصلنامه اکو فیزیولوژی گیاهی دوره: 12، شماره: 42
30 بررسی اثرات سموم علفکش و. قارچکش بر تثبیت بیولوژیک ازت و عملکرد دانه سویا (رقم ویلیامز) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 1، شماره: 2
31 بررسی تاثیر تلقیح ریزغده سیب زمینی با باکتری های محرک رشد بر عملکرد و مقدار جذب عناصر غذایی (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 17، شماره: 4
32 بررسی تاثیر تنش خشکی و تغذیه برگی برخی از عناصرکم مصرف بر پارامترهای فلورسانس کلروفیل، محتوی کلروفیل RWC پایداری غشا و عملکرد دانه ذرت SC704 (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 41، شماره: 3
33 بررسی تاثیر رقم، تلقیح بذر با تیوباسیلوس و اشکال مختلف کاربرد نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزای پاییزه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 41، شماره: 3
34 بررسی تاثیر روش مصرف کود نیتروژن بر بازده و درصد ترکیبهای تشکیل دهنده اسانس گیاه دارویی بادرنجبویهMelissa officinalis L. تحت شرایط مزرعه (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 22، شماره: 3
35 بررسی تاثیر کودهای بیولوژیک بر روی خصوصیات کمی گیاه ریحان (Ocimum basilicum L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 6، شماره: 3
36 بررسی تاثیر محلول پاشی کود نیتروژن دار بر عملکرد گیاه دارویی .Melissa officinalis L تحت شرایط گلخانه ای (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 21، شماره: 2
37 بررسی تاثیر ورمی کمپوست و ریزسازواره های میکوریزا و فسفات زیستی بر ویژگی های مورفوفیزیولوژیک و درصد پروتئین دانه نخود به صورت کاشت پائیزه (دریافت مقاله) فصلنامه اکو فیزیولوژی گیاهی دوره: 7، شماره: 22
38 بررسی تاثیر همزیستی میکوریزایی و کاربرد کودهای آلی مختلف بر برخی از خصوصیات مورفولوژیکی زولنگ (Eryngium caeruleum) (دریافت مقاله) فصلنامه گیاه و زیست فناوری ایران دوره: 12، شماره: 4
39 بررسی تغییرات فیتوشیمیایی عصاره گیاه دارویی Cannabis sativa L. در مرحله رشد رویشی تحت تاثیر تنش شوری (دریافت مقاله) مجله اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی دوره: 9، شماره: 3
40 بررسی خصوصیات کمی وکیفی دو توده شبدرایرانی (Trifolium sp.) در تلقیح با باکتری های ریزوبیوم و سودوموناس (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 13، شماره: 3
41 بررسی صفات مورفولوژیک، درصد اسانس و برخی از عناصر معدنی موجود در گیاه چند منظوره کافوری (Camphorosma monspliaca L.) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 28، شماره: 2
42 بررسی کارآیی میکوریزا و استرپتومیسس تحت تاثیر سطوح مختلف مصرف فسفر در کشت گندم با استفاده از فسفر-۳۲ در شرایط گلخانه (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون هسته ای دوره: 21، شماره: 3
43 برسی تاثیر همزیستی میکور یزایی کاربرد ورمی کمپوست و چای کمپوست بر برخی از خصوصیات مورفولوژیکی نعناع صحرایی(mentha spicata L .) (دریافت مقاله) فصلنامه گیاه و زیست فناوری ایران دوره: 12، شماره: 2
44 بهینه سازی مصرف ازت در زراعت پایدار گندم با استفاده از باکتری تثبیت کننده ازتAzospirillum brasilense و Streptomyces sp (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 1، شماره: 4
45 تاثیر بیوچار، ازتوباکتر و هم زیستی میکوریزایی بر عملکرد، محتوای عناصر غذایی و خصوصیات فیتوشیمیایی توتون (Nicotiana tabacum L.) گرمخانه ای (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 14، شماره: 2
46 تاثیر تاریخ کاشت و رژیم های مختلف آبیاری بر عملکرد و راندمان مصرف آب در ذرت دانه ای (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 13، شماره: 2
47 تاثیر تلفیق پرتو گاما با اسانس گیاه برازمبل بر میزان مرگ و میر شپشه آرد (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون هسته ای دوره: 30، شماره: 3
48 تاثیر توام شیوه های کم آبیاری و کاربرد سوپرجاذب بر خصوصیات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و عملکرد گیاه ذرت (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 31، شماره: 3
49 تاثیر تیمارهای مختلف بیوچار بر مشخصه های رطوبت خاک در کم آبیاری گیاه ذرت (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 12، شماره: 5
50 تاثیر کاربرد کودهای آلی بر عملکرد و اجزای عملکرد زولنگ (Eryngium caeruleum M. Bieb.) تحت تاثیر همزیستی میکوریزایی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 34، شماره: 6
51 تاثیر کاربرد مایه تلقیح ازتو باکتر و قارچ میکوریزی بر جذب برخی عناصر معدنی توسط ذرت علوفه ای (رقم سینگل کراس ۷۰۴) در سطوح مختلف فسفر (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 23، شماره: 1
52 تاثیر کم آبیاری، آبیاری موضعی و پلیمر سوپرجاذب بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت هیبرید سینگل کراس ۷۰۳ (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 6، شماره: 1
53 تاثیر کودهای آلی مختلف بر خصوصیات کمی و کیفی بادرنجبویه (Melissa officinalis L.) تحت همزیستی میکوریزایی Glomus mosseae (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی دوره: 12، شماره: 47
54 تاثیر مدیریت آبیاری بر رشد و بهره وری مصرف آب گیاه ذرت تحت سطوح مختلف بیوچار (دریافت مقاله) مجله مدیریت آب در کشاورزی دوره: 8، شماره: 1
55 تاثیر همزیستی میکوریزایی و کاربرد کودهای آلی بر رنگیزه های فتوسنتزی، عملکرد و محتوای عناصر غذایی آب تره Nasturtium officinalis (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 14، شماره: 1
56 تأثیر ورمی کمپوست و چای کمپوست بر عملکرد و جذب نیتروژن، فسفر و پتاسیم نعنای آبی ( .Mentha aquatica L) تحت تلقیح با قارچ میکوریزا Glomus moseae (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی دوره: 11، شماره: 44
57 تأثیر همزیستی میکوریزایی وکاربرد ازتوباکتر بر خصوصیات کیفی ژنوتیپ‌های مختلف گندم (Triticum aestivum L.) در شرایط دیم منطقه خرم‌آباد (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 9، شماره: 3
58 تجزیه علیت متوالی صفات موثر بر عملکرد سرشاخه و درصد اسانس کافوری (Camphorosma monspeliaca L.) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 28، شماره: 3
59 تعیین دوره بحرانی کنترل علف های هرز سویا در منطقه ساری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 7، شماره: 4
60 تعیین کارایی میکوریزا و ازتوباکتر تحت تاثیر سطوح مختلف فسفر بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت علوفه ای رقم سینگل کراس 704 در اراک (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 40، شماره: 2
61 توانایی یونجه (Medicago sativa L.) و Glomus mosseaeدر برداشت گیاهی فلزات سنگین از خاک (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 7، شماره: 3
62 جمع آوری وشناسایی جدایه های ریزوبیوم بومی وارزیابی همزیستی آنان با لاین های پیشرفته شبدر ایرانی (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 28، شماره: 1
63 کاربرد کودهای آلی و زیستی بر عملکرد کمی و کیفی نعنای صحرایی (Mentha spicata L.) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات کاربردی اکوفیزیولوژی گیاهی دوره: 4، شماره: 1
64 کودهای آلی و زیستی بر عملکرد کمی و کیفی آبتره (Nasturtium officinalis) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات کاربردی اکوفیزیولوژی گیاهی دوره: 6، شماره: 1
65 مدیریت اکولوژیک علف های هرز بوسیله گیاهان پوششی: اثر روی علف های هرز زمستانه و استقرار علفهای هرز تابستانه در کشت سیب زمینی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 10، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر آب و بذر مغناطیسی بر روی برخی از صفات آفتابگردان در شرایط تنش کمبود رطوبت (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
2 اثر استفاده از پیش تیمار سرمایی و کاغذ فیلتر در باززایی گیاهچه های هاپلوئید کلزا (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
3 اثر بیوچار بر شاخص های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی نعناع فلفلی (.Mentha piperita L) تحت همزیستی میکوریزایی (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
4 اثر بیوچار و میکوریزا بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی و میزان فسفر دانه گیاه دارویی کدوی تخم کاغذی Cucurbita pepo L. (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
5 اثر تلقیح ازتوباکتر و میکوریزا در سطوح نیتروژن و فسفر بر درصد و عملکرد روغن گلرنگ بهاره (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
6 اثر تلقیح ازتوباکتر و میکوریزا درسطوح نیتروژن و فسفر بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه گلرنگ بهاره (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
7 اثر تلقیح دو گانه قارچ میکوریزا و قارچ کش های نانو، بیولوژیک و شیمیایی بر صفات کمی وکیفی سویا (رقم ویلیامز) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
8 اثر تلقیح مایکوریزا، ازتوباکتر و ورمی کمپوست بر صفات کیفی کاهو (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
9 اثر تنش خشکی بر شاخص های رشد، عملکرد اندام هوایی و اسانس بادرنجبویه (Melissa officinalis L.) (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
10 اثر تنش خشکی بر عملکرد دانه و اجزاء عملکرد در مراحل مختلف رشد ارقام گندم (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت تنش خشکی و کمبود آب در زراعت
11 اثر تنش خشکی و برخی عناصر کم مصرف بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت رقم (SC 704) (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
12 اثر تنش کم آبی برت جمع ماده خشک شاخص سطح برگ و برخی از شاخص های رشد ارقام و هیبرید های تجارتی آفتابگردان (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
13 اثر قارچ میکوریزا باکتری های ازتوباکتر و آزوسپیریلوم و محلول پاشی اسید سیتریک بر رشد گیاه دارویی ریحان (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی گیاهان داوریی و کشاورزی پایدار
14 اثر کاربرد ریز موجودات بر عملکرد و اجزا عملکرد برنج (Oryza sativa L.) و کاهش مصرف کودهای فسفردار در شالیزارها (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
15 اثر کاربرد کودهای زیستی بر رشد وعملکرد دانه جو (Hordeum vulgare L) تحت سطوح مختلف نیتروژن (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
16 اثر کاربرد همزمان کودهای بیولوژیک و شیمیایی بر صفات مورفولوژیک جو (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
17 اثر کربن فعال حفره های نانو بر کاهش جذب فلزات سنگین از خاک آلوده به سرب و کادمیم در برگ، ریشه و ضریب استخراج گیاه اسفناج (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
18 اثر کود سبز گیاهان پوششی زمستانه بر مدیریت کنترل علف های هرز کشت سیب زمینی در مقایسه با روش کنترل شیمیایی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
19 اثر کود نیتروژن در برخی شاخص های کیفی گلوتن گندم و حساسیت زایی آن در انسان (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
20 اثر گیاهان پیش کاشت بر میزان ماده آلی خاک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه
21 اثر میکوریزا، سطوح کود روی و تنش رطوبت بر برخی از صفات مرفولوژیک و عملکرد ذرت دانه ای (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
22 اثر ورمی کمپوست و بیوچار بر رنگیزه های فتوسنتزی شلغم علوفه ای در کشت مخلوط با ریحان (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
23 اثر ورمی کمپوست و میکوریزا بر عملکرد و درصد روغن دانه گیاه دارویی کدوی تخم کاغذی (Cucurbita pepo L). (دریافت مقاله) چهارمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
24 اثر وزن مخصوص ظاهری خاک بر ظهور جوانه اکوتیپهای زعفران درکاربرد/ عدم کاربرد کمپوست و بیوچار (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک)
25 اثرات سرب درغلظت های بسیارزیاد بربرخی صفات گیاه گلرنگ دراثرمتقابل باکودهای زیستی و آلی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
26 اثرتغییر زمان کاشت بر رشد و توسعه رویشی ارقام و لاین های گیاه سویا (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
27 اثرتنش خشکی برصفات موثربرانباشت مواددراقام مختلف دانه گندم (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
28 اثرتنش خشکی برعملکرددانه و هیدرات کربن غیرساختمانی درژنوتیپ های مختلف گندم نان (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
29 اثرتنش کمبودآب سلنیوم و عناصرریزمغذی برخصوصیات زراعی محتوی نسبی اب و عملکرد دانه درذرت (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
30 اثرتیمارهای کودی برشاخصهای کمی تولیدعلوفه شبدربرسیم (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
31 اثرکاربرد Azospirillum Lipoferum و مقادیر مختلف نیتروژن برعملکرد و اجزای عملکرد جو (Hordeum vulgare L.) (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
32 اثرکاربرد باکتری حل کننده فسفات Pseudomonas fluorescence برروی عملکردواجزای عملکرد جو تحت سطوح مختلف کودفسفر (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
33 اثرمحلول پاشی متانول برعملکردواجزای عملکرد درسویا (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
34 ارتباط بین محتوای رطوبت، وزن و سطح ویژه برگ اکوتیپهای زعفران در تغذیه با منابع آلی، شیمیایی و قارچ میکوریزا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک)
35 ارزیابی اثر مدیریت تلفیقی تغذیه برنج با استفاده از کودهای زیستی و شیمیایی بر شاخصهای رشد برنج رقم گوهر (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
36 ارزیابی اثرات ورمی کمپوست و بیوچار بر صفات اسفناج در شرایط گلخانه (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
37 ارزیابی تاثیر تلقیح دوگانه میکوریز و ازتوباکتر بر خصوصیات مورفولوژیکی پنبه رقم ورامین (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم
38 ارزیابی تاثیر سموم علفکش و سویههای مختلف میکوریزا بر ویژگیهای بلال ذرت (Zea mays L. Var. S.C. 704) (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
39 ارزیابی تاثیر مقادیر مختلف کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم (Triticum aestivum) (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
40 ارزیابی تاثیرتنش خشکی درآزمایشگاه برویژگیهای بذرارقام تجاری تنش خشکی دیده سویا درمزرعه (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
41 ارزیابی تحمل غلظت های مختلفNaCl+CaCl2 درجمعیتهای مختلف گیاه کافوری درشرایط کنترل شده (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
42 ارزیابی تخلیه منابع غیرقابل تجدید و کاربری اراضی در ارزیابی چرخه حیات تولید دانه و علوفه ذرت در منطقه کرج (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
43 ارزیابی تغییرات عملکرد و اجزا عملکرد گندم (.Triticum aestivum L) در شرایط تغییر مقدار نیتروژن، بیوچار و میکوریزا (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
44 ارزیابی تغییرات عملکرد و جذب برخی عناصرمعدنی در گندم (.Triticum aestivumL) در شرایط تغییر مقدار نیتروژن، بیوچار و هم زیستی میکوریزا (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
45 ارزیابی خصوصیات مورفولوژیکی گیاه زولنگEryngium caeruleum تحت تاثیر همزیستی میکوریزایی و کاربرد ازتوباکتر در تراکمهای مختلف کاشت (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
46 ارزیابی درصد اسانس گیاه گشنیز (.Coriandrum sativum L) تحت تاثیر کاربرد ازتوباکتر و همزیستی میکوریزایی در منطقه کرمانشاه (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
47 ارزیابی شاخص های درجه روز رشد، فتوپریود و فتوترمال بر صفات فنولوژیکی ژنوتیپ های سویا (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
48 ارزیابی عکس العمل ارقام و لاین های سویا نسبت به فتوپریود و دما در شرایط طبیعی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
49 ارزیابی عملکرد دانه، اجزای آن و برخی صفات زراعی در لاین های پیشرفته گندم نان به شرایط تنش خشکی اول و آخر فصل زراعی در منطقه مغان (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
50 ارزیابی کارایی استفاده از بایوچار فعال(Activated biochar) و کودهای زیستی در گیاه مرزه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی عمران، شهرسازی، معماری و محیط زیست
51 ارزیابی کاربرد بیوچار و تغییرالگوی کشت در شرایط آبیاری موضعی بر صفات سورگوم علوفه ایی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
52 ارزیابی لاین های پیشرفته گندم نان در شرایط تنش خشکی اول و آخر فصل زراعی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
53 ارزیابی نهاده های ارگانیک بر رنگیزه های فتوسنتزی چای ترش (.Hibiscus sabdariffa L) (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
54 ارزیابی همزیستی مایکوریزا بر عملکرد جو تحت تاثیر تنظیم کننده های رشد گیاهی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
55 استفاده از رادیو ایزوتوپ P در بررسی کارایی همزیستی میکوریزی با ژنوتیپ های گندم در شرایط شور (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
56 استفاده از روش ترقیق ایزوتوپی جهت سنجش توان تثبیت نیترون توسط باکتری برادی ریزوبیوم در همزیستی با سویا (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
57 برخی پاسخهای فیزیولوژیک سویا به محلول پاشی متانول (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
58 بررسی اثر تراکم و ظرفیت مخزن بر روی عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
59 بررسی اثر زمان، تعداد و ادوات تکمیلی خاک ورزی بر پویایی جمعیت علف های هرز و اثر آن در عملکرد برنج (Oryza sativa L. ) (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
60 بررسی اثر سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد دانه و خصوصیات نانوایی لاین های موتانت طبسی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
61 بررسی اثر سموم قارچ کش بر کارآیی همزیستی گونه های مختلف قارچ های میکوریز آربسکولار با گیاه ذرت (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
62 بررسی اثر سوش های باکتری ریزوبیوم بر برخی صفات ریشه و غده بندی در ژنوتیپ های لوبیا چیتی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
63 بررسی اثر سوش های باکتری ریزوبیوم بر برخی صفات ریشه و غده بندی در ژنوتیپ های لوبیا چیتی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
64 بررسی اثر سوش‌های باکتری ریزوبیوم (Rhizobium phaseoli) بر عملکرد و اجزاء عملکرد در ژنوتیپ‌های لوبیا چیتی ( Phaseolus vulgaris L. ) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حبوبات
65 بررسی اثر عناصر ریزمغذی آهن و روی بر عملکرد دانه و خصوصیات نانوایی لاینهای موتانت گندم طبسی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
66 بررسی اثر قارچ کش های نانو،بیولوژیک و شیمیایی بر صفات کمی و کیفی آفتابگردان (رقم هیبرید آذرگل) در تلقیح با میکوریزا (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
67 بررسی اثر کاربرد اسیدهیومیک بر عملکرد دانه و اجزاء آن در رقم آریای گندم دوروم (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
68 بررسی اثر کاربرد همزمان آزوسپیریلوم لیپوفروم و سودوموناس فلورسنس بر تنظیم کننده های رشد گیاهی و عملکرد دانه جو تحت سطوح مختلف نیتروژن (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
69 بررسی اثر کود دامی و کودهای بیولوژیک در گندم با استفاده از فسفر 32 (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
70 بررسی اثر کودهای آلی ورمی کمپوست و دامی بر روی عملکرد و اجزای عملکرد ذرت شیرین (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
71 بررسی اثر کودهای ازتوباکتر و ورمی کمپوست بر روی صفات بیوشیمیایی ذرت شیرین (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
72 بررسی اثر کودهای بیولوژیک بروی اسانس گیاه ریحان(OcimumBasilicumL.) (دریافت مقاله) ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی
73 بررسی اثر کودهای بیولوژیک سودوموناس فلورسنس و ازتوباکتر بر روی عملکرد و اجزای عملکرد ذرت شیرین (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
74 بررسی اثر کودهای زیستی (قارچ میکوریزا و باکتری حل کننده فسفات) و سطوح مختلف فسفر بر روی برخی خواص کمی و کیفی گیاه دارویی بابونه آلمانی (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
75 بررسی اثر گیاه پوششی چاودار (Secale cereale L) زمستانه بر مدیریت علف هرز سلمه تره (Chenopodium album L) در کشت ذرت (Zea mays L) (دریافت مقاله) همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی
76 بررسی اثر گیاهان دگرآسیب در دو تراکم کاشت بر مدیریت کنترل علفهای هرزکشت سیب زمینی در مقایسه با روش کنترل شیمیایی (دریافت مقاله) همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت
77 بررسی اثر مایه تلقیح تیوباسیلوس و کود گوگرد آلی و خاک حاصل از سنگ فسفات بر عملکرد علوفه ای ذرت (ksc 400) (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
78 بررسی اثر مایه تلقیح تیوباسیلوس و کود گوگرد آلی و خاک حاصل از سنگ فسفات بر عملکرد و درصد فسفر دانه ذرت (Zea mayz L.) (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
79 بررسی اثر محلول پاشی متانول بر سرعت رشد نسبی و سرعت جذب خالص در سویا (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
80 بررسی اثر محلول پاشی متانول بر وزن مخصوص برگ و سرعت رشد غلاف در سویا (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
81 بررسی اثر مصرف کود ورمی کمپوست بر کمیت و کیفیت کاهو (Lactucca sativa) (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
82 بررسی اثرات ایزوله های خالص ازتوباکتروآزوسپیریلوم برروی تغییرات فیتوهورمونی سویا تحت شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
83 بررسی اثرات تراکم کاشت بر خصوصیات مورفولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد ارقام آفتابگردان روغنی دراستان مرکزی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
84 بررسی اثرات تلقیح سویا با سویه های مختلف باکتری Bradyrhizobium japonicum و مخلوط مساوی از این سویه ها بر تثبیت نیتروژن در گیاه سویا (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
85 بررسی اثرات کودهای زیستی( قارچ میکوریزا و باکتری حل کننده فسفات) بر میزان اسانس و درصد مواد مؤثره اسانس گیاه دارویی بابونه آلمانی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
86 بررسی اثرات مقادیر مختلف نیتروژن، آهن و رووی بر خصوصیات کمی ذرت علوفه ای (رقم S.C 704) در استان مرکزی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
87 بررسی اثرات میکروارگانیسم های میکوریزا و سودوموناس بر عملکرد پنبه (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
88 بررسی اثرات میکوریزاوازتوباکتربرمیزان کلونیزاسیون ریشه وصفات مورفولوژیکی ذرت علو فه ای ( رقم سینگل کراس ) 704 تحت تاثیر مقادیر مختلف فسفر در اراک (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
89 بررسی اثرقارچ کش های نانو بیولوژیک و شیمیایی برهمزیستی مایکوریزایی عملکرد و اجراء عملکرد سویا رقم ویلیامز (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
90 بررسی اثرگیاهان پوششی روی کنترل علفهای هرز زمستانه (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
91 بررسی اثرمتقابل دما و شوری برجوانه زنی بذراکوتیپ های مختلف درمنه دشتی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
92 بررسی امکان بهبود رشد ریشه گیاه عدس با استفاده از همزیستی میکوریزایی و آزوسپریلیوم تحت شرایط دیم (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
93 بررسی امکان جذب عناصر غذایی و وابستگی میکوریزایی فلفل دلمه ای توسط استراتژی های تغذیه ای غیر شیمیایی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی در هزاره سوم
94 بررسی پارامترهای رشد ریحان (ocimus basilicum L) تحت تأثیر کودهای بیولوژیک در شرایط کشت ارگانیک (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
95 بررسی پاسخ عملکردواجزای عملکردذرت همزیست با میکوریزا تحت تاثیرسموم مختلف قارچ کش نانوبیولوژیک و شیمیایی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
96 بررسی تاثیر ازتوباکتر در سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد و برخی صفات آفتابگردان (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
97 بررسی تاثیر باکتری های محرک رشد برعملکرد و اجزاء عملکرد برنج (Oryza sativa L.) درسطوح مختلف کودنیتروژن (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
98 بررسی تاثیر تراکم بر عملکرد و اجزای عملکرد دو هیبرید آفتابگردان (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
99 بررسی تاثیر تنش خشکی و کاربرد سلنیوم بر روی برخی صفات مورفولوژیک، فیزیولوژیک و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت در ارقام سورگوم دانه ای (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
100 بررسی تاثیر دور آبیاری و روش های کاشت بر خصوصیات زراعی دو رقم آفتابگردان در منطقه خوی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
101 بررسی تاثیر روش مصرف کود نیتروژن بر ویژگی ها ی کمی، کیفی گیاه داروئی بادرنجبویه Melissa officinalis L. تحت شرایط مزرعه (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
102 بررسی تاثیر روشها و تراکم های مختلف کاشت بر خصوصیات کمی و کیفی گلرنگ پاییزه رقم پدیده (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
103 بررسی تاثیر سطوح مختلف اوره 46درصد برعملکرد و برخی صفات مورفولوژیکی لاینهای موتانت گندم طبسی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
104 بررسی تاثیر سطوح مختلف کود نیتروژن و تراکم بوته بر صفات مورفولوژیکی موثر بر خوابیدگی گندم (لاین موتانت T-65-7-1) (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
105 بررسی تاثیر سطوح مختلف نیتروژن، آهن و روی بر رشد و جذب عناصر غذایی و درصد پروتئین توسط ذرت علوفه ای رقم سینکل کراس ۷۰۴ در استان مرکزی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
106 بررسی تاثیر سموم علف کش بر روی رشد، عملکرد و اجزاء عملکرد دو رقم سویا (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
107 بررسی تاثیر عناصر ریزمغذی آهن و روی برعملکرد و برخی صفات مورفولوژیکی لاینهای موتانت گندم طبسی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
108 بررسی تاثیر کارایی Azotobacter chroococcum تحت سطوح مختلف نیتروژن بر خصوصیات کیفی ژنوتیپ های سیب زمینی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
109 بررسی تاثیر کاربرد میکوریزا و مقادیر فسفر در سطوح مختلف آب آبیاری بر عملکرد و برخی از خصوصیات مرفولوژیکی ذرت پاپ کورن (سینگل کراس 600/1) (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
110 بررسی تاثیر میزان کلونیزاسیون ریشه توسط میکوریزاوازتوباکتربرجذب عناصر فسفر، نیتروژن، پتاسیم و کلسیم تحت تاثیر مقادیر مختلف فسفر در ذرت علو فه ای ( رقم سینگل کراس 704) (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
111 بررسی تاثیر میکروارگانیسم های اکسید کننده گوگردThiobacillus thioparus و حل کننده فسفات Bacillus megaterium برعملکردواجزای عملکرد جو (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
112 بررسی تاثیرانواع مایه تلقیح حاوی باکتری محرک رشدگیاه و دی ازتوتروفها برعملکرد و اجزاء عملکرددو رقم جو (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
113 بررسی تاثیرکودهای شیمیایی و آلی برعملکردو اجزای عملکرد ذرت شیرین )Zea mays var saccharata (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
114 بررسی تأثیر باکتری های آزوسپیریلوم و تیوباسیلوس بر عملکرد و محتوای روغن بذر کلزا Brassica napus L در شرایط تنش کمبود رطوبت (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
115 بررسی تأثیر باکتری های محرک رشد و اکسید کننده گوگرد بر عملکرد و اجزاء عملکرد کلزا Brassica(napus L. در شرایط کم آبی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
116 بررسی تأثیر کودهای بیولوژیک (ازتوباکتر + سودوموناس + آزرسپیریلیوم) بر خصوصیات کمی کاهو Luctuca (sativa L.) (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
117 بررسی تلقیح دوگانه مایکوریزا و ریزوبیوم در ارقام لوبیا قرمز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
118 بررسی تلقیح همزمان باکتریهای ازوسپیریلوم لیپوفروم و سودوموناس فلورسانس تحت سطوح مختلف نیتروژن برعملکرد و کارایی نیتروژن در گیاه جو (دریافت مقاله) اولین سمینار ملی امنیت غذایی
119 بررسی تنش رطوبتی و محلول پاشی سالیسیلیک اسید بر خصوصیات کمی سیاهدانه (.Nigella sativa L) (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
120 بررسی خصوصیات مورفولوژیکی گیاه Eryngium caeruleum تحت تأثیر کاربرد کودهای بیولوژیک در تراکم های مختلف کاشت (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی رویکردهای نوین در کشاورزی و محیط زیست در راستای توسعه پایدار و تولید ایمن
121 بررسی رابطه همزیستی سویه های میکرویزایی با صفات مهم مرفولوژیکی در ارقام مختلف گندم (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
122 بررسی روابط بین صفات مختلف درمنه دشتی رویشگاه استان قم ایران (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
123 بررسی سطوح مختلف آبیاری بخشی ریشه و بیوچار بر عملکرد، اجزای عملکرد و بهره وری آبذرت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک
124 بررسی شاخص مشاحت ریشه گندم (.Triticum aestivum L) تحت تنش شوری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم کشاورزی با تاکید بر تنش های غیرزیستی
125 بررسی صفات کمی رشد دو توده شبدرایرانی تحت تاثیرتلقیح با کود های بیولوژیکی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم
126 بررسی صفات کیفی دو اکوتیپ شبدرایرانی دراثرتلقیح با باکتریهای ریزوبیوم و سودوموناس (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم
127 بررسی عکس العمل ارقام مختلف سیب زمینی به تغییرات درجه حرارت و طول روز در منطقه همدان (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
128 بررسی عکس العمل خصوصیات اگرومورفولوژیکی گندم نسبت به باکتریهای Pseudomonas fluorescens Thiobacillus thioparus (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
129 بررسی عکس العمل خصوصیات کمی و کیفی جو نسبت به کاربرد Thiobacillus thioparus و Bacillus megaterium تحت سطوح مختلف فسفر (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
130 بررسی عکس العمل های کمی و کیفی ارزن milliaceum Panicum تحت تاثیر کاربرد ورمی کمپوست ازتو باکتر و میکوریزا در اگرواکوسیستم فاقد مواد شیمیایی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
131 بررسی عملکرد و شاخصهای مهم کیفی چای در اثر کاشت بین ردیفی ارقام سویا در باغ هرس کف بر شده (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
132 بررسی کارآیی همزیستی قارچهای میکوریزا با ژنوتیپ های گندم بر جذب عناصر کم مصرف تحت شرایط شور (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
133 بررسی کارایی ازتوباکتر و میکوریزا تحت تاثیر سطوح مختلف نیتروژن بر روی برخی صفات مورفولوژیکی و کیفی ذرت علوفه ای KSC704 در استان مرکزی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
134 بررسی کارایی تعدادی از قارچهای میکوریزا آربوسکولار در ارقام بومی، اصلاح شده و لاین موتانت گندم با استفاده ا زرادیوایزوتوپ فسفر ٣٢ (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
135 بررسی کارایی کودهای بیولوژیک دی ازوتروف در زراعت پایدار سویا (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
136 بررسی کاربرد آب مغناطیسی و بذرمغناطیسی برعملکرد و اجزای عملکرد ذرت رقم SC704 تحت شرایط آبیاری و تنش خشکی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
137 بررسی کاربرد پلیمرسوپرجاذب و باکتریهای محرک رشد PGPRبررشد و عملکرد ذرت تحت شرایط تنش خشکی و نرمال (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
138 بررسی کاربرد سموم قارچ کش بر کارآیی همزیستی گونه های مختلف قارچ میکوریزا بر برخی صفات مورفولوژیکی و کیفی ذرت (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
139 بررسی کاربرد همزمان باکتریهای محرک رشد گیاه همراه با کود شیمیایی فسفر روی خصوصیات کمی و کیفی گیاه جو (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
140 بررسی کم و کیف گیاه دارویی کافوری رشد یافته در رویشگاه شهر کرد، 1388 (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
141 بررسی محتوای کلروفیل ژنوتیپهای کانولا (Brassica napus L.) در پاسخ به تنش های خشکی آخر فصل و سرما در استان البرز (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
142 بررسی محدویت منبع – مخزن و اثر تراکم بر آن در دو هیبرید آفتابگردان (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
143 بررسی میزان پروتئین دانه لاین های موتانت گندم به دو روش بردفورد و NIR تحت اثرسطوح مختلف نیتروژن (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
144 بررسی میزان جذب فسفر و بازده زراعی کود شیمیایی فسفر همراه با کاربرد باکتری های محرک رشد گیاه در زراعت جو (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
145 بررسی نسبت برگ به ساقه، تعداد ساقه و رنگیزه های فتوسنتزی فلفل دلمه ای توسط استراتژی های تغذیه ای غیر شیمیایی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی در هزاره سوم
146 بررسی نقش کود های زیستی ازتوباکتر و میکوریزا بر عناصر معدنی پر مصرف و درصد کلونیزاسیون ریشه درژنوتیپ های مختلف گندم دیم (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
147 بررسی نقش همزیستی میکوریزایی در افزایش مقاومت به خشکی دو رقم سورگوم دانه ای (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
148 بررسی وزن بوته، ارتفاع بوته و وزن خشک میوه فلفل دلمه ای توسط استراتژی های تغذیه ای غیرشیمیایی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی در هزاره سوم
149 بهینه سازی مصرف فسفر با کاربرد باکتری های محرک رشد گیاه در زراعت جو (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
150 پاسخ گلرنگ به حاصلخیزکننده های زیستی تحت سطوح مختلف نیتروژن و فسفر (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
151 تاثیر پرایمینگ و تنش خشکی روی خصوصیات جوانه زنی و مورفولوژیک ذرت (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
152 تاثیر تاخیر کاشت بر عملکرد دانه و خصوصیات زراعی ارقام سویا (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
153 تاثیر تراکم کاشت بر روند تغییرات شاخص های فیزیولوژیکی رشد در ارقام آفتابگردان روغنی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
154 تاثیر تغییر میزان مخزن بر اجزای عملکرد دو هیبرید آفتابگردان (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
155 تاثیر روش های مختلف آبیاری و استفاده از پلیمر سوپر جاذب بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت رقم 703 تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی یافته ­های نوین در پژوهش­های کشاورزی و منابع طبیعی
156 تاثیر روش های مختلف ابیاری و کاربر پلیمر سوپر جاذب بر کارایی مصرف آب در ذرت دانه ای رقم 703 تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی یافته ­های نوین در پژوهش­های کشاورزی و منابع طبیعی
157 تاثیر سطوح مختلف نیتروژن و تراکم بوته بر عملکرد و اجزا عملکرد گندم (لاین موتانت T-65-7-1) (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
158 تاثیر سویه های مختلف قارچ میکوریزا روی غلظت برخی عناصر غذایی بذر جو (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر
159 تاثیر فواصل کاشت و تراکم بر عملکرد واجزا عملکرد لاین KS41105 لوبیا سفید در شرایط حضور وعدم حضور علف های هرز (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
160 تاثیر کود نیتروژن بر عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی بادرنجبویه (Melissa officinalis L) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
161 تاثیر میکوریزا ، سطوح مختلف روی و تنش رطوبت بر برخی از صفات مرفولوژیک و عملکرد ذرت دانه ای (دریافت مقاله) همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت
162 تاثیرات استفاده از باکتریهای محرک رشد در مقابل کود شیمیایی نیتروژن روی ذرت شیرین (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
163 تاثیرکاربرد باکتریهای محرک رشد گیاه PGPR برمواد تنظیم کننده رشدگیاهی درذرت علوفه ای 704 تحت سطوح مختلف نیتروژن (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
164 تاثیرکودهای بیولوژیک برروی عملکرد و میزان کلروفیل گیاه ریحان Ocimum Basilicum L. (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
165 تأثیر قارچ میکوریز و باکتری محرک رشد ازتوباکتر برخصوصیات عملکردی پنبه رقم ورامین (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم
166 تأثیر کاربرد کود زیستی ورمی کمپوست با منشاء مختلف بر عملکرد و اجزاء آن در گندم دوروم (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
167 تأثیر کود زیستی میکروبی فسفاته حاوی روی بر صفات کمی و کیفی لوبیا سفید (دریافت مقاله) همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی
168 تأثیر ورمی کمپوست بر عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم لوبیاقرمز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی
169 تأثیر همزیستی میکوریزایی بر عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم لوبیاقرمز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی
170 تجزیه عامل صفات دو لاین لوبیا سفید در شرایط حضور و عدم حضور علفهای (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)
171 تعیین دمای مناسب جوانه زنی بذر اکوتیپ های مختلف کافوری در شرایط شور (NaCl) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر
172 تعیین کارایی میکوریزا و ازتوباکتر تحت تاثیر سطوح مختلف فسفر بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت علوفه ای KSC704 در اراک (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
173 تعیین کارایی میکوریزا و ازتوباکتر تحت تاثیر سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد و اجزا عملکرد ذرت علوفه ای KSC704 در استان مرکزی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
174 تفاوت واکنش گونه های مختلف قارچ های میکوریزی همزیست با سویا (رقم ویلیامز) در پاسخ به قارچ کش های نانو، بیولوژیک و شیمیایی (دریافت مقاله) همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت
175 شاخص های جوانه زنی جمعیت های مختلف کافوری (Camphorosma monspeliaca L.) در شرایط شور (CaCl2) (دریافت مقاله) همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت
176 عکس العمل اکوتیپ های مختلف کافوری به دما و غلظتهای مختلف پلی اتیلن گلایکول (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر
177 کارآیی میکوریزا در سطوح مختلف فسفر و تاثیر آن بر عملکرد آفتابگردان (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
178 کارایی استفاده از تکنولوژی هم زیستی میکوریزایی بر عملکرد گندم دوروم در شرایط اقلیمی منطقه اردبیل (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
179 کاربرد آب و بذر مغناطیسی بر محتوای کلروفیل برگ ذرت رقم sc704 تحت شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
180 کاربرد بیوچار و مایکوریزا در کشت گلخانه ای اسفناج (دریافت مقاله) هشتمین همایش بین المللی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
181 کاربرد سطوح مختلف فسفات و سطوح مختلف عنصر روی بر عملکرد و اجزاء عملکرد آفتابگردان رقم پروگرس در اراک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
182 کاربرد ورمی کمپوست،ازتو باکتر و میکوریزا بر عکس العمل های کمی و کیفی ارزن(milliaceumPanicum) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
183 محور مقاله: حاصلخیزی خاک، تغذیه گیاه و کشت گلخانه ای- تاثیر کاربرد گوگرد بر pH و شکل های شیمیایی گوگرد در ریزوسفر گیاه ذرت (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
184 مدل پیش بینی سطح برگ درسویا(Glycine max L.) (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
185 مروری بر طراحی سیستم های تولید تلفیقی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
186 مطا لعه کارآیی تعدادی از قارچهای میکوریزا آربوسکولار در ارقام گندم با استفاده از کلونیزاسیون ریشه و فسفر 32 (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
187 مطالعه تغییرات عملکرد و برخی ویژگی های ریشه گندم به برهمکنش مقادیر نیتروژن، بیوچار و میکوریزا (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
188 مطالعه تغییرات مورفولوژی ارقام کینوا (Chenopodium quinoa) در سطوح جذب عناصر غذایی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
189 مطالعه خصوصیات زراعی ارقام بومی و اصلاح شده برنج درتراکم های مختلف کاشت (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
190 مطالعه ریشه گیاه عدس با استفاده از همزیستی میکوریزایی و آزوسپریلیوم تحت شرایط دیم (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
191 مطالعه شاخصهای تحمل به خشکی دربرخی ژنوتیپ های گندم نان تحت تاثیرخشکی انتهای فصل (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
192 مطالعه همبستگی صفات، تجزیه علیت و روابط رگرسیونی بین برخی صفات نخود پائیزه در سطوح مختلف کودهای زیستی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی حبوبات ایران
193 مقایسه اثر قار چکش های نانو، بیولوژیک و شیمیایی بر میزان پروتئین دانه ونیتروژن برگ در همزیستی ذرت رقم SC -704 با میکوریزا (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
194 مقایسه صفات مورفولوژیک و درصد اسانس بادرنجبویه های جمع آوری شده از مناطق مختلف (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
195 مقایسه کارایی تلقیح کودهای زیستی روی بازدهی تولید و عملکرد سویا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
196 مقایسه کودهای شیمیایی،دامی و ورمی کمپوست در اگرواکوسیستم کم نهاده برعملکرد و اجزای عملکرد ذرت شیرین (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
197 نقش همزیستی قارچ های میکوریزا در جذب عناصر ماکرو میکرو در گندم (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
198 واکنش ترکیبات آنتی اکسیدان، اسیدجیبرلیک و عملکرددانه ارقام گندم دیم به سلنیوم و اسیدسالیسیلیک (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران