محمدرضا اردکانی

 محمدرضا اردکانی دانشگاه آزاد اسلامی

محمدرضا اردکانی

دانشگاه آزاد اسلامی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثربقایای گیاهان پوششی برکنترل علف های هرز، شاخص های فیزیولوژیک عملکرد واجزاعملکرد سیب زمینی Solanum tuberosum L (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 43، شماره: 2
2 ارزیابی صفات کیفی گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) تحت تاثیر کاربرد ازتوباکتر و همزیستی میکوریزایی (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 6، شماره: 2
3 ارزیابی کارایی فعالیت Sinorhizobium meliloti و خصوصیات کیفی یونجه تحت تاثیر کاربرد مولیبدن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 15، شماره: 3
4 بررسی تاثیر تلقیح ریزغده سیب زمینی با باکتری های محرک رشد بر عملکرد و مقدار جذب عناصر غذایی (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 17، شماره: 4
5 بررسی تاثیر تنش خشکی و تغذیه برگی برخی از عناصرکم مصرف بر پارامترهای فلورسانس کلروفیل، محتوی کلروفیل RWC پایداری غشا و عملکرد دانه ذرت SC704 (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 41، شماره: 3
6 بررسی تاثیر رقم، تلقیح بذر با تیوباسیلوس و اشکال مختلف کاربرد نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزای پاییزه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 41، شماره: 3
7 بررسی تاثیر کودهای بیولوژیک بر روی خصوصیات کمی گیاه ریحان (Ocimum basilicum L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 6، شماره: 3
8 تاثیر تاریخ کاشت و رژیم های مختلف آبیاری بر عملکرد و راندمان مصرف آب در ذرت دانه ای (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 13، شماره: 2
9 تعیین کارایی میکوریزا و ازتوباکتر تحت تاثیر سطوح مختلف فسفر بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت علوفه ای رقم سینگل کراس 704 در اراک (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 40، شماره: 2
10 کاربرد کودهای آلی و زیستی بر عملکرد کمی و کیفی نعنای صحرایی (Mentha spicata L.) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات کاربردی اکوفیزیولوژی گیاهی دوره: 4، شماره: 1
11 مدیریت اکولوژیک علف های هرز بوسیله گیاهان پوششی: اثر روی علف های هرز زمستانه و استقرار علفهای هرز تابستانه در کشت سیب زمینی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 10، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر آب و بذر مغناطیسی بر روی برخی از صفات آفتابگردان در شرایط تنش کمبود رطوبت (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
2 اثر استفاده از پیش تیمار سرمایی و کاغذ فیلتر در باززایی گیاهچه های هاپلوئید کلزا (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
3 اثر بیوچار و میکوریزا بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی و میزان فسفر دانه گیاه دارویی کدوی تخم کاغذی Cucurbita pepo L. (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
4 اثر تلقیح دو گانه قارچ میکوریزا و قارچ کش های نانو، بیولوژیک و شیمیایی بر صفات کمی وکیفی سویا (رقم ویلیامز) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
5 اثر تلقیح مایکوریزا، ازتوباکتر و ورمی کمپوست بر صفات کیفی کاهو (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
6 اثر تنش خشکی بر عملکرد دانه و اجزاء عملکرد در مراحل مختلف رشد ارقام گندم (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت تنش خشکی و کمبود آب در زراعت
7 اثر تنش کم آبی برت جمع ماده خشک شاخص سطح برگ و برخی از شاخص های رشد ارقام و هیبرید های تجارتی آفتابگردان (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
8 اثر قارچ میکوریزا باکتری های ازتوباکتر و آزوسپیریلوم و محلول پاشی اسید سیتریک بر رشد گیاه دارویی ریحان (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی گیاهان داوریی و کشاورزی پایدار
9 اثر کاربرد کودهای زیستی بر رشد وعملکرد دانه جو (Hordeum vulgare L) تحت سطوح مختلف نیتروژن (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
10 اثر کاربرد همزمان کودهای بیولوژیک و شیمیایی بر صفات مورفولوژیک جو (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
11 اثر کود سبز گیاهان پوششی زمستانه بر مدیریت کنترل علف های هرز کشت سیب زمینی در مقایسه با روش کنترل شیمیایی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
12 اثر کود نیتروژن در برخی شاخص های کیفی گلوتن گندم و حساسیت زایی آن در انسان (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
13 اثر گیاهان پیش کاشت بر میزان ماده آلی خاک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه
14 اثر ورمی کمپوست و میکوریزا بر عملکرد و درصد روغن دانه گیاه دارویی کدوی تخم کاغذی (Cucurbita pepo L). (دریافت مقاله) چهارمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
15 اثر وزن مخصوص ظاهری خاک بر ظهور جوانه اکوتیپهای زعفران درکاربرد/ عدم کاربرد کمپوست و بیوچار (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک)
16 اثرات سرب درغلظت های بسیارزیاد بربرخی صفات گیاه گلرنگ دراثرمتقابل باکودهای زیستی و آلی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
17 اثرتغییر زمان کاشت بر رشد و توسعه رویشی ارقام و لاین های گیاه سویا (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
18 اثرتنش خشکی برصفات موثربرانباشت مواددراقام مختلف دانه گندم (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
19 اثرتنش خشکی برعملکرددانه و هیدرات کربن غیرساختمانی درژنوتیپ های مختلف گندم نان (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
20 اثرتنش کمبودآب سلنیوم و عناصرریزمغذی برخصوصیات زراعی محتوی نسبی اب و عملکرد دانه درذرت (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
21 اثرتیمارهای کودی برشاخصهای کمی تولیدعلوفه شبدربرسیم (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
22 اثرکاربرد Azospirillum Lipoferum و مقادیر مختلف نیتروژن برعملکرد و اجزای عملکرد جو (Hordeum vulgare L.) (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
23 اثرکاربرد باکتری حل کننده فسفات Pseudomonas fluorescence برروی عملکردواجزای عملکرد جو تحت سطوح مختلف کودفسفر (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
24 اثرمحلول پاشی متانول برعملکردواجزای عملکرد درسویا (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
25 ارتباط بین محتوای رطوبت، وزن و سطح ویژه برگ اکوتیپهای زعفران در تغذیه با منابع آلی، شیمیایی و قارچ میکوریزا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک)
26 ارزیابی تاثیر تلقیح دوگانه میکوریز و ازتوباکتر بر خصوصیات مورفولوژیکی پنبه رقم ورامین (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم
27 ارزیابی تاثیر سموم علفکش و سویههای مختلف میکوریزا بر ویژگیهای بلال ذرت (Zea mays L. Var. S.C. 704) (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
28 ارزیابی تاثیر مقادیر مختلف کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم (Triticum aestivum) (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
29 ارزیابی تاثیرتنش خشکی درآزمایشگاه برویژگیهای بذرارقام تجاری تنش خشکی دیده سویا درمزرعه (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
30 ارزیابی تحمل غلظت های مختلفNaCl+CaCl2 درجمعیتهای مختلف گیاه کافوری درشرایط کنترل شده (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
31 ارزیابی خصوصیات مورفولوژیکی گیاه زولنگEryngium caeruleum تحت تاثیر همزیستی میکوریزایی و کاربرد ازتوباکتر در تراکمهای مختلف کاشت (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
32 ارزیابی درصد اسانس گیاه گشنیز (.Coriandrum sativum L) تحت تاثیر کاربرد ازتوباکتر و همزیستی میکوریزایی در منطقه کرمانشاه (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
33 ارزیابی شاخص های درجه روز رشد، فتوپریود و فتوترمال بر صفات فنولوژیکی ژنوتیپ های سویا (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
34 ارزیابی عکس العمل ارقام و لاین های سویا نسبت به فتوپریود و دما در شرایط طبیعی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
35 ارزیابی لاین های پیشرفته گندم نان در شرایط تنش خشکی اول و آخر فصل زراعی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
36 ارزیابی همزیستی مایکوریزا بر عملکرد جو تحت تاثیر تنظیم کننده های رشد گیاهی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
37 استفاده از روش ترقیق ایزوتوپی جهت سنجش توان تثبیت نیترون توسط باکتری برادی ریزوبیوم در همزیستی با سویا (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
38 برخی پاسخهای فیزیولوژیک سویا به محلول پاشی متانول (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
39 بررسی اثر زمان، تعداد و ادوات تکمیلی خاک ورزی بر پویایی جمعیت علف های هرز و اثر آن در عملکرد برنج (Oryza sativa L. ) (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
40 بررسی اثر سوش های باکتری ریزوبیوم بر برخی صفات ریشه و غده بندی در ژنوتیپ های لوبیا چیتی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
41 بررسی اثر سوش های باکتری ریزوبیوم بر برخی صفات ریشه و غده بندی در ژنوتیپ های لوبیا چیتی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
42 بررسی اثر سوش‌های باکتری ریزوبیوم (Rhizobium phaseoli) بر عملکرد و اجزاء عملکرد در ژنوتیپ‌های لوبیا چیتی ( Phaseolus vulgaris L. ) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حبوبات
43 بررسی اثر قارچ کش های نانو،بیولوژیک و شیمیایی بر صفات کمی و کیفی آفتابگردان (رقم هیبرید آذرگل) در تلقیح با میکوریزا (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
44 بررسی اثر کاربرد اسیدهیومیک بر عملکرد دانه و اجزاء آن در رقم آریای گندم دوروم (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
45 بررسی اثر کاربرد همزمان آزوسپیریلوم لیپوفروم و سودوموناس فلورسنس بر تنظیم کننده های رشد گیاهی و عملکرد دانه جو تحت سطوح مختلف نیتروژن (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
46 بررسی اثر کود دامی و کودهای بیولوژیک در گندم با استفاده از فسفر 32 (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
47 بررسی اثر کودهای آلی ورمی کمپوست و دامی بر روی عملکرد و اجزای عملکرد ذرت شیرین (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
48 بررسی اثر کودهای ازتوباکتر و ورمی کمپوست بر روی صفات بیوشیمیایی ذرت شیرین (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
49 بررسی اثر کودهای بیولوژیک بروی اسانس گیاه ریحان(OcimumBasilicumL.) (دریافت مقاله) ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی
50 بررسی اثر کودهای بیولوژیک سودوموناس فلورسنس و ازتوباکتر بر روی عملکرد و اجزای عملکرد ذرت شیرین (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
51 بررسی اثر کودهای زیستی (قارچ میکوریزا و باکتری حل کننده فسفات) و سطوح مختلف فسفر بر روی برخی خواص کمی و کیفی گیاه دارویی بابونه آلمانی (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
52 بررسی اثر گیاه پوششی چاودار (Secale cereale L) زمستانه بر مدیریت علف هرز سلمه تره (Chenopodium album L) در کشت ذرت (Zea mays L) (دریافت مقاله) همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی
53 بررسی اثر گیاهان دگرآسیب در دو تراکم کاشت بر مدیریت کنترل علفهای هرزکشت سیب زمینی در مقایسه با روش کنترل شیمیایی (دریافت مقاله) همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت
54 بررسی اثر مایه تلقیح تیوباسیلوس و کود گوگرد آلی و خاک حاصل از سنگ فسفات بر عملکرد علوفه ای ذرت (ksc 400) (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
55 بررسی اثر مایه تلقیح تیوباسیلوس و کود گوگرد آلی و خاک حاصل از سنگ فسفات بر عملکرد و درصد فسفر دانه ذرت (Zea mayz L.) (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
56 بررسی اثر محلول پاشی متانول بر سرعت رشد نسبی و سرعت جذب خالص در سویا (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
57 بررسی اثر محلول پاشی متانول بر وزن مخصوص برگ و سرعت رشد غلاف در سویا (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
58 بررسی اثر مصرف کود ورمی کمپوست بر کمیت و کیفیت کاهو (Lactucca sativa) (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
59 بررسی اثرات ایزوله های خالص ازتوباکتروآزوسپیریلوم برروی تغییرات فیتوهورمونی سویا تحت شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
60 بررسی اثرات تراکم کاشت بر خصوصیات مورفولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد ارقام آفتابگردان روغنی دراستان مرکزی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
61 بررسی اثرات تلقیح سویا با سویه های مختلف باکتری Bradyrhizobium japonicum و مخلوط مساوی از این سویه ها بر تثبیت نیتروژن در گیاه سویا (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
62 بررسی اثرات کودهای زیستی( قارچ میکوریزا و باکتری حل کننده فسفات) بر میزان اسانس و درصد مواد مؤثره اسانس گیاه دارویی بابونه آلمانی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
63 بررسی اثرات مقادیر مختلف نیتروژن، آهن و رووی بر خصوصیات کمی ذرت علوفه ای (رقم S.C 704) در استان مرکزی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
64 بررسی اثرات میکروارگانیسم های میکوریزا و سودوموناس بر عملکرد پنبه (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
65 بررسی اثرات میکوریزاوازتوباکتربرمیزان کلونیزاسیون ریشه وصفات مورفولوژیکی ذرت علو فه ای ( رقم سینگل کراس ) 704 تحت تاثیر مقادیر مختلف فسفر در اراک (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
66 بررسی اثرقارچ کش های نانو بیولوژیک و شیمیایی برهمزیستی مایکوریزایی عملکرد و اجراء عملکرد سویا رقم ویلیامز (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
67 بررسی اثرگیاهان پوششی روی کنترل علفهای هرز زمستانه (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
68 بررسی اثرمتقابل دما و شوری برجوانه زنی بذراکوتیپ های مختلف درمنه دشتی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
69 بررسی امکان بهبود رشد ریشه گیاه عدس با استفاده از همزیستی میکوریزایی و آزوسپریلیوم تحت شرایط دیم (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
70 بررسی امکان جذب عناصر غذایی و وابستگی میکوریزایی فلفل دلمه ای توسط استراتژی های تغذیه ای غیر شیمیایی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی در هزاره سوم
71 بررسی پارامترهای رشد ریحان (ocimus basilicum L) تحت تأثیر کودهای بیولوژیک در شرایط کشت ارگانیک (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
72 بررسی پاسخ عملکردواجزای عملکردذرت همزیست با میکوریزا تحت تاثیرسموم مختلف قارچ کش نانوبیولوژیک و شیمیایی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
73 بررسی تاثیر ازتوباکتر در سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد و برخی صفات آفتابگردان (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
74 بررسی تاثیر استفاده بیش از حد از فوق روان کننده پلی کربوکسیلاتی بر مقاومت و پایایی بتن های خودتراکم حاوی پودر سنگ (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
75 بررسی تاثیر باکتری های محرک رشد برعملکرد و اجزاء عملکرد برنج (Oryza sativa L.) درسطوح مختلف کودنیتروژن (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
76 بررسی تاثیر تراکم بر عملکرد و اجزای عملکرد دو هیبرید آفتابگردان (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
77 بررسی تاثیر تنش خشکی و کاربرد سلنیوم بر روی برخی صفات مورفولوژیک، فیزیولوژیک و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت در ارقام سورگوم دانه ای (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
78 بررسی تاثیر دور آبیاری و روش های کاشت بر خصوصیات زراعی دو رقم آفتابگردان در منطقه خوی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
79 بررسی تاثیر روش مصرف کود نیتروژن بر ویژگی ها ی کمی، کیفی گیاه داروئی بادرنجبویه Melissa officinalis L. تحت شرایط مزرعه (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
80 بررسی تاثیر روشها و تراکم های مختلف کاشت بر خصوصیات کمی و کیفی گلرنگ پاییزه رقم پدیده (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
81 بررسی تاثیر سطوح مختلف اوره 46درصد برعملکرد و برخی صفات مورفولوژیکی لاینهای موتانت گندم طبسی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
82 بررسی تاثیر سطوح مختلف کود نیتروژن و تراکم بوته بر صفات مورفولوژیکی موثر بر خوابیدگی گندم (لاین موتانت T-65-7-1) (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
83 بررسی تاثیر سطوح مختلف نیتروژن، آهن و روی بر رشد و جذب عناصر غذایی و درصد پروتئین توسط ذرت علوفه ای رقم سینکل کراس ۷۰۴ در استان مرکزی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
84 بررسی تاثیر سموم علف کش بر روی رشد، عملکرد و اجزاء عملکرد دو رقم سویا (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
85 بررسی تاثیر عناصر ریزمغذی آهن و روی برعملکرد و برخی صفات مورفولوژیکی لاینهای موتانت گندم طبسی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
86 بررسی تاثیر کارایی Azotobacter chroococcum تحت سطوح مختلف نیتروژن بر خصوصیات کیفی ژنوتیپ های سیب زمینی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
87 بررسی تاثیر کاربرد میکوریزا و مقادیر فسفر در سطوح مختلف آب آبیاری بر عملکرد و برخی از خصوصیات مرفولوژیکی ذرت پاپ کورن (سینگل کراس 600/1) (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
88 بررسی تاثیر میزان کلونیزاسیون ریشه توسط میکوریزاوازتوباکتربرجذب عناصر فسفر، نیتروژن، پتاسیم و کلسیم تحت تاثیر مقادیر مختلف فسفر در ذرت علو فه ای ( رقم سینگل کراس 704) (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
89 بررسی تاثیر میکروارگانیسم های اکسید کننده گوگردThiobacillus thioparus و حل کننده فسفات Bacillus megaterium برعملکردواجزای عملکرد جو (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
90 بررسی تاثیرانواع مایه تلقیح حاوی باکتری محرک رشدگیاه و دی ازتوتروفها برعملکرد و اجزاء عملکرددو رقم جو (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
91 بررسی تاثیرکودهای شیمیایی و آلی برعملکردو اجزای عملکرد ذرت شیرین )Zea mays var saccharata (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
92 بررسی تأثیر باکتری های آزوسپیریلوم و تیوباسیلوس بر عملکرد و محتوای روغن بذر کلزا Brassica napus L در شرایط تنش کمبود رطوبت (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
93 بررسی تأثیر باکتری های محرک رشد و اکسید کننده گوگرد بر عملکرد و اجزاء عملکرد کلزا Brassica(napus L. در شرایط کم آبی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
94 بررسی تأثیر کودهای بیولوژیک (ازتوباکتر + سودوموناس + آزرسپیریلیوم) بر خصوصیات کمی کاهو Luctuca (sativa L.) (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
95 بررسی تلقیح دوگانه مایکوریزا و ریزوبیوم در ارقام لوبیا قرمز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
96 بررسی تلقیح همزمان باکتریهای ازوسپیریلوم لیپوفروم و سودوموناس فلورسانس تحت سطوح مختلف نیتروژن برعملکرد و کارایی نیتروژن در گیاه جو (دریافت مقاله) اولین سمینار ملی امنیت غذایی
97 بررسی تنش رطوبتی و محلول پاشی سالیسیلیک اسید بر خصوصیات کمی سیاهدانه (.Nigella sativa L) (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
98 بررسی خصوصیات مورفولوژیکی گیاه Eryngium caeruleum تحت تأثیر کاربرد کودهای بیولوژیک در تراکم های مختلف کاشت (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی رویکردهای نوین در کشاورزی و محیط زیست در راستای توسعه پایدار و تولید ایمن
99 بررسی رابطه همزیستی سویه های میکرویزایی با صفات مهم مرفولوژیکی در ارقام مختلف گندم (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
100 بررسی روابط بین صفات مختلف درمنه دشتی رویشگاه استان قم ایران (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
101 بررسی شاخص مشاحت ریشه گندم (.Triticum aestivum L) تحت تنش شوری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم کشاورزی با تاکید بر تنش های غیرزیستی
102 بررسی صفات کمی رشد دو توده شبدرایرانی تحت تاثیرتلقیح با کود های بیولوژیکی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم
103 بررسی صفات کیفی دو اکوتیپ شبدرایرانی دراثرتلقیح با باکتریهای ریزوبیوم و سودوموناس (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم
104 بررسی عکس العمل ارقام مختلف سیب زمینی به تغییرات درجه حرارت و طول روز در منطقه همدان (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
105 بررسی عکس العمل خصوصیات اگرومورفولوژیکی گندم نسبت به باکتریهای Pseudomonas fluorescens Thiobacillus thioparus (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
106 بررسی عکس العمل خصوصیات کمی و کیفی جو نسبت به کاربرد Thiobacillus thioparus و Bacillus megaterium تحت سطوح مختلف فسفر (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
107 بررسی عکس العمل های کمی و کیفی ارزن milliaceum Panicum تحت تاثیر کاربرد ورمی کمپوست ازتو باکتر و میکوریزا در اگرواکوسیستم فاقد مواد شیمیایی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
108 بررسی عملکرد و شاخصهای مهم کیفی چای در اثر کاشت بین ردیفی ارقام سویا در باغ هرس کف بر شده (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
109 بررسی کارآیی همزیستی قارچهای میکوریزا با ژنوتیپ های گندم بر جذب عناصر کم مصرف تحت شرایط شور (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
110 بررسی کارایی ازتوباکتر و میکوریزا تحت تاثیر سطوح مختلف نیتروژن بر روی برخی صفات مورفولوژیکی و کیفی ذرت علوفه ای KSC704 در استان مرکزی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
111 بررسی کارایی تعدادی از قارچهای میکوریزا آربوسکولار در ارقام بومی، اصلاح شده و لاین موتانت گندم با استفاده ا زرادیوایزوتوپ فسفر ٣٢ (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
112 بررسی کارایی کودهای بیولوژیک دی ازوتروف در زراعت پایدار سویا (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
113 بررسی کاربرد آب مغناطیسی و بذرمغناطیسی برعملکرد و اجزای عملکرد ذرت رقم SC704 تحت شرایط آبیاری و تنش خشکی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
114 بررسی کاربرد پلیمرسوپرجاذب و باکتریهای محرک رشد PGPRبررشد و عملکرد ذرت تحت شرایط تنش خشکی و نرمال (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
115 بررسی کاربرد سموم قارچ کش بر کارآیی همزیستی گونه های مختلف قارچ میکوریزا بر برخی صفات مورفولوژیکی و کیفی ذرت (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
116 بررسی کاربرد همزمان باکتریهای محرک رشد گیاه همراه با کود شیمیایی فسفر روی خصوصیات کمی و کیفی گیاه جو (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
117 بررسی کم و کیف گیاه دارویی کافوری رشد یافته در رویشگاه شهر کرد، 1388 (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
118 بررسی محدویت منبع – مخزن و اثر تراکم بر آن در دو هیبرید آفتابگردان (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
119 بررسی میزان جذب فسفر و بازده زراعی کود شیمیایی فسفر همراه با کاربرد باکتری های محرک رشد گیاه در زراعت جو (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
120 بررسی نسبت برگ به ساقه، تعداد ساقه و رنگیزه های فتوسنتزی فلفل دلمه ای توسط استراتژی های تغذیه ای غیر شیمیایی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی در هزاره سوم
121 بررسی نقش کود های زیستی ازتوباکتر و میکوریزا بر عناصر معدنی پر مصرف و درصد کلونیزاسیون ریشه درژنوتیپ های مختلف گندم دیم (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
122 بررسی نقش همزیستی میکوریزایی در افزایش مقاومت به خشکی دو رقم سورگوم دانه ای (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
123 بررسی وزن بوته، ارتفاع بوته و وزن خشک میوه فلفل دلمه ای توسط استراتژی های تغذیه ای غیرشیمیایی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی در هزاره سوم
124 بهینه سازی مصرف فسفر با کاربرد باکتری های محرک رشد گیاه در زراعت جو (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
125 پاسخ گلرنگ به حاصلخیزکننده های زیستی تحت سطوح مختلف نیتروژن و فسفر (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
126 تاثیر پرایمینگ و تنش خشکی روی خصوصیات جوانه زنی و مورفولوژیک ذرت (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
127 تاثیر تاخیر کاشت بر عملکرد دانه و خصوصیات زراعی ارقام سویا (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
128 تاثیر تراکم کاشت بر روند تغییرات شاخص های فیزیولوژیکی رشد در ارقام آفتابگردان روغنی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
129 تاثیر تغییر میزان مخزن بر اجزای عملکرد دو هیبرید آفتابگردان (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
130 تاثیر روش های مختلف آبیاری و استفاده از پلیمر سوپر جاذب بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت رقم 703 تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی یافته ­های نوین در پژوهش­های کشاورزی و منابع طبیعی
131 تاثیر روش های مختلف ابیاری و کاربر پلیمر سوپر جاذب بر کارایی مصرف آب در ذرت دانه ای رقم 703 تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی یافته ­های نوین در پژوهش­های کشاورزی و منابع طبیعی
132 تاثیر سطوح مختلف نیتروژن و تراکم بوته بر عملکرد و اجزا عملکرد گندم (لاین موتانت T-65-7-1) (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
133 تاثیر سویه های مختلف قارچ میکوریزا روی غلظت برخی عناصر غذایی بذر جو (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر
134 تاثیر فواصل کاشت و تراکم بر عملکرد واجزا عملکرد لاین KS41105 لوبیا سفید در شرایط حضور وعدم حضور علف های هرز (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
135 تاثیر کود نیتروژن بر عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی بادرنجبویه (Melissa officinalis L) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
136 تاثیر میکوریزا ، سطوح مختلف روی و تنش رطوبت بر برخی از صفات مرفولوژیک و عملکرد ذرت دانه ای (دریافت مقاله) همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت
137 تاثیرات استفاده از باکتریهای محرک رشد در مقابل کود شیمیایی نیتروژن روی ذرت شیرین (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
138 تاثیرکاربرد باکتریهای محرک رشد گیاه PGPR برمواد تنظیم کننده رشدگیاهی درذرت علوفه ای 704 تحت سطوح مختلف نیتروژن (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
139 تاثیرکودهای بیولوژیک برروی عملکرد و میزان کلروفیل گیاه ریحان Ocimum Basilicum L. (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
140 تأثیر قارچ میکوریز و باکتری محرک رشد ازتوباکتر برخصوصیات عملکردی پنبه رقم ورامین (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم
141 تأثیر کاربرد کود زیستی ورمی کمپوست با منشاء مختلف بر عملکرد و اجزاء آن در گندم دوروم (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
142 تأثیر ورمی کمپوست بر عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم لوبیاقرمز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی
143 تأثیر همزیستی میکوریزایی بر عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم لوبیاقرمز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی
144 تجزیه عامل صفات دو لاین لوبیا سفید در شرایط حضور و عدم حضور علفهای (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)
145 تعیین دمای مناسب جوانه زنی بذر اکوتیپ های مختلف کافوری در شرایط شور (NaCl) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر
146 تعیین کارایی میکوریزا و ازتوباکتر تحت تاثیر سطوح مختلف فسفر بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت علوفه ای KSC704 در اراک (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
147 تعیین کارایی میکوریزا و ازتوباکتر تحت تاثیر سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد و اجزا عملکرد ذرت علوفه ای KSC704 در استان مرکزی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
148 تفاوت واکنش گونه های مختلف قارچ های میکوریزی همزیست با سویا (رقم ویلیامز) در پاسخ به قارچ کش های نانو، بیولوژیک و شیمیایی (دریافت مقاله) همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت
149 شاخص های جوانه زنی جمعیت های مختلف کافوری (Camphorosma monspeliaca L.) در شرایط شور (CaCl2) (دریافت مقاله) همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت
150 عکس العمل اکوتیپ های مختلف کافوری به دما و غلظتهای مختلف پلی اتیلن گلایکول (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر
151 کارآیی میکوریزا در سطوح مختلف فسفر و تاثیر آن بر عملکرد آفتابگردان (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
152 کارایی استفاده از تکنولوژی هم زیستی میکوریزایی بر عملکرد گندم دوروم در شرایط اقلیمی منطقه اردبیل (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
153 کاربرد آب و بذر مغناطیسی بر محتوای کلروفیل برگ ذرت رقم sc704 تحت شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
154 کاربرد سطوح مختلف فسفات و سطوح مختلف عنصر روی بر عملکرد و اجزاء عملکرد آفتابگردان رقم پروگرس در اراک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
155 کاربرد ورمی کمپوست،ازتو باکتر و میکوریزا بر عکس العمل های کمی و کیفی ارزن(milliaceumPanicum) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
156 محور مقاله: حاصلخیزی خاک، تغذیه گیاه و کشت گلخانه ای- تاثیر کاربرد گوگرد بر pH و شکل های شیمیایی گوگرد در ریزوسفر گیاه ذرت (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
157 مدل پیش بینی سطح برگ درسویا(Glycine max L.) (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
158 مروری بر طراحی سیستم های تولید تلفیقی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
159 مطا لعه کارآیی تعدادی از قارچهای میکوریزا آربوسکولار در ارقام گندم با استفاده از کلونیزاسیون ریشه و فسفر 32 (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
160 مطالعه خصوصیات زراعی ارقام بومی و اصلاح شده برنج درتراکم های مختلف کاشت (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
161 مطالعه ریشه گیاه عدس با استفاده از همزیستی میکوریزایی و آزوسپریلیوم تحت شرایط دیم (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
162 مطالعه شاخصهای تحمل به خشکی دربرخی ژنوتیپ های گندم نان تحت تاثیرخشکی انتهای فصل (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
163 مقایسه اثر قار چکش های نانو، بیولوژیک و شیمیایی بر میزان پروتئین دانه ونیتروژن برگ در همزیستی ذرت رقم SC -704 با میکوریزا (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
164 مقایسه کارایی تلقیح کودهای زیستی روی بازدهی تولید و عملکرد سویا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
165 مقایسه کودهای شیمیایی،دامی و ورمی کمپوست در اگرواکوسیستم کم نهاده برعملکرد و اجزای عملکرد ذرت شیرین (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
166 نقش همزیستی قارچ های میکوریزا در جذب عناصر ماکرو میکرو در گندم (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
167 واکنش ترکیبات آنتی اکسیدان، اسیدجیبرلیک و عملکرددانه ارقام گندم دیم به سلنیوم و اسیدسالیسیلیک (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران