دکتر پرویز احسان زاده

دکتر پرویز احسان زاده استاد
گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

دکتر پرویز احسان زاده

Dr. Parviz Ehsanzadeh

استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر تراکم بوته بر عملکرد، اجزای عملکرد و برخی ویژگی های رشد دو رقم گلرنگ در شرایط آب و هوایی اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 7، شماره: 1
2 اثر تراکم بوته بر عملکرد، اجزای عملکرد و برخی ویژگی های رشد دو رقم گلرنگ در شرایط آب و هوایی اصفهان (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 23
3 اثر تعدیل کنندگی پرایمینگ بذر بر تغییر برخی صفات مورفولوژیک، تغییرات یون های معدنی، عملکرد و اجزای عملکرد رقم آرمان نخود تحت شوری آب آبیاری (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 9، شماره: 4
4 اثر رژیم آبیاری و نیتروژن بر عملکرد و برخی پارامترهای فیزیولوژیک گیاه دارویی کدوی تخم کاغذی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 42، شماره: 3
5 اثر شوری و باکتری های محرک رشد بر برخی صفات فیزیولوژیک و عملکرد دانه گندم تتراپلوئید پوشینه دار در مقایسه با گندم دوروم (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 6، شماره: 21
6 اثر کادمیم بر برخی پارامترهای فیزیولوژیک در ژنوتیپ های مختلف گلرنگ تحت شرایط آبکشت (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 5، شماره: 2
7 ارتباط برخی خصوصیات فیزیولوباعملکرد درگلرنگ بهاره دردورژیم آبیاری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 43، شماره: 4
8 ارتباط عملکرد دانه و میزان روغن بزرک با میزان کلروفیل، پرولین و کربوهیدرات های محلول برگ تحت رژیم های مختلف آبیاری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 42، شماره: 1
9 ارزیابی صفات زراعی ژنوتیپ های انتخابی از توده های بومی گلرنگ در دو کشت بهاره و تابستانه (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 37
10 ارزیابی صفات زراعی ژنوتیپ های انتخابی از توده های بومی گلرنگ در دو کشت بهاره و تابستانه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 10، شماره: 3
11 انتقال مجدد نیتروژن، غلظت عناصر نیتروژن، پتاسیم و فسفر گندم های دی، تترا و هگزاپلوئید در پاسخ به نیتروژن (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 10، شماره: 4
12 Physiological and yield attributes of fennel, anise, and ajwain in response to brackish irrigation water in potted conditions (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 11، شماره: 50
13 بررسی اثر سالیسیلیک اسید بر رنگ دانه های فتوسنتزی، فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان و اجزای عملکرد سه ژنوتیپ کنجد تحت شرایط مختلف رطوبتی (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 8، شماره: 33
14 بررسی برخی پاسخ های فیزیولوژیک و عملکرد ارقام نخود(Cicer arietinum L.) به رژیم آبیاری و شوری (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 6، شماره: 19
15 بررسی برخی پاسخ های فیزیولوژیک و مورفولوژیک چهار رقم انگور ایرانی(Vitis vinifera L.) به تنش خشکی در شرایط درون شیشه ای (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 3، شماره: 10
16 بررسی پاسخ های آنتی اکسیداتیو به آلودگی کادمیومی خاک و ارتباط آن با برخی صفات فیزیولوژیکی در ژنوتیپ های گلرنگ (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 2، شماره: 5
17 بررسی خصوصیات فیزیولوژیک و عملکرد چهار رقم کنجدSesamum indicum L تحت رژیم های رطوبتی خاک (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 13، شماره: 2
18 بررسی خصوصیات کیفی سه ژنوتیپ گندم دوروم تحت تراکم های مختلف کاشت در اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات غلات دوره: 4، شماره: 2
19 بررسی روابط برخی شاخص های رشد و عملکرد پنج هیبرید ذرت در دو رژیم آبیاری در منطقه اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 11، شماره: 41
20 بررسی روابط برخی شاخص های رشد و عملکرد پنج هیبرید ذرت در دو رژیم آبیاری در منطقه اصفهان (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 41
21 بررسی ویژگیهای فیزیولوژیک مرتبط بااثرتنش کمبود آب درژنوتیپ های کنجدSesamum indicum L (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 44، شماره: 4
22 بهبود تحمل خشکی در بروموگراس نرم از طریق القای خشکی ملایم در مرحله رشد رویشی (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 14، شماره: 4
23 پاسخ چهار دورگه ذرت به کمبود آهن و روی در محلول غذایی در شرایط کشت بدون خاک، I: رشد گیاه و ویژگی های فلورسانس کلروفیل برگ (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 15، شماره: 57
24 پاسخ فیزیولوژیکی، آنتی اکسیدانی و عملکرد سه ژنوتیپ رازیانه به استعمال خارجی پرولین در شرایط تنش رطوبتی (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 8، شماره: 32
25 پاسخ های فیزیولوژیکی و رشدی دوازده ژنوتیپ رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) به پتانسیل آب در مرحله ی جوانه زنی (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 4، شماره: 14
26 تاثیر پیش تیمار بذر و تیمار های آبیاری بر عملکرد و اجزاء عملکرد نخود ژنوتیپ هاشم در دو کاشت پاییزه و بهاره در شمال لرستان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 47، شماره: 1
27 تاثیر دمای محیط و نیتروژن خاک بر برخی صفات فیزیولوژیکی و تولید ماده خشک در گندم رقم بهار(Triticum aestivum cv. Bahar) (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 8، شماره: 29
28 تاثیر رژیم های آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام نخود در دو کشت پاییزه و بهاره در استان لرستان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 46، شماره: 1
29 تاثیر رژیم های مختلف آبیاری بر چند ژنوتیپ ذرت:І.فلورسانس کلروفیل، خصوصیات رشد و عملکرد دانه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 40، شماره: 2
30 تاثیر رژیمهای مختلف آبیاری بر چند ژنوتیپ ذرت:ІІ عملکرد، اجزای عملکرد دانه و راندمان مصرف آب آبیاری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 40، شماره: 2
31 تاثیر شوری آب آبیاری بر برخی صفات فیزیولوژیک و وزن ماده خشک ژنوتیپ های بزرک در مرحله رشد رویشی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 45، شماره: 3
32 تاثیر منفی تنش خشکی بر عملکرد گلرنگ از طریق کاهش سطح فتوسنتزکننده و کارایی کوانتومی فتوسیستمII (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 41، شماره: 2
33 تاثیرتنش شوری و رژیم آبیاری بر رشد و عملکرد ژنوتیپ های گیاه بزرک (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 5، شماره: 16
34 تعیین محتوای رطوبت نسبی برگ دو ژنوتیپ کنجد با طیف سنجی مرئی- مادون قرمز نزدیک(Vis/NIR) برای تشخیص تنش خشکی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 12، شماره: 2
35 تغییر در غلظت برخی یون های معدنی، فنولوژی و عملکرد نخود در اثر شوری آب آبیاری در کشت گلدانی (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 7، شماره: 23
36 تغییربرخی آنتی اکسیدانت ها درکنجد وارتباط آن با صفات فیزیولوژیک و عملکرد دانه تحت رژیم های مختلف آبیاری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 43، شماره: 1
37 رشد، عملکرد و اجزای عملکرد دانه سه ژنوتیپ گندم دوروم تحت تراکم های مختلف کاشت در اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 7، شماره: 4
38 رشد، عملکرد و اجزای عملکرد دانه سه ژنوتیپ گندم دوروم تحت تراکم های مختلف کاشت در اصفهان (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 25
39 عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ های گلرنگ و پاسخ آنها به تیمار سایه اندازی روی گل آذین و برگ های مجاور آن در شرایط کشت بهاره در اصفهان (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 35
40 عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ های گلرنگ و پاسخ آنها به تیمار سایه اندازی روی گل آذین و برگ های مجاور آن در شرایط کشت بهاره در اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 10، شماره: 1
41 نقش ملاتونین در بهبود فتوسنتز و تحمل شوری زرین گیاه (Dracocephalum kotschyi Boiss.) (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 12، شماره: 53
42 واکنش گندم های تتراپلویید پوشینه دار به تنش کمبود نیتروژن در مقایسه با گندم ماکارونی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 42، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر پرایمینگ بذر و رژیمهای آبیاری بر سبز شدن، عملکرد و اجزاء عملکرد کشت دیم بهاره نخود رقم هاشم در منطقه نورآباد لرستان (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
2 اثر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه چهار رقم کنجد (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
3 اثر رژیم آبیاری بر غلظت کربوهیدراتهای محلول و پرولین برگ چهار ژنوتیپ کدو تخم کاغذی (Cucurbita pepo L.) (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
4 اثر سایه اندازی روی طبق و برگهای مجاور آن بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه گلرنگ در دو رژیم مختلف آبیاری (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
5 اثر شوری بر جوانه زنی شش ژنوتیپ بزرک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
6 اثرتنش خشکی برکلروفیل پرولین و عملکرد دانه چهاررقم کنجد درمنطقه اصفهان (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
7 اثرتنش خشکی برمیزان آنتی اکسیدان های برگ و برخی ویژگیهای فیزیولوژیک ژنوتیپ های گلرنگ تحت رژیمهای مختلف رطوبتی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
8 اجزای عملکرد و عملکرد دانه ژنوتیپ های گلرنگ و پاسخ آنها به دو رژیم آبیاری (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
9 بررسی اثر استرس اکسیداتیو حاصل از فلز سنگین کادمیوم بر ژنوتیپهای دو گونه اهلی و وحشی گلرنگ (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی
10 بررسی اثر سطوح مختلف اشعه UV-B بر رشد و نمو سه رقم کنجد در منطقه اصفهان (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
11 بررسی برخی پاسخهای فیزیولوژیک ارقام مقاوم و حساس گلرنگ در استرس آلودگی به کادمیوم (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
12 بررسی تاثیر تنش خشکی بر اجزای عملکرد و عملکرد دانه چهار رقم کنجد (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
13 تاثیر خشکی خاک بر برخی خصوصیات رشدی یونجه (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
14 تاثیر کم‌آبی بر عملکرد چند ژنوتیپ ذرت (Zea mays L.) در شرایط آب و هوایی اصفهان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
15 تاثیر محیط برخصوصیات کمی و کیفی عملکردسه ژنوتیپ گلرنگ دراصفهان (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
16 تاثیررژیم آبیاری برعملکردواجزای عملکرد دانه دربزرک (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
17 تاثیررطوبت خاک برسرعت فتوسنتز خالص غلظت دی اکسیدکربن درون روزنه و هدایت روزنه ای ژنوتیپ های کنجدSesamum indicum L.) درمراحل مختلف رشدودرشرایط گلخانه ای (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
18 خصوصیات فتوسنتزی ژنوتی پهای مختلف کنجد تحت تاثیر نیتروژن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
19 رشد گیاهچه های خرفه و تاج خروس تحت تاثیر دگرآسیبی عصاره آبی رازیانه (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
20 عکس العمل اجزاء عملکرد ارقام نخود زراعی) (Cicer aretinum L به تراکم گیاهی در شرایط دیم خرم آباد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حبوبات
21 عملکرد گندم های تتراپلویید پوشینه دار و ماکارونی تحت تاثیر مقادیر مختلف نتیروژن خاک (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
22 مقایسه خصوصیات کیفی آرد گندم های پوشینه دار و نوین در پاسخ به رژیم های رطوبتی و نیتروژن (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
23 واکنش دوازده توده رازیانه Foeniculum vulgare Mill به تنش خشکی درمرحله جوانه زنی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
24 واکنش های فیزیولوژیکی و مرفولوژیکی سه ژنوتیپ ایرانی انگور به تنش آبی ایجاد شده توسط پلی اتیلن گلیکول در شرایط درون شیشه ای (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی
25 واکنش یونجه نسبت به افزایش شوری محلول خاک (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران