دکتر وکیل حیدری

دکتر وکیل حیدری Professor, Geography and Rural Planning, Mohaghegh Ardabili University

دکتر وکیل حیدری

Dr. Vakil Heydarisareban

Professor, Geography and Rural Planning, Mohaghegh Ardabili University

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثرات حکمروایی خوب بر بهبود شاخص های رفاه اجتماعی مناطق روستایی، مطالعه موردی: شهرستان فریدن (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی دوره: 7، شماره: 4
2 اثرات سرمایه اجتماعی در مناطق روستایی (مطالعه موردی: شهرستان مشگین شهر) (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه اجتماعی دوره: 8، شماره: 4
3 ارزیابی الگوی مدیریت محلی روستایی مبتنی بر شاخص های حکمروایی خوب مطالعه موردی: شهرستان مشگین شهر (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 17، شماره: 57
4 ارزیابی تاثیرات هدفمندسازی یارانه ها بر پایداری شاخص های اقتصاد روستایی (مطالعه موردی: دهستان سردابه، شهرستان اردبیل) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 8، شماره: 3
5 ارزیابی توانمندی های ژئومورفوتوریسمی لندفرم ها براساس روش پرالونگ مورد شناسی: استان زنجان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 6، شماره: 21
6 ارزیابی ظرفیت های توسعه کارآفرینی در نواحی روستایی منطقه مورد مطالعه: روستاهای دهستان بیزکی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 15، شماره: 49
7 ارزیابی عوامل موثر بر مشارکت مردمی در ساماندهی بافت های فرسوده شهری با تاکید بر سرمایه اجتماعی (مطالعه موردی محله ججین اردبیل) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری دوره: 3، شماره: 9
8 اولویت بندی دهستان های شهرستان مشگین شهر برحسب سطوح توسعه کشاورزی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 16، شماره: 40
9 اولویت بندی موانع موثر بر کارآفرینی زنان روستایی (با روش AHP) مطالعه موردی: استان اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 10، شماره: 2
10 Evaluating the Effects of Lake Urmia’s Drought on Resilience Changes in Rural Settlements (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 6، شماره: 4
11 Examining the Role of Organizational Virtue in Professional Ethics Augmentation (دریافت مقاله) مجله بین المللی رهبری سازمانی دوره: 6، شماره: 4
12 بررسی اثرات انسجام اجتماعی بر بهبود شاخص های اقتصادی مناطق روستایی، مطالعه موردی: شهرستان اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 9، شماره: 372
13 بررسی اثرات گردشگری در ارتقای توانمندی های اجتماعی و روان شناختی روستاییان (مطالعه ی موردی: شهرستان مشگین شهر) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری دوره: 4، شماره: 12
14 بررسی اثرات گردشگری در توسعه اجتماعی مناطق روستایی، مورد مطالعه: شهرستان مشگین شهر (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 7، شماره: 25
15 بررسی اثرات گرشگری بر ارتقای شاخص های رفاه اجتماعی (مورد مطالعه: روستای اونار و کوجنق، شهرستان مشگین شهر) (دریافت مقاله) فصلنامه رفاه اجتماعی دوره: 16، شماره: 63
16 بررسی تطبیقی وضعیت سرمایه روان شناختی مناطق روستایی دارای گردشگر و فاقد گردشگر، مطالعه موردی: شهرستان اردبیل (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و مطالعات محیطی دوره: 5، شماره: 18
17 بررسی دیدگاه دانش آموزان پیرامون حفظ محیط زیست (مطالعه موردی: دانش آموزان مقطع دبیرستان شهرستان مشگین شهر) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 21، شماره: 2
18 بررسی رابطه گردشگری با سلامت اجتماعی روستاییان شهرستان اردبیل، مطالعه موردی: دهستان سردابه (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی دوره: 7، شماره: 1
19 بررسی رابطه گردشگری با هویت اجتماعی جوانان روستایی شهرستان اردبیل، مطالعه موردی: دهستان سردابه (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری دوره: 5، شماره: 19
20 بررسی راهکارهای مقابله با خشکسالی در مناطق روستایی از دیدگاه کارشناسان جهاد کشاورزی، مطالعه موردی استان اصفهان (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و مطالعات محیطی دوره: 4، شماره: 15
21 بررسی عوامل اجتماعی و اقتصادی موثر بر دانش کشاورزان گندمکار پیرامون مدیریت آب زراعی (مطالعه موردی: شهرستان مشگین شهر) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی دوره: 4، شماره: 2
22 بررسی عوامل اقتصادی و اجتماعی موثر بر تمایل کشاورزان به پذیرش کشت سیر ارگانیک در استان همدان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 5، شماره: 1
23 بررسی عوامل محیطی، اقتصادی و اجتماعی بر دانش کشاورزان گندم کار درباره کشاورزی پایدار در استان اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 7، شماره: 23
24 بررسی عوامل موثر بر مسئولیت پذیری اجتماعی جوانان روستایی (موردشناسی: نواحی روستایی شهرستان اردبیل) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 9، شماره: 30
25 بررسی عوامل موثر بر موفقیت تعاونی های تولید روستایی (مطالعه موردی: شهرستان پارس آباد) (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 4، شماره: 2
26 بررسی عوامل موثر بر موفقیت کارآفرینان روستایی استان اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 13، شماره: 38
27 بررسی نقش ظرفیت سازی آموزشی بر میزان مشارکت روستائیان در فعالیت های عمرانی شهرستان بناب (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 15، شماره: 38
28 بررسی نقش ظرفیت سازی اجتماعی بر میزان مشارکت روستائیان در فعالیت های عمرانی؛ مطالعه ی مورد: شهرستان بناب (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 6، شماره: 19
29 بررسی نقش عوامل روانشناختی بر کاربرد راهبردهای تولیدی زراعی مدیریت ریسک توسط گندم کاران (مطالعه موردی: گندم کاران شهرستان بناب) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 5، شماره: 19
30 بررسی نقش فن آوری اطلاعات و ارتباطات پیرامون سبک زندگی فرهنگی روستاییان شهرستان مشگین شهر (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 6، شماره: 252
31 بررسی و ارزیابی تاثیر الگوهای اسکان مجدد بر تغییرات سرمایه ی اجتماعی در روستاهای زلزله زده مطالعه ی موردی: روستاهای زلزله زده شهرستان ورزقان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 14، شماره: 43
32 بررسی و ارزیابی نقش اجرای طرح هادی در توسعه ی گردشگری روستاهای توریستی مطالعه ی موردی: روستای توریستی صور در شهرستان بناب (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 15، شماره: 46
33 تاثیر سرمایه اجتماعی بر توسعه پایدار کشاورزی در مناطق روستایی (مطالعه موردی: روستاهای استان کرمانشاه) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و پایداری محیط دوره: 8، شماره: 2
34 تبیین اثرات توانمندسازی اجتماعی بر بهبود مشارکت سیاسی زنان روستایی، مطالعه موردی: شهرستان تبریز (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 19، شماره: 1
35 تبیین رابطه پایداری اقتصادی با تقویت امنیت مرزی مناطق روستایی مطالعه موردی: شهرستان گرمی (دریافت مقاله) علوم و فنون مرزی دوره: 8، شماره: 1
36 تبیین رابطه سرمایه اجتماعی با احساس امنیت اجتماعی ساکنان مناطق روستایی شهرستان مشگین شهر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران دوره: 6، شماره: 2
37 تبیین عوامل موثر بر ارتقای رفاه اجتماعی در مناطق روستایی (مطالعه موردی: شهرستان مشکین شهر) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 47، شماره: 4
38 تبیین نقش سرمایه اجتماعی در ارتقای رضایتمندی شغلیکشاورزان روستاییمطالعه موردی: روستاییان شهرستان مشگین شهر (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 6، شماره: 21
39 تحلیل آثار فناوری اطلاعات و ارتباطات بر حکمروایی خوب روستایی مطالعه موردی: شهرستان مشکین شهر (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دوره: 8، شماره: 3
40 تحلیل اثرات وقوع زلزله در مناطق روستایی شهرستان ورزقان (مطالعه موردی: دهستان ازومدل شمالی) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 3، شماره: 11
41 تحلیل امنیت اجتماعی و اثرات آن در توسعه گردشگری مورد مطالعه: روستای سراب هرسم- شهرستان اسلام آباد غرب (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی دوره: 5، شماره: 3
42 تحلیل عوامل بهبود احساس عدالت اجتماعی (مورد شناسی: شهرستان اردبیل) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 8، شماره: 28
43 تحلیل عوامل موثر بر توانمندسازی کشاورزان؛ مطالعه موردی: استان اردبیل (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 47، شماره: 3
44 تحلیل عوامل موثر بر کاهش بیگانگی اجتماعی جوانان روستایی شهرستان اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی دوره: 8، شماره: 3
45 تحلیل عوامل موثر بر موفقیت گردشگری روستایی، مطالعه موردی: (روستای موئیل شهرستان مشگینشهر) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دوره: 7، شماره: 4
46 تحلیل عوامل موثر بر مهارت کشاورزان در مدیریت خاک زراعی مطالعه موردی: استان اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 4، شماره: 1
47 سنجش و ارزیابی چرخه حیات گردشگری پایدار روستایی (مطالعه موردی: بررسی تطبیقی روستاهای واقع در محورهای گردشگری استان های تهران و البرز) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 4، شماره: 4
48 سنجش و ارزیابی فرآیند پایداری در روستاهای گردشگرپذیر مطالعه موردی: شهرستان عجب شیر- محور توریستی قلعه چایی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 6، شماره: 23
49 سنجش و اولویت بندی عوامل موثر برکشاورزی پایدار از دیدگاه مروجان جهاد کشاورزی استان اردبیل (دریافت مقاله) مجله انسان و محیط زیست دوره: 17، شماره: 1
50 سنجش و اولویت بندی مناطق روستایی بر حسب سطوح رفاه اجتماعی؛ مطالعه موردی: شهرستان پارس آباد (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دوره: 4، شماره: 3
51 سنجش و اولویت بندی مناطق روستایی بر حسب سطوح کیفیت زندگی شهرستان مشگین شهر (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 14، شماره: 33
52 سنجش و رتبه بندی سطح توسعه یافتگی اجتماعی در نواحی روستایی شهرستان مشگین شهر (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 7، شماره: 23
53 عوامل بهبود معیشت پایدار روستایی از دیدگاه ساکنان محلی، مطالعه موردی: شهرستان اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 19، شماره: 54
54 عوامل موثر بر ارتقای امنیت مرز از دیدگاه ساکنان محلی (موردمطالعه شهرستان گرمی) (دریافت مقاله) علوم و فنون مرزی دوره: 5، شماره: 19
55 عوامل موثر بر تقویت کارآفرینی کشاورزان در مناطق روستایی (مطالعه موردی: شهرستان مشگین شه (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا دوره: 10، شماره: 35
56 عوامل موثر بر دانش کشاورزان گندمکار استان اردبیل در زمینه مدیریت خاک زراعی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 3، شماره: 7
57 عوامل موثر در بهبود مشارکت سیاسی از دیدگاه روستاییان مورد شناسی: شهرستان اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 8، شماره: 26
58 مدل سازی ارتقای دانش زیست محیطی جوامع محلی در روستاهای گردشگرپذیر مطالعه موردی: محور توریستی قلعه چایی شهرستان عجب شیر (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی دوره: 6، شماره: 1
59 مطالعه تطبیقی احساس امنیت اجتماعی جوامع روستایی دارای گردشگر و فاقد گردشگر، مطالعه موردی: دهستان سردابه، شهرستان اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی دوره: 6، شماره: 4
60 مطالعه و تحلیل اثرات توسعه گردشگری بر سبک زندگی روستایی (مطالعه موردی: شهرستان اردبیل) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 6، شماره: 24
61 مطالعه و تحلیل اثرات حکمروایی خوب بر بهبود احساس امنیت اجتماعی روستاییان، مطالعه موردی: شهرستان اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی دوره: 7، شماره: 2
62 مطالعه و تحلیل اثرات فن آوری اطلاعات و ارتباطات بر هویت اجتماعی جوانان روستایی شهرستان مشگین شهر (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 16، شماره: 2
63 مطالعه و تحلیل عوامل اجتماعی موثر در بهبود رفتارهای معطوف به حفظ محیط زیست مناطق روستایی، مطالعه موردی: شهرستان اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 30، شماره: 2
64 مطالعه و تحلیل عوامل بهبود تاب آوری روستاییان پیرامون بحران زلزله، مطالعه موردی: دهستان ازومدل شمالی، شهرستان ورزقان. (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 9، شماره: 351
65 مطالعه و تحلیل عوامل بهبود مدیریت بحران زلزله در مناطق روستایی مطالعه موردی: دهستان ازومدل شمالی، شهرستان ورزقان (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بحران و وضعیت های اضطراری دوره: 12، شماره: 1
66 مقایسه دو مدل منطق فازی و (AHP) در ارزیابی و پهنهبندی تناسب زمین برای توسعه فیزیکی شهر با تاکید بر پارامترهای طبیعی (مطالعه موردی: شهر سرعین) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 26، شماره: 4
67 مقایسه مولفه های سرمایه اجتماعی اعضای تعاونیهای تولیدی و کشاورزان غیر عضو تعاونیهای تولیدی در مناطق روستایی، مطالعه موردی: شهرستان پارسآباد (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 5، شماره: 17
68 نقش تعاونی های تولید روستایی در ارتقای توانمندسازی روان شناختی گندمکاران (مورد مطالعه: شهرستان اسلام آباد غرب) (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی دوره: 4، شماره: 4
69 نقش تنوع معیشتی در تاب آوری خانوارهای روستایی پیرامون دریاچه ارومیه در برابر خشکسالی (دریافت مقاله) مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دوره: 3، شماره: 4
70 نقش توانمندسازی روانشناختی بر تقویت کارآفرینی روستایی (مطالعه موردی: استان اردبیل) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 11، شماره: 1
71 نقش سرمایه اجتماعی در تقویت کارآفرینی در مناطق روستایی، مطالعه موردی: استان اردبیل (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 26، شماره: 2
72 نقش سرمایه اجتماعی در توانمندسازی زنان روستایی شهرستان مشگین شهر (مطالعه موردی: بخش مرکزی) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 8، شماره: 311
73 نقش سرمایه فکری در افزایش کارآیی منابع انسانی کاربری های آموزشی در عرصه مدیریت شهری (مطالعه موردی استان گیلان) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دوره: 4، شماره: 4
74 نقش سنت های فرهنگی در معیشت پایدار روستایی؛ مورد مطالعه، شهرستان اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 12، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثرات حکمروایی خوب بر توسعه پایدار روستایی (دریافت مقاله) اولین همایش رقابت پذیری و آینده تحولات شهری
2 ارزیابی اثرات اقتصادی اجرای طرح هادی در سکونتگاه های روستایی (نمونه مطالعه: بخش مرکزی شهرستان خرم آباد) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی توسعه پایدار روستایی
3 ارزیابی اثرات زیست محیطی تعاونی های تولید روستایی از منظر کشاورزان عض مطالعه موردی: روستاهای تحت پوشش تعاونی تولید شهرستان گناوه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
4 ارزیابی رابطه توسعه گردشگری روستایی و مشارکت اجتماعی روستاییانمطالعه موردی: روستای ده زیارت، شهرستان بوانات، استان فارس (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توریسم وگردشگری سبز
5 ارزیابی سیستم اتوبوس های تندروBRT) به عنوان راهحلی برای مدیریت ترافیک کلانشهرها (دریافت مقاله) همایش علوم مدیریت نوین
6 ارزیابی طرح های هادی روستایی و نقش آن در توسعه ی کالبدی روستا از دیدگاه پاسخگویان (مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان خرم آباد) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی توسعه پایدار روستایی
7 ارزیابی کلی زمینه های مشارکت مردمی در امر نوسازی بافت های فرسوده شهری جهت دستیابی به توسعه : مطالعه موردی (محله ججین اردبیل) (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
8 ارزیابی نحوه استفاده از زمین در محدوده بافت فرسوده شهر اردبیل (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
9 امکان سنجی ساماندهی محلات تاریخی شهرها نمونه محله ی حسینیه زنجان (دریافت مقاله) همایش ملی بافت های فرسوده و تاریخی شهری: چالش ها و راهکارها
10 بررسی ارتباط بین منابع دریافت اطلاعات با توانایی کشاورزان در مدیریت ریسک مطالعه موردی گندمکاران شهرستان پارس آباد (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور
11 بررسی انواع تفرق های مدیریت شهری و رویکردهای مقابله با آن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها
12 بررسی تاثیر حکمروایی خوب بر توسعه اقتصاد، اجتماعی روستایی (مطالعه موردی دهستان نازلو چای ارومیه) (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران
13 بررسی تأثیر تعاونی های تولید روستایی بر توسعه ی کشاورزی روستاها (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
14 بررسی جایگاه شهرهای کوچک در کیفیت زندگی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی ،معماری،عمران،محیط زیست
15 بررسی رابطه بین مشارکت سیاسی و احساس امنیت اجتماعی در بین روستاییان بخش مرکزی استان اردبیل با رویکرد SEM (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی پژوهشهای علوم میان رشته ای در شهرسازی و معماری
16 بررسی سازه های موثر بر توانمندسازی کشاورزان پیرامون مدیریت آب در مناطق روستایی مطالعه موردی:شهرستان مشکین شهر (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره جغرافیدانان ایران
17 بررسی سازه های موثر بردانش مروجان سازمان جهاد کشانورزی پیرامون کشاورزی ارگانیک، مطالعه موردی: استان اردبیل (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
18 بررسی سازه های موثربردانش مروجان جهاد کشاورزی پیرامون کشاورزی ارگانیک مطالعه موردی:شهرستان نمین (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور
19 بررسی عوامل اجتماعی موثربرنگرش کشاورزان گندمکار پیرامون مدیریت آب زراعی مطالعه موردی: شهرستان مشگین شهر (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور
20 بررسی مولفه های سرمایه اجتماعی و تولید ملی و اثرات آن در تقویت امنیت مرزی (دریافت مقاله) همایش ملی مرزنشینی توسعه پایدار و فرصت های سرمایه گذاری
21 بررسی میزان علاقه دانش آموزان دوره دبیرستان پیرامون حفظ محیط زیست مطالعه موردی: شهرستان مشگین شهر (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
22 بررسی نقش توانمندسازی روانشناختی بر عضویت روستاییان در تعاونی های تولیدی روستایی مطالعه موری: شهرستان نمین (دریافت مقاله) سومین همایش ملی توسعه پایدار روستایی
23 بررسی نقش ظرفیت سازی اجتماعی بر میزان مشارکت روستاییان در طرح های عمرانی (مطالعه موردی: شهرستان بناب) (دریافت مقاله) اولین همایش علوم جغرافیایی ایران 1393
24 بررسی نقش گردشگری در خصوص تاب آوری اقتصادی روستاییان (مطالعه موردی: شهرستان اردبیل) (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک
25 بررسی نقش گردشگری روستایی در توانمندسازی اجتماعی زنان روستاییمطالعه موردی: روستای ده زیارت، شهرستان بوانات، استان فارس (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توریسم وگردشگری سبز
26 پایداری گردشگری درمناطق روستایی شهرستان پیرانشهر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار شهری
27 پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از مدل منطق فازی و نقش آن در برنامه-ریزی شهری (مطالعه موردی: شهرستان بیجار، استان کردستان) (دریافت مقاله) همایش بین المللی جغرافیا و توسعه پایدار
28 تاثیر سرمایه اجتماعی بر میزان مشارکت روستاییان در مناطق روستایی مطالعه موردی:شهرستان مشکین شهر (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره جغرافیدانان ایران
29 تأثیر تعاونیهای تولید روستایی در ارتقاء مشارکت اعضا در فعالیتهای کشاورزی و تأثیرات آن بر توسعه پایدار منطقهای شهرستان اسلامآباد غرب (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری
30 تبدیل روستا به شهر ونقش آن در توسعه پایدار روستایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی ،معماری،عمران،محیط زیست
31 تبیین اثرات اجرای طرح های هادی بر کیفیت زندگی ساکنین نواحی روستایی (نمونه موردی: استان لرستان – روستاهای گوشه شهنشاه و کمره) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی توسعه پایدار روستایی
32 تبیین رابطه سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
33 تحلیل مؤلفه های مطرح در سنجش عملکردمدیریت شهری برای بسترسازی کارآفرینی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور
34 تحلیل و ارزیابی توسعه پایدار روستایی (موردمطالعه:روستاهای شهرستان البرزقزوین) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
35 تدوین استراتژی توسعه گردشگری روستایی با استفاده از مدل BSC؛ مطالعه موردی : روستای صور (دریافت مقاله) اولین همایش علوم جغرافیایی ایران 1393
36 تدوین استراتژی توسعه گردشگری روستایی با استفاده از مدل SWOT (مطالعه موردی: روستای توته خانه) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
37 سنجش پایداری اجتماعی روستاهای تحت پوشش تعاونی های تولید شهرستان اسلام آباد غرب (دریافت مقاله) اولین همایش علوم جغرافیایی ایران 1393
38 سنجش میزان مشارکت دربرنامه ریزی محله محور نمونه موردی: محله حسینیه زنجان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زمین و توسعه شهری
39 عناصر سیستم بی.آر.تی به عنوان بخشی از مبلمان شهری مطالعه موردی: شهر تبریز (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای معماری و شهرسازی
40 عوامل موثر بر توسعه فرهنگی مناطق روستایی (مطالعه موردی: روستای نیار) (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران
41 عوامل تاثیز گذار بر نگزش باغداران نسبت به پذیرش فناوری IPM در شهرستان ساوجبلاق استان البرز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
42 عوامل تاثیز گذار بز موانع پذیرش فناوری IPM در و احدهای کشاورزی شهزستان ساوجبلاغ استان البرز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
43 مدیریت یکپارچه محیط زیست شهری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار
44 مطالعه مشارکت سیاسی و احساس امنیت اجتماعی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی پژوهشهای علوم میان رشته ای در شهرسازی و معماری
45 نقش فرهنگ در تقویت انسجام اجتماعی در روستاهای شهرستان اهر (دریافت مقاله) سومین همایش ملی توسعه پایدار روستایی در برنامه هفتم توسعه کشور
46 نقش گردشگری روستایی در ارتقای شاخصهای رفاه اجتماعی روستاییان (مطالعه موردی: شهرستان اردبیل) (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک