دکتر عبدالمحمد عابدیان کناری

دکتر عبدالمحمد عابدیان کناری استاد دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر عبدالمحمد عابدیان کناری

Dr. Abdolmohammad Abedian

استاد دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر متقابل سلنیوم و چربی جیره بر ترکیب اسید چرب بافت ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 20، شماره: 4
2 اثر ویتامین C جیره غذایی بررشد و ترکیب اسیدهای چرب بچه ماهی نورس آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius) (دریافت مقاله) مجله بهره برداری و پرورش آبزیان دوره: 3، شماره: 3
3 اثرات مجزا و تلفیقی مانان الیگوساکارید (Mannan oligosaccharide) و باکتری لاکتوباسیلوس پلانتاروم (Lactobacillus plantarum) جیره بر برخی شاخصهای رشد و فاکتورهای خونی بچه ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius) (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 29، شماره: 3
4 بررسی بافت شناسی کلاسیک روده و پروفیل اسیدهای چرب میگوی وانامی (Litopenaeus vannamei) تحت تاثیر پربیوتیک اینولین (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون دریایی دوره: 12، شماره: 3
5 بررسی خواص پروتئین های هیدرولیز شده امعاء و احشاء ماهی تون زردباله (Thunnus albacares) با استفاده از آنزیم های تجاری (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 6، شماره: 1
6 بهینه سازی فعالیت آنتی اکسیدانی پروتئین آبکافت ساردین پهلو طلایی (Sardinella gibossa) با استفاده از روش سطح پاسخ (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 8، شماره: 3
7 تاثیر پروتئین هیدرولیز شده حاصل از ماهی ساردین پهلو طلایی (Sardinella gibossa) و ضایعات کشتارگاهی طیور بر ترکیب اسیدهای آمینه، رشد و بقا آلوینهای ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 20، شماره: 4
8 تاثیر غلظت های مختلف پروتئین هیدرولیز شده ماهی ساردین و ضایعات کشتارگاهی طیور بر سطح باکتری های روده و بقا در لاروهای ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در مواجهه با آئروموناس سالمونیسیدا (دریافت مقاله) فصلنامه پاتوبیولوژی مقایسه ای دوره: 10، شماره: 1
9 تاثیر مقادیر متفاوت پروتئین آبکافت روی آنزیم های گوارشی آلوین های ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhinchus mykiss) (دریافت مقاله) فصلنامه پاتوبیولوژی مقایسه ای دوره: 8، شماره: 2
10 تاثیر نوکلئوتید جیره غذایی بر تغییرات ساختار روده، رشد و پروفیل اسیدهای چرب میگوی سفید غربی (Litopenaeus vannamei) (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 20، شماره: 4
11 تعیین طول زنجیره پپتیدی پروتئین هیدرولیز شده امعاء و احشاء ماهی تون زرد باله با آنزیم نیوتراز (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 8، شماره: 2
12 تغییرات بافت شناسی دستگاه گوارش و ترکیب اسیدهای چرب ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius) در اثر تغذیه با سطوح مختلف اسیدهای چرب ضروری EPA وDHA و ویتامین E جیره (دریافت مقاله) مجله بوم شناسی آبزیان دوره: 5، شماره: 3
13 تغییرات رشد و ترکیب اسیدهای آمینه لارو ماهی سفید(Rutilus frisii kutum) در طول دوره تکامل لاروی (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 21، شماره: 1
14 فزایش مقاومت ماهی زینتی تایگر بارب Capoeta tetrazona به استرس های فیزیکو شیمیایی محیطی آب توسط مکمل پودر گاماروسCapoeta tetrazona (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 1، شماره: 2
15 قابلیت هضم چربی و اسیدهای چرب، ابقاء چربی و عملکرد رشد در ماهی نورس آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius) تغذیه شده با سطوح مختلف اسیدهای چرب بلند زنجیره و ویتامین E (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 22، شماره: 3
16 مطالعه ترکیب اسیدهای آمینه لارو تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) تغذیه شده با غذاهای زنده آرتمیا و دافنی (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 20، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر متقابل نانو سلنیوم ( Nano-Se ) و دو سطح چربی جیره بر فاکتورهای رشد و درصد بازماندگی در ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
2 اثر محدودیت پروتئینی در دوره های زمانی مختلف بر پاسخ های ایمنی غیر اختصاصی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
3 اثر محدودیت پروتئینی در دوره های زمانی مختلف بر روی سیستم ایمنی غیر اختصاصی تاس ماهی سیبری (Acipenser baeri) (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
4 اثر محدودیت پروتئینی در دوره های زمانی مختلف بر شاخص های رشد ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
5 اثرات افزودن پودر ریشه گیاه زرشک (Berberis vulgaris) به جیره ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) به عنوان محرک ایمنی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
6 اثرات افزودن پودر گیاه زرشک (Berberis vulgaris) به جیره ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) به عنوان محرک رشد (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
7 ارزیابی جیره غذایی حاوی سطح بالای کنجاله سویا و پروبیوتیک باسیولسی Bacillus subtilis و Bacillus licheniformis روی برخی از پارامترهای خونی فیل ماهی Huso huso (دریافت مقاله) کنگره بین المللی مهندسی کشاورزی و صنایع وابسته
8 ارزیابی جیره غذایی حاوی کنجاله سویا و پرویوتیک باسیلوسی بر عملکرد رشد و ترکیب بدن فیل ماهی Huso huso و معرفی موثرترین روش استفاده از پروبیوتیک (دریافت مقاله) کنگره بین المللی مهندسی کشاورزی و صنایع وابسته
9 ارزیابی مقایسه ای اسیدهای آمینه کنجاله بادام زمینی و پودرماهی جهت استفاده در تغذیه آبزیان (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی مهندسی کشاورزی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار
10 بررسی اثر جایگزینی پودر ماهی با کنجاله سویا و کنجاله سویای تخمیری بر درصد افزایش وزن بدن و ضریب تبدیل غذایی در فیل ماهی (Huso huso) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آبزی پروری دریایی و محیط های محصور
11 بررسی استفاده از آنزیم های خارجی آلفاآمیلاز و سلولاز در دو سطح کربوهیدرات جیره بر روی فلور باکتریایی روده ماهی قزل آلای رنگین کمان Oncorhynchus mykiss (دریافت مقاله) همایش ملی آبزی پروری و اکوسیستم آبی پایدار
12 بررسی عملکرد عصاره اتانولی گیاه شوید (Anethum graveolens) بر تغذیه ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
13 بررسی عملکرد عصاره اتانولی گیاه شوید (Anethum graveolens) بر تغذیه ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
14 بررسی عملکرد عصاره اتانولی گیاه شوید (Anethum graveolens) بر رشد، شاخص های تغذیه ای و ترکیب اسید چرب بدن ماهی قزل آلای رنگین کمان ( Oncorhynchus (mykiss (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
15 بررسی عملکرد عصاره اتانولی گیاه شوید (Anethum graveolens) بر رشد، شاخص های تغذیه ای و ترکیب اسید چرب بدن ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
16 بررسی عملکرد متابولیکی اسید آراشیدونیک در تولیدمثل ماهیان (دریافت مقاله) همایش ملی آبزی پروری و اکوسیستم آبی پایدار
17 تاثیر برخی ماکروجلبک های دریایی بر فعالیت آنزیم لیزوزیم در ماهی قزل آلای رنگین کمان Onchorhynchus mykiss (دریافت مقاله) همایش ملی آبزی پروری و اکوسیستم آبی پایدار
18 تاثیر جیره فوکوئیدان بر رشد ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
19 تاثیر جیره فوکوییدان بر رشد ماهی قزل آلای رنگین کمان( Oncorhynchus (mykiss (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
20 راهبرد استراتژی های غذایی در آبزی پروری (محرومیتها و محدودیتهای غذایی) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آبزی پروری دریایی و محیط های محصور
21 عملکرد رشد و پاسخ ایمنی غیر اختصاصی بچه ماهی نورس آزاد دریای خزر (Salmo trutta Caspius) در ارتباط با سطوح مختلف اسیدهای چرب HUFA و ویتامین E جیره (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه و پرورش ماهیان سردآبی
22 کاربرد تخمیر در استفاده از منابع پروتئین حیوانی در تولید خوراک آبزیان جهت توسعه آبزی پروری پایدار (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی فناوری های نوین در کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
23 مروری بر اعمال محدودیت پروتئینی در مدیریت تغذیه آبزیان (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
24 مروری بر پاسخ ماهی در برابر جیره های حاوی محرک های ایمنی (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
25 مروری بر پاسخ ماهی در برابر جیره های حاوی محرک های ایمنی (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
26 مروری بر کاربرد کنجاله بادام زمینی در تغذیه آبزیان (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی مهندسی کشاورزی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار