دکتر عباس امان الهی

دکتر عباس امان الهی دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز

دکتر عباس امان الهی

Dr. Abbass AmanElahi

دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 رابطه سبک دلبستگی با تعهد زناشویی با میانجی گری تمایزیافتگی خود و احساس گناه در دانشجویان زن متاهل شهر اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مشاوره دوره: 16، شماره: 61
2 آزمودن الگوئی از رابطه تعارض کار-خانواده و بهزیستی کاری با میانجی گیری فشارهای روان شناختی (دریافت مقاله) مجله مطالعات روان شناسی صنعتی و سازمانی دوره: 1، شماره: 2
3 اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT)در افزایش پذیرش و رشد پس از آسیب در دانشجویان دختر دارای تجربه ی شکست عاطفی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مشاوره دوره: 16، شماره: 64
4 اثر خانواده‌گرایی بر خودکم‌بینی، انگیزش تحصیلی و عزت ‌نفس با میانجی‌گری رابطۀ مادر ـ ‏دختر (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی فرهنگی دوره: 3، شماره: 2
5 اثربخشی «آموزش سلامت جنسی» بر خودپنداره ی جنسی نوجوانان دختر ساکن در مراکز بهزیستی (دریافت مقاله) مجله مدیریت ارتقای سلامت دوره: 13، شماره: 3
6 اثربخشی آموزش برنامه والدگری مثبتبر کیفیت تعامل والد- کودک (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 7، شماره: 28
7 اثربخشی آموزش فرزندپروری مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اضطراب کودکان و استرس فرزندپروری مادران (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 20، شماره: 1
8 اثربخشی درمان شناختی-رفتاری و دارودرمانی در درمان مردان مبتلا به انزال زودرس مراجعه کننده به مراکز درمانی شهر اهواز (دریافت مقاله) دوفصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده دوره: 2، شماره: 4
9 اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اضطراب کودکان و استرس فرزندپروری مادران (دریافت مقاله) فصلنامه زن و مطالعات خانواده دوره: 16، شماره: 59
10 اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت بر افسردگی و اضطراب زنان مطلقه (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 10، شماره: 1
11 اثربخشی زوج درمانی سیستمی- سازه گرا بر پردازش بین فردی و نزدیکی رابطه در زوج های آشفته (دریافت مقاله) مجله روش ها و مدل های روان شناختی دوره: 6، شماره: 21
12 اثربخشی زوج درمانی سیستمی- سازه گرا بر رابطه متقابل زناشویی در همسرهای آشفته (دریافت مقاله) دوفصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده دوره: 5، شماره: 3
13 اثربخشی زوج درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بهبود صمیمت اجتماعی و انعطاف پذیری روان شناختی زوج های ناسازگار (دریافت مقاله) مجله روانشناسی اجتماعی دوره: 6، شماره: 50
14 اثربخشی زوج درمانی متمرکز بر خشونت خانگی در خشونت علیه زنان؛ مداخله در رابطه زوجین ناسازگار ساکن شهر اهواز (دریافت مقاله) دوفصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده دوره: 9، شماره: 2
15 اثربخشی زوج درمانی متمرکز بر هیجان بر صمیمیت هیجانی و جنسی زوج های ناسازگار (دریافت مقاله) دوفصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده دوره: 8، شماره: 2
16 اثربخشی زوج درمانی متمرکز بر هیجان مبتنی بر مدل درمان آسیب دل بستگی بر بخشش در زن های آسیب دیده از خیانت زناشویی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده دوره: 9، شماره: 1
17 ارایه الگوی ازدواج موفق: یک پژوهش کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مشاوره دوره: 19، شماره: 76
18 ارزیابی ویژگی های روان سنجی مقیاس باجگیری عاطفی (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 9، شماره: 36
19 بررسی اثربخشی درمان صمیمیت از درون به برون (IFIO) در بهبود ارتباط ایمن زوجین (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 15، شماره: 2
20 بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) در افزایش کیفیت و سازگاری زناشویی زوج های شهرستان دزفول (دریافت مقاله) نشریه دستاوردهای روانشناسی بالینی دوره: 1، شماره: 3
21 بررسی بهزیستی روان شناختی و شادکامی زناشویی درطول چرخه های مختلف زندگی (دریافت مقاله) دوفصلنامه آسیب شناسی، مشاوره و غنی سازی خانواده دوره: 1، شماره: 1
22 بررسی رابطه بین انگیزه های ارتباط بین فردی دختران با رضایت از ارتباط با پدر (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده دوره: 8، شماره: 23
23 بررسی رابطه بین صمیمیت و میل جنسی با نشانه های افسردگی و رضایت زناشویی در زنان ۳ماه تا ۲ سال پس از زایمان (دریافت مقاله) دوماهنامه طلوع بهداشت دوره: 15، شماره: 2
24 بررسی رابطه خود دلسوزی و افسردگی با میانجی گری های نشخوار فکری و نگرانی در پرستاران زن متاهل (دریافت مقاله) نشریه پرستاری ایران دوره: 29، شماره: 99
25 بررسی رابطه ساده و تعدیل گر ناامیدی و عملکرد خانواده با افکار خودکشی گرا در بین دانش آموزان پایه اول دبیرستانهای شهر اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 5، شماره: 20
26 بررسی رابطه سبک های دلبستگی عاشقانه و عشق با رضایت زناشویی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 10، شماره: 3
27 پی کاوی تجربه زیسته رضایت زناشویی زوجین دارای تفاوت فرهنگی: یک مطالعه پدیدارشناسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده دوره: 8، شماره: 1
28 پیش بینی اختلال کارکرد جنسی براساس عزت نفس جنسی و صمیمیت با همسر در دانشجویان زن با و بدون اختلال کارکرد جنسی (دریافت مقاله) نشریه روان پرستاری دوره: 5، شماره: 5
29 پیش بینی ارتباط جنسی بر اساس سبک های دلبستگی و خودتمایزیافتگی دانشجویان زن متاهل (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مشاوره دوره: 17، شماره: 67
30 پیش بینی اعتیاد نوجوانان دختر به رسانه های اجتماعی بر اساس تاب آوری خانواده و جوعاطفی خانواده (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مشاوره دوره: 22، شماره: 86
31 پیش بینی افسردگی براساس مولفه های خودشفقتی در دانشجویان دختر دارای تجربه ی شکست عاطفی دانشگاه های اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 8، شماره: 2
32 پیش بینی سازگاری زناشویی بر اساس قدردانی زناشویی و ادراک فروتنی در زنان متاهل شهر اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 23، شماره: 3
33 پیش بینی سلامت عمومی براساس سبک های دلبستگی و تمایزیافتگی در دانشجویان دختر دارای تجربه شکست عاطفی دانشگاه های اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 11، شماره: 3
34 پیش بینی عملکرد جنسی براساس سبک های دلبستگی، تمایزیافتگی خود و تحصیلات در دانشجویان زن متاهل شهر اهواز (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 13، شماره: 4
35 پیش بینی نشانگان ضربه عشق بر اساس خود شفقتی در دانشجویان دختر دارای تجربه شکست عاطفی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 8، شماره: 1
36 پیشبینی سلامت عمومی براساس مولفههای خودشفقتی در دانشجویان دختر دارای تجربهی شکست عاطفی دانشگاههای اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مشاوره دوره: 13، شماره: 50
37 تاثیر درمان شناختی-رفتاری گروهی بر کاهش نشانه های افسردگی در دختران نوجوان (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی تربیتی دوره: 15، شماره: 29
38 تجربه زیسته ادراک شده زنان در واکنش به خیانت همسر: یک مطالعه پدیدارشناختی (دریافت مقاله) مطالعات زن و خانواده دوره: 11، شماره: 4
39 تدوین برنامه مداخله روان-آموزشی مختص مادر آزاری و آزمون تاثیر آن بر مادرآزاری (دریافت مقاله) دوفصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده دوره: 13، شماره: 2
40 تعارض های زناشویی و سرمایه گذاری هیجانی اجتماعی والدین: پیش بینی تمایزی مشکل های رفتاری بیرونی کودکان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 16، شماره: 61
41 رابطه بین سبک های دلبستگی با کارکرد خانواده و سلامت عمومی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده دوره: 2، شماره: 2
42 رابطه بین سبکهای دلبستگی با سلامت عمومی و سازگاری عاطفی با میانجیگری نحوه ارزیابی فرزند از تعارض والدین و مثلث سازی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مشاوره دوره: 14، شماره: 55
43 شناسایی مولفه های دلبستگی عاشقانه زوجین HIV مثبت: یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) نشریه روان پرستاری دوره: 8، شماره: 4
44 صمیمیت جنسی و اعتماد به عنوان تعدیل کننده های رابطه سبک دلبستگی ایمن و تعهد زناشویی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 11، شماره: 4
45 طراحی و اثربخشی برنامه آموزش پیش از ازدواج بر نگرش به ازدواج و نگرش به طلاق فرزندان طلاق (دریافت مقاله) مطالعات زن و خانواده دوره: 9، شماره: 3
46 مطالعه تغییر پذیری فضایی-زمانی حرارت در ارتباط با کاربری/پوشش زمین در منطقه شهری تبریز با استفاده از داده های حرارتی و انعکاسی TM و ETM+لندست (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 33، شماره: 43
47 نقش تعدیل کننده محبت جسمی در رابطه میان سبک های دل بستگی با کیفیت زناشویی زنان (دریافت مقاله) دوفصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده دوره: 5، شماره: 4
48 نقش تعدیل کنندهی ذهن آگاهی در رابطهی بین سبکهای دلبستگی عاشقانه و کیفیت زناشویی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مشاوره دوره: 14، شماره: 53
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثربخشی آموزش سیستمی والدگری موثر بر رابطه ی والد کودک،خودکارآمدی والدگری مادران و عزت نفس کودکان (دریافت مقاله) بیستمین همایش علمی انجمن مشاوره ایران
2 اثربخشی درمان شناختی - رفتاری مبتنی بر آسیب برکاهش اضطراب و شرم نوجوانان قربانی سوء استفاده جنسی (دریافت مقاله) بیستمین همایش علمی انجمن مشاوره ایران
3 بررسی اثر بخشی آموزش سیستمی والدگری موثر (STEP) بر رابطه والد-فرزند مادران کودکان پیش دبستانی شهر اهواز (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین درحوزه مشاوره، علوم تربیتی و روانشناسی ایران
4 بررسی رابطه بین بلوغ عاطفی بلوغ اجتماعی و رضایت از رابطه با رضایت جنسی دانشجویان مرد متاهل دانشگاه های بندرعباس (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
5 بررسی رابطه بین بلوغ عاطفی و بلوغ اجتماعی با سازگاری زناشویی در دانشجویان زن متاهل دانشگاه های بندرعباس (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی
6 بررسی رابطه تعهد زناشویی با سبک دلبستگی و تمایزیافتگی خود (دریافت مقاله) دومین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره و آموزش در ایران
7 بررسی رابطه ی الگوهای ارتباطی خانواده با نگرش به ازدواج (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش انجمن مشاوره ایران «مشاوره: ارتقا امید، آرامش و سلامت اجتماعی»
8 بررسی رابطهی متغیرهای خودپندارهی جنسی با میل جنسی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده
9 بررسی عملکرد جنسی زنان مبتلا به دیابت و مقایسه آنها با زنان غیربیمار (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی،مشاوره و علوم رفتاری
10 بررسی کیفیت زندگی جنسی زنان مبتلا به دیابت و مقایسه آنها با زنان غیربیمار (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی،مشاوره و علوم رفتاری
11 پیش بینی پورنوگرافی بر اساس روابط با والدین (دریافت مقاله) کنفرانس ملی دانش و فناوری روانشناسی، علوم تربیتی و جامع روانشناسی ایران
12 پیش بینی پورنوگرافی بر اساس روابط با والدین و عزت نفس (دریافت مقاله) کنفرانس ملی دانش و فناوری روانشناسی، علوم تربیتی و جامع روانشناسی ایران
13 پیش بینی پورنوگرافی بر اساس سبک های دلبستگی روابط با والدین ناگویی هیجانی و عزت نفس (دریافت مقاله) کنفرانس ملی دانش و فناوری روانشناسی، علوم تربیتی و جامع روانشناسی ایران
14 پیش بینی تعارضات زناشویی بر اساس بخشش و همدلی زنان متاهل شهر دزفول (دریافت مقاله) هجدهمین همایش انجمن مشاوره ایران با عنوان مشاوره و حوزه سلامت
15 پیش بینی خشونت همسر علیه زنان براساس متغیرهای تمایز یافتگی و حسادت در زنان متاهل شهر اهواز (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران
16 پیش بینی سبک زندگی سالم در سالمندان براساس امید به زندگی و معنویت (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره، تعلیم و تربیت
17 پیش بینی سبک زندگی سالم در سالمندان براساس نیازهای روانی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره، تعلیم و تربیت
18 پیشبینی رضایت زناشویی بر اساس صمیمیت و معنویت زناشویی زنان متاهل شهر دزفول (دریافت مقاله) هجدهمین همایش انجمن مشاوره ایران با عنوان مشاوره و حوزه سلامت
19 پیشبینی گرایش به شبکه های اجتماعی مجازی بر اساس احساس تنهایی و افسردگی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی مسجدسلیمان (دریافت مقاله) هجدهمین همایش انجمن مشاوره ایران با عنوان مشاوره و حوزه سلامت
20 رابطه اضطراب با عملکرد جنسی زنان باردار بررسی نقش تعدیل گر احساس گناه (دریافت مقاله) کنفرانس ملی دانش و فناوری روانشناسی، علوم تربیتی و جامع روانشناسی ایران
21 رابطه اضطراب و افسردگی با عملکرد جنسی زنان باردار بررسی نقش تعدیل گر احساس گناه (دریافت مقاله) کنفرانس ملی دانش و فناوری روانشناسی، علوم تربیتی و جامع روانشناسی ایران
22 رابطه افسردگی با عملکرد جنسی زنان باردار بررسی نقش تعدیل گر احساس گناه (دریافت مقاله) کنفرانس ملی دانش و فناوری روانشناسی، علوم تربیتی و جامع روانشناسی ایران
23 رابطه خودشفقتی و شادکامی با رضایت از زندگی دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز (دریافت مقاله) بیستمین همایش علمی انجمن مشاوره ایران
24 رضایت جنسی در دانشجویان زن و مرد متاهل دانشگاه های بندرعباس (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی
25 عنوان: ارائه الگوی ازدواج موفق (دریافت مقاله) نهمین کنگره ملی آسیب شناسی خانواده و پنجمین جشنواره ملی خانواده پژوهی
26 مطالعه نقش سبک دلبستگی در سازگاری اجتماعی و تحصیلی در بین دانش آموزان دبیرستان شهر اهواز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در روانشناسی،علوم اجتماعی،علوم تربیتی و آموزشی
27 مقایسه عملکرد جنسی زنان متبلا به بیماری مالتیپل اسکلروزیس و زنان سالم اهواز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم تربیتی و مطالعات رفتاری و آسیب های اجتماعی ایران
28 ویژگی های شخصیتی و انگیزه های خیانت با گرایش به خیانت دربررسی رابطه بین زنان متاهل شهر اهواز (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مشاوره و سلامت روان