علی محمد پشت دار

 علی محمد پشت دار دانشیار

علی محمد پشت دار

Ali mohammad Posht dar

دانشیار

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اخلاق شمسیه و نسخه های خطی آن (دریافت مقاله) پژوهشنامه اورمزد دوره: 8، شماره: 25
2 ارتباطات در شاهنامه بررسی کیفیت به کارگیری نمادهای ارتباطی در داستان سیاوش (دریافت مقاله) پژوهشنامه اورمزد دوره: 8، شماره: 27
3 از محدودیت وزن عروضی تا خلاقیت در واژه سازی بررسی رابطه وزن عروضی با کاربردچند واژه در شاهنامه فردوسی (دریافت مقاله) پژوهشنامه اورمزد دوره: 8، شماره: 26
4 استعاره و متافور (دریافت مقاله) پژوهشنامه اورمزد دوره: 9، شماره: 30
5 اسطوره آب در قرآن و تمدن های کهن (دریافت مقاله) پژوهشنامه اورمزد دوره: 8، شماره: 26
6 اسطوره ها و افسانه های ارمنی و تاثیر آن در عقاید و ادبیات این قوم (دریافت مقاله) پژوهشنامه اورمزد دوره: 8، شماره: 25
7 اسطوره های آفرینش ملل مختلف و تطبیق آن با آفرینش در اسلام (دریافت مقاله) پژوهشنامه اورمزد دوره: 8، شماره: 25
8 اصطلاحات فلسفی و کلامی در اخلاق منصوری (دریافت مقاله) پژوهشنامه اورمزد دوره: 9، شماره: 31
9 اغراض ثانوی جمله های انشایی در رساله قشریه (دریافت مقاله) پژوهشنامه اورمزد دوره: 8، شماره: 26
10 انسان گرایی و مفهوم اومانیسم در آثار سهراب سپهری (دریافت مقاله) پژوهشنامه اورمزد دوره: 10، شماره: 40
11 اهمیت مطالعه گویش های زبان فارسی با تاکید بر گویش لری و لکی (دریافت مقاله) پژوهشنامه اورمزد دوره: 8، شماره: 25
12 بازتاب استعاره بارویکرد به مکتب رمانتیک درمثنوی خسرو وشیرین نظامی گنجوی (دریافت مقاله) پژوهشنامه اورمزد دوره: 9، شماره: 31
13 بازتاب اشارات و اصطلاحات فقهی در قصاید خاقانی (دریافت مقاله) پژوهشنامه اورمزد دوره: 9، شماره: 31
14 بازتاب فرهنگ عامیانه در منظومه ی خسرو و شیرین نظامی گنجوی با ادبیات ارمنی (دریافت مقاله) پژوهشنامه اورمزد دوره: 8، شماره: 25
15 بررسی اقلیم دریا در غزل مردان معاصر هرمزگان مطالعه موردی: بهمنی، محبی، انصاری، رزمجو، شریفی، انصاری نسب (دریافت مقاله) پژوهشنامه اورمزد دوره: 10، شماره: 39
16 بررسی تطبیقی کارکردهای پیشگویی در حماسه های بزرگ جهان (شاهنامه، ایلیاد، ادیسه) (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 11، شماره: 41
17 بررسی چند مضمون اساطیری در دارابنامه ی طرسوسی (دریافت مقاله) پژوهشنامه اورمزد دوره: 8، شماره: 27
18 بررسی چند واژه به گویش کاشانی در نسخه خطی جامع القصص (دریافت مقاله) پژوهشنامه اورمزد دوره: 8، شماره: 25
19 بررسی دریا در شعر زهرا اسپید و مسلم محبی دو شاعر هرمزگانی (دریافت مقاله) پژوهشنامه اورمزد دوره: 9، شماره: 33
20 بررسی ساختاری و تطبیقی منظومه ی لیلی و مجنون فضولی و نظامی (دریافت مقاله) پژوهشنامه اورمزد دوره: 8، شماره: 25
21 بررسی عناصر چهارگانه آب، باد، خاک و آتش در شعر عنصری (دریافت مقاله) پژوهشنامه اورمزد دوره: 11، شماره: 44
22 بررسی عناصر معماری و برنامه ریزی شهری در ادبیات دوره ی غزنوی (دریافت مقاله) پژوهشنامه اورمزد دوره: 8، شماره: 26
23 بررسی مبانی زیباشناسی و بدیع، انواع موسیقی شعر و ویژگی های سبکی ترانه، از مشروطیت تا انقلاب اسلامی (دریافت مقاله) پژوهشنامه اورمزد دوره: 8، شماره: 26
24 بررسی متل در ادبیات کودکان میناب (دریافت مقاله) پژوهشنامه اورمزد دوره: 10، شماره: 38
25 بررسی محتوایی و سبکی نسخه خطی ترجمه حقایق در علم اخلاق (دریافت مقاله) پژوهشنامه اورمزد دوره: 9، شماره: 31
26 بررسی معلولیت در اشعار عطار با تاکید بر دیوانگی (دریافت مقاله) پژوهشنامه اورمزد دوره: 11، شماره: 42
27 بررسی نمادپردازی در شعر هفت خوانی دیگر از مجموعه شب خوانی محمدرضا شفیعی کدکنی (دریافت مقاله) پژوهشنامه اورمزد دوره: 8، شماره: 26
28 بررسی و تحلیل شخصیت های نمادین اساطیری شاهنامه (دریافت مقاله) پژوهشنامه اورمزد دوره: 9، شماره: 30
29 بررسی و تحلیل مجموعه مقالات نشریه ادبیات پایداری دانشگاه شهید باهنرکرمان 1388-1391 (دریافت مقاله) پژوهشنامه اورمزد دوره: 9، شماره: 32
30 بنداری و شگردهای او در ترجمه شاهنامه فردوسی (دریافت مقاله) پژوهشنامه اورمزد دوره: 11، شماره: 44
31 تاثیر هند و سبک هندی در اشعار نظیری (دریافت مقاله) پژوهشنامه اورمزد دوره: 8، شماره: 26
32 تجلی اصل درد انسانی در ادبیات معاصر با تاکید بر اشعار فروغ فرخزاد و سیمین بهبهانی (دریافت مقاله) پژوهشنامه اورمزد دوره: 8، شماره: 25
33 تحلیل ساختاری داستان موش وگربه کلیله ودمنه با تکیه بر عناصر داستان (دریافت مقاله) پژوهشنامه اورمزد دوره: 8، شماره: 26
34 تحلیل عناصر روایی در باب سوم بوستان (دریافت مقاله) پژوهشنامه اورمزد دوره: 8، شماره: 25
35 تحلیل گفتمان انتقادی در حکایت درآمدن حمزه در جنگ، بی زره با تکیه بر نظریه نورمن فرکلاف (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 16، شماره: 59
36 تحلیل و بررسی دانش معانی در شاهنامه (با تاکید بر داستان سیاوش) (دریافت مقاله) پژوهشنامه اورمزد دوره: 11، شماره: 41
37 تحلیل و بررسی عناصر روایی حکایات درکتاب اخلاق شفایی شاهی (دریافت مقاله) پژوهشنامه اورمزد دوره: 8، شماره: 24
38 تحلیلی بر روایت گران بنداری (دریافت مقاله) پژوهشنامه اورمزد دوره: 9، شماره: 31
39 تشبیهات منطق الطیرآیینه اندیشه عطار (دریافت مقاله) پژوهشنامه اورمزد دوره: 8، شماره: 25
40 تصویرپردازی در شعر معاصر (دریافت مقاله) پژوهشنامه اورمزد دوره: 8، شماره: 25
41 جایگاه استعاره در سبک غزل اوحدی مراغی (دریافت مقاله) پژوهشنامه اورمزد دوره: 9، شماره: 31
42 جلوه های امام رضا (ع) در شعر شاعران از آغاز تا امروز (دریافت مقاله) پژوهشنامه اورمزد دوره: 8، شماره: 26
43 جلوه های زندگی درسفرنامه ناصر خسرو (دریافت مقاله) پژوهشنامه اورمزد دوره: 8، شماره: 26
44 جمال ادبی در شعر حافظ با تاکید بر دانش معانی (دریافت مقاله) پژوهشنامه اورمزد دوره: 8، شماره: 25
45 چرایی مرگ مولف در غزلی از فرخی یزدی با تاکید بر تاثیرگذاری صور خیال بر آن (دریافت مقاله) پژوهشنامه اورمزد دوره: 8، شماره: 27
46 رد پای صنعت آهنگری در شعرهای فردوسی (دریافت مقاله) پژوهشنامه اورمزد دوره: 8، شماره: 26
47 رویکرد دانش معانی در جهانگشای جوینی جلد نخست (دریافت مقاله) پژوهشنامه اورمزد دوره: 9، شماره: 31
48 ریخت شناسی در خاطرات نورالدین پسر ایران (دریافت مقاله) پژوهشنامه اورمزد دوره: 8، شماره: 27
49 سبک زندگی در آینه ی قابوس نامه و گلستان (دریافت مقاله) پژوهشنامه اورمزد دوره: 9، شماره: 28
50 سیر معنوی در اسلام و نقد متصوفه از نگاه علامه طباطبایی ره (دریافت مقاله) پژوهشنامه اورمزد دوره: 8، شماره: 26
51 شخصیت های همسان اساطیری در شاهکارهای حماسی جهان دده قورقود، شاهنامه ی فردوسی، ایلیاد و ادیسه ی هومر (دریافت مقاله) پژوهشنامه اورمزد دوره: 8، شماره: 25
52 عربی زبان قرآن، زبان اسلام نقد بر فرهنگ فارسی معین (دریافت مقاله) پژوهشنامه اورمزد دوره: 8، شماره: 27
53 عناصر اقلیمی نخل، دریا و آفتاب در شعر شاعران هرمزگان (دریافت مقاله) پژوهشنامه اورمزد دوره: 9، شماره: 31
54 عناصر زیباشناختی در اشعار محمود کیانوش و ناصر کشاورز (دریافت مقاله) پژوهشنامه اورمزد دوره: 8، شماره: 26
55 فرهنگ عامه واژگان و اصطلاحات در دیوان سید اشرف الدین حسینی نسیم شمال (دریافت مقاله) پژوهشنامه اورمزد دوره: 8، شماره: 23
56 فرهنگنامه تنوع زیستی در قرآن و متون ادب فارسی (دریافت مقاله) پژوهشنامه اورمزد دوره: 9، شماره: 30
57 مفهوم درد و رنج در شعر مهدی اخوان ثالث (دریافت مقاله) پژوهشنامه اورمزد دوره: 11، شماره: 43
58 مفهوم معرفت در عرفان اسلامی و مکاتب روان شناختی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی دوره: 4، شماره: 11
59 مقایسه ترجمه سوره حمد از ملامحسن فیض کاشانی و عبدالمحمد آیتی (دریافت مقاله) پژوهشنامه اورمزد دوره: 10، شماره: 40
60 نظر لطف او در آیینه ی مهر آیین ما پژوهشی پیرامون جذبات رحمانی و قابلیت های عرفانی سالک در دیوان حافظ با نگاهی به جبر و اختیار (دریافت مقاله) پژوهشنامه اورمزد دوره: 8، شماره: 26
61 نقد و بررسی نمادهای آیینی سمبل از مجموعه خاطرات دا (دریافت مقاله) پژوهشنامه اورمزد دوره: 8، شماره: 26
62 نقد و تحلیل داستان بیژن و منیژه براساس قواعد ساختار گرایی (دریافت مقاله) پژوهشنامه اورمزد دوره: 8، شماره: 24
63 نقد و تحلیل مضامین عاشقانه و رمانتیک در شعر دفاع مقدس با تاکید بر اشعار سید حسن حسینی، علیرضا قزوه و پرویز بیگی حبیب آبادی (دریافت مقاله) پژوهشنامه اورمزد دوره: 9، شماره: 32
64 نقد و تحلیل یکصد و پنجاه رباعی از شاعر جوان حمیدرضا سلگی (دریافت مقاله) پژوهشنامه اورمزد دوره: 8، شماره: 27
65 نقدی بر رویین تنی اسفندیار و روایات مختلف آن (دریافت مقاله) پژوهشنامه اورمزد دوره: 9، شماره: 30
66 نکوهش علم بی عمل در شعر سنایی (دریافت مقاله) پژوهشنامه اورمزد دوره: 8، شماره: 26
67 نگاهی به اسطوره و نماد در شعر فروغ فرخزاد در ادب فارسی (دریافت مقاله) پژوهشنامه اورمزد دوره: 9، شماره: 31
68 نگاهی به عناصر سبک هندی در دیوان نظیری نیشابوری (دریافت مقاله) پژوهشنامه اورمزد دوره: 8، شماره: 26
69 نگاهی به کنایات در دیوان اقبال لاهوری (دریافت مقاله) پژوهشنامه اورمزد دوره: 8، شماره: 27
70 هفت رذیله اخلاقی در کلیله و دمنه و مقایسه آن با آثار شکسپیر (دریافت مقاله) پژوهشنامه اورمزد دوره: 12، شماره: 48
71 هنجارگریزی در ساختار اشعار سپید و نیمایی حسین منزوی برمبنای نظریه ی ساختارگرایی یاکوبسن (دریافت مقاله) پژوهشنامه اورمزد دوره: 8، شماره: 25
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 الناقد بصیرنقد نظریه بینامتنیت و نسبت آن با سبک شناسی (دریافت مقاله) پنجمین همایش متن پژوهی ادبی نگاهی تازه به سبک شناسی، بلاغت، نقد ادبی
2 بررسی آئین قسم، نفرین و دعا در فرهنگ عامیانه میناب (دریافت مقاله) چهارمین همایش نگاهی نو به زبان و ادب عامه
3 تفنن در تعبیر بحثی در سبک شناسی شاهنامه فردوسی (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی متن‌پژوهی ادبی نگاهی تازه به متون حماسی
4 نقد دو کتاب مولوی نامه و میناگر عشق در مثنوی پژوهی (دریافت مقاله) سومین همایش متن پژوهی ادبی (نگاهی تازه به آثار مولانا)
5 نقد و بررسی مقالات مولوی پژوهی دهه ی نود در مجله های غیرادبی (عرفان- فلسفه- اخلاق) بر اساس صد ویژگی یک مقاله یپژوهی خوب از یزدان منصوریان (دریافت مقاله) سومین همایش متن پژوهی ادبی (نگاهی تازه به آثار مولانا)
6 همسانی های عشق و تجلی آن در داستان عاشقانه ی آذری اصلی و کرم با لیلی ومجنون نظامی گنجوی (دریافت مقاله) نخسیتن همایش ملی تحقیقات ادبی با رویکرد مطالعات تطبیقی
7 هویت دینی و ملی در اشعار مهرداد اوستا (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی متن پژوهی ادبی نگاهی تازه به ادبیات داستانی معاصر