دکتر سید مهدی برقعی

دکتر سید مهدی برقعی

دکتر سید مهدی برقعی

Dr. Seyed Mehdi Borghei

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر برهم کنشی پراکسید هیدروژن ونانوفوتوکاتالیست های احتراقی در حذف مواد رنگزا از محیط های آبی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی مهندسی بهداشت محیط دوره: 6، شماره: 4
2 اثر سولفید در عملکرد لجن فعال و تعیین ضرایب سینتیکی رشد میکروبی و ضرایب بازدارندگی سولفید در لجن فعال (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 19، شماره: 7
3 ارزیابی کارایی صافی های دو لایه ای در بهبود کیفیت آب در تصفیه خانه ی شهر آبادان (دریافت مقاله) دوماهنامه طلوع بهداشت دوره: 15، شماره: 3
4 ارزیابی و برآورد تغییرات کیفیت آب با استفاده از نقشه های پهنه بندی و نرم افزار تحقیقاتی توسعه یافته (بررسی موردی: رودخانه پیربازار) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 15، شماره: 3
5 New Isolated Extremophiles Arsenic Oxidizing Bacteria for the Removal of Arsenic from High- and Low-COD Media (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 32، شماره: 5
6 Optimization of adsorption removal of ethylene glycol from wastewater using granular activated carbon by response surface methodology (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات کاربردی در آب و فاضلاب دوره: 5، شماره: 2
7 Removal of COD and TOC From Petroleum Synthetic Wastewater Containing Cyclic Aromatic Hydrocarbons Using the Photo-Fenton Process by the Box-Behnken Method (دریافت مقاله) مجله پیشرفت در تحقیقات بهداشت محیط دوره: 11، شماره: 2
8 بررسی امکان پرورش دو گونه ماهی کپور معمولی و کپور نقره ای در فاضلاب شهری تصفیه شده و اثر حضور این دو گونه آبزی بر پارامترهای کیفی فاضلاب (مطالعه موردی: تصفیه خانه فاضلاب مهدی شهر) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 10، شماره: 2
9 بررسی پارامترهای جذب و بازیابی کروم +6 از محلول آبی توسط جاذب پلی انیلین کربن فعال (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 32، شماره: 1
10 بررسی تخریب فتوکاتالیتیکی نفتالین توسط نانوکاتالیست های دی اکسید تیتانیوم داپ شده با N-S وP تحت نور مرئی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 25، شماره: 4
11 بررسی توانChenopodium album در جذب و تجمع سزیم پایدار (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 15، شماره: 3
12 بررسی حذف زایلن از آب به وسیله نانو اکسید روی به عنوان جاذب نفت (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 20، شماره: 3
13 بررسی عمل کرد صافی های دولایه ای در بارهای سطحی مختلف در تصفیه خانه ی آب آبادان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 21، شماره: 6
14 بررسی عملکرد سیستم غشایی نانوفیلتراسیون در حذف فلزات سنگین نیکل، کروم و کادمیوم از فاضلاب های صنعتی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 14، شماره: 2
15 بررسی عملکرد فرآیند الکتروکواگولاسیون درحذف فلزات سنگین سرب،کادمیوم و کروم از آب (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 23، شماره: 4
16 بررسی فرآیند تقطیرغشایی جهت تصفیه تکمیلی پساب پالایشگاه نفت بندرعباس به منظور استفاده مجدد در صنعت (دریافت مقاله) مجله پژوهش نفت دوره: 29، شماره: 3
17 بررسی کارایی پایلوت مستغرق غشایی (MSR) در حذف کدورت از آب با استفاده از منعقدکننده پلی آلومینیوم کلراید به همراه کمک منعقدکننده های پلی الکترولیت و آهک (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 32، شماره: 4
18 بررسی کارایی گیاه سالیکورنیا اروپایی در گیاه پالایی نمک از محلول ها (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 28، شماره: 112
19 پیشگیری از فساد در کمک های بشردوستانه بین المللی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 51، شماره: 4
20 تاثیر باران های اسیدی بر روی محیط زیست و آثار باستانی تخت جمشید (دریافت مقاله) مجله انسان و محیط زیست دوره: 8، شماره: 3
21 تصفیه پذیری پساب واحد آنودایز آلومینیوم با هدف بازیابی ترکیبات آلومینیوم (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 2، شماره: 1
22 جداسازی کروم از محیط های آبی با استفاده از دو نوع پلی آنیلین (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 36، شماره: 55
23 جذب سطحی کروم از محیط آبی با استفاده از پلی آنیلین (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 22، شماره: 79
24 حذف آنتی بیوتیک سفازولین با استفاده از رزین پلی انیلین-پلی اتیلن گلایکول از محیط آبی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 33، شماره: 2
25 حذف فلزات سنگین توسط نیزارهای مصنوعی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 10، شماره: 3
26 حذف موثر فسفر از فاضلاب با استفاده از روش بیولوژیکی باردنفو اصلاح شده (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 19، شماره: 4
27 سنتز نانوذراتFe3O4 اصلاح شده با دندریمرهای پرشاخه برای حذف آنتراسن از آب های آلوده (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 27، شماره: 6
28 شبیه سازی سه بعدی دما و پارامترهای کیفی آب با استفاده از مدل هیدرودینامیکی EFDC مطالعه موردی: (مخزن سد ماملو) (دریافت مقاله) مجله مهندسی منابع آب دوره: 16، شماره: 57
29 طراحی و عملکرد یک سیستم بیوفیلتر بارقوی در تجزیه مواد آلی پسابهای صنعتی در مقیاس آزمایشگاهی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 19، شماره: 65
30 عامل دار کردن نانوذرات کیتوسان به وسیله ی اسیدسیتریک برای جذب کروم VI (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 33، شماره: 2
31 عملکرد سنگ پامیس به عنوان بستر ثابت بیوفیلم در راکتور بیوفیلمی هوازی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 16، شماره: 56
32 کارایی آند تیتانیم بدون پوشش در کاهش اکسیژن خواهی شیمیایی پساب صنعتی (مطالعه موردی تصفیه پساب نساجی در سامانه پیش پایلوت تصفیه الکتروشیمیایی) (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 34، شماره: 1
33 کارایی نانو لوله های کربنی چند جداره اصلاح شده با عامل کیتوزان در حذف فلزات سنگین سرب، روی و کادمیم از محیط های آبی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 29، شماره: 115
34 کاربرد اولترافیلتر، اشعه فرابنفش و ازن در تصفیه ثالثه پساب تصفیه خانه فاضلاب شمال اصفهان در مقیاس پایلوت (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 33، شماره: 5
35 مقایسه کارایی عصاره دانه مورینگا اولیفرا و مگنافلاک ( LT25) به عنوان کمک منعقدکننده در حذف کدورت آب (مطالعه موردی: تصفیه خانه آب شماره یک جلالیه) (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 24، شماره: 86
36 نیترات زدایی از آب چاه های شرب با دنیتریفیکاسیون هتروترفیک با منبع کربنی اسید سیتریک و ازن زنی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 31، شماره: 7
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Application of laccase on effective biodegradation of two azo dyes: Optimization using Response Surface Methodology (RSM) (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
2 Arsenite Adsorption from Aqueous Solutions by Polyaniline/Polyvinyl Alcohol Composite (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی شیمی
3 اثر نوع منبع کربن بر بازدهی حذف نیتروژن از فاضلاب صنعتی با نیتروژن بالا در رآکتورهای بیوفیلمی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی آب،خاک و علوم محیطی
4 اثرات تکی و متقابل پارامترهای عملیاتی بر روی حذف فتوکاتالیستی با استفاده از کاتالیست ZnO : روش پاسخ سطح (دریافت مقاله) دومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
5 ارتقاء عملکرد سیستم تصفیه پساب کارخانجات نوشابه سازی جهت استفاده مجدد پساب در آبزی پروری با بهره مندی از مدلAHPو نرم افزارExpert Choice (دریافت مقاله) دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
6 امکان سنجی تولید کمپوست از لجن آبگیری شده فاضلاب شهری (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
7 Comparing the Efficiency of TiO2/ZnO Catalysts in The Removal of Tetracycline from Aqueous Solution (دریافت مقاله) کنگره بین المللی علوم مهندسی و توسعه شهری پایدار
8 Design and Application of Wastewater Treatment Plant for Abazar Road River, Tehran, Iran (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
9 Studying Effect of Oxidation on Arsenite Adsorption in Aqueous Solutions by Polyaniline/Polyvinyl Alcohol Composite (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
10 Studying efficiency of multi-walled carbon nanotubes modified with chitosan in removal of heavy metals of lead, zinc and cadmium from aqueous solutions (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
11 The enhancer of Antibiotics removal from aqueous media in UV/GO process by magnetic Fe3O4 Coating (دریافت مقاله) کنگره بین المللی علوم مهندسی و توسعه شهری پایدار
12 بازیافت کاغذ، پلی اتیلن و آلومینیوم از لفاف بسته بندی های چندلایه (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
13 بررسی اثر بارگذاری هیدرولیکی راکتورهای USBF در تصفیه فاضلابهای صنعتی (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
14 بررسی اثر شدت آلایندگی فاضلاب های صنعتی بر عملکرد راکتورهای USBF (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
15 بررسی بازیابی زیر آب برج خنک کن صنایع پتروشیمی در مقیاس آزمایشگاهی و با هدف استفاده مجدد از آب توسط رآکتورهای بیولوژیکی بستر ثابت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بازیافت آب راهبردی اصولی برای مدیریت بحران آب
16 بررسی تصفیه بیولوژیکی پساب با بار آلی کم در فیلتر هوازی مستغرق (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
17 بررسی حذف نیتروژن درراکتوربسترثابت مستغرق بااستفاده ازفرایندلودزاک اتینگر اصلاح شده MLE (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
18 بررسی عملکرد بیوراکتور تلفیقی بیهوازی-هوازی باهدف حذف COD و فسفر (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی
19 بررسی عملکرد بیوفیلتر مستغرق هوازی تناوبی (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
20 بررسی عملکرد سیستم اکسیداسیون پیشرفته فنتون درتصفیه فاضلاب با بار آلودگی بالا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
21 بررسی عملکرد سیستم تلفیقی بیوراکتور بستر متحرک (MBBR)مجهز به جدا کننده غشایی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
22 بررسی عملکرد سیستم راکتور بیوفیلمی بی هوازی بافل دار پله ای- فیلتر مستغرق هوازی با بستر پامیس در حذف مواد آلی و فسفر فاضلاب (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
23 بررسی کارآیی بیوراکتور هوازی ASFF ) Aerated Submerged Fixed-Film در تکمیل تصفیه بیهوازی پساب روغن زیتون (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
24 بررسی کیفی چاه های آب شرب روستاهای شهرستان ورامین و ارائه مدل کیفی در محیط GIS (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران
25 بررسی مدل ترکیبی انتقال جرم و حرارت برای محاسبه زمان انجماد و افت وزنی محصول در منجمدکنندهها (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
26 بررسی ویژگیها و کارآرایی بیوفیلتر بی هوازی چند مرحله ای ( MAB) در تصفیه پسابهاى صنعتى (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی
27 تاثیر پارامترهای مختلف عملیاتی بر میزان حذف فنل در تصفیه بیولوژیکی پساب حاوی غلظت زیاد فنل در یک راکتور لجن فعال متعارف با استفاده از باکتری های پرورش یافته خاص (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
28 تأثیر سطح مؤثر فیلترهای دست ساز در جداسازی توده های میکروبی در بیوراکتورهای بستر متحرک (MBBR) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
29 تصفیه پسابهای صنعتی حاوی فنل با استفاده از راکتورهای بی هوازی با بستر ثابت و بهره گیری از جریانهای رو به بالا و رو به پایین (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی بهداشت محیط
30 جداسازی کروم از پساب صنایع آبکاری با استفاده از پلی آنیلین (دریافت مقاله) سومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
31 حذف ارسنیک از پساب های صنعتی با کمک با کتری های اکسترموفیل (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
32 حذف شویند هها با بیوراکتور بستر ثابت با استفاده از ساپورت پامیس (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
33 حذف شیمیایی فسفات از خروجی حوضچه لجن فعال موجود در سامانه تصفیه پساب یکی از صنایع پلیمری ایران بمنظور تصفیه ثالثیه و تسهیل فرایند بازگردانی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی
34 حذف نفت از پسابهای حاوی نفت اندک با استفاده از جاذب های طبیعی ارزان قیمت (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
35 رنگ زدایی از پساب سینتتیک رنگی توسط کپک "Phanerochaete chrysosporium" (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی شیمی و نفت
36 سنتز نانوکامپوزیت (ZIF-۸@UiO-۶۶-NH(۲ با هدف حذف آلودگی رنگی از محلول های آبی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی شیمی و نفت
37 سینتیک حذف مواد آلی در راکتور بیوفیلمی بستر متحرکMBBR (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
38 سینیتیک حذف مواد آلی با غلظت کم در فیلترهای هوازی مستغرق با هدف استفادهمجدد از آب (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم کشاورزی و محیط زیست
39 عملکرد یک بیوراکتور مستغرق هوازی (SABF) در تصفیه مرحله سوم فاضلاب ها (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
40 کارآیی حذف فلزات سنگین (کروم، نیکل، روی) از فاضلاب صنایع آبکاری به روش الکتروکوآگولاسیون (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران
41 مدل سازی حذف مواد آروماتیک از فاضلاب های شور به وسیله رآکتور بیوفیلمی با بستر متحرک (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی زیست پالایی
42 مدیریت پساب‌های صنعت نساجی با کمک رنگزدایی توسط فرآیند غشایی و تعیین پارامترهای بهره‌برداری آن (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
43 مروری بر روش های بازیابی و استفاده مجدد از پساب صنایع شستشوی خودرو (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
44 مطالعه کارایی حذف فسفر از فاضلاب با سیستم بی هوازی هوازی (ABR-MBBR) (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
45 مقاومت سیستم های بیولوژیکی چرخان به تغییرات ناگهانی (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی
46 مقاومت سیستم های بیولوژیکی چرخان به تغییرات ناگهانی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
47 مقایسه روش های انعقاد شیمیایی و انعقاد الکتریکی به منظور حذف مواد دارویی از فاضلاب (بررسی موردی ماده متفورمین) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی
48 مقایسه عملکرد راکتور هوازی MBBR با راکتور بی هوازی ABR در پساب های حاوی اتیلن گلایکول (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
49 مقایسه غلظت توده های میکروبی در مایع خروجی از راکتور MBBR و راکتور MBBR تلفیقی با فیلترهای دست ساز (دریافت مقاله) اولین همایش فناوری های پالایش در محیط زیست
50 مقایسه کارایی رآکتور ناپیوسته متوالی (SBR) و رآکتور بیوفیلمی ناپیوسته متوالی (SBBR) در تصفیه فاضلاب صنعتی با غلظت آمونیوم بالا (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست با محوریت توسعه پایدار