دکتر علی اکبر متکان

دکتر علی اکبر متکان دانشگاه شهید بهشتی تهران

دکتر علی اکبر متکان

Dr. Ali Akbar Matakan

دانشگاه شهید بهشتی تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 مدلسازی روابط مکانی فشار بخار آب با استفاده از تکنیک آمار فضایی (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 26، شماره: 102
2 آشکارسازی تغییرشکل سطحی بر پایه تداخل سنجی تفاضلی رادار در میدان نفتی آغاجاری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 20، شماره: 80
3 اتصال خودکار بریدگی ها در شبکه راه های استخراج شده به وسیله الگوریتم های استخراج راه با استفاده از تکنیک های تبدیل رادون و درون یابی اسپلاین (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 7، شماره: 2
4 اثر خطای زمین مرجع نمودن بر روی بازتابندگی در تصاویر با قدرت تفکیک مکانی پایین در مناطق شهری (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 26، شماره: 1
5 ارائه روشی مبتنی بر ماشین های بردار پشتیبان و مورفولوژی ریاضی به منظور آشکارسازی راه های شهری از داده های لیزر اسکنر هوایی (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 1، شماره: 3
6 ارائه مدل مکانی هوشمند به منظور یافتن مسیرهای بهینه در شبکه حمل ونقل شهری (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 9، شماره: 3
7 ارزیابی اثر اشباع شاخص های گیاهی در محاسبه شاخص سطح برگ محصولات زراعی (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 11، شماره: 1
8 ارزیابی اثرات اکوتوریسم بر منطقه رودبار قصران و لواسانات با استفاده از چارچوب DPSIR (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 10، شماره: 1
9 ارزیابی تغییرات پوشش اراضی در ارتباط با احداث سد طالقان با استفاده از تکنیک های سنجش از دور (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 10، شماره: 13
10 ارزیابی تناسب مکانی برای توسعه اکوتوریسم در منطقه رود بار و قصران و لواسانات با استفاده از روش OWA با کمیت سنج های فازی (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری دوره: 7، شماره: 26
11 ارزیابی قابلیت ویژگی های تجزیه هدف درکشف آلودگی های نفتی دریا با استفاده از داده-های پلاریمتری SAR (دریافت مقاله) فصلنامه رادار دوره: 2، شماره: 3
12 ارزیابی و بهینه سازی روش سالومونسون و همکاران در برآورد سطح پوشش برف حوزه های کرج و لتیان (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 6، شماره: 2
13 استخراج توده زنده گندم با استفاده از داده های ماهواره ای و رگرسیون وزنی مکانی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی (زراعت سابق) دوره: 27، شماره: 104
14 استخراج مقدار کلروفیل محصول برنج با استفاده از معکوس سازی مدل انتقال تابش تاج پوشش و تصاویر ALOS (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 3، شماره: 2
15 استفاده از الگوریتم سه باندی برای تخمین میزان کلروفیل a و فسفر کل در تالاب انزلی (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 6، شماره: 1
16 استفاده از دادههای طیفنگاری زمینی جهت تخمین میزان یوتریفیکاسیون آبهای داخل خشکیها (مطالعه موردی: تالاب انزلی) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 12، شماره: 2
17 استفاده از فن آوری اینترنت اشیا در جمع آوری اطلاعات محیطی اراضی کشاورزی با استفاده از سرویس مشاهده حسگر (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی دوره: 14، شماره: 4
18 انتخاب شاخص های فراطیفی (باریک باند) بهینه برای تخمین محتوای آبی گیاهان، با در نظر گرفتن شرایط متفاوت تراکم تاج پوشش گیاه و خاک پس زمینه (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 3، شماره: 1
19 ایجاد پایگاه داده جغرافیایی پایه برای حوزه آبریز مادر سو در استان گلستان – ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 5، شماره: 2
20 Improvement in GIS-based DRASTIC model using statistical methods and analytical hierarchy process, case study: Hamedan-Bahar plain, west of Iran (دریافت مقاله) دوفصلنامه زمین شناسی ژئوتکنیک دوره: 4، شماره: 3
21 برآورد شاخص سطح برگ محصول ذرت با استفاده از تصاویر ماهواره سنتینل ۲ (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 15، شماره: 1
22 برآورد میزان تغییرات بارندگی با استفاده از تلفیق تکنیک شبکه های عصبی مصنوعی و زمین آمار در شمال غرب ایران (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 4، شماره: 4
23 برآورد میزان تولید رسوب رودخانه جاجرود در بالا دست سد لتیان با استفاده از رگرسیون چند متغیره (دریافت مقاله) دوفصلنامه زمین شناسی ژئوتکنیک دوره: 5، شماره: 3
24 بررسی توزیع مکانی کادمیوم و تعیین پوشش گیاهی در معرض خطر در منطقه مرکزی ایران واقع در استان اصفهان با استفاده از GIS و RS (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 6، شماره: 2
25 بررسی خشکسالی در مناطق خشک مرکزی ایران با استفاده از تصاویر ماهواره ای با تکیه برشاخص های گیاهی (مطالعه موردی: شیرکوه یزد) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 7، شماره: 4
26 بررسی شاخص های طیفی به منظور شناسایی بیماری های زنگ زرد و قهوه ای در مدل تاج پوشش (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 9، شماره: 4
27 بررسی عدالت مکانی در دسترسی به شبکه حمل ونقل ریلی درون شهری با استفاده از ضریب جینی و منحنی لورنز تا افق ۱۴۱۰ (منطقه مورد مطالعه: شهر اصفهان) (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 13، شماره: 1
28 بررسی کاربرد سنجش از دور در آشکارسازی آلودگی های نفتی دریا (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 12، شماره: 1
29 بهبود شاخص عمودی خشکسالی اصلاح شده به منظور برآورد میزان خشکسالی در مناطق خشک مرکزی ایران (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 4، شماره: 2
30 بهبود طبقه بندی رقومی محصولات کشاورزی در تصاویر چندزمانه با استفاده از اطلاعات بافت در شهرستان قروه (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 8، شماره: 4
31 بهینه سازی مسیرخطوط انتقال نفت با بکارگیری پارامترهای مکانی و روش های تصمیم گیری چند معیاره در GIS (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 15، شماره: 2
32 تحلیل الگوهای همدیدی منجر به بارش های زودرس جنوب و جنوب غرب ایران طی دوره آماری (۲۰۱۵-۱۹۷۹) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 22، شماره: 64
33 تحلیل روند و نوسانات فشار بخار آب در جنوب و جنوب غرب ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 4، شماره: 13
34 تحلیل مکانی تصادف های درون شهری با استفاده از رگرسون وزنی مکانی (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 3، شماره: 3
35 تحلیل مکانی فشار بخارآب در جنوب و جنوب غرب ایران با استفاده از زمین آمار (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 8، شماره: 2
36 تحلیل نقش کاربری اراضی در شکل گیری جزایر حرارتی با استفاده از داده های چند زمانة سنجندة ASTER (مطالعة موردی: شهر بندرعباس) (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی دوره: 5، شماره: 4
37 تحلیل همدیدی نقش پرفشار جنب حاره ای عربستان و رودباد جنب حاره ای در خشکسالی های شدید جنوب و جنوب غرب ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 8، شماره: 2
38 تحلیل همدیدی نقش پرفشار عربستان و رودباد جنب حاره ای در کوتاه ترین طول دوره بارشی جنوب و جنوب غرب ایرانتحلیل همدیدی نقش پرفشار عربستان و رودباد جنب حاره ای در کوتاه ترین طول دوره بارشی جنوب و جنوب غرب ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 14، شماره: 4
39 تخمین میزان رواناب حوضه کن با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 6، شماره: 4
40 ترکیب تصاویر IRS و MODIS با استفاده از تکنیک جداسازی طیفی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 8، شماره: 6
41 تصمیم گیری قطعی و فازی درمکانیابی پارکینگ های عمومی طبقاتی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 6، شماره: 3
42 تعیین تعداد روزهای برفی در ایران با استفاده از داده های سنجنده SSM/I (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 2، شماره: 6
43 تعیین تغییرات مکانی و زمانی آلودگی های منواکسید کربن و ذرات معلق با استفاده از تکنیک های GIS در شهر تهران (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 1، شماره: 1
44 تعیین مقیاس بهینه قطعه بندی در طبقه بندی شیء گرای ابر، با استفاده از تصاویرNOAA/AVHRR (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 2، شماره: 2
45 تغییر پذیری موادآلی موجود در خاک نسبت به سناریوهای متفاوت تغییر اقلیم در مقیاس جهانی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 3، شماره: 9
46 توسعه مفهومی عامل مبنا و بهینه سازی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک در تخصیص منابع آب (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 16، شماره: 2
47 تهیه نقشه خطر فرسایش و تولید رسوب حوضه آبخیز سد دز با استفاده از سنجش از دور و GIS (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 6، شماره: 1
48 ریزمقیاس سازی داده رطوبت خاک Esa با استفاده از تصاویر ماهواره Noaa (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا دوره: 16، شماره: 57
49 سنجش از دور (RS)، سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و مدل سلول های خودکار(CA) به عنوان ابزاری برای شبیه سازی تغییرات کاربری اراضی شهری (مطالعه موردی، شهر شهرکرد) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 7، شماره: 1
50 سنجش سطوح و اولویت بندی آسیب پذیری سکونتگاه های روستایی در برابر زلزله با استفاده از منطق فازی در GIS (مطالعه موردی: استان فارس) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 9، شماره: 4
51 سنجش قابلیت دسترسی به مراکز درمانی در شهر اصفهان با استفاده از روش ۲SFCA (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 34، شماره: 1
52 سنجش کفیت مکان های شهری، با استفاده از روش ارزیابی چند معیاره در GIS(مورد مطالعه : شهر تهران) (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 1، شماره: 4
53 شبیه سازی جریان روزانه رودخانه و تحلیل تاثیرات تغییر کاربری بهینه روی آن با استفاده از مدل WetSpa در محیط GIS (مطالعه موردی: حوضه آبریز مرک، استان کرمانشاه) (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 4، شماره: 1
54 شبیه سازی رشد شهری با استفاده از مدل سلول های خودکار و الگوریتم های یادگیری ماشین، مطالعه موردی: کلانشهر تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 19، شماره: 4
55 شناسایی ساختمان های تخریب شده بر اثر زلزله، با استفاده از آنالیز بافت تصاویر ماهواره ای با قدرت تفکیک بسیار بالا ( VHR) و سیستم استنتاج فازی مطالعه موردی زلزله پورتوپرنس سال ۲۰۱۰ (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 7، شماره: 3
56 طبقه بندی محصولات کشاورزی با شبکه کانولوشنی عمیق مبتنی بر شاخص محصول (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 20، شماره: 4
57 طراحی سیستم پشتیبان تصمیم گیری مکانی(SDSS) جهت مدیریت بهینه شبکه توزیع آب شهری (مطالعه موردی: شهرستان فریدو ن شهر) (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 7، شماره: 4
58 طراحی مدل بهینه سازی کاربری اراضی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک چندهدفه با رویکرد آمایش سرزمین (مطالعه موردی: رودبار جنوب – استان کرمان) (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 7، شماره: 1
59 طرح شاخص های نوین دشواری حرکت با بهره گیری از نتایج شبیه سازی مکانی عامل مبنا در هنگام آتش سوزی (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 9، شماره: 1
60 قابلیت داده های ترکیبی مادون قرمز و مایکروویو غیرفعال سنجش از دورو تخمین بازندگی و و پای سیلاب (مطالعه موردی: استان گلستان) (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 1، شماره: 2
61 کاربرد تصاویر ماهواره ای با توان تفکیک بالا در به هنگام سازی نقشه های بزرگ مقیاس مطالعه موردی: تصویر آیکونوس ارومیه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 6، شماره: 4
62 کاربرد سنجش از دور در شناسایی گسل ها، دگرسانی ها و کشف رابطه میان لیتولوژی و پوشش گیاهی درمنطقه سیاه بیشه (مازندران ) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 9، شماره: 4
63 کاربرد شبکه کانولوشنی LSTM در طبقه بندی محصولات کشاورزی با استفاده از سری زمانی NDVI (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 14، شماره: 1
64 محاسبه عدم قطعیت محلی و مکانی بارش با استفاده از الگوریتم های شبیه سازی زمین آماری SGS وSGS CO- (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 6، شماره: 3
65 مدلهای منطق فازی و سنجش از دور جهت پهنه بندی خطر زمین لغزش در حوضه ی آبخیز لاجیم (دریافت مقاله) دوفصلنامه زمین شناسی ژئوتکنیک دوره: 5، شماره: 4
66 مقایسه تطبیقی روش های حذف خطاهای مدل ارتفاعی رقومی(DEM) حوضه های آبخیز (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 4، شماره: 3
67 مقایسه توانایی طبقه بندی کننده های ماشین بردار پشتیبان، شبکه عصبی و حداکثر احتمال در بهبود نتایج الگوریتم های فیلترینگ داده های لیدار (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 5، شماره: 2
68 مقایسه روشهای طبقه بندی پیکسل پایه، شئ پایه و درخت تصمیم در تهیه نقشه تیپ های جنگل با استفاده از داده های سنجش از دور (مطالعه موردی: جنگل آستارا) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 9، شماره: 8
69 مقایسه عملکرد شبکه های عصبی خود سازمانده مکانی و غیرمکانی در خوشه بندی داده های اجتماعی-اقتصادی بلوک های آماری شهر اصفهان (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 34، شماره: 4
70 مکانیابی مناطق مناسب جهت دفن پسماند با استفاده از GIS (ناحیه مورد مطالعه : شهر تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 6، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آشکارسازی تغییرات اقلیم و تاثیر بر توسعه پایدار شهر شیراز (دریافت مقاله) دهمین کنگره پیشگامان پیشرفت
2 آشکارسازی ساختمان هایتخریب شده براثرزلزله درمدت زمان کوتاه بااستفاده ازتصاویرماهواره ای با قدرت تفکیک بسیاربالا (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
3 اثر تغییر اقلیم بر فنولوژی پوشش گیاهی حوضه دریاچه ارومیه با استفاده از سری زمانی تصاویر NOAA-AVHRR (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم
4 اثر خطای زمین مرجع نمودن بر روی بازتابندگی در تصاویر با قدرت تفکیک مکانی پایین در مناطق شهری (دریافت مقاله) همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
5 ارائه روشی جهت اشکارسازی راهها از داده های لیدار هوایی (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 89
6 ارائه مدل مکانیابی پناهگاه اسکان موقت بعد از زلزله با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی کلونی مورچه (ACO) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت بحران و HSE در شریان های حیاتی، صنایع و مدیریت شهری
7 ارتقا الگوریتم شیب مبنا جهت فیلتر کردن داده های لیزر اسکنر هوایی (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 89
8 ارزیابی تناسب مکانی پناهگاههای اسکان موقت بعد از زلزله با استفاده از روش WLC در ترکیب با سیستم های اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
9 ارزیابی توان اکولوژیک سرزمین با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
10 ارزیابی توان توسعه و آمایش سرزمین حوضه آبریز مرک کرمانشاه با استفاده از gis (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 90
11 ارزیابی جامع روشهای استخراج راه ازداده های لیدارهوایی (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 90
12 ارزیابی دقت اطلاعات ارتفاعی استخراج شده از زوج تصویر ماهواره آیکونوس (مطالعه موردی تهران) (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 86
13 ارزیابی دقت روشهای مختلف درونیابی جهت تخمین مقادیر آلاینده های CO و PM10 در شهر تهران (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 88
14 ارزیابی دقت مدلهای درونیابی کریجینگ و چند متغیره کوکریجینگ در برآورد بارندگی استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) کنفرانس و نمایشگاه مهندسی آب
15 ارزیابی شاخص جهانی پوشش برف برای مطالعه سطح پوشش برف در مقیاس منطقه ای (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 87 و چهارمین همایش یکسان سازی نامهای جغرافیایی
16 استخراج شاخصهای فیزیوگرافی مورد نیاز مدلهای شبیه سازی توزیعی حوضه های آبریز با استفاده ازمدل رقومی ارتفاع زمین ( مطالعه موردی: حوضه آبریز مرک، استان کرمانشاه) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
17 استفاده از GEOSTATIATIC و الگوریتم LSU به به منظور تعیین گیاهان در معرض خطر آلودگی کادمیوم (مطالعه موردی استان اصفهان) (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 86
18 استفاده از فن آوری اینترنت اشیا در جمع آوری اطلاعات محیطی اراضی کشاورزی و ارائه آن در بستر وب و گوشی های هوشمند (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی داده کاوی در علوم زمین
19 استفاده از قابلیت سیستم اطلاعات جغرافیایی در مدیریت آلودگی هوای شهر تهران (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 88
20 بازسازی مکانی - زمانی درازمدت میانگین ماهانه بارندگی با استفاده ازتکنیک شبکه های عصبی مصنوعی و زمین آمار مطالعه موردی : شمال غرب ایران (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 90
21 برآورد نیاز آبی گیاه با استفاده از فن آوری اینترنت اشیا (مطالعه موردی اراضی کشاورزی گل محمدی) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی علم اطلاعات جغرافیایی بنیادها و کاربردهای بین رشته ای
22 بررسی توزیع مکانی کادمیوم و تعیین پوشش گیاهی در معرض خطر در منطقه مرکزی ایران واقع در استان اصفهان با استفاده از GIS & RS (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
23 بررسی روش های تهیه نقشه ساختمانهای تخریب شده بر اثر زلزله با استفاده از تصاویر ماهوارهای (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
24 بررسی روش های درونیابی مکانی داده های اقلیمی بر مبنای مروری جامع بر مطالعات داخل و خارج از کشور (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم
25 بررسی قابلیتها، مزایا و محدودیتهای مدل هیدرولوژیکی توزیع یافته مکانی Wetspa در ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
26 بکارگیری قوانین انجمنی در تحلیل رشد سکونتگاه های شهری و روستایی در حریم جنوبیکلان شهر تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی داده کاوی در علوم زمین
27 پهنه بندی NO2 جوی در شهرهای صنعتی با استفاده از تصاویر OMIوMODIS مطالعه موردی کلان شهر تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی
28 پهنه بندی مناطق مستعد رخداد سیل با استفاده از الگوریتم جنگل تصادفی (منطقه مطالعاتی: حوزه های آبخیز گرگانرود و قره سو استان گلستان) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم
29 پیشبینی پراکنش گونه کولی ارومیه (Berg, ۱۹۲۵ ) Alburnus atropatenae در ایران تحت تاثیر تغییر اقلیم (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران
30 پیوند میان پدیده های فرین هواشناختی و گرمایش فراگیر (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم
31 تحلیل پهنه بندی اقلیمی حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان بر اساس طرح طبقه بندی کوپن تراورتا با رویکرد تغییر اقلیم (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم
32 تحلیل پهنه بندی اقلیمی حوضه آبریز دریاچه ارومیه بر اساس طرح طبقه بندی کوپن-تراورتا با رویکرد تغییر اقلیم (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران
33 تخمین توزیع مکانی بارش با استفاده از روشهای قطعی درون یابی درمحیط GIS مطالعه موردی: حوضه آبریز مرک، استان کرمانشاه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
34 تصحیح روش DRASTIC مبتنی بر GIS با استفاده از روش های آماری و تحلیل سلسله مراتبی، مطالعه موردی دشت همدان- بهار (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
35 تصمیم گیری قطعی و فازی در مکانیابی پارکینگهای عمومی طبقاتی (دریافت مقاله) اولین همایش GIS شهری
36 تعیین اندازه پیکسل هیدرولوژیکی مناسب برای نقشه های توپوگرافی 1/2500 ایران (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 86
37 تهیه نقشه ضریب رواناب پتانسیل و ظرفیت چالابی حوضه آبریز با استفاده از مدل WetSpa درمحیط GIS مطالعه موردی: حوضه آبریز مرک، استان کرمانشاه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
38 شبیه سازی بیلان آبی حوضه آبریز با استفاده از مدل WetSpaدر محیطGIS (مطالعه موردی: حوضهآبریز مرک، استان کرمانشاه) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی منابع آب ایران
39 شبیه سازی رشد فیزیکی شهر با استفاده از مدل سلول های خودکار شهری GIS,RS و (Urban- CA مطالعه موردی: شهر شهرکرد (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 90
40 شبیه سازی گسترش آتش سوزی در عرصه های طبیعی با استفاده از مدل FARSITE (مطالعه موردی: جنگل های شهرستان نکا) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
41 شبیهسازی تاثیر تغییر اقلیم بر رویشگاه بلوط زاگرس با استفاده ازدو الگوریتم شبکه عصبی مصنوعی و Random Forest (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم
42 طراحی مدل بهینه سازی درصد پوشش زمین (پوشش گیاهی – لاشبرگ و پوشش سنگی) مبتنی برالگوریتم NSGA-II (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
43 طراحی مدل بهینه سازی کاربری اراضی، مبتنی بر الگوریتم NSGA-II به منظورمدیریت سیلاب (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت سیلاب
44 طراحی و اجرای WebGIS با قابلیت کاربرد در اطلاع رسانی توریسم (مطالعه موردی، شهرقم) (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 87 و چهارمین همایش یکسان سازی نامهای جغرافیایی
45 قابلیت الگوریتمهای ترکیبی مادون قرمز و مایکروویو ماهواره در تخمین بارندگی (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 88
46 کاربرد GIS در شبکه توزیع آب شهری و مدیریت اطلاعات مشترکین (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 89
47 کاربرد GIS در مکانیابی پارکینگهای عمومی طبقاتی به روش OWA (مطالعه موردی : منطقه یک شهر تهران) (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 86
48 کاربرد مدل LUR در تخمین الاینده های PM10,CO مطالعه موردی شهر تهران (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 89
49 کلاسهبندی تصاویر سنجش از دور چند طیفی با استفاده ازماشینهای بردار پشتیبان فعال (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 89
50 لیتولوژی وپوشش گیاهی در منطقه سیاه بیشه (مازندران) (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
51 محاسبه دامنه تغییرپذیری بارش و عدم قطعیت محلی آن با استفاده از الگوریتم شبیه سازی SGS (دریافت مقاله) کنفرانس و نمایشگاه مهندسی آب
52 مدل سازی تغییرات مکانی- زمانی جریان زیر سطحی و نفوذ با استفاده از مدل GIS و WetSpa (مطالعه موردی: حوضهآبریز مرک، استان کرمانشاه) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی منابع آب ایران
53 مدل سازی مکانی رخداد بیماری لمپی اسکین در ایران مبتنی بر داده های اقلیمی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم
54 مدلسازی پراکنش مکانی گونه کپوردندان فارس Teimori, Esmaeili & Aphanius farsicus )Reichenbacher ۲۰۱۱ )در ایران تحت تاثیر تغییر اقلیم (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران
55 مدلسازی تغییرات مکانی - زمانی رواناب با مدل توزیع یافته مکانی Wet spa دربسترGIS مطالعه موردی حوضه آبریزمرک استان کرمانشاه (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 90
56 مدلسازی تغییرات مکانی دما در استان کرمانشاه با استفاده از تکنیکهای GIS (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
57 مروری بر روش های استخراج شبکه آبراهه از منابع اطلاعات مکانی (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران
58 مروری بر روش های مسیریابی بهینه عوارض خطی در مدل رستری (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران
59 مروری بر سنجش از دور بازتابی و روشهای تلفیق داده به منظور مدلسازی پیشرفته اکوسیستمهای کشاورزی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
60 مقایسه عملکرد ارایه سرویس نقشه و عارضه تحت وب از پایگاه داده های مکانی (دریافت مقاله) سیزدهمین سمپوزیوم بین المللی پیشرفت های علوم و تکنولوژی: سرزمین پایدار تازه های کامپیوتر و فناوری اطلاعات
61 مکان یابی ایستگاه های آتش نشانی شهر گرگان با استفاده از سیستم های اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) اولین همایش GIS شهری
62 مکانیابی دفن زباله با تاکید بر خصوصیات خاک در محیط GIS (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
63 مکانیابی عرصه های مستعد پخش سیلاب با استفاده RS&GIS (مطالعه موردی:دشت ورامین) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
64 نقش شبیه سازی مکانی عامل مبنا در بررسی رفتار افراد در تخلیه اضطراری ساختمان های پر تردد در شرایط بحرانی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران