دکتر علی اکبر احسانپور

دکتر علی اکبر احسانپور استاد زیست شناسی دانشگده علوم دانشگاه اصفهان

دکتر علی اکبر احسانپور

Dr. Ali Akbar Ehsanpour

استاد زیست شناسی دانشگده علوم دانشگاه اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Application of RAPD (Random Amplified Polymorphic DNA) marker for sex determination of Pistacia vera L. (دریافت مقاله) مجله سلول و تحقیقات مولکولی دوره: 1، شماره: 2
2 اثر تنش شوری بر الگوی پروتئینی و برخی از شاخص های فیزیولوژی گیاه Lycopersicon peruvianum L. در شیشه (دریافت مقاله) نشریه زیست شناسی گیاهی ایران دوره: 7، شماره: 23
3 اثر رزمارینیک اسید بر گلایسین بتائین، کربوهیدرات و تغییر الگوی پروتئین در کالوس سیب‌زمینی (Solanum tuberosum L.) در تنش شوری در شرایط کشت در شیشه (دریافت مقاله) نشریه زیست شناسی گیاهی ایران دوره: 10، شماره: 2
4 اثر سالیسیلیک اسید بر برخی از شاخصهای رشد و آنزیمهای آنتی اکسیدان چرخه ی گلوتاتیون آسکوربات تحت کشت در شیشه گیاه گوجه فرنگی (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی کاربردی دوره: 31، شماره: 1
5 اثر سالیسیلیک اسید بر مقدار فنل کل، فلاونوئید، آنتوسیانین و آنزیم های فنیل آلانین آمونیالیاز و تیروزین آمونیالیاز در گیاه گوجه فرنگی Solanum lycopersicum Mill)) (دریافت مقاله) نشریه زیست شناسی گیاهی ایران دوره: 9، شماره: 4
6 اثر سینامیک اسید برمیزان فعالیت آنزیم های فنیل آلانین آمونیالیاز(PAL) و تیروزین آمونیالیاز ( TAL) و برخی خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه تنباکو Nicotiana rustica L. تحت شرایط تنش شوری کشت در شیشه (دریافت مقاله) فصلنامه سلول و بافت دوره: 12، شماره: 2
7 اثر عصاره هیدروالکلی خرفه (Potrulaca oleracea) بر بهبود آسیب اکسیداتیو القا شده توسط لیپوپلی ساکارید باکتریایی( LPS )در کبد موش صحرایی (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد دوره: 17، شماره: 7
8 اثر نانو نقره بر میزان کلروفیل، جیبرلیک اسید و الگوی الکتروفورزی پروتئین های گیاه سیب زمینی رقم White Desiree در شرایط کشت در شیشه (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی کاربردی دوره: 25، شماره: 2
9 اثر ویتامین E (آلفا توکوفرول) بر برخی از شاخص های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه تنباکوNicotiana rustica L.)) تحت تنش شوری در کشت در شیشه (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی کاربردی دوره: 31، شماره: 4
10 استفاده از نشانگرهای پروتئین های جنینی و ذخیره ای بذر در جداسازی چهار رقم پسته (دریافت مقاله) مجله تاکسونومی و بیوسیستماتیک دوره: 2، شماره: 4
11 القای اکسیداسیون پروتئین ، فعالیت پروتئاز، تغییرات گروه های تیولی و ظرفیت آنتی اکسیدانتی کل در گیاه سیب زمینی(Solanum tuberosum) توسط نانو نقره و نیترات نقره در شرایط کشت در شیشه (دریافت مقاله) فصلنامه سلول و بافت دوره: 7، شماره: 3
12 On the Effect of Salinity on Proline, Antioxidant Enzymes, and Protein in Zygophyllum (دریافت مقاله) مجله تحقیقات اجتماعی بین المللی دوره: 1، شماره: 3
13 Proline, sodium and potassium concentration changes in gamma rays and NaCl treated potato calli (دریافت مقاله) مجله سلول و تحقیقات مولکولی دوره: 2، شماره: 2
14 The effect of silver thiosulfate (STS) on chlorophyll content and the antioxidant enzymes activity of potato (Solanum tuberosum L.) (دریافت مقاله) مجله سلول و تحقیقات مولکولی دوره: 2، شماره: 1
15 The in vitro effects of CoCl2 as ethylene synthesis inhibitor on PI based protein pattern of potato plant (Solanum tuberosum L.) (دریافت مقاله) مجله سلول و تحقیقات مولکولی دوره: 5، شماره: 1
16 The role of Gibberellic acid on some physiological responses of transgenic tobacco (Nicotiana tabacum L.) plant carrying Ri T-DNA (دریافت مقاله) مجله سلول و تحقیقات مولکولی دوره: 3، شماره: 2
17 The role of over expression of P5CS gene on proline, catalase, ascorbate peroxidase activity and lipid peroxidation of transgenic tobacco (Nicotiana tabacum L.) plant under in vitro drought stress (دریافت مقاله) مجله سلول و تحقیقات مولکولی دوره: 4، شماره: 1
18 بررسی اثر اشعه گاما بر تغییرات الگوی پروتئینی و تنوعات سوماکلونال در گیاه درمنه کوهی (دریافت مقاله) فصلنامه سلول و بافت دوره: 6، شماره: 1
19 بررسی ارتباط بیان افزوده ژن P5CS و تغییرات برخی آنتی اکسیدان های غیرآنزیمی در گیاه تراریخت تنباکو تحت تنش شوری در شرایط کشت در شیشه (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 12، شماره: 4
20 بررسی باززایی مستقیم شاخساره از قطعات جدا کشت ساقه سیب زمینی دلوار توسط هورمون (Thidiazuron) TDZ (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 14
21 بررسی باززایی مستقیم شاخساره از قطعات جدا کشت ساقه سیب زمینی دلوار توسط هورمون (Thidiazuron) TDZ (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 4، شماره: 3
22 بررسی تغییرات پروتئینی در برگ گیاه Lycopersicon esculentum cv. Isfahani تحت تنش شوری با استفاده از تکنیک الکتروفورز دو بعدی (دریافت مقاله) نشریه زیست شناسی گیاهی ایران دوره: 1، شماره: 1
23 بررسی نقش آنتی اکسیدانتتی ملاتونین بر ریشه ی گیاه یونجه (Medicago sativa L.) تحت تنش شوری در شرایط کشت بافت (دریافت مقاله) فصلنامه سلول و بافت دوره: 14، شماره: 1
24 بکار گیری در شیشه تریپتوفان بر تجمع ایندول-3- استیک اسید (IAA) و برخی شاخص های فیزیولوژیکی گیاه تنباکو (Nicotina rustica L.) (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی کاربردی دوره: 28، شماره: 2
25 تعیین مقدار میزان آتروپین گیاه تراریخت و باززائی شده Datura metel L. به روش TLC (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 20، شماره: 1
26 تغییر در ترکیبات فنلی و فعالیت آنزیم های فنیل آلانین آمونیالیاز و تیروزین آمونیالیاز توسط پیش تیمار اتانول آمین در گیاه Nicotiana rustica تحت شرایط تنش شوری کشت در شیشه (دریافت مقاله) نشریه زیست شناسی گیاهی ایران دوره: 7، شماره: 26
27 تولید کالوس از بذر بالغ سورگوم شیرین ( Sorghum bicolor L) (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی کاربردی دوره: 22، شماره: 2
28 جنین زایی بدنی از کالوس گیاه یونجه (Medicago sativa) با استفاده از اتینیل استرادیول (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 31
29 جنین زایی بدنی از کالوس گیاه یونجه (Medicago sativa) با استفاده از اتینیل استرادیول (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 9، شماره: 1
30 مطالعه تحمل به شوری گیاهان باززایی شده از ریشه تنباکو (.Nicotiana rustica L) (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 15، شماره: 4
31 مقایسه اثرات جیبرلین و پاکلوبوترازول بر میزان سدیم، پتاسیم، ترکیبات فنلی و فعالیت برخی آنزیم های مسیر سنتزی آن در گیاه سورگوم شیرین (Sorghum bicolor) تحت تنش شوری (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 7، شماره: 2
32 مقایسه الگوی الکتروفورزی پروتئین های گلوتلین، گلوبولین، آلبومین و پرولامین در بذر چهار رقم برنج (Oryza sativa L.) (دریافت مقاله) مجله تاکسونومی و بیوسیستماتیک دوره: 4، شماره: 12
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر اسید بر میزان اکسیژن در گیاه تراریخت تنباکو حاوی Ri T-DNA (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
2 اثر Triadimefon بر رشد و میزان رنگیزه های فتوسنتزی و غیر فتوسنتزی دو رقم حساس ومقاوم گیاه یونجه (Medicago sativa L) تحت تنش شوری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی
3 اثر تنش شوری بر سدیم و پتاسیم ریشه های تراریخت گیاه تنباکو(Nicotiana rustica) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران
4 اثر جیبرلیک اسید بر تغییرات پروتئینی گیاه تراریخت تنباکوی حاوی Ri T-DNA (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
5 اثر سینامیک اسید بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان گیاه تنباکو Nicotiana rustica L. تحت شرایط تنش شوری در شیشه (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران
6 اثر گلایسین بتایین خارجی بر تغییرات میزان پرولین و گلایسین بتایین داخلی و تحمل به شوری گیاه تنباکویتراریخت در شرایط در شیشه (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
7 Different role of gibberellic acid and paclobutrazol on changes of some biochemical and physiological parameters in sweet sorghum under salt stress (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین‌المللی زیست‌شناسی ایران
8 بررسی اثر بتاکاروتن بر وزن تر، وزن خشک و ریشه دهی گیاه گوجه فرنگی در شرایط تنش شوری کشت در شیشه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاه پالایی
9 بررسی اثر تنش خشکی و تیمار پاکلوبوترازول بر میزان رشد، کربوهیدرات ها و رنگیزه های فتوسنتزی گیاه Stevia rebaudiana Bertoni در محیط کشت شیشه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی
10 بررسی اثر جیبرلیک اسید بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان (کاتالاز، آسکوربات پراکسیدازو سوپراکسید دیسموتاز) گیاه گوجه فرنگی در شرایط تنش شوری کشت در شیشه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور
11 بررسی اثر نانوذرات نقره بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی کالوس سیب زمینی (Solanum tuberosum L.) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران
12 بررسی الگوی پروتئینی گیاه Lycopersicon Peruvianum با استفاده از نقطه ایزوالکتریک PI تحت تنش شوری در شرایط کشت در شیشه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور
13 بررسی تحمل به شوری در Lycopersicon peruvianum L (دریافت مقاله) همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی
14 بررسی تنوع ژنتیکی سوماکلونال (Somaclonal variation) در گیاهان باززایی شده Datura metel L (دریافت مقاله) همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی
15 بررسی ممانعت از سنتز اتیلن بر برخی از شاخصهای رشد گیاه سیب زمینی با استفاده از کبالت کلرید در شرایط کشت در شیشه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاه پالایی
16 تاثیر اتیل متان سولفونات ems برباززائی گیاه اطلسی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زیستی
17 تاثیر اتینیل استرادیول بر پروتئین و فعالیت برخی آنزیم های آنتی اکسیدان کالوس های سیب زمینی رقم وایت دزیره در شرایط کشت در شیشه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی
18 تاثیر تنش شوری بر برخی از آنتی اکسیدان های آنزیمی و غیر آنزیمی گیاه قیچ (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران
19 تأثیر فیزیولوژیکی اتیل متان سولفونات (EMS) بر ریشهدهی گیاه اطلسی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی
20 نقش اتانول آمین در بیوسنتز گلایسین بتایین و تجزیه پرولین در گیاه تنباکو تحت شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران