دکتر شمس اله ایوبی

دکتر شمس اله ایوبی پرفسور دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر شمس اله ایوبی

پرفسور دانشگاه صنعتی اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر تیمارهای حرارتی بر آزاد شدن پتاسیم کانی های میکایی در ریزوسفر یونجه (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 25، شماره: 6
2 اثر شیب و تغییر کاربری اراضی بر پایداری و میزان کربن آلی خاکدانه ها (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 44، شماره: 2
3 ارزیابی تناسب اراضی برای کشت گلخانه ای خیار در مقایسه با سایر کاربری های موجود در منطقه مبارکه و زرین شهر به کمک تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 3، شماره: 1
4 ارزیابی خطرپذیری آلودگی عناصر سنگین در خاک ها و برخی محصولات کشاورزی در اطرافشهر و مناطق صنعتی زنجان (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 29، شماره: 1
5 برآورد فعالیت برخی آنزیم های خاک با استفاده از خصوصیات خاک وپستی و بلندی زمین در بخشی از اراضی تپه ماهوری سمیرم استان اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 26، شماره: 3
6 بررسی اثرات تغییر کاربری اراضی حوضه آبخیز شاخه اصلی زاینده رود به کاربری مطلوب از نظر تولید رواناب و رسوب با استفاده از مدل SWAT۲۰۰۵ (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 43، شماره: 4
7 بررسی تغییرات عمقی و سطحی سرب و نیکل درخاک های منطقه صنعتی ذوب آهن اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 27، شماره: 2
8 پذیرفتاری مغناطیسی و ارتباط آن با غلظت برخی فلزات سنگین و خصوصیات خاکهای سطحی اطراف اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 38، شماره: 3
9 پراکندگی پالیگورسکیت و مهم ترین کانی های رسی همراه در رسوب های دوران سنوزوئیک استان بوشهر (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 31، شماره: 3
10 پهنه بندی آگرواکولوژیک گندم در حوضه آبریز بروجن: ارزیابی سیستم های زراعی دیم و آبی (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 22، شماره: 5
11 پهنهبندی کانیهای رسی غالب در خاکهای استان اصفهان و ارتباط آنها با اقلیم و مواد مادری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 24، شماره: 2
12 پیامد آبیاری با پساب تصفیه شده بر برخی ویژگیهای مکانیکی خاک فضای سبز مجتمع فولاد مبارکه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 23، شماره: 1
13 پیش بینی عملکرد گندم با استفاده از ویژگی های خاک به کمک تجزیه به مولفه های اصلی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 40، شماره: 1
14 تاثیر پارامترهای اولیه توپوگرافی و عامل پوشش/کاربری اراضی بر تراکم کربن آلی خاک دربخشی از اراضی شمال ایران (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 27، شماره: 5
15 تاثیر شاخص های توپوگرافی و خصوصیات خاک بر عملکرد گندم دیم در اراضی لسی منطقه توشن، شمال ایران (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 51، شماره: 1
16 تاثیر کاربری اراضی مختلف بر غلظت و الگوهای شیمیایی برخی عناصر سنگین در اراضیمرکزی استان زنجان (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 30، شماره: 5
17 تاثیر موقعیت شیب و تغییر کاربری اراضی بر ویژگی های خاک و پذیرفتاری مغناطیسی دراراضی تپه ماهوری یاسوج (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 30، شماره: 2
18 تاثیر موقعیت شیب و تغییر کاربری بر برخی ویژگی های خاک و پذیرفتاری مغناطیسی درشهرستان فریدون شهر (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 27، شماره: 5
19 تاثیر موقعیت شیب و کاربری اراضی بر برخی ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک در منطقه کوهرنگ استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 24، شماره: 1
20 تعیین سهم نسبی زیرحوضهها در تولید رسوب بهوسیله دادههای پذیرفتاری مغناطیسی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 23، شماره: 4
21 تعیین غلظت و میزان آلودگی فلزات سنگین در گرد و غبارهای بخشی از استان بوشهر (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 23، شماره: 3
22 تعیین منشاء برخی فلزات سنگین با استفاده از آمار چندمتغیره و زمینآمار درمنطقه صنعتی ذوب آهن اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 27، شماره: 3
23 تغییرات برخی پارامترهای کیفیت خاک بر اثر تغییر کاربری اراضی در موقعیتهای مختلف شیب اراضی لسی در شرق استان گلستان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 39، شماره: 1
24 تغییرات زمانی میزان رهاسازی پتاسیم از فلوگوپیت در محیط ریشه یونجه (Medicago sativa L.) (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 26، شماره: 1
25 تغییرات مکانی غلظت سرب و روی در خاک های سطحی و ارتباط آن با مواد مادری و نوع کاربری در بخشی از استان همدان (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 24، شماره: 1
26 تغییرپذیری مکانی عناصر غذایی قابل استفاده در خاک سطحی به کمک آنالیز مولفه های اصلی و تکنیک زمین آمار(مطالعه موردی در منطقه آپایپولی ، ایالت آندراپرادش هند) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 46
27 تغییرپذیری مکانی عناصر غذایی قابل استفاده در خاک سطحی به کمک آنالیز مولفه های اصلی و تکنیک زمین آمار(مطالعه موردی در منطقه آپایپولی ، ایالت آندراپرادش هند) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 12، شماره: 461
28 توانمندی و محدودیت های روش طیف سنجی مرئی-مادون قرمز نزدیک در پیش بینی مقدار کانی های رسی غالب در خاک های سطحی استان اصفهان (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 32، شماره: 1
29 توزیع مکانی فلوراید در آب های زیرزمینی و خاک بخشی از اراضی دشت اراک (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 25، شماره: 5
30 غلظت فلزات سنگین در خاک های اراضی فضای سبز شرکت فولاد مبارکه (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 30، شماره: 5
31 فاکتورهای زمین زاد و انسان زادموثر بر خصوصیات مغناطیسی خاک های آهکی اطراف زنجان (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 22، شماره: 3
32 کاربرد مدل های رگرسیونی در پیش بینی کلاس خاک در بخشی از مناطق ایران مرکزی (منطقه زرند کرمان) (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 25، شماره: 6
33 مدل سازی پارامترهای مقاومت برشی خاک سطحی در مقیاس زمین نما به کمک برخیویژگی های خاک و محیطی در اراضی منطقه سمیرم استان اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 28، شماره: 2
34 مطالعه میکرومورفولوژیک تکامل افق آرجیلیک در خاک های لسی نواحی مرطوب و نیمه مرطوب جنوب غرب استان گلستان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 41، شماره: 2
35 مقایسه مدل های نسبی و توازن جرمی در برآورد فرسایش و رسوب به روش رادیونوکلئوید سزیم-۱۳۷ در منطقه اردل چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 41، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر کشت برنج بر برخی از خصوصیات فیزیکی خاک در منطقه اوشیان در استان اصفهان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
2 ارزیابی کارایی شبکه عصبی مصنوعی جهت پیش بینی مؤلفه های عملکرد گندم دیم با استفاده از مدل رقومی پستی و بلندی زمین (دریافت مقاله) دومین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران
3 ارزیابی میزان آلودگی فلزات سنگین در گرد و غبارهای بخشی از استان بوشهر (دریافت مقاله) کنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست
4 استفاده از برگ نخل به عنوان نمونه گیر بیولوژیکی گرد و غبارهای بوشهر - عسلویه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گردو غبار
5 استفاده از تغییرنمای عرضی و کوکریجینگ برای بهبود تخمین غلظتهای املاح محلول خاک در بخشی از اراضی شمال آق قلا (دریافت مقاله) یازدهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
6 برآورد برخی ویژگی های فیزیکی و مکانیکی خاک با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
7 براورد سطح مقطع و قطر درختان جنگلی با استفاده از روش زمین امار مطالعه موردی: سری 1 طرح جنگلداری شصت کلاته (دریافت مقاله) سومین همایش ملی جنگل
8 بررسی آلودگی عناصر Ni ، Co و Cr در خاک های سطحی با مواد مادری متفاوت در شمال غرب استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
9 بررسی تاثیرفعالیت انسان برخاک با استفاده ازعلم میکرومورفولوژی خاک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
10 بررسی تغییرات مکانی فاکتور آلودگی آهن و کبالت در خاک های منطقه صنعتی ذوب آهن اصفهان (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
11 بررسی خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و رده بندی خاک های منطقه باغعلیشیر-جیرفت (دریافت مقاله) همایش ملی کشاورزی و سلامت
12 بررسیهای پالینولوژیکی وبازسازی شرایط تشکیل خاکهای اوائل دوره هولوسن درمناطق شرق و جنوب شرق اصفهان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
13 پذیرفتاری مغناطیسی وارتباط آن با برخی ویژگی های فیزیکوشیمیایی خاک در سایت مرجع شهرستان فریدن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران
14 پهنه بندی اگرواکولوژیک گندم، جو، سیب زمینی و یونجه در دشت های بروجن و گندمان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
15 پیش بینی تغییرات ذخیره کربن آلی خاک در اثر تغییر کاربری اراضی درمنطقه دیلمان استان گیلان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی محیط زیست
16 پیش بینی مکان ماده آلی خاک با استفاده از مدل رقومی پستی و بلندی در منطقه اردل استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران
17 تغییر نوع و اندازه منافذ خاک طی تغییر کاربری اراضی جنگلی در استان کهگیلویه و بویر احمد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
18 توسعه خاکهای انبساط پذیربهعنوان یک مشکل مدیریتی درسطح زمین نمادرشمال غرب ایران (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
19 علل بیابانی شدن اراضی منطقه کوهرنگ و راه های مقابله با آن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
20 غلظت وتغییرات عناصرکمیاب Zn ، CU ، As و Pb درخاکرخ های توسعه یافته روی موادمادری آذرین متفاوت درشمال غرب ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
21 محور مقاله: بیولوژی خاک و کودهای زیستی- بررسی پارامترهای محیطی موثر بر فراوانی کرم های خاکزی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
22 محور مقاله: پدومتری و ارزیابی خاک ها- ارزیابی تصاویر Google earth در تفکیک واحدهای ژئومورفیک منطقه گلپایگان (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
23 محور مقاله: کیفیت خاک و مدیریت پایدار خاک- تاثیر لجن فاضلاب و بیوچار آن بر برخی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
24 مدل سازی منابع اراضی با استفاده از فناوری 3D GIS (دریافت مقاله) دومین همایش منطقه ای منابع طبیعی و محیط زیست
25 مدلسازی پارامترهای مقاومت برشی خاک سطحی در مقیاس زمین نما به کمک برخی ویژگی های خاک و محیطی در اراضی سمیرم، اصفهان (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین