وحیدرضا اوحدی‌

 وحیدرضا اوحدی‌ مهندسی ژئوتکنیک، مهندسی ژئوتکنیک زیست محیطی

وحیدرضا اوحدی‌

Vahidreza Ohedi

مهندسی ژئوتکنیک، مهندسی ژئوتکنیک زیست محیطی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 مقایسه نحوه تغییرات رفتار خمیری و نفوذپذیری بنتونیت در حضور آلاینده های آلی و فلزسنگین (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 46، شماره: 85
2 اثر الاینده فلز سنگین بر ضریب تغییرات مقادیر شاخص تراکم، شاخص انبساط، و ضریب نفوذپذیری بنتونیت از منظر ریزساختاری (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 45، شماره: 81
3 بررسی ریزساختاری نگه داشت آلاینده فلز سنگین سرب درفرایند تثبیت و جامد سازی با بنتونیت و سیمان (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی مهندسی دوره: 9، شماره: 1
4 تاثیر خصوصیات سیال حفره یی حاوی آلاینده های فلز سنگین در خطای آزمایش های تحکیم و حدود اتربرگ (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 32، شماره: 3
5 تغییرات ظرفیت نگهداری آلاینده در خاک های کربناتی و استفاده از EDTA در رفع آلودگی سرب از کایولینیت کربناتی الوده (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 30، شماره: 1
6 مطالعه ی پایداری خصوصیات مهندسی و ریولوژیکی بنتونیت بر اثر تغییرات درجه حرارت در دفن زباله های اتمی (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 28، شماره: 1
7 مطالعه ی تغییر مشخصات کایولینیت و بتنونیت در اثر اعمال حرارت از دیدگاه ریزساختاری (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 30، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی ریزساختاری تاثیر آلاینده فلز سنگین مس بر پتانسیل تورمی بنتونیت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک
2 ارزیابی ریزساختاری فرایند هیدراسیون سیمان در تثبیت و جامدسازی آلاینده های فلز سنگین (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
3 ارزیابی ژئوتکنیکی رفتار خاک های رمبنده از نظر تأثیر کانی رس ایلیت (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
4 ارزیابی قابلیت نگهداری آلاینده فلز سنگین در خاکهای واگرا (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
5 استفاده از رفتار غیر خطی خاک در بررسی اندرکنش شمع و خاک (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
6 استفاده از شدت بخشی با محلول کلسیم کلرید برای افزایش دبی الکترواسمزی در خاک های رسی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
7 اندرکنش نانو رس و آلاینده فلزی مس در پروژههای ژئوتکنیک زیستمحیطی (دریافت مقاله) ششمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
8 بررسی آماری اثر نوع کانی رسی و درصدهای مختلف ماسه بر خطا و پراکندگی نتایج آزمایش تحکیم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
9 بررسی اثراستخراج آلاینده سرب توسطEDTA بر رفتار و خصوصیات مکانیکی خاک بنتونیت (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
10 تاثیر آلاینده آلی بر ریزساختار بنتونیت طبیعی و کلسیم-بنتونیت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
11 تاثیر تغییرخصوصیات آب حفره‏ای بر عملکرد مخلوط ماسه و بنتونیت(SEB) (دریافت مقاله) اولین همایش زمین شناسی زیست محیطی و پزشکی
12 تاثیر تغییرخصوصیات آب حفره‏ای بر عملکرد مخلوط ماسه و بنتونیت(SEB) (دریافت مقاله) اولین همایش زمین شناسی زیست محیطی و پزشکی
13 تاثیر توام حرارت و آلاینده فلز سنگین بر ریز ساختار کانی کایولینیت و کایولینیت کربنات زدایی شده (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری ومدیریت بحران
14 تاثیر حرارت بر خصوصیات ریزساختاری و درشت ساختاری کایولینیت کربنات دار و کربنات زدایی شده (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
15 تاثیر حضور سدیم بنتونیت و تغییرات نسبت آب به سیمان بر کارایی ملات تزریق تراکمی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی صنعت سیمان و افق پیش رو
16 تاثیر حضورکربنات و کانی های غیر رسی در تشخیص ترکیب کان یهای رسی کلریت و کائولینیت با استفاده از طیف اشعه ایکس (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک
17 تاثیر خاکستر بادی در فرآیند جامدسازی پایه سیمانی بر اساس نتایج آزمایش TCLP (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران
18 تاثیر خصوصیات آب حفره ای بر تغییرات هدایت الکتریکی خاک ها (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
19 تاثیر سیکل های یخبندان و ذوب بر رفتار ژئوتکنیک زیست محیطی بنتونیت کلسیمی آلوده شده با استیک اسید و اتانول (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران
20 تاثیر فرایند اندرکنش لایه رسی مراکز دفن زباله با آلاینده فلز سنگین مس، در امکان آلودگی آبهای زیرزمینی (دریافت مقاله) پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
21 تاثیر فلز سنگین سرب بر هیدراتاسیون اولیه و زمان گیرش ترکیبات سیمان-خاکستر بادی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
22 تاثیر میزان رطوبت آزمایش عصاره اشباع بر نتایج تعیین قابلیت واگرایی خاک های واگرا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری ومدیریت بحران
23 تاثیر نوع آنیون بر قابلیت واگرایی و خصوصیات مهندسی رس مونت موریلونیت (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
24 تاثیر نوع رس بر رفتار خمیری و مقاومتی ملات بتن پلاستیک (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران
25 تاثیر ویسکوزیته مایع منفذی بر خواص رئولوژیکی سدیم-بنتونیت در حضور آلاینده های آلی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران
26 تاثیر هیدراسیون اولیه بنتونیت در فرایند اندرکنش آن با آلاینده آلی با استفاده از نتایج آزمایش رسوب (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در مهندسی عمران، معماری، محیط زیست و مدیریت شهری
27 تاثیرPH اولیه بنتونیت برفرآیند جذب ونگهداشت آلاینده های فلزسنگین (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
28 تاثیرتغییر دی الکتریک آلاینده آبی بررفتار رسوب پذیری مونت موریلونیت (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
29 تأثیر افزایش درجه حرارت بر تغییر خصوصیات مهندسی رس اسمکتیت (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
30 تأثیر pH اولیه خاک بر رفتار اسمکتیت آلوده شده با مواد آلی در فرآیند یخبندان و ذوب (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
31 تأثیر پلیمر پلیآکریلامید بر تغییر ساختار بنتونیت و قابلیت آن در نگهداشت آلاینده فلز سنگین سرب (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
32 تأثیر تغییر ساختار ناشی از ثابت دی الکتریک آلایندههای آلی بر نشستپذیری و نفوذپذیری بنتونیت تحکیم عادی یافته (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک
33 تأثیر تغییرpH اولیه بنتونیت بر برخی مشخصات ژئوتکنیکی و ژئوتکنیک زیستمحیطی آن (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
34 تأثیر حرارت بر تغییرات شدت قله اصلی پراش پرتو ایکس کائولینیت وکائولینیت کربناتزدایی شده (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
35 تأثیر فرایند یخبندان و ذوب بر رفتار ژئوتکنیک زیستمحیطی و ژئوتکنیکی کانیرسی اسمکتیت (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
36 تأثیر میزان کربناتزدائی بر رفع آلاینده فلزسنگین ازکائولینیت کربناتدار در فرایند الکتروسینتیک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک
37 تأثیر نانورس‌ صنعتی بر فرآیند رفع آلودگی از کائولینیت به روش الکتروسینتیک (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
38 تأثیر هیدراسیون اولیه در فرایند اندرکنش بنتونیت با آلایندههای آلی با استفاده از نتایج آزمایش پراش پرتو ایکس (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی
39 تأثیرات سیکلهای یخبندان و ذوب بر رفتار ژئوتکنیک زیست محیطی خاکهای آلوده به فلزات سنگین (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
40 تغییرات ظرفیت نگهداری آلاینده سرب در خاکهای کربناتی و استفاده از EDTA در جداسازی سرب از کائولینیت آلوده (دریافت مقاله) پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
41 خصوصیات ژئوتکنیکی و ژئوتکنیک زیست محیطی بنتونیت تک کاتیونه شده با کاتیون پتاسیم (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
42 روند قابلیت نگهداری آلایندههای فلز سنگین در نانوذرات رسی با تغییراتpH (دریافت مقاله) اولین همایش ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک
43 غنی سازی نانورسها با کربنات به منظور استفاده در پروژههای ژئوتکنیک زیست محیطی برای جذب آلاینده های فلز سنگین (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
44 قابلیت خاک واگرا در نگهداشت فلز سنگین سرب (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
45 قابلیت نانورسها در جذب آلایندههای زیست محیطی با نگرش ویژه به فرایند نگهداشت آلاینده (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
46 مروری بر مطالعات انجام شده در اندازهگیری ظرفیت تبادل کاتیونی خاکهای رسیآهکی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی
47 مطالعه تاثیر حرارت بر فرایند اندرکنش کائولینیت و کربنات (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک
48 مطالعه ریزساختاری و زیست محیطی تأثیر کربنات طبیعی و مصنوعی بر قابلیت میرایی آلودگی در رس کائولینیت (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
49 مطالعه فروچالهای ایجاد شده در دشتهای شمال همدان و تأثیر نوع کانی رسی ونمک های موجود در خاک بر ر مبندگی (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
50 مقایسه آزمایشگاهی اندازهگیری CEC خاکهای رسی کربناتدار در روشهای اصلاح شده AgTU و باریم کلرید (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
51 مقایسه تأثیر آلاینده های فلز قلیائی و فلزسنگین بر تغییر خصوصیات خمیری کائولینیت و بنتونیت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
52 مقایسه تغییر رفتار خمیری و نفوذپذیری بنتونیت در حضور آلاینده های آلی و فلز سنگین (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
53 مقایسه سه روش اندازهگیری CEC و کاتیون تبادلی کلسیم در خاکهای رسی حاوی کربنات (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری ومدیریت شهری
54 هزینه سازی روش استفاده از EDTA در رفع آلودگی فلز سنگین سرب از بنتونیت (دریافت مقاله) سومین همایش زمین شناسی کاربردی و محیط زیست