دکتر عباس اخوان سپهی

دکتر عباس اخوان سپهی دانشیار میکروبیولوژی  علوم و تحقیقات شعبه اسلامی  دانشگاه آزاد

دکتر عباس اخوان سپهی

Dr. Abbas Akhavan Sepahy

دانشیار میکروبیولوژی علوم و تحقیقات شعبه اسلامی دانشگاه آزاد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Study on Cephalosporin Acylase Enzymes in Some Gram-Negative Bacteria Isolated from Clinical Samples for Producing Cephalosporin Semi-Synthetic Antibiotics in Pharmaceutical Industries (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دوره: 21، شماره: 89
2 اثرات ضد قارچی نانو کریستال سلولز و نانوکیتوزان بر روی اسکناس های ایران (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 25، شماره: 1
3 ارزیابی آزمایشگاهی اثر جاذب آلی برمیزان کاهش مایکوتوکسین زیرالنون (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی کاربردی دوره: 35، شماره: 1
4 ارزیابی اثر عصاره الکلی آرتمیزیا اولیوریانا بر بیان ژن های icaA، icaD وebps در استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین: یک گزارش کوتاه (دریافت مقاله) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره: 17، شماره: 2
5 استخراج سلولز از ضایعات جلبک اسپیرولینا (Spirulina platensis) و جداسازی نانو الیاف سلولزی از آن (دریافت مقاله) مجله صنایع چوب و کاغذ ایران دوره: 9، شماره: 2
6 افزایش میزان تولید آنزیم گزیلاناز از باسیلوس موجاونسیس با استفاده از روش جهش‏زایی تصادفی (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی میکروارگانیسمها دوره: 3، شماره: 11
7 Detection of Sul۲ Gene in Escherichia Coli Isolated from Patients with Urinary Tract Infections Admitted to Clinical Centers of Khoy City (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دوره: 21، شماره: 88
8 Effect of fetal and adult bovine serum on pyocyanin production in Pseudomonas aeruginosa isolated from clinical and soil samples (دریافت مقاله) مجله علوم پایه پزشکی ایران دوره: 20، شماره: 12
9 Evaluating the Effect of Microbial Stimulation and Oxidative Stress on Increasing β-Carotene Production in Blakeslea trispora (دریافت مقاله) نشریه تحقیقات پیشرفته در متابولیت های میکروبی و تکنولوژی دوره: 4، شماره: 1
10 Molecular Investigation of Diversity Normal Yeast Flora in Cow Raw Milk Industrial Farms of Tehran Province and Alborz (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی پزشکی ایران دوره: 15، شماره: 3
11 UV mutagenesis for the overproduction of xylanase from Bacillus mojavensis PTCC ۱۷۲۳ and optimization of the production condition (دریافت مقاله) مجله علوم پایه پزشکی ایران دوره: 17، شماره: 11
12 بررسی تنوع باکتریایی غالب در فلور باکتریهای هوازی و بیهوازی گلفشانهای جنوب شرقی دریای خزر (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی میکروارگانیسمها دوره: 5، شماره: 19
13 بررسی توانایی تولید ویتامین B۱۲ توسط باسیلوس مگاتریوم PTCC۱۲۵۰ و بهینه سازی شرایط تولید (دریافت مقاله) فصلنامه دانش زیستی ایران دوره: 5، شماره: 4
14 بررسی حضور ژن تنظیم کننده فرعی (agr) در ایزوله های استافیلوکوکوس اورئوس حساس و مقاوم به متی سیلین (mecA ) جدا شده از نمونه های بالینی بجنورد، شمال شرق ایران (دریافت مقاله) مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی – مولکولی دوره: 11، شماره: 44
15 بررسی میزان مقاومت به فلزات سنگین سولفات روی و سولفات کادمیوم در سویه های اشرشیاکلی جدا شده از آب های سطحی شهر تهران با استفاده از روش تهیه رقت سریال در لوله (دریافت مقاله) مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی – مولکولی دوره: 7، شماره: 27
16 پاتوتایپینگ و بررسی شیوع اشریشیاکلی های بیماری زای روده ای در نمونه های آب ورودی به تصفیه خانه های شهر تهران (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 27، شماره: 105
17 پاکسازی زیستی آب های آلوده به نفت خام توسط باسیلوس های جدا شده ازحوضچه های نفتی (دریافت مقاله) دوماهنامه طلوع بهداشت دوره: 11، شماره: 2
18 تنظیم پاسخ استرسی توسط لاکتوباسیلوس رامنوسوس LX-108 در رت نر نژاد ویستار تحت استرس بی حرکتی مزمن (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی دوره: 1، شماره: 1
19 جدا سازی، شناسایی و بررسی جمعیت گونه‌های Azospirillum sp.در خاک‌های اطراف تهران و ارزیابی اثرات محرک رشدی آنها بر گیاه گوجه‌فرنگی در شرایط گلخانه (دریافت مقاله) دوفصلنامه زیست شناسی خاک دوره: 2، شماره: 1
20 جداسازی باکتری های تجزیه کننده تولوئن از خاک پتروشیمی اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 13، شماره: 4
21 جداسازی لاکتوباسیل های پروبیوتیک از پنیر سنتی و میکروکپسولاسیون آن ها جهت افزایش ماندگاری (دریافت مقاله) مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی – مولکولی دوره: 12، شماره: 48
22 جداسازی مخمرها از رسوبات آبی و بررسی ویژگیهای آنزیمی آنها (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی میکروارگانیسمها دوره: 10، شماره: 37
23 جداسازی و تعیین اختصاصیت باکتریوفاژ بومی اشریشیاکلی از فاضلاب خام (دریافت مقاله) دوماهنامه طلوع بهداشت دوره: 15، شماره: 1
24 جداسازی و شناسایی آرکی های نمک دوست اجباری قابل کشت تالاب پر شور اینچه برون، استان گلستان (دریافت مقاله) مجله تاکسونومی و بیوسیستماتیک دوره: 5، شماره: 16
25 جداسازی و شناسایی باکتری های پلی اکستریموفیل قلیادوست، نمک دوست و تحمل کننده نمک تالاب قلیایی شور-دریایی گمیشان (دریافت مقاله) مجله تاکسونومی و بیوسیستماتیک دوره: 5، شماره: 14
26 جداسازی و شناسایی باکتری هایی با قابلیت پاکسازی زیستی املاح سلنیتی از منابع محیطی (دریافت مقاله) مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی – مولکولی دوره: 4، شماره: 13
27 جداسازی و شناسایی مولکولی آنتروکوکوس ها و بررسی حضور ژن بیماریزای سایتولیزین (cyl) از نمونه های ادراری (دریافت مقاله) مجله بیولوژی کاربردی دوره: 8، شماره: 29
28 جذب بیولوژیکیCr(VI) توسط توده سلولی مرده Aspergillus niger (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 11، شماره: 2
29 حذف زیستی جیوه و کادمیوم توسط باکتری های اکسیدکننده آهن جداشده از محیط های آبی (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی میکروارگانیسمها دوره: 11، شماره: 41
30 شناسایی کلیفرم های کل و گوارشی و هتروتروف ها به روش میکروبیولوژی و E.coli O۱۵۷:H۷ به روش های ایمنولوژیک و RealTime PCR در تصفیه خانه آب اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 3، شماره: 3
31 شناسایی مولکولی سوش مایکوباکتریوم توبرکلوزیس مقاوم به دارو های رده اول و دوم دارویی بر روی ژن های مرتبط در نمونه های بالینی جدا شده از بیماران مشکوک به سل (دریافت مقاله) مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی – مولکولی دوره: 13، شماره: 49
32 شناسایی و ارتباط ژنهای پلی کتیدسنتاز ) PKSs ( با فعالیت ضدمیکروبی درسیانوباکتری های خاکزی لواسان (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی پزشکی ایران دوره: 12، شماره: 6
33 شیوع آلودگی نمونه های طغیان غذایی به شیگلا، تعیین سروتایپینگ و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی آن در ایران (دریافت مقاله) مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی دوره: 17، شماره: 2
34 کنترل زیستی قارچهای پیتیوم اولتیموم و فوزاریوم سولانی توسط سویههای بومی باسیلوس سوبتیلیس (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی میکروارگانیسمها دوره: 6، شماره: 21
35 نقش مهاری آنزیم فورمات دهیدروژناز در رشد باکتری صنعتی BL۲۱ (دریافت مقاله) مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی – مولکولی دوره: 12، شماره: 46
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Antimicrobial effect of rutin as flavonoid compound and photodynamic inactivation on Pseudomonas aeruginosa as common bacteria in chronic wounds (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی و ششمین کنگره ملی زخم و ترمیم بافت
2 ارزیابی تکنیک تهویه زیستی در تیمار خاک های آلوده به گازوئیل در مقیاس میدانی (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی زیست پالایی
3 امکان سنجی ازدیادبرداشت میکروبی نفت خام با استفاده از سویه ی باسیلوس سوبتیلیس جد اسازی شده از چاههای نفت مناطق مرکزی ایران (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
4 بررسی اثر آنتی باکتریال نانوذرات زیستی اکسیدکبالت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش ها و دستاوردهای نو در علوم، مهندسی و فناوری های نوین
5 بررسی اثر آنتی باکتریال نانوذرات زیستی اکسیدکبالت (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات جهانی در علوم تکنولوژی و مهندسی
6 بررسی اثر آنتی باکتریال نانوذرات زیستی اکسیدکبالت باروش حداقل غلظت بازدارندگی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی علوم و توسعه فناوری نانو
7 بررسی اثر استرس اکسیداتیو بر افزایش تولید بتاکاروتن درکپک بلاکسلا تریسپورا در حضور باکتری سراشیا مارسسنس (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
8 بررسی اثرات Sub-MIC عصاره اتانولی گیاه Hypericum Perforatum بر روی خواص ضد میکروبی و رفتار باکتریایی (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
9 بررسی افزایش بهره وری ازدیاد برداشت از مخازن نفتی به روش میکروبی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و برنامه ریزی انرژی
10 بررسی توان آنزیمی باکتری های جنس سایتوفاگا در تولید آنزیم سلولاز (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم زیستی
11 بررسی فنوتیپی و ژنوتیپی انواع سدوموناس های هالوفیل و هالوتولرنت از دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) کنگره ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی
12 بررسی منابع باکتریایی تولید ویتامین K۲ (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
13 تاثیر استفاده از نانوذرات در بهبود حذف زیستی گوگرد از نفت خام و جداسازی بیوکاتالیست (دریافت مقاله) اولین همایش ملی نانو تکنولوژی مزایا و کاربردها
14 تاثیر نمک درهیدرولیز پرتوسط باسیلوس های دریازی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زیستی
15 تالاب اینچه برون، منبعی نو جهت جداسازی آرکی های نمک دوست جدید (دریافت مقاله) کنگره ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی
16 جداسازی باکتری نمکدوست Salinivibrio sp از دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) کنگره ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی
17 جداسازی و بررسی نانوساختار لایه سطحی S-LAYER از باکتری باسیلوس استئاروترموفیلوس (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو
18 جداسازی و شناسایی باکتری های هالو آلکالوفیل تالاب قلیایی نمکی - دریایی گمیشان (دریافت مقاله) کنگره ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی
19 شناسایی ژن های کدکننده بتالاکتامازهایSHV،-1NDMو KPC در ایزوله های سودوموناس آیروژینوزا به روش PCR (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی تازه های سلولی مولکولی و اولین سمپوزیوم بین المللی ژنو میکس و پروتئومیکس
20 کاربرد فناوری نانو دربهبود کیفیت نفت خام (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تکنولوژی های نوین در شیمی و پتروشیمی
21 کاهش اثرات سمی افلاتوکسین موجود در جیره غذایی طیور با استفاده از پروبیوتیک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پروبیوتیک و محصولات فراویژه
22 کاهش میزان بار الودگی و شاخص های شوری فاضلاب توسط عملیات ناپیوسته بیولوژیکی بوسیله گونه اسپرژیلوس فلاووس (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
23 نقش کلسترودیوم های جداشده ازمخازن نفت خام درتولید بیوسورفکتانت و بیوپلیمربه منظور ازدیاد برداشت میکروبی نفت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و برنامه ریزی انرژی