علیرضا آذربخت

 علیرضا آذربخت

علیرضا آذربخت

Ali reza Azarbakht

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اپسیلون به عنوان شاخصی از شکل طیف شتاب نگاشت (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 29، شماره: 4
2 ارزیابی پایداری روابط کاهندگی نسبت به پایگاه داده های ایران (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 33، شماره: 3
3 بررسی اثرات اندرکنش خاک پی سازه در ضریب اصلاح تقاضای عضو در دستورالعمل بهسازی لرزه یی ساختمان های موجود (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 30، شماره: 1
4 بررسی حاشیه ی اطمینان در طراحی لرزه یی شالوده ها براساس دستورالعمل بهسازی لرزه یی ASCE41-06 (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 31، شماره: 1
5 تفکیک خطر لرزه یی شاخص اتا در طیف های شرطی (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 32، شماره: 1
6 خوشه بندی فازی روابط کاهندگی در تحلیل خطر لرزه یی برای نواحی لرزه خیز ایران (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 30، شماره: 4
7 مطالعه ی تاثیر لحاظ عدم قطعیت های عمق رخدادها د رنتایج تحلیل خطر لرزه یی احتمالاتی (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 32، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر نحوه انتخاب شتابنگاشت بر پاسخ دینامیکی شیبهای خاکی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
2 ارزیابی روابط کاهندگی درتطبیق با مجموعه داده های فلات ایران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه
3 ارزیابی کفایت لرزه ای پل بزرگراه طبقاتی صدر با استفاده از روش تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی غیرخطی (دریافت مقاله) کنفرانس مصالح و سازه های نوین در علم مهندسی عمران
4 بررسی اثرات اندرکنش خاک - پی - سازه برضریب اصلاح تقاضای عضو در دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
5 بررسی اثرپالایش شتاب نگاشت های زمین لرزه براساس شاخصهای شکل طیفی روی پاسخ غیرخطی سیستم های چنددرجه آزاد (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه
6 بررسی پارامترهای کلیدی چشمه زمین لرزه در شبیه سازی احتمالاتی زمین لرزه بر اساس نرم افزار گسل محدود EXSIM (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک
7 بررسی حاشیه اطمینان درطراحی لرزه ای شالوده ها براساس دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه
8 بررسی عملکرد سنجه های شدت لرزه ای در برآورد پاسخ لرزه ای سازه ها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
9 بررسی عملکرد لرزه ای قاب های بتن مسلح با دیوار برشی با در نظر گرفتن اثرات اندرکنش خاک_فونداسیون_سازه (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
10 تحلیل بیشینه شتاب شهرقزوین ومقایسه آن با آیین نامه 2800 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی عمران و محیط زیست
11 خوشه بندی روابط کاهندگی درارزیابی خطرپذیری لرزه ای (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه
12 مبانی پایه محاسبه قابلیت اعتماد لرز ه ای سازه ها (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
13 مطالعه تطبیقی طیف شتاب شهرقزوین با استفاده ازروابط کاهندگی نسل جدید (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی عمران و محیط زیست