پروفسور محمد آهنجان

پروفسور محمد آهنجان

پروفسور محمد آهنجان

Prof. Mohammad Ahanjan

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزش تشخیصی تست gyrB-RFLP PCR در تعیین گونه مایکوباکتریوم های بیماریزا در بیماران مسلول در استان مازندران (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 21، شماره: 86
2 ارزیابی بیماران مشکوک به سل مراجعه کننده به مرکز بهداشت استان مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه پزشکی نوید نو دوره: 16، شماره: 58
3 اصلاحیه : شیوع ژن های IMP و SPM در ایزوله های بالینی آسینتوباکتر بومانی مقاوم به کارباپنم ها در بیمارستان های آموزشی (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 29، شماره: 176
4 Comparison of PCR and culture methods for detecting of Listeria monocytogenes in vaginal samples (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی تحقیقات پزشکی دوره: 6، شماره: 3
5 Microbial Contamination in the Waterlines of the Dental Units in Sari School of Dentistry in ۲۰۱۹ (دریافت مقاله) مجله بهداشت و توسعه دوره: 10، شماره: 4
6 Prevalence of Nasal Carriage Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus with mecA Gene among Healthy Primary School Boys in North of Iran; A Cross-Sectional Study (دریافت مقاله) مجله بین المللی کودکان دوره: 5، شماره: 12
7 بررسی اثر گندزداها (سایدکس، دکونکس، کرئولین) بر باکتری اشرشیاکلی (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 24، شماره: 122
8 بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی و شیوع بتالاکتاماز های در ایزوله های اسینتوباکتر CTX و TEM وسیع الطیف تیپ جداشده از نمونه های بالینی (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 24، شماره: 116
9 بررسی ژن مقاومت بتالاکتاماز CTX در اشرشیا کلی جدا شده از نمونه های عفونت ادراری بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران به روش واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR) (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 25، شماره: 129
10 بررسی شیوع عوامل عفو نت های ادراری و مقاومت دارویی در مراجعه کنندگان به بیمارستان امام خمینی (ره) ساری در سال ۱۳۸۹- ۱۳۹۰ (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 21، شماره: 1
11 بررسی فراوانی ژن های انتروتوکسین A و B در سویه های استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از بیماران بستری، پرسنل درمانی و کادر آشپزخانه بیمارستان های آموزشی ساری (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 28، شماره: 165
12 بررسی فراوانی ژن های مقاومت میکروبی مولد متالوبتالاکتاماز در ایزوله های پسودوموناس ائروژنوزا در بیمارستان سوختگی و روانپزشکی زارع، ساری (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 33، شماره: 2
13 بررسی فنوتیپی باکتری های مولد UTI و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در افراد دیابتی (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 28، شماره: 163
14 بررسی فنوتیپی و ژنوتیپی مقاومت نسبت به فلوروکینولون ها در کلبسیلا پنومونیه جداشده از بیماران بستری در مراکز آموزشی-درمانی شهر ساری (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 31، شماره: 196
15 بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی و شیوع ژن های بتالاکتامازی کلبسیلا پنومونیه در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران ۱۳۹۳ (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 27، شماره: 149
16 بررسی موتاسیون در ژن gyrAدر سویه های بالینی اشریشیا کلی و کلبسیلا پنومونیه جدا شده ازبیمارستان امام خمینی(ره) شهرستان ساری (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 28، شماره: 164
17 بررسی میکروبیولوژی و مایکولوژی موارد اوتیت خارجی در درمانگاه گوش و حلق و بینی بیمارستان بوعلی ساری در تابستان ۱۳۷۸ (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 11، شماره: 32
18 بررسی واکنش تست توبرکولین (PPD) در رفتگران شهرداری ساری در سال ۱۳۷۵ (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 10، شماره: 27
19 بررسى آلودگى میکروبى سطوح بخش هاى مختلف در دو بیمارستان آموزشى دانشگاه علوم پزشکى مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت در عرصه دوره: 3، شماره: 1
20 تعیین میزان میکروب کشی عصاره الکلی مرزنجوش بر روی E.coliوSalmonlla enterica (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 25، شماره: 127
21 سنتز سبز نانو ذرات نقره با استفاده از عصاره گیاه آلیوم پارادوکسوم و بررسی فعالیت ضد میکروبی آن (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 29، شماره: 182
22 شناسایی مولکولی بتالاکتامازهای وسیع الطیف blaTEM، blaSHV و blaCTX در بین باکتری های غیرتخمیری جدا شده از بیماران بستری در استان مازندران (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 32، شماره: 213
23 شیوع ژن بتالاکتاماز CTX-M-۳ در نمونه های مختلف بالینی کلبسیلاپنومونیه در شهرستان ساری (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 26، شماره: 5
24 شیوع مقاومت آنتی بیوتیکی استافیلوکوک اورئوس مقاوم به متی سیلین و تعیین ژن مقاومت به آمینوگلیکوزید به روش PCR در بیمارستان های ساری و تهران (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 25، شماره: 128
25 فراوانی استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده مقاوم به متی سیلین از دست و بینی کارکنان مراکز آموزشی - درمانی شهر ساری (۱۳۹۱) (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان دوره: 16، شماره: 4
26 فراوانی ژن بتالاکتاماز CTX-M-۱۵ در سویه های بالینی اشریشیاکلی به روش PCR (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان دوره: 18، شماره: 4
27 گندزدایی آب با استفاده از فرآیند فتوکاتالسیتی با نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 24، شماره: 122
28 مقایسه تاثیر دوغ پروبیوتیک و معمولی بر روی دو میکروارگانیسم شایع دهانی: یک مطالعه آزمایشگاهی (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 30، شماره: 185
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی اثرات ضد میکروبی عصاره اندام هوایی و زیرزمینی گزنه آسا (Lamiaceae) Lamium album (دریافت مقاله) همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی
2 COMPARISON OF PCR AND CULTURE METHODS TO DETECT LISTERIA MONOCYTOGENES IN VAGINAL SPECIMENS (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران
3 Determination of Acinetobacter baumannii Producing carbapenemase Isolated from Clinical Specimens by Hodge phenotypic Test Method in Sari, Iran (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی بالینی ایران
4 Evaluation of Phenotyping and Genotyping Pattern of Resistance to Carbapenems in Pseudomonas aeruginosa and Acinetobacterbaumannii, Isolated from Educational Therapeutic Hospitals of Mazandaran University of Medical Sciences during 2017 (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی بالینی استاد البرزی
5 Identification of the types and antibiotic-resistance patterns of urinary-tract infection bacteria in razi Qaemshar hospital (دریافت مقاله) دومین کنگره سالیانه کشوری دانشجویی طبری و بیست و دومین کنگره سالیانه کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
6 Identification of urease positive bacteria other thanHelicobacter pylori in endoscopy (stomach biopsy samples) of patientswith gastritis and investigation of antibiotic resistance of isolatedbacteria (دریافت مقاله) بیست و سومین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران
7 Prevalence and Molecular Characteristics of Carbapenemase-Producing Enterobacteriaceae in Intensive Care Units: a cross-sectional study in North of Iran (دریافت مقاله) بیستمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران
8 Survey of Metalo beta Lactamase genes, bla IMP۱, INT ۱ inAcinetobacter baumanii isolated from burn patients Zare Hospital ofSari (دریافت مقاله) بیست و سومین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران
9 Urinary tract infection in diabetes: Uropathogens, relatedfactors, and antimicrobial sensitivity at Sari, Iran (دریافت مقاله) بیست و سومین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران
10 بررسی میزان آلودگی ناشی از باکتری استافیلوکوک در غذاهای بیمارستانی (شهرستان ساری) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی
11 تاثیر بار میکروبی ادوات طبخ بیمارستان بر روی غذاهای بیمارستانی (دریافت مقاله) بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
12 تاثیر بار میکروبی موجود در ادوات طبخ و پرسنل آشپزخانه بیمارستان بر افزایش میزان آلودگی باکتریایی مواد غذایی ( قبل و بعد از پخت) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی
13 تشخیص ژن NDMbla در سویه های آسینتوباکتر بومانی جدا شده از بیمارستان های آموزشی درمانی شهر ساری (دریافت مقاله) دومین کنگره سالیانه کشوری دانشجویی طبری و بیست و دومین کنگره سالیانه کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
14 تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی و نوع باکتری های عفونت دستگاه ادراری در بیمارستان رازی قائمشهر (دریافت مقاله) دومین کنگره سالیانه کشوری دانشجویی طبری و بیست و دومین کنگره سالیانه کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
15 تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی ونوع باکتری های عفونت د ستگاه ادراری در بیمارستان رازی قائمشهر (دریافت مقاله) دومین کنگره سالیانه کشوری دانشجویی طبری و بیست و دومین کنگره سالیانه کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مازندران