دکتر محمد امینی

دکتر محمد امینی دانشیار دانشکده علوم انسانی گروه:علوم تربیتی دانشگاه کاشان

دکتر محمد امینی

Dr. Mohammad Amini

دانشیار دانشکده علوم انسانی گروه:علوم تربیتی دانشگاه کاشان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آسیب شناسی رشد خالقیت دانش آموزان در نظام آموزشی ایران (مورد مطالعه: مدارس دوره متوسط اول کاشان) (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 9، شماره: 1
2 ارزیابی کاریزمای اساتید و نقش آن در برنامه‌درسی تجربه‌شده (مورد مطالعه: دانشجو-معلمان دانشگاه فرهنگیان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم تربیتی از دیدگاه اسلام دوره: 8، شماره: 14
3 ارزیابی کیفیت برنامه درسی رشته های مهندسی ازدیدگاه دانشجویان مطالعه موردی: دانشگاه کاشان (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 14، شماره: 55
4 ارزیابی مقایسه ای کیفیت عناصر برنامه درسی در رشته علوم تربیتی (دریافت مقاله) دوفصلنامه راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی دوره: 5، شماره: 2
5 ارزیابی مهارتهای فراشناختی دانشجویان در دروس معارف اسلامی، بازاندیشی در کارکردهای نظام آموزش عالی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 21، شماره: 21
6 ارزیابی میزان مسئولیت پذیری دانشجویان دانشگاه کاشان (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی دوره: 3، شماره: 7
7 ارزیابی و تحلیل مهارتهای تفکر انتقادی دانشجویان رشته های مهندسی (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 16، شماره: 63
8 بازخوانی رابطه ایدئولوژی و نظام آموزشی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد دوره: 17، شماره: 2
9 بازشناسی جایگاه فراموش شده هوش هیجانی در آموزش عالی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 3، شماره: 7
10 بررسی ابعادپنهان برنامه های درسی دررشته های مهندسی مطالعه موردی: دانشکده مهندسی دانشگاه کاشان (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 15، شماره: 60
11 بررسی اثربخشی برنامه درسی تربیت سیاسی مقطع متوسطه از دیدگاه دبیران و دانش آموزان: مطالعه موردی شهر کاشان (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری دوره: 7، شماره: 1
12 بررسی تطبیقی تفکر انتقادی در دانشگاه کاشان (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی دوره: 8، شماره: 28
13 بررسی دیدگاه دانشجویان درباره موانع اثربخشی دروس معارف اسلامی دردانشگاه ها و مراکز آموزش عالی (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 4، شماره: 13
14 بررسی رفتار اخلاقی دانشجویان با رویکرد توجه به بیم ها و امیدها (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم تربیتی از دیدگاه اسلام دوره: 9، شماره: 16
15 بررسی سبک ها و شیوه های یادگیری دانشجویان دانشکده مهندسی دانشگاه کاشان (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 18، شماره: 69
16 بررسی و ارزیابی نگرش مذهبی دانشجویان دانشگاه آزاد خرم آباد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اخلاق کاربردی دوره: 12، شماره: 23
17 بررسی وضعیت هوش اخلاقی دانشجویان دانشکده مهندسی دانشگاه کاشان (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 17، شماره: 66
18 برنامه درسی دین و زندگی دوره متوسطه دوم؛ چالش های موجود (وارسی تجارب زیسته دبیران) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 29، شماره: 53
19 تاملی بر جایگاه و چگونگی توجه به پرورش معنویت در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تربیت اسلامی دوره: 8، شماره: 16
20 تحلیل جایگاه هوش معنوی در میان مجریان و دریافت کنندگان کتاب درسی دین و زندگی دوره متوسطه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 2، شماره: 16
21 تحلیل محتوای کتاب های هدیه های آسمان و فارسی مقطع ابتدایی از نظر توجه به مهدویت (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی دوره: 6، شماره: 10
22 تحلیل نشانه شناسی نظام آموزش و پرورش ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم تربیتی از دیدگاه اسلام دوره: 5، شماره: 9
23 تحلیل و ارزیابی هویت ملی و دینی دانشجویان دانشگاه کاشان و علوم پزشکی کاشان (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی دوره: 4، شماره: 12
24 تدین و تعالی معنوی در دانشگاه اسلامی از دیدگاه رهبر انقلاب (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی دوره: 19، شماره: 64
25 جایگاه ضعیف تفکر انتقادی در برنامه های درسی مدارس متوسطه (مطالعه ای با روش خبرگی و نقادی تربیتی) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کیفی در برنامه ریزی درسی دوره: 3، شماره: 8
26 ضعف یادگیری و عملکرد تحصیلی دختران دانش آموز مقطع متوسطه؛ واکاوی تجارب دبیران زن (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی فرهنگی زن دوره: 11، شماره: 41
27 مطالعه پدیدارشناسانه عوامل ضعف یادگیری با تمرکز بر تجارب زیسته دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز برنامه درسی و آموزش دوره: 1، شماره: 1
28 موانع و چالش های فرهنگ نقد در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی؛ واکاوی تجارب زیسته دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد فرهنگ دوره: 14، شماره: 53
29 نقدی بر کتاب برنامه درسی و آموزش هنر در آموزش و پرورش (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 17، شماره: 6
30 واکاوی دیدگاه ها و عملکرد معلمان در زمینه تکلیف دهی به دانش آموزان در پایه های دوره اول ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی دوره: 11، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ابعادهای پنهان برنامه درسی و دلالت های آن برای نظام آموزشی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
2 الگوی ساختاری رابطه هویت یابی و شایستگی اجتماعی در دانش آموزان : بررسی نقش واسطه ای خودتنظیمی ارادی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی روان شناسی مدرسه
3 اهمیت برنامه درسی تلفیقی در فرایند یادگیری (دریافت مقاله) پنجمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
4 بررسی چالشها وراهکارهای تربیت دینی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
5 بررسی دلالت های تربیتی بازسازیگرایی اجتماعی در برنامه درسی (دریافت مقاله) دومین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
6 بررسی رابطه بین انگیزه پیشرفت مدیران ودبیران با اثر بخشی سازمانی آنها در مقطع متوسطه شهرستان آران و بیدگل درسال تحصیلی 94 - 93 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری
7 بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و چابکی سازمان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
8 رابطه یادگیری زایشی ویادگیری معنا دار (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
9 سنجش میزان استفاده از بازی های رایانه ای، پیامدها و نقش آن در یادگیری دانش آموزان دختر پایه ششم مدارس ابتدایی شهرستان کاشان در سال تحصیلی 97-1396 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی بازی های رایانه ای؛ فرصت ها و چالش ها
10 شناسایی علل افت تحصیلی در مقطع ابتدایی (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم
11 شناسایی علل عدم کارایی ارزشیابی توصیفی در مقطع ابتدایی (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم
12 کیفیت در آموزش عالی؛ مفهوم شناسی و جهت گیری ها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران
13 نگاهی کلی به برنامه درسی انسان گرایانه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران