دکتر محسن آقایاری هیر

دکتر محسن آقایاری هیر استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه تبریز

دکتر محسن آقایاری هیر

Dr. Mohsen Aghayari Hir

استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آسیب شناسی برنامه های توسعه در بخش روستایی با روش آمیخته (مورد مطالعه: شهرستان ورزقان) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 10، شماره: 1
2 ارزیابی آسیب پذیری نواحی روستایی از خطر زلزله ( مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان مرند ) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 4، شماره: 1
3 ارزیابی ریسک زلزله مبتنی بر مخاطره و آسیب پذیری در نواحی روستایی مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان مرند (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 20، شماره: 57
4 ارزیابی و تحلیل توسعه پایدار روستاهای پیرامونی کانون های گردشگری در ناحیه اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 22، شماره: 64
5 اولویت بندی صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی در شهرستان آذرشهر با روش ترکیبی دلفی و تاپسیس (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 19، شماره: 51
6 Investigating and Analyzing Factors Causing the Spreading out of Rural Poverty in Miyandoab County through the Application of Q Technique (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 8، شماره: 3
7 برآورد تقاضای سفر روستایی با روش های آمار فضایی و شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: شهرستان تبریز) (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 20، شماره: 4
8 بررسی ارتباط ظرفیت سازی و توانمندسازی زنان روستایی مطالعه موردی: شهرستان زنجان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 18، شماره: 58
9 بررسی راهبردهای کاهش فقر در روستاهای مناطق عشایری (مطالعه موردی: شهرستان باروق) (دریافت مقاله) نشریه علمی مطالعات برنامه ریزی قلمرو کوچ نشینان دوره: 1، شماره: 2
10 بررسی عوامل و محرک های موثر بر توانمندسازی زنان روستایی (مورد مطالعه: شهرستان زنجان) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 19، شماره: 54
11 تحلیل اثرات اقتصادی فعالیت شهرک های صنعتی بر سکونتگاه های روستایی پیرامونی (مورد مطالعه: شهرک صنعتی شهید سلیمی تبریز) (دریافت مقاله) مجله روستا و توسعه پایدار فضا دوره: 3، شماره: 2
12 تحلیل الگوی فضایی سکونتگاه های روستایی در ارتباط با آسیب پذیری از زلزله (مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان مرند) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 5، شماره: 3
13 تحلیل الگوی فضایی فقر روستایی در سکونتگاههای روستایی شهرستان میاندوآب (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دوره: 11، شماره: 4
14 تحلیل پیوند فضایی عملکردی کانون های گردشگری (مطالعه موردی: ناحیه اردبیل) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 8، شماره: 31
15 تحلیل سطح توسعه پایدار مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات در نواحی روستایی (مورد مطالعاتی: شهرستان جیرفت) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 25، شماره: 75
16 تحلیل شبکه مهاجرت های بین استانی در ایران (۹۰-۱۳۸۵) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 17، شماره: 45
17 تحلیل عوامل موثر در تصمیم به مهاجرت روستاییان در قلمرو جغرافیای رفتاری (مورد مطالعه: دهستان سینا، شهرستان ورزقان) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 9، شماره: 1
18 تحلیل قابلیت دسترسی به خدمات در نقاط روستایی و مدلسازی ساختاری عوامل موثر بر آن مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 24، شماره: 73
19 تحلیل کمی و کیفی تغییرات سبک زندگی و تاثیر آن در هویت جامعه روستایی (مطالعه موردی: دهستان سینا، بخش ورزقان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی و مدیریت سبک زندگی دوره: 2، شماره: 7
20 تحلیل موانع اثر‌بخشی برنامه‌های توسعه روستایی به روش آمیخته موردمطالعه: شهرستان ورزقان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 24، شماره: 72
21 تحلیل نقش عوامل طبیعی در توزیع فضایی محوطه های باستانی استان مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 43، شماره: 75
22 راه کارهای کنترل اثرات نامطلوب حمل ونقل روستایی بر محیط زیست (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت ترافیک دوره: 11، شماره: 2
23 مقایسه وضعیت امنیت غذایی خانوارهای روستایی شهرستان های هریس و بستان آباد با استفاده از روش FGIS (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 33، شماره: 4
24 منطقه بندی حمل و نقل روستایی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 19، شماره: 53
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارایه مدل مفهومی ارزیابی پایداری زیست محیطی در نواحی روستایی پیرامون معدن مس سونگون بر اساس چهارچوب DPSIR (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
2 استراتژی های کاهش فقر در سکونتگاه های روستایی شهرستان چهاربرج (دریافت مقاله) سومین همایش ملی توسعه پایدار روستایی در برنامه هفتم توسعه کشور
3 بررسی اقتضائات مکانی و زمانی در الگوهای حمل ونقل روستایی (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران، معماری و مدیریت پایدار شهری
4 بررسی عوامل موثر در تخریب محیط زیست در سکونتگاه های روستایی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
5 برنامه ریزی توسعه روستایی ایران با تاکید بر رویکرد آینده نگاری (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی «آینده ­نگاری راهبردی در حوزه علوم جغرافیایی و مطالعات شهری- منطقه ­ای»
6 تحلیل اثرات مخاطرات طبیعی در توسعه اقتصاد روستایی، با تاکید بر روش های ارزیابی مشارکتی مورد: منظومه یامچی، شهرستان مرند (دریافت مقاله) دومین همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار روستایی ایران
7 تحلیل همبستگی فضایی توزیع سکونتگاه های روستایی با وضعیت طبیعی آنها در شهرستان تبریز (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی و محیط زیست با تاکید بر برنامه توسعه ملل
8 راهکارهای کنترل اثرات نامطلوب توسعه فیزیکی (خزش) شهرها بر محیط زیست روستاهای پیرامونی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی و محیط زیست با تاکید بر برنامه توسعه ملل
9 شناسایی چالش های صنایع دستی و ارائه راهبردهای بومی سازی آن با نظریه مبنایی (مطالعه موردی: دهستان مهروئیه- شهرستان فاریاب کرمان) (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
10 شناسایی عوامل موثر بر الگوهای سفر روستایی در ایران (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
11 مطالعه اهمیت و نقش رویکرد آینده نگاری در توسعه پایدار روستایی مبتنی برفناوری اطلاعات و ارتباطات (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران