خسرو حبیبی

 خسرو حبیبی

خسرو حبیبی

Khosrow Habibi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.