دکتر محمدباقر بهشتی

دکتر محمدباقر بهشتی استاد تمام اقتصاد دانشگاه تبریز

دکتر محمدباقر بهشتی

Dr. Mohammad Baqir Beheshti

استاد تمام اقتصاد دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آزمون فرضیه موتور رشد کالدور در اقتصاد ایران در دوره 1379-1338 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 8، شماره: 28
2 اولویت بندی فعالیت های اقتصادی و تعیین فرصت های سرمایه گذاری استان اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 15، شماره: 2
3 The Impact of Tax on Capital Structure in State-Owned and Non state-Owned Banks (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های نوین حسابداری دوره: 3، شماره: 1
4 برآورد شاخص های نابرابری شهری و روستایی استان های ایران طی برنامه های توسعه پنج ساله . (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 9، شماره: 33
5 بررسی اثر مخارج عمرانی دولت بر توزیع درآمد در مناطق روستایی ایران: کاربرد مدل FAVAR ** (دریافت مقاله) مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی دوره: 10، شماره: 40
6 بررسی بازار مسکن در مکانیسم انتقال پولی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 1، شماره: 1
7 بررسی پویایی نابرابری درآمد سرانه استان های ایران با استفاده از زنجیره مارکف فضایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 18، شماره: 70
8 بررسی تاثیر خلاقیت بر توسعه اقتصادی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 24، شماره: 78
9 بررسی رابطه علی بین کارآفرینی و بیکاری در بخش صنعت ایران (۱۳۸۵-۱۳۶۴) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 3، شماره: 4
10 بررسی شاخص های ساختار صنعت و رتبه بندی صنایع استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 2، شماره: 2
11 بررسی عوامل موثر بر ورود و خروج خالص بنگاه ها در بخش صنعت ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 13، شماره: 38
12 بررسی مدل پولی تعیین نرخ ارز در کشورهای منطقه MENA:رویکرد هم انباشتگی تابلویی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 16، شماره: 49
13 تاثیر سرمایه ی انسانی بر تولید ناخالص داخلی ایران در چار چوب مدل جیمز ریمو (دریافت مقاله) پژوهشنامه اقتصاد کلان دوره: 9، شماره: 32
14 تبیین مولفه های امنیتی موثر بر گرایش سرمایه گذاران به مهاجرت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران دوره: 2، شماره: 2
15 تحلیل پویای نقش سرمایه اجتماعی در فرآیند توسعه:رویکردی بین رشته ای (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 23، شماره: 72
16 تحلیل محتوای کتاب های مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی بر اساس مولفه های تغییر در باور، رفتار و نگرش های نقطه شروع توسعه (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه اجتماعی دوره: 11، شماره: 4
17 تغییرات ساختاری و نابرابری درآمدی استان های کشور ایران (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای دوره: 8، شماره: 30
18 توسعه انسانی و توسعه پایدار در کشورهای منتخب صادرکننده نفت (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد پولی ، مالی دوره: 17، شماره: 33
19 رتبه بندی پایداری محیط زیست در استان های منتخب ایران: مقایسه روش AHP و TOPSIS (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مقداری دوره: 14، شماره: 1
20 سناریوهای مدیریت منابع آب بر مبنای رویکرد آینده پژوهی: مطالعه موردی شهرستان تبریز (دریافت مقاله) دوفصلنامه آینده پژوهی ایران دوره: 5، شماره: 2
21 سیاست های مالی و توزیع درآمد در ایران: رهیافت FAVAR (دریافت مقاله) فصلنامه مدلسازی اقتصادی دوره: 11، شماره: 39
22 شناسایی عوامل تعیین کننده ی کارآفرینی با استفاده از مدل های گسسته (مطالعه ی موردی: شهرک صنعتی شهید سلیمی تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 53، شماره: 2
23 علوم شناختی رویکردی برای تبیین رفتار اقتصادی مصرف کننده (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 52، شماره: 1
24 عوامل اساسی موثر بر نابرابری درآمدی در بین استان های ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های برنامه و توسعه دوره: 1، شماره: 1
25 عوامل تاثیرگذار بر توسعه در کره جنوبی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد توسعه دوره: 19، شماره: 73
26 مقایسه ی نقش کیفیت نهادی بر بلای منابع طبیعی در بین کشورهای صادر کننده ی نفت خام (دریافت مقاله) پژوهشنامه اقتصاد کلان دوره: 6، شماره: 11
27 نقش صنعت گردشگری در ایجاد نابرابری درآمدی در بین استان های کشور (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری دوره: 6، شماره: 22
28 نگرشی جامعه شناختی بر اهمیت قراردادهای اجتماعی در تسهیل فرایند توسعه در جامعه (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دوره: 5، شماره: 1
29 نهادهای سیاسی و اقتصادی و تاثیر آن بر توسعه اقتصادی با تاکید بر نهادگرایی تاریخی(مطالعه موردی دهه ۱۳۲۰( (دریافت مقاله) مجله مطالعات جامعه شناسی دوره: 16، شماره: 59
30 نهادهای سیاسی و اقتصادی و عملکرد اقتصادی عصر پهلوی اول با تاکید بر نهادگرایی تاریخی (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دوره: 11، شماره: 0
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی و هقایسه ساختار بازاری پنج صنعت دارایبالاتزین ارزش تولید در اقتصاد کشور (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران
2 برآورد شاخصهای نابرابری شهری و روستایی ایران (1369-1394) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سالانه اقتصاد،مدیریت و حسابداری
3 بررسی تأثیر مالیات بر ساختار سرمایه بانک های دولتی و غیردولتی ایران (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی حسابداری ایران
4 بررسی و نقش خلاقیت در توسعه اقتصادی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت،کارآفرینی و توسعه اقتصادی
5 تأملی در نظریه های مارکسیستی و نئومارکسیستی توسعه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی جامعه شناسی و علوم اجتماعی
6 همگرایی و واگرایی در درآمد سرانه در بین مناطق ایران (دریافت مقاله) همایش ملی رویکردهای نوین در برنامه ریزی و توسعه پایدار منطقه ای