سید محمد آهویی

 سید محمد آهویی مدیر کل دفتر بررسیهای اقتصادی، تعرفه و خصوصی سازی  شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

سید محمد آهویی

Seyedmohammad Ahoii

مدیر کل دفتر بررسیهای اقتصادی، تعرفه و خصوصی سازی شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.