دکتر یحیی بوذری نژاد

دکتر یحیی بوذری نژاد دانشگاه تهران

دکتر یحیی بوذری نژاد

Dr. yahya bouzarinejad

دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Analysis and Examination of the Monotheistic Society Characteristics in the Thought of Ayatollah Khamenei (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای معاصر انقلاب اسلامی دوره: 4، شماره: 12
2 آزادی اجتماعی از منظر محمد عبده، سید قطب و علامه طباطبایی با تاکید بر تفاسیر المنار، فی ظلال القرآن و المیزان (دریافت مقاله) فصلنامه علمی راهبرد اجتماعی فرهنگی دوره: 12، شماره: 1
3 آسیب شناسی وضعیت سیاسی– اجتماعی عصر صفوی از دیدگاه ملاصدرا (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های ایرانشناسی دوره: 2، شماره: 1
4 اعتبارسنجی فرضیات تاثیر سوء نهاد دین بر زوال دولت صفوی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم تاریخی دوره: 14، شماره: 1
5 Woman in the Struggle Between Tradition and Modernity: Investigating the Social Status of Muslim Woman in Contemporary Islamic Societies Based on the Opinions of Sayyid Quṭb and Naṣr Ḥāmid Abū Zayd (دریافت مقاله) مجله مطالعات اسلامی معاصر دوره: 3، شماره: 2
6 بررسی تطبیقی جایگاه زن مسلمان در اندیشه شهید مطهری و سید قطب (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اجتماعی اسلامی دوره: 25، شماره: 119
7 بررسی و نقد کتاب ما و میراث فلسفی مان (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 17، شماره: 2
8 پیامدهای سیاسی و اجتماعی ظهور اخباری گری در دوره صفویه (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های ایرانشناسی دوره: 12، شماره: 1
9 تبیین فلسفی معجزه و کرامت از دیدگاه سهروردی (دریافت مقاله) فصلنامه آینه معرفت دوره: 11، شماره: 4
10 توسعه به مثابه یک امر فرهنگی؛ بازخوانی انتقادی رویکرد توسعه ای ضیاءالدین سردار (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اندیشه معاصر مسلمین دوره: 3، شماره: 5
11 جنود عقل و جهل و تغییرات اجتماعی از منظر سید جعفر کشفی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات بنیادین علوم انسانی دوره: 7، شماره: 2
12 روش شناسی تفکر اجتماعی آیت الله خامنه ای با تاکید بر روش تفسیر اجتماعی قرآن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اجتماعی اسلامی دوره: 24، شماره: 116
13 فرد و جامعه؛ کشاکش آراءِ فلاسفه معاصر مسلمان (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های فلسفه اسلامی دوره: 15، شماره: 27
14 مبانی معرفتی و زمینه های اجتماعی نظریه عدالت محمدرضا حکیمی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اندیشه معاصر مسلمین دوره: 7، شماره: 13
15 مقایسه زیبایی شناختی مراتب هستی در فلسفه فلوطین و سهروردی (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت اسرا دوره: 7، شماره: 4
16 مقایسه مفهوم و نقش «سنت» در اندیشه عابدالجابری و سیدقطب (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اندیشه معاصر مسلمین دوره: 3، شماره: 6
17 مناقشات نظری ابن سینا و گیدنز پیرامون الگوی خانواده (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت سینوی (مشکوه النور) دوره: 23، شماره: 62
18 نظریه «دوستی تعالی‎بخش» در اسلام و دلالت‎های آن در مدیریت سرمایه اجتماعی کشور (دریافت مقاله) دوفصلنامه اسلام و مدیریت دوره: 8، شماره: 15
19 نظریه اعتباریات علامه طباطبایی و نظام حقوقی- سیاسی جامعه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 45، شماره: 1
20 نقد نفی قاعده ضرورت در فلسفه کانت و الهیات پساکانتی از منظر فلسفه اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های فلسفه اسلامی دوره: 17، شماره: 30
21 واکاوی ساختار حقوقی- سیاسی حکومت در اندیشه ابوالاعلی مودودی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 50، شماره: 4