محمدرضا بابایی

 محمدرضا بابایی دکتری اقتصاد، دانشگاه پیام نور مازندران، قائمشهر، ایران.

محمدرضا بابایی

Mohamadreza Babai

دکتری اقتصاد، دانشگاه پیام نور مازندران، قائمشهر، ایران.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.