فرزاد شریف زاده

 فرزاد شریف زاده دانشیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

فرزاد شریف زاده

Farzad Sharif zadeh

دانشیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر تنش شوری بر فعالیت آنزیم های اسید و آلکالین فسفاتازمحور جنینی در مراحل اولیه جوانه زنی بذر دو رقم گندم نان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 41، شماره: 2
2 اثر رژیم آبیاری بر عملکرد دانه، اجزاء عملکرد و برخی خصوصیات جوانه زنی سورگوم دانه ایSorghum bicolor رقم کیمیا (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 41، شماره: 1
3 اثرپرایمینگ بذرارقام گندم Triticum aestivum Lسه اقلیم متفاوت ایران برجوانه زنی، استقرار گیاهچه وعملکرد (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 39، شماره: 1
4 اثرتیمارهای شکست خواب برجوانه زنی و فعالیت آنزیم های آلفاآمیلاز وبتا-1و-3گلوکاناز دربذرتوده های مرزنگوش Origanum vulgare (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 43، شماره: 4
5 ارزیابی امکان تغییر تاریخ کاشت با استفاده از روش پرایمینگ بذربر عملکرد دانه واجزاء آن در ارقام نخود (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 40، شماره: 1
6 برخی تغییرپذیری های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی بذرهای کنجد (Sesamum indicum) در شرایط مختلف نگهداری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 46، شماره: 3
7 بررسی تاثیر آللوپاتیکی ریشه گیاهان زراعی سرمادوست بر ظهور گیاهچه و رشد اولیه سورگوم (bicolor Sorghum ،( (Zea mays) ذرت و) Glycine max) سویا (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 40، شماره: 3
8 بررسی تاثیرجیبرلین ،اسیدسالیسیلیک و اسیدآسکوربیک بربهبود خصوصیات جوانه زنی بذرزوال یافته کلزا (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 43، شماره: 4
9 بررسی جوانه زنی بذرهای پرایم شده ی گونه های ارزن علوفه ای در واکنش به دمای پایین، تنش خشکی و شوری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 40، شماره: 2
10 بررسی روند جوانه زنی بذر کلزاBrassica napus و پیش بینی زوال بذر طی شرایط متفاوت انبارداری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 44، شماره: 1
11 بهبود کیفیت فیزیولوژیک بذرهای زوال یافته علف گندمی بلندAgropyron elongatum Host بااستفاده ازپرایمینگ هورمونی برای شرایط تنش و بدون تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 39، شماره: 1
12 تاثیر بیوپرایمینگ بر مولفه های جوانه زنی، صفات فیزیولوژیکی، آنزیم های آنتی اکسیدانت و کنترل بیماری رایزوکتونیایی لوبیاPhaseolus vulgaris L (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 44، شماره: 1
13 تجزیه پروتیوم بذرعلف گندمی بلندAgropyronelongatumتحت شرایط تنش خشکی و دمای پایین (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 44، شماره: 3
14 مطالعه خواب بذر و عوامل موثر بر شکست خواب در دوره پس رسی گیاه جوHordeum vulgare L (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 40، شماره: 3
15 نقش پرایمینگ در روند مصرف مواد ذخیره ای و جوانه زنی بذر چاودار کوهیSecale montanumتحت تنش شوری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 44، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر پرایمینگ با کلسیم کلرید بر مؤلفه های جوانهزنی و رشد اولیه بذر کلزا (Brasica napus L) در شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
2 اثر دو روش خشک کردن بر طول عمر بذرهای چاودار کوهی با استفاده از مدل بقا (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
3 اثر شرایط خشک شدن و زمان برداشت بر کیفیت و زنده مانی بذرهای سویا در دماهای مختلف نگهداری (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی
4 اثر محلول اسمزی بر جوانه زنی و استقرار گیاهچه Bromus tomentellusدرشرایط دمای بحرانی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
5 اثر هیدروپرایمینگ بذور لاین های اینبرد ذرت و تاریخهای کاشت مختلف والد پدری بر تولید بذر هیبرید s.c.704 (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
6 اثرات دما و پرایمینگ بر استقرار گیاهچه Bromus tomentellusدر محیطکشت گلدان تحت شرایط دمای پایین (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
7 اثرپیری تسریع شده برشاخصهای جوانه زنی بذورچاودار کوهی Secale montanum تیمارشده با سالیسیلیک اسید و جیبرلین (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
8 اثردمای جوانه زنی و خشکی برمولفه های جوانه زنی درکنجدSesamun indicum (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
9 ارزیابی تاثیر سرمادهی مرطوب، برخی تیمار های هورمونی و دوره انبارداری بر شکست خواب و القاء جوانه زنی بذر زیره سیاه ایرانی Bunium persicum (Boiss. ) B. Fedtsch (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
10 ارزیابی جوانه زنی نرمال و هدایت الکتریکی بذرآفتابگردان طی انبارداری (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
11 بررسی اثر هورمون های اکسین، سیتوکنین و جیبرلین بر جوانه زنی بذور پیرشده طبیعی دو رقم کلزا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
12 بررسی پتانسیل استفاده از دسیکانتها در تولید بذر ارقام سویا (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی
13 بررسی تاثیر اسموپرایمینگ بذور چند رقم گندم (TriticumlaestivumNL) بر صفات سرعت، درصد جوانه زنی،شاخص بنیه گیاهچه و دمای پایه جوانه زنی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
14 بررسی تاثیر اسموپرایمینگ بر مولفه های جوانه زنی بذور ارقام نخود و عدس (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
15 بررسی تاثیر شرایط و طول مدت نگهداری بذر بر عملکرد گندم در استان خوزستان (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
16 بررسی تاثیر شرایط و طول مدت نگهداری بذر بر قدرت رویش بذر گندم در استان خوزستان (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
17 بررسی تأثیر اسموپرایم و هیدروپرایم بر خصوصیات جوانه زنی بذر گیاه (Agropyron desertorum) تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
18 بررسی تأثیرات آنزیمی و بیوشیمیایی تیمار بیوپرایمینگ بذور سویا در برابر بیماری فیتوفترا (Phytophthora sojae) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
19 بررسی درصد جوانه زنی بذور کلزا و کنجد با شرایط مختلف انبارداری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر
20 بررسی روند جوانه زنی غیرنرمال بذورچاودار تحت شرایط مختلف خشک کردن و نگهداری بذر (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
21 بررسی صفات جوانه زنی بذور چاودار چند ساله در اثر قارچ آسپرژیلوس فلووس در شرایط مختلف نگهداری بذر (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
22 بررسی عکس العمل برخی ارقام گندم منطقه سیستان به تنش شوری در مرحله جوانه زنی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
23 بررسی قابلیت بازیافت و کاربرد پساب و ضایعات کرک گیری بذر پنبه (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی
24 بررسی مولفه های جوانه زنی بذور پرایم شده سویا با محلول سولفات روی (دریافت مقاله) همایش دستاوردهای نوین در تولید گیاهان با منشاء روغنی
25 بررسی نقش کلسیم کلرید در بهبود جوانهزنی کلزا (Brasica napus L) تحت تنش شوری (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
26 تاثیر حذف پوسته بذر آفتابگردان بر خصوصیات جوانه زنی طی شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر
27 تاثیر دما و غلفت محلول پرایمینگ برروی خصوصیات جوانه زنی بذور سویا رقم ویلیامز (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
28 تاثیرتیمارپرایمینگ با جیبرلین، سالیسیلیک اسید و آسکوربیک اسید برمولفه های جوانه زنی و فعالیت آنزیم کاتالاز بذورتریتیکاله درتنش دمای پایین (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
29 تأثیر ترکیبات شیمیایی مختلف در کنترل بیماری Rhizopus stolonifer برروی بذرهای Bromus tomentellus در محیط کشت آزمایشگاهی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
30 تغییرات اسیدهای چرب بذرکلزا طی انبارداری (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
31 تولید بذر مصنوعی گیاه بریش برای نخستین بار در دنیا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر
32 عکس العمل جوانه زنی بذر گیاه Agropyron desertorum به تنش خشکی تحت تأثیر پرایمینگ بذر با سالیسیلیک و جیبرلیک اسید (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
33 مطالعه خواب بذر و دوره پس رسی در ژنوتیپ های جو (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
34 مقایسه تیمار های اسمو و هیدرو پرایمینگ برخصوصیات جوانه زنی بذر چهار رقم علوفه ای و دانه ای گیاه تاج خروس (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
35 نقش پروتئینهای DELLA در تنظیم جوانه زنی بذر آرابیدوسیس 1 توسط جیبرلین (دریافت مقاله) همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی
36 نگرشی برتیمار بیوپرایمینگ با استفاده ازقارچ تریکودرما برکنترل پاتوژنهای بذرواستقرار گیاهچه (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران