دکتر محمدعلی اصلانخانی

دکتر محمدعلی اصلانخانی استاد گروه یادگیری و رفتار حرکتی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

دکتر محمدعلی اصلانخانی

Dr. MohammadAli Aslankhani

استاد گروه یادگیری و رفتار حرکتی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر تداخلی دو نوع تکلیف توجهی بر عملکرد تعادلی (دریافت مقاله) مجله پژوهش در علوم توانبخشی دوره: 9، شماره: 2
2 اثر دستورالعمل کانون توجه بر سینماتیک و دقت پرتاب طی یادگیری پرتاب دارت در افراد مبتدی (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 3، شماره: 9
3 اثر عدالت سازمانی بر رفتارهای ضد تولید با میانجی گری عواطف شغلی: مورد مطالعه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان خوزستان (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت منابع انسانی در ورزش دوره: 5، شماره: 1
4 تاثیر آرایش تمرین (تداخل زمینه ای) بر اکتساب، یادداری و انتقال تکلیف پیش بینی زمان بندی انطباقی (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 2، شماره: 5
5 تاثیر آرایش تمرین و نوع ارایه بازخورد بر عملکرد و یادگیری برنامه حرکتی تعمیم یافته و پارامتر (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 3، شماره: 8
6 تاثیر اضطراب رقابتی و پیچیدگی تکلیف بر زمان واکنش کاوش، تلاش ذهنی و عملکرد بازیکنان تنیس روی میز (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 5، شماره: 14
7 تاثیر بازیهای منتخب بر بهبود و ماندگاری حافظه کاری و خودپنداره ی کودکان دارای اختلال هماهنگی رشدی (دریافت مقاله) دوفصلنامه روان شناسی ورزش دوره: 7، شماره: 1
8 تاثیر تمرین در آب و بیرون آب بر تعادل و راه رفتن مردان سالمند (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 4، شماره: 10
9 تاثیر تمرینات تعادلی اختلالی و غیر اختلالی بر تعادل ایستا و پویای زنان سالمند (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 5، شماره: 13
10 تاثیر دستکاری سیستم های بینایی، حسی عمقی و دهلیزی بر کنترل پاسچر پسران ۱۶-۴ سال (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد دوره: 16، شماره: 3
11 تاثیر روش های تمرین افتراقی و سنتی بر تغییرات الکترومایوگرافی عضلات پایین تنه در اجرا و یادگیری شنای کرال سینه (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی دوره: 15، شماره: 2
12 تاثیر مداخلات رایانه ای حرکتی (ایکس باکس کینکت) بر مهارت های حرکتی درشت کودکان دارای تاخیر حرکتی: تاکید بر تمرینات مدرن (دریافت مقاله) فصلنامه علوم حرکتی و رفتاری دوره: 2، شماره: 1
13 تاثیر یک برنامه تمرینات ریتمیک منتخب بر کنترل تعادل کودکان کم شنوای دچار کم کاری سیستم دهلیزی (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 7، شماره: 21
14 تاثیر یک جلسه درس تربیت بدنی بر مولفه های خلقی دانشجویان دختر (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 1، شماره: 1
15 تاثیر یک دوره تمرین در آب بر ویژگی های تعادلی و راه رفتن مردان سالمند سالم غیرفعال (دریافت مقاله) مجله پژوهش در علوم توانبخشی دوره: 8، شماره: 2
16 تأثیر برنامۀ تمرینی یکپارچۀ جسمانی بر کنترل بازداری دختران نوجوان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 9، شماره: 32
17 تبیین جامعه شناختی تاثیر عوامل اجتماعی بر پرخاشگری مردان تکواندو کار ایران (مطالعه موردی: ورزشکاران حرفه ای تکواندو) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 19، شماره: 48
18 تحلیل جامعه شناختی رویکردهای نوین ورزش های المپیکی در توسعه صلح و دوستی بین الملل (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 20، شماره: 51
19 دیپلماسی فوتبال (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 18، شماره: 45
20 رابطه تاب آوری و خودکارآمدی با انگیزه ورزشی در دختران قایقران نخبه کشور (دریافت مقاله) دوفصلنامه روان شناسی ورزش دوره: 2، شماره: 1
21 عوامل اجتماعی موثر بر نابرابری های جنسیتی در ورزش حرفه ای ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علمی راهبرد اجتماعی فرهنگی دوره: 10، شماره: 4
22 مقایسه اثر بازخورد خودکنترلی و تخمین خطا بر اکتساب و یادداری تکلیف تعادلی (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 3، شماره: 9
23 مقایسه تاثیر یادگیری آشکار، قیاسی و اکتشافی بر اکتساب، یادداری و انتقال مهارت تاپ اسپین تنیس روی میز (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 4، شماره: 11
24 مقایسه سه آزمون عملکردی تعادل در شناسایی سالمندان با و بدون سابقه زمین خوردن (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و تندرستی دوره: 4، شماره: 4
25 مقایسه عوامل مرتبط با پرخاشگری در مردان تکواندوکار حرفه ای و نیمه حرفه ای و تحلیل جامعه شناختی اعتقادات مذهبی درآنها (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی اجتماعی المپیک دوره: 1، شماره: 1
26 نقش میانجی حمایت اجتماعی و خودکارآمدی در رابطه بین محیط ادراک شده و مشارکت در فعالیت بدنی اوقات فراغت کارکنان (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 11، شماره: 57
27 هوش هیجانی در ورزشکاران معلول (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 6، شماره: 21
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر استرس شغلی بر رفتار ضد تولید با میانجی گری عواطف شغلی: مورد مطالعه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان خوزستان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم ورزشی با رویکرد یافته های کاربردی در ورزش
2 ارتباط بین جامعه پذیری با مهارتهای حرکتی در دانشآموزان ورزشکار و غیر ورزشکار (دریافت مقاله) همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
3 ارتباط جهت گیری هد و خودتنظیمی با انگیزش پیشرفت ورزشی در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم ورزشی و فدراسیون ها با تاکید بر فدراسیون ورزش سه گانه
4 بررسی چهار برنامه حرکتی(مختص ساعات ورزش مدارس) بر تبحر حرکتی دانش آموزان دبستانی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
5 بررسی رابطه عوامل سازمانی با استقرار مدیریت دانش در ادارات تربیت بدنی آموزش و پرورش استان تهران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم ورزشی و فدراسیون ها با تاکید بر فدراسیون ورزش سه گانه
6 تاثیر تمرینات تعادلی با تاکید بر حس عمقی بر تعادل و هماهنگی کودکان مبتلا به سندرم دان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانشجویی انجمن رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی
7 سطح آمادگی روانی و گرایش به دوپینگ در ورزشکاران (دریافت مقاله) ششمین کنگره انجمن روانشناسی ایران