دکتر محمد سعید تسلیمی

دکتر محمد سعید تسلیمی استاد  دانشگاه تهران

دکتر محمد سعید تسلیمی

Dr. Mohammad Sayeed Taslimi

استاد دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 An Evaluation of a Managing Director's Performance in an Organization in Terms of Time (دریافت مقاله) مجله ایرانی مطالعات مدیریت دوره: 7، شماره: 2
2 ارائه الگوی تعاملی مدیریت منابع انسانی در پارک‌های علم و فناوری با تأکید بر رویکرد پویایی‌های سیستمی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 28، شماره: 1
3 ارائه چارچوب توسعه دیپلماسی علم و فناوری از منظر کارگزاران کشور (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد فرهنگ دوره: 11، شماره: 43
4 ارائه چارچوب توسعه دیپلماسی علمی ج.ا.ایران مبتنی بر قابلیتهای دانشگاههای علوم انسانی (نمونه مطالعه: دانشگاه امام صادق(ع)) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی دوره: 6، شماره: 14
5 ارائه چارچوب توسعه دیپلماسی علمی جمهوری اسلامی ایران از منظر خبرگان و مسئولان علمی و دیپلماسی کشور (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 26، شماره: 2
6 اولویت بندی مخاطبان و مسیرهای اطلاع رسانی برای آماده سازی شهروندان در مقابله با بحران زلزله (دریافت مقاله) فصلنامه رسانه دوره: 28، شماره: 3
7 اولویت بندی موانع برنامه ریزی راهبردی در هیئت های مذهبی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 23، شماره: 2
8 بازطراحی سازوکار سیاست گذاری رسانه ای متأثر از رویکرد ارتقای سواد رسانه ای (مورد مطالعه: سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 8، شماره: 30
9 بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 4، شماره: 4
10 بررسی رابطه بین نقش هایی که مدیران نظام اداری ایفا می کنند با اثر بخشی سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 11، شماره: 42
11 بررسی میزان اثربخشی روش های کلینیکی درکاهش بیگانگی شغلی کارکنان (مورد مطالعه: دانشگاه پیام نور مرکز خوی) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 4، شماره: 12
12 پیش نیازهای امرونهی در فرهنگ سازمانی در پرتو آیات قرآن کریم (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 10، شماره: 38
13 تاثیر باورهای توحیدی بر چشم انداز سازمان (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی دوره: 3، شماره: 7
14 تاملی بر چشم انداز سازمان در پرتو استعاره های قرآنی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اسلام و مدیریت دوره: 3، شماره: 5
15 تبیین مفهومی اولین گام در طراحی شاخص ملی سنجش رشوه (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای اقتصادی دوره: 9، شماره: 18
16 تحلیل پویایی نظام حمایت در ساختار منابع انسانی پارک های علم و فناوری ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 13، شماره: 50
17 تحلیل مضمون و شبکه مضامین: روشی ساده و کارآمد برای تبیین الگوهای موجود در داده های کیفی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 5، شماره: 2
18 تدوین الگوی توسعه رهبری تحول آفرین در دانشگاه های کشوردر راستای تعدیل بیگانگی شغلی ) مورد مطالعه: دانشگاه پیام نور ( (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 3، شماره: 8
19 تقسیم کار در اجرایی سازی سیاست های ابلاغی ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور مطالعه موردی سیاست های تنظیم ظرفیت موسسات آموزش عالی با رعایت ملاحظات آمایش سرزمین (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست نامه علم و فناوری دوره: 6، شماره: 2
20 حلیل اثر ارتقای برند بر عملکرد منابع انسانی ستاد و شرکت های مستقر در پارک های علم و فناوری (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 18، شماره: 70
21 رتبه بندی وانتخاب پروژه های تحقیقاتی تحت محیط فازی تصمیم گیری گروهی از طریق تکنیک تصمیم گیری TOPSIS (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 2، شماره: 1
22 رویکردهای استعدادپژوهی در خط مشی های نخبگانی کشور (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 11، شماره: 1
23 شناسایی ابعاد و مولفه های موثر بر ارتقای توان دانشگاه ها در توسعه دیپلماسی علم و فناوری ج.ا.ایران: رویکردی استراتژیک (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 12، شماره: 2
24 شناسایی و اولویت بندی ابعاد و مولفه های فرهنگی-اجتماعی موثر بر مدیریت جهادی در نظام اداری دانشگاه ها: رویکردی میان رشته ای (دریافت مقاله) دوفصلنامه پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی دوره: 6، شماره: 13
25 طراحی مدل مهارت های اشتغال پذیری دانش آموختگان آموزش عالی کشور نمونه موردی: بنگاه های کوچک و متوسط استان تهران (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی دوره: 10، شماره: 19
26 طراحی و تبیین مدل شایستگی های مدیران پروژه های ملی کشور با تمرکز بر ریسک (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 5، شماره: 4
27 عوامل تحقق هدف دریایی توسعه پایدار از منظر دانشگاه های نسل سوم (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش علوم دریایی دوره: 7، شماره: 1
28 قابلیت یادگیری سازمانی رویکردی نوین برای توسعه متوازن سازمان ها (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 10، شماره: 39
29 مدل اثرگذاری فرهنگ ملی بر کار تیمی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد فرهنگ دوره: 3، شماره: 11
30 مدل پارادایمی نهادهای کلان واسطه علم و فناوری کشور (مطالعه موردی: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری دولت دهم) (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 25، شماره: 2
31 مرزگستری در پروژه های کلان پژوهشی شرکت ملی نفت: فراترکیب ادبیات موضوعی و ارائه جهت گیری تحقیقات آتی (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 13، شماره: 50
32 مسئولیت های سازمانی مدیران در امرونهی به کارکنان در پرتو قرآن کریم (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 15، شماره: 2
33 نظری انتقادی بر روش شناسی در علم حقوق مطالعه موردی: کتاب روش تحقیق در علم حقوق (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 18، شماره: 5
34 نقش نهادهای واسطه ای در ظهور صنعت زیست داروها در ایران (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 11، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب شناسی و ارائه راهکارهایی در حوزه بهره وری در بخش دولتی و عمومی با تاکید برملاحظات اخلاقی و معرفتی؛ توصیه هایی برای تحول نظام بهره وری در ایران (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی
2 ارائه مدلی از تاثیر عوامل پاسخ به تغییر بر پذیرش فناوری اطلاعات(با استفاده ازمدلTAM) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت
3 تحلیل ساختار پویای منابع انسانی در سطح پارک های علم و فناوری با استفاده از رویکرد پویایی شناسی کیفی سیستم ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تفکر سیستمی در عمل
4 چارچوب توسعه دیپلماسی علم و فناوری جمهوری اسلامی ایران، مبتنی بر مدل کارت امتیاز متوازن (مطالعه موردی دانشگاه تهران) (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت