دکتر مهدی ارزنلو

دکتر مهدی ارزنلو دانشیار، دانشگاه تبریز

دکتر مهدی ارزنلو

Dr. Mahdi Arzanlou

دانشیار، دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.