هادی بهادری

 هادی بهادری

هادی بهادری

Hadi Bahadori

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی عملکرد خاکستر لجن فاضلاب با و بدون نانو ذرات سیلیس در خواص مصالح پایه سیمانی خود تراکم (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 25، شماره: 92
2 مکان یابی بهینه محل اسکان موقت پس از زلزله (مطالعه موردی : شهر مهاباد) (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 6، شماره: 13
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A Review of the Effect of Different Parameters on the Dynamic Properties of the Soils (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی زیرساخت ها
2 AN INVESTIGATION ON THE EFFECTS OF GEOGRID AND GEOGRID- GEOMEMBRANE GEOCOMPOSITE ON THE REDUCTION OF SETTLEMENT DUE TO LIQUEFACTION (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
3 آنالیز اعتماد پذیری پایداری شیروانی های خاکی و مقایسه با روش طراحی حالت حدی مطابق آیین نامه یوروکد 7 (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
4 آنالیز حساسیت پایداری ترانشه راههای کوهستانی تحت تاثیر عوامل مختلف (دریافت مقاله) اولین همایش هنر و صنعت در ساختمان عمران،معماری و شهرسازی
5 ارزیابی روش اختلاط عمیق خاک در بهسازی خاکهای مساله دار (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران
6 Investigation On The Effect Of Tire Chips Sand Mixture In Reducing Liquefaction Potential Utilizing Shaking Table (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
7 Robust Finite Time Synchronization of Two Uncertain Chaotic Nonlinear Gyros Using Smooth Second-Order Sliding Mode Control Technique (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
8 Seismic Hazard Analyses and Determining Peak Ground Acceleration for Khoy Region, Iran (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
9 بررسی آزمایشگاهی تاثیر افزودن سیلت پلاستیک بر رفتار ماسه اشباع (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
10 بررسی آزمایشگاهی تاثیر سیلت بر پارمترهای مقاومت زهکشی نشده ماسه (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
11 بررسی اثر تنش برشی استاتیکی اولیه بر روی رفتار تناوبی زهکشینشده، در ماسههای اشباع با استفاده از دستگاه سهمحوری تناوبی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی بافت های شهری در مجاورت گسل های فعال
12 بررسی پارامتریک تاثیر ساختگاه بر پاسخ زمین با استفاده از روش تحلیل معادل خطی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
13 بررسی پایداری ترانشه راههای کوهستانی تحت تاثیر جنس مصالح (دریافت مقاله) اولین همایش هنر و صنعت در ساختمان عمران،معماری و شهرسازی
14 بررسی پتانسیل روانگرایی ماسة اشباع با استفاده از آزمایش‌های سه محوری فشاری و کششی (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
15 بررسی تاثیر افزودن پودر لاستیک بر روی تولید فشار آب حفره ای خاک های ماسه ای اشباع با استفاده از دستگاه سه محوری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک
16 بررسی تاثیر افزودن پودر لاستیک بر روی رفتار زهکشی نشده ماسه های اشباع با استفاده از دستگاه سه محوری (دریافت مقاله) دومین همایش مدیریت بحران در صنعت ساختمان، شریان های حیاتی و سازه های زیرزمینی
17 بررسی تاثیر افزودن خرده های لاستیک بر روی تولید فشار آب حفره ای خاک های ماسه ای اشباع با استفاده از دستگاه سه محوری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک
18 بررسی تاثیر حرکت ورودی و آرایش ستونهای شنی در نشست پی ناشی از روانگرایی با استفاده از میزلرزه (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
19 بررسی تاثیر دانسیته نسبی بر رفتار خاک های ماسه ای ومنحنی های حالت با آزمایش سه محوری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران
20 بررسی تاثیر ژئوگریدها در کاهش نشست ناشی از روانگرایی با استفاده از میز لرزه (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
21 بررسی تاثیر شاخص های ناپایداری در رفتار زهکشی نشده ماسه های سیلتدار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
22 بررسی رفتار روانگرایی ماسه مسلح با تکه های لاستیک با استفاده ازمیز لرزه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ساخت ساز شهری در مجاورت گسل های فعال
23 بررسی رفتار روانگرایی ماسه مسلح با نوار لاستیک با استفاده از میز لرزه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
24 بررسی رفتارزهکشی نشده ماسه سیلت داربااستفاده ازپارامتر حالت (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
25 بررسی روشهای مختلف ارزیابیتاثیر ساختگاه بر پاسخ زمین با استفاده از مقایسه نرم افزارهای موجود (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
26 بررسی شکست جریان در آزمایشهای زهکشی نشده خاکهای ماسهای (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
27 بررسی عددی نتایج حاصل از تاثیر پارامترهای میرایی هیسترزیس و رایلی برروانگرایی خاک (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
28 بررسی عملکرد پوزولان مصنوعی به همراه نانوذرات سیلیس در خواص ملاتهای خودتراکم (دریافت مقاله) کنگره ملی بتن خود­متراکم (بتن نسل جدید)
29 بررسی عملکرد تونل راه آهن تیپ Aبدون رادیه در مقابل تغییر شکل حاصل از بارگذاریزلزله مطالعه موردی آخرین تونل راه آهن ایران در مرز ترکیه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک
30 بررسی مقاومت روانگرایی زهکشی نشده ماسه ها ی سیلت دار توسط دستگاه سه محوری تناوبی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
31 بررسی میزان تاثیر ستونهای شنی در برابر نشستهای پی ناشی از روانگرایی با استفاده از روش انرژی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
32 بررسی میزان تاثیر وزن مخصوص خاک برعملکرد فونداسیونهای رادیه، رادیه شمع و گروه شمع توسط نرم افزار آباکوس (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم مهندسی
33 بررسی میزان تنش برشی و سهم باربری شمع های فونداسیون های رادیه شمع و گروه شمع در خاک های با خواص مکانیکی مختلف توسط نرم افزار آباکوس (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
34 بررسی میزان نشست و نشست تفاضلی فونداسیون های رادیه، رادیه شمع و گروه شمع در خاک های با خواص مکانیکی مختلف توسط نرم افزار آباکوس (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
35 بررسی نقش روباتهای امداد و نجات در مدیریت بحران و نگاهی به عملکرد آنهادر عملیات امداد و نجات حادثه 11 سپتامبر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی لرزه ای
36 بررسی و ارزیابی روشهای بهسازی لرزه ای خاکهای روانگرا (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران
37 بررسی و تحلیل تاثیر انفجار سطحی بر مخازن بتنی مدفون (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
38 بکارگیری سیستم ترکیبی نانوذرات سیلیس-خاکستر لجن فاضلاب در جهت توسعه گروت های سیمانی دوستدار محیط زیست (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
39 تاثیر پوزولان طبیعی به همراه نانوسیلیس در خواص ملاتهای سیمانی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
40 تاثیر جایگیزینی سیمان با نانو سیلیس و میکروسیلیس بر ویژگی های مکانیکی بتن های معمولی (دریافت مقاله) فستیوال سراسری بتن
41 تاثیر ریزدانه های غیر پلاستیک بر روی مقاومت روانگرایی زهکشی نشده ماسه ها (دریافت مقاله) سومین سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه های آبیاری و زهکشی
42 تاثیر ژئوسینتتیک ها در بهبود ظرفیت باربری پی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی سبک سازی و زلزله
43 تاثیر ژل میکروسیلیس در تثبیت خاک مارن (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
44 تثبیت خاک پیت ارومیه با محلول نانوسیلیس و پودر میکروسیلیس (دریافت مقاله) چهارمین مجمع توسعه فناوری و کنفرانس بین المللی یافته های نوین عمران معماری و صنعت ساختمان ایران(Ircivil2019)
45 تحلیل ساختار مدیریت بحران ایالات متحده آمریکا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی
46 تعیین دانه بندی مناسب برای فیلتراسیون جداره چاههای آب بر مبنای آزمایشهای فیلتر مانع فرسایش (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک
47 توسعه ساخت ملاتهای سبز سیمانی با بکارگیری سیستم ترکیبی خاکستر لجن فاضلاب و نانوسیلیس (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران
48 ضوابط اجرایی استفاده از ژیوتکستایل ها در بهسازی بستر ضعیف زیرسازی های راه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی زیرساخت ها
49 کاربرد ستون‌های سنگی و زهکش‌های شنی در بهسازی خاک‌های مسئله‌دار (دریافت مقاله) دومین سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه های آبیاری و زهکشی
50 کاربرد لجن فاضلاب به عنوان یک خاکستر بیولوژیکی در بتن و اکتیواسیون آن با استفاده از نانوذرات (دریافت مقاله) سومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
51 کاربرد نانو ذارت اکسید تیتانیوم در روسازیهای بتنی در جهت بهبود ویژگی- ها و ایجاد خاصیت فوتوکاتالیستی در بتن (دریافت مقاله) سومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
52 مدلسازی عددی سیستم خاک-لوله و بررسی پاسخ لوله های مدفون به گسیختگی زمین ناشی از زلزله در شرایط دفن عمیق (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
53 مدیریت ریسک زلزله (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی
54 مطالعه آزمایشگاهی پارامترهای روانگرایی پروفیل خاک لایه بندی شده با لایه غیر روانگرای فوقانی توسط میز لرزه (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
55 معرفی نرم افزار مدیریت بحران OpsCenter و کاربرد آن در عملیات بحران (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
56 مقایسه تاثیر انفجار سطحی و مدفون بر مخازن بتنی مدفون (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
57 مقایسه ضوابط بارگذاری نشریه 123 با راهنمای طراحی لرزه ای تاسیسات آبرسانی ژاپن JWWA برای طراحی مخازن مدفون بتنی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه