علیرضا ایران منش

 علیرضا ایران منش مدیر تحقیقات بازاریابی شرکت یونیلور ایران

علیرضا ایران منش

Ali reza Iranmanesh

مدیر تحقیقات بازاریابی شرکت یونیلور ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.