دکتر احمد نوحه گر

دکتر احمد نوحه گر گروه مهندسی طراحی محیط زیست دانشگاه تهران

دکتر احمد نوحه گر

Dr. Ahmad Nohegar

گروه مهندسی طراحی محیط زیست دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 - برآورد تبخیر از سطح مخزن با استفاده از مدل شبکه ی عصبی مصنوعی (مطالعه ی موردی سد میناب) (دریافت مقاله) مجله هیدروژیومورفولوژی دوره: 6، شماره: 18
2 ارزیابی پتانسیل های ژیومورفوتوریستی ژیوپارک قشم با استفاده از روش پرالونگ (دریافت مقاله) دوفصلنامه ژئومورفولوژی کاربردی ایران دوره: 3، شماره: 5
3 ارزیابی تاب آوری منطقه ۲۰ کلان شهر تهران در برابر مخاطرات محیطی با استفاده از توابع فازی در سیستم اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 33، شماره: 2
4 ارزیابی جامع کیفیت و بار آلودگی درمحیط های شهری با هدف دستیابی به توسعه پایدار با استفاده از ابزار CASBEE-City (مطالعه موردی: کلانشهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 48، شماره: 1
5 ارزیابی خشکسالی و تاثیر آن بر منابع آب سطحی و زیرزمینی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز رودخانه میناب) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 7، شماره: 3
6 ارزیابی ضریب رسوب دهی زون های دگرسانی و سازندهای حوزه آبخیز تنگ بستانک استان فارس (دریافت مقاله) فصلنامه ترویج و توسعه آبخیزداری دوره: 5، شماره: 17
7 ارزیابی مدل های مختلف داده کاوی برای پیش بینی نقشه حساسیت فرسایش آبکندی در حوزه آبخیز رباط ترک استان مرکزی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 11، شماره: 2
8 ارزیابی نوسانات دما و بارش آینده دشت اردبیل به منظور مدیریت و برنامه ریزی تاریخ شروع کشت و طول دوره رشد گندم (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 9، شماره: 361
9 ارزیابی و آنالیز حساسیت کمیت رواناب و سیستم زهکشی در حوضه شهری ساحلی با استفاده از مدل SWMM ( مطالعه موردی: بخشی از شهر بندرعباس) (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 24، شماره: 3
10 ارزیابی و تهیه نقشه آسیب پذیری آلودگی آبخوان کارستی دالاهو (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی دوره: 8، شماره: 2
11 استخراج پهنه های شوری خاک در مناطق خشک و نیمه خشک با استفاده از داده های سنجش از دور (مطالعه موردی: شهرستان داراب) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 1، شماره: 1
12 استفاده از روش های تک متغیره و چندمتغیره به منظور شناسایی داده های پرت در منشایابی رسوبات، مطالعه موردی: حوزه آبخیز تنگ بستانک (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 9، شماره: 4
13 استفاده از مدل های ترکیبی و ردیاب ها جهت تعیین سهم واحدهای کاربری اراضی در میزان فرسایش و رسوب (مطالعه موردی: حوزه آبخیز تنگ بستانک، استان فارس) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 6، شماره: 22
14 اصلاح و بهینه سازی مدل DRASTIC با استفاده از عامل شوری به منظور ارزیابی آسیب پذیری آبخوان دشت سرخون (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 7، شماره: 1
15 اندازه گیری و ارزیابی تجمع آلودگی فلزات سنگین در خاک و برگ سه گونه ی درختی (چریش، کهور و کنوکارپوس) در شهر بندرعباس (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 21، شماره: 3
16 اولویت بندی اقدامات کلیدی جهت افزایش مشارکت عمومی در مدیریت سوانح طبیعی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 10، شماره: 3
17 اولویت بندی اقدامات لازم جهت تحقق شهر هوشمند (موردمطالعه: منطقه ۶ شهرداری تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 9، شماره: 372
18 DETERMINING THE MAIN CAUSES OF ROAD ACCIDENTS OF TOURISTS AND TRAVELERS BY USING GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEM AND MULTI-CRITERION DECISION-MAKING METHOD (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مدیریت و آینده نگاری دوره: 2، شماره: 2
19 PRIORITIZATION AND IDENTIFICATION OF EVENTFUL PIECES FOR TRAVELERS AND TOURISTS OF QESHM-LOFT ROUTE BY USING GIS AND SAW-AHP TECHNIQUE (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مدیریت و آینده نگاری دوره: 2، شماره: 2
20 بررسی اثر الگوهای جریان سیلابی بر تغییرات رودخانه با استفاده از مدل CCHE۲D (مطالعه ی موردی: رودخانه ی کر، حد فاصل بین پل عباس آباد و سد درودزن) (دریافت مقاله) مجله هیدروژیومورفولوژی دوره: 5، شماره: 16
21 بررسی اثرات محیط زیستی اکوتوریسم و جایگاه آموزش محیط زیست در کاهش اثرات مخرب آن (مطالعه ی موردی: استان خراسان جنوبی) (دریافت مقاله) مجله انسان و محیط زیست دوره: 18، شماره: 3
22 بررسی الگوهای پیشروی و پسروی رودخانه ی بشار بر اساس تصاویر ماهواره ای، عکس های هوایی و مطالعات زمینی (دریافت مقاله) مجله هیدروژیومورفولوژی دوره: 3، شماره: 8
23 بررسی اولویت های منابع آب مصرفی در شرایط نرمال و خشکسالی (مطالعه موردی: شهر بندرعباس) (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 13، شماره: 1
24 بررسی تاثیر خشکسالی های دو دهه اخیر بر منابع آب زیرزمینی دشت میناب و وقوع پدیده فرونشینی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 9، شماره: 1
25 بررسی تغییرات پوشش جنگلی در دامنه های شمالی البرز (مطالعه موردی : حد فاصل دره هراز و دره چالوس ، شهرستان های چالوس ، نوشهر ، نور و آمل ) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 7، شماره: 1
26 بررسی تغییرات پوشش گیاهی بر اساس شاخص های گیاهی با استفاده از سنجش از دور (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 24، شماره: 4
27 بررسی تغییرات کاربری اراضی بر اساس تجزیه و تحلیل متریک های سیمای سرزمین با استفاده از سنجش از دور و GIS در منطقه خشک و نیمه خشک دهلران (دریافت مقاله) مجله آمایش سرزمین دوره: 5، شماره: 1
28 بررسی خشکسالی آب زیرزمینی با استفاده از شاخص های SWI و GRIدر آبخوان محدوده مطالعاتی مرودشت خرامه استان فارس (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 6، شماره: 1
29 بررسی روند تغییرات کاربری اراضی بر روی کیفیت آب زیرزمینی دشت یزد-اردکان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 6، شماره: 252
30 بررسی قابلیت مدل هیدرولوژیک پیوسته WetSpa در شبیه سازی جریان های بیشینه با گام زمانی کوتاه مدت (مطالعه موردی: حوزه زشک-مشهد) (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 8، شماره: 16
31 بررسی کیفیت آب شرب بندرعباس با استفاده از آنالیز خوشه ای و تحلیل عاملی (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 3، شماره: 2
32 بررسی کیفیت فیزیکی و شیمیایی آب های سطحی در رودخانه میناب (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 2، شماره: 3
33 بررسی میزان رسوب زایی با استفاده از واحدهای همگن روی کاربری های اراضی و سازندهای زمین-شناسی (مطالعه ی موردی: حوضه ی آبخیز تنگ بستانک، استان فارس) (دریافت مقاله) مجله هیدروژیومورفولوژی دوره: 4، شماره: 10
34 بررسی ویژگیهای خشکسالی هواشناسی استان خوزستان با استفاده از تئوری RUN و مدل زنجیره مارکوف (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 12، شماره: 2
35 برنامه ریزی اکولوژیکی شهر در شهرهای ساحلی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیا، عمران و مدیریت شهری دوره: 7، شماره: 2
36 برنامه ریزی اکولوژیکی شهر و طراحی شهری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیا، عمران و مدیریت شهری دوره: 7، شماره: 2
37 پایش تغییرات کاربری اراضی بیابان های ساحلیبا استفاده از تکنیک تحلیل بردار تغییرات طی سال های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۳ (مطالعه موردی: جزیره قشم) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 23، شماره: 2
38 پایش و پیش بینی وقوع طوفان های گردوغبار با استفاده از داده های دورکاوی، سیستم اطلاعات مکانی و داده های زمینی براساس بررسی تغییرات پوشش گیاهی و عناصر اقلیمی (مطالعه موردی: جنوب و جنوب شرق ایران) (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 7، شماره: 4
39 پهنه بندی توسعه کارست سطحی در توده آهکی بیستون با استفاده از مدل منطق فازی (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 9، شماره: 32
40 پیش بینی غلظت آلاینده های خروجی از دودکش صنایع غرب بندرعباس در شرایط وارونگی دمایی (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 48، شماره: 2
41 تاثیر تغییرات کاربری اراضی بر شدت سیلاب های رودخانه ای (مورد مطالعه: حوضه آبریز درکه) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 10، شماره: 39
42 تاثیر مداخله ای دلبستگی مکانی بر رابطه دلبستگی اجتماعی و رفتارهای محیط زیستی (مورد مطالعه: محله تجریش) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 17، شماره: 3
43 تجزیه و تحلیل کیفیت زمانی و مکانی آبهای زیرزمینی جلگه میناب (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 21، شماره: 4
44 تحلیل اقلیمی گرد و غبار معلق در ایستگاه هواشناسی سرپل ذهاب (2009 - 1986) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 2، شماره: 6
45 تحلیل حساسیت و ارزیابی آسیب پذیری آبخوان با استفاده از معیارهای هیدروژئولوژیک (مطالعه موردی : آبخوان دشت سرخون هرمزگان) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 13، شماره: 3
46 تحلیل عوامل تاثیرگذار بر تغییرات شکل هندسی رودخانه کر با تاکید بر عوامل هیدرولیکی ومورفولوژیکی، مطالعه موردی: حدفاصل بین پل عباس آباد و سد درودزن (دریافت مقاله) مجله مهندسی منابع آب دوره: 14، شماره: 49
47 تحلیل کاربری سرزمین در بخش مرکزی گیلان با رویکرد اکولوژی سیمای سرزمین (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 5، شماره: 15
48 تحلیل نقش کاربری اراضی در شکل گیری جزایر حرارتی با استفاده از داده های چند زمانة سنجندة ASTER (مطالعة موردی: شهر بندرعباس) (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی دوره: 5، شماره: 4
49 تعدیل اثرات تغییرات آب و هوایی با ارتقاء الگوی کشاورزی شهری پایدار با استفاده از روش های BWM و ARAS (مطالعه موردی: منطقه ۲۲ شهرداری تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تغییرات آب و هوایی دوره: 3، شماره: 12
50 تعیین عرصه های مناسب پخش سیلاب با رویکرد توسعه پایدار منابع آب زیرزمینی مطالعه موردی : دشت سرخون (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 42، شماره: 1
51 تعیین مناسب ترین شاخص آسیب پذیری آب زیرزمینی با مقایسه دراستیک فازی و معمولی (مطالعه موردی: آبخوان دشت سرخون) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 40، شماره: 3
52 تعیین مناطق مولد سیل و اولویت بندی سیل خیزی زیر حوضه ها (مطالعه موردی: حوضه آبخیز جاماش استان هرمزگان ) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 3، شماره: 1
53 تغییر کاربری اراضی و تاثیر آن بر کیفیت آبهای سطحی(مطالعه موردی: حوضه کهورستان) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 1، شماره: 4
54 تهیه نقشه فرسایش آبکندی با استفاده از فنون سنجش از دور (مطالعه موردی :منطقه لامرد استان فارس( (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 3، شماره: 3
55 دینامیک دریا و عوامل موثر بر نوسانات تراز دریا در تحول قاعده دلتاهای شمال تنگه هرمز (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 22، شماره: 3
56 ردیابی منابع گرد و غبار سطوح مختلف جو سنندج با استفاده از مدل HYSPLIT به منظور مدیریت مخاطرات محیطی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 9، شماره: 341
57 رفع مناقشه روی منحنی تعامل حاصل از مدل پایداری چندمنظوره محیط طبیعی و زراعت تحت ورشکستگی آبی (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 43، شماره: 4
58 سطح بندی ریسک منابع آب آشامیدنی روستاهای دشت سرخون بندرعباس (مطالعه موردی: دهستان سرخون - بخش قلعه قاضی شهرستان بندرعباس) (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 4، شماره: 1
59 سنجش فضایی زمانی الگوهای رشد شهری به منظور ارائه راهبردهای برنامه ریزی پایدار اراضی (نمونه موردی: شهر بندرعباس) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و پایداری محیط دوره: 13، شماره: 4
60 شبیه سازی الگوی جریان در یک بازه پیچان رود طبیعی با استفاده از مدل هیدرودینامیکی CCHE۲D (مطالعه موردی: پیچان رودهای بالادست سد درودزن) (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 8، شماره: 16
61 شبیه سازی عددی جریان و رسوب با مدل CCHE۲D(مطالعه موردی: پیچانرود پایین دست سد میناب) (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 10، شماره: 2
62 شبیه سازی و تعیین ظرفیت هیدرولیکی خورگورسوزان در سیلاب شهری با استفاده از مدل HEC-RAS (مطالعه موردی: بخشی از شهر بندرعباس) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 44، شماره: 4
63 شناسایی الگوهای جوی مولد سیلاب و شبیه سازی تبدیل بارش به رواناب در محدوده مطالعاتی شیراز (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 21، شماره: 4
64 شناسایی الگوهای جوی مولد سیلاب و شبیه سازی تبدیل بارش به رواناب در محدوده مطالعاتی شیراز (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 21، شماره: 2
65 کاربرد روش های کروستا، نقشه بردار زاویه طیفی و فیلتر تطبیقی تعدیل شده در داده های ASTER جهت شناسایی کانی های دگرسانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه یافته های نوین زمین شناسی کاربردی دوره: 9، شماره: 18
66 مدل سازی جریان روزانه رودخانه با استفاده از برنامه ریزی ژنتیک و شبکه عصبی (مطالعه موردی: حوضه آبخیز معرف امامه) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 48، شماره: 3
67 مدل سازی عرضه و تقاضای منابع آب با بهره گیری از مفهوم خدمات اکوسیستمی در حوزه آبریز مرزی سیروان (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست و مهندسی آب دوره: 7، شماره: 2
68 مدل سازی و روندیابی میزان تبخیر سطحی از مخزن سد امیرکبیر با استفاده از روش شبکه عصبی و آزمون من-کندال (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 10، شماره: 4
69 مقایسه روش آمایش فیزیکی(ژئومرفولوژی) و روش آمایش سرزمین جهت ارزیابی توان اکولوژیکی حوزه آبخیز نساء در استان هرمز گان (دریافت مقاله) مجله آمایش سرزمین دوره: 2، شماره: 2
70 مقایسه روش های پیکسل مبنا و زیرپیکسل مبنا درشناسایی و استخراج زون های دگرسانی با استفاده ازداده های ASTER (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 4، شماره: 4
71 مقایسه ی سهم زیرحوضه ها در فرسایش و رسوب با استفاده از مدل های ترکیبی و الگوریتم ژنتیک (مطالعه ی موردی: حوضه ی آبخیز تنگ بستانک، استان فارس) (دریافت مقاله) مجله هیدروژیومورفولوژی دوره: 4، شماره: 12
72 مکان یابی نیروگاه های خورشیدی حرارتی از طریق قاعده تصمیم گیری مکانی تاپسیس مطالعه موردی: استان هرمزگان (دریافت مقاله) فصلنامه آمایش محیط دوره: 9، شماره: 33
73 واکاوی ارتباط بین عناصر اقلیمی با سرطان پوست در استان اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 11، شماره: 44
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Application of Remote Sensing Techniques and GIS for Estimating the Runoff of Sikhuran Watershed (دریافت مقاله) هفتمین سمپوزیوم بین المللی پیشرفتهای علوم و تکنولوژی
2 آسیب پذیری و عملکرد زیرساخت های حیاتی شهری در برابر زلزله (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری پایدار ایران
3 آنالیز پارامترهای کیفی آب جهت مصارف مختلف شرب، کشاورزی و صنعت (مطالعه موردی رودخانه سیوند) (دریافت مقاله) دهمین کنگره پیشگامان پیشرفت
4 ابزارهای مدیریتی و اقتصادی در محیط زیست (دریافت مقاله) همایش تولید ملی و اشتغال پایدار، چالش ها و راهکارها
5 اثر ساخت و ساز در بستر و حریم رودخانه ها در افزایش وقوع سیلاب، مطالعه موردی: بررسی سیل سیجان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس جامع مدیریت بحران و HSE
6 اثرات پخش سیلاب بر روی بعضی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک (پخش سیلاب منطقه حاجی آباد هرمزگان) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت سیلاب
7 اثرات عوامل انسانی بر سیلاب رودخانه کارون در محدوده شهر اهواز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی شهرسازی، معماری، عمران، محیط زیست
8 ارائه الگوها و راهکارهای مناسب برای مبلمان شهری (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های کابردی در مدیریت و مهندسی صنایع
9 ارایه مدل EECبر اساس تئوری جریان مسافران جهت محاسبه ظرفیت تخلیه اضطراری ایستگاه مترو(نمونه موردی ایستگاه منتخب متروی تهران) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
10 ارزیابی اثرات تغییر اقلیم آینده بر پارامترهای هواشناسی بارش و دما ( مطالعه موردی: شهر بندرعباس) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم
11 ارزیابی اثرات زیست محیطی احداث واحدهای صنعتی در نواحی ساحلی (مطالعه موردی : منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی علوم دریایی " با رویکرد نوآوری در اکوسیتم های آبی بر تکیه بر اقتصاد دریاپایه"
12 ارزیابی اثرات محیط زیستی توسعه شهرک صنعتی خلیج فارس در سواحل خلیج فارس (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی علوم دریایی " با رویکرد نوآوری در اکوسیتم های آبی بر تکیه بر اقتصاد دریاپایه"
13 ارزیابی الگوی استقرار ایستگاه های آتشنشانی با استفاده از تصمیم گیری چند معیاره در محیط GIS (مطالعه موردی : شهر بندرعباس) (دریافت مقاله) همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
14 ارزیابی تاب آوری اکولوژیکی شهری (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
15 ارزیابی تغییرات پوشش گیاهی با استفاده از روش آنالیز بردار تغییر با کمک شاخص های گیاهی و تعیین سطح آستانه تغییرات (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
16 ارزیابی تکنیک های بارزسازی در شناسایی سایت باستانی با استفاده از تصویر سنجنده ASTER منطقه بشاگرد استان هرمزگان (دریافت مقاله) همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
17 ارزیابی چند شاخص خشکسالی اقلیمی و تعیین مناسبترین شاخص در حوزه کهورستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
18 ارزیابی ریسک خطر اکولوژیکی فاضلاب شهری و صنعتی، تدوین راهبرد کنترل پساب و تاثیر بر تخریب محیط زیست (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت کیفیت آب و سومین همایش ملی مدیریت مصرف آب
19 ارزیابی مناسب ترین توزیع آماری در برآورد دبی های حداکثر لحظه ای و متوسط سالانه مطالعه موردی: رودخانه کر- ایستگاه چم ریز (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
20 ارزیابی مناسب ترین توزیع آماری در برآورد دبی های حداکثر لحظه ای و متوسط سالانه مطالعه موردی: رودخانه میناب ایستگاه برنطین (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور
21 ارزیابی و پایش شدت خشکسالی باشاخص درصد نسبت نرمال (PN) (مطالعه موردی:استان هرمزگان) (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
22 ارزیابی و مقایسه الگوریتم های مختلف طبقه بندی در تهیه نقشه پوشش اراضی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
23 ارزیابی وضعیت فعلی بیابانزایی منطقه جیحون بندرعباس با تأکید برفرسایش بادی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تخصصی علوم کشاورزی و محیط زیست ایران
24 استخراج ریخت های دلتای میناب با استفاده از سنجش از دور و شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سلامت، محیط زیست و توسعه پایدار
25 اصلاح پیش بینی فرایند توفان حاره ای با انتخاب ویژگیهای موثر (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
26 اقدامات آبخیزداری برای مدیریت آبهای زیرزمینی حوضه ایسین (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره برداری از منابع آب
27 اولویت بندی و شناسایی قطعات پرحادثه برای مسافران و گردشگران محور قشم-لافت با استفاده از GIS و تکنیک SAW-AHP (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
28 اولویتبندی منابع آب شهری در شرایط خشک سالی با کاربرد مدلهای تصمیم گیری چند معیاره (مطالعه موردی: شهر بندرعباس) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
29 design a warning system at the preparing phase of the operation in flood instances in Masooleh (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
30 The risk ranking of drinkable water sources of sarkhun plain aquifer villages (case study: Sarkhun village- Ghal'e Ghazi district of Bandar abbas) (دریافت مقاله) هفتمین سمپوزیوم بین المللی پیشرفتهای علوم و تکنولوژی
31 بررسی آلودگی های محیط زیستی بر اثر ریزگردها در منطقه غرب آسیا (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت محیط زیست
32 بررسی اثر سدهای اصلاحی رسوب گیر خشکه چین در طول آبراههها در ترسیب مواد ریز دانه (مطالعه موردی :حوزه دم تنگ داراب) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی-دانشجویی مرتع،آبخیز و بیابان
33 بررسی اثرات تغییر اقلیم بر پارامترهای اقلیمی و سیلاب حاصل از آن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
34 بررسی اثرات حوضه آبریز تالاب گاوخونی بر پایداری ابعاد زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی در سطح کشور (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جامعه و محیط زیست
35 بررسی اثرات زیست محیطی شیرابه زباله های خانگی بر خاک (مطالعه موردی: روستای کرود طالقان) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
36 بررسی اثرات گسترش فیزیکی شهر بر آلودگی هوا و صوت با استفاده از GIS وAHP مطالعه موردی: پهنه ی شمال شرق تهران (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
37 بررسی اثرات گسترش فیزیکی شهر بر آلودگی هوا و صوت با استفاده از GIS وAHP مطالعه موردی: پهنه ی شمال شرق تهران (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
38 بررسی ارتباط معماری پایدار با معماری بومی ایران در راستای تحقق توسعه پایدار (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فناوری های نوین در مهندسی معماری، عمران وشهرسازی ایران
39 بررسی اشکال فرسایش و رسوب بادی از دیدگاه آبخیزداری در دشت گچین،غرب بندرعباس (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور
40 بررسی افت سطح آب زیر زمینی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS مطالعه موردی: دشت یزد اردکان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
41 بررسی اکوسیستم تالاب بین المللی شور، شیرین و میناب و شناخت ظرفیت های آن (دریافت مقاله) کنگره بین المللی سالانه یافته های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
42 بررسی اکوسیستم تالاب شادگان با رویکرد اقتصاد سبز (دریافت مقاله) سومین همایش ملی یافته های نوین در علوم کشاورزی،محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
43 بررسی الگوی فضایی و کاربری اراضی خدمات آموزشی در شهر بندرعباس(مقاطع ابتدایی و راهنمایی) (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی آرمان شهر ایران
44 بررسی امکان مدیریت منابع زیست محیطی سطحی جهت بهره برداری پایدار ازآبهای زیرزمینی ( مطالعه موردی دشتهای بوچیر وحمیران ) (دریافت مقاله) اولین همایش سازگاری با کم آبی
45 بررسی امکان مدیریت منابع زیست محیطی سطحی جهت بهره برداری پایدار ازآبهای زیرزمینی ( مطالعه موردی دشتهای بوچیر وحمیران ) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز
46 بررسی انرژیهای نو و پایدار و تاثیر آنها درحل بحران آب درایران (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
47 بررسی بازیافت پسماندهای شهری وبازبینی نگرش های جهانی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی ایده های راهبردی در معماری، شهرسازی، جغرافیا و محیط زیست پایدار
48 بررسی برخی از عوامل پدافند غیرعامل و محیطی در اولویتبندی مکانی احداث آب شیرین کن در ساحل دریا مطالعه موردی: بندرعباس (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در علوم دریایی
49 بررسی پیوند بین محیط زیست و فقر در محیط های شهری (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی ایده های نوین در معماری شهرسازی جغرافیا و محیط زیست پایدار
50 بررسی تاثیر خشکسالی بر تغییرات سطح سفره آب زیرزمینی با استفاده از شاخص های SPI وGRI (مطالعه موردی دشت مرودشت) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
51 بررسی تاثیر مولفه های شناختی، احساسی و عملی دلبستگی اجتماعی بر رفتارهای محیط زیستی شهروندان (مورد مطالعه: محله تجریش) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست و منابع طبیعی
52 بررسی تأثیر آبشویی و ارزیابی پارامترهای طراحی سیستم زهکشی درخاکهای منطقه هراز بوشهر (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
53 بررسی تأثیر احداث آبشکن بر رودخانه میناب با استفاده از نرم افزار CCHE2D (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
54 بررسی تغییرات داد های بارش در حوزه آبریز تذرج (شهرستانبافت) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی-دانشجویی مرتع،آبخیز و بیابان
55 بررسی جاذبه های گردشگری واثرات زیست محیطی توسعه آن درنواحی ساحلی هرمزگان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری وطبیعت گردی ایران زمین
56 بررسی جایگاه مشارکت عمومی در قوانین و فرآیندهای ارزیابی اثرات محیط زیستی (مطالعه موردی: ایران، آفریقای جنوبی و پاکستان) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه
57 بررسی جایگاه مشارکت عمومی در قوانین و فرآیندهای ارزیابی اثرات محیط زیستی (مطالعه موردی: ایران، استرالیا و ایالات متحده آمریکا) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه
58 بررسی چالش های مرتبط با انتقال آب بین حوضه ای دریای خزر به استان سمنان (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی تدبیر علوم کشاورزی، محیط زیست،جغرافیا و انرژی در توسعه پایدار
59 بررسی خشکسالی اقلیمی در ایستگاه ده پیرنگان رودان با استفاده از شاخص RDI (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
60 بررسی خشکسالی های اخیر منطقه میناب با استفاده از شاخص های مبتنی بر بارش (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
61 بررسی خشکسالی هواشناسی وهیدرولوژیکی با استفاده از شاخص SDI,SPI در محدوده مطالعاتی مرودشت خرامه (دریافت مقاله) همایش ملی آب، انسان و زمین
62 بررسی دریاچه های مصنوعی جهان و اثرات آنها بر روی محیط زیست ، با نگاهی به دریاچه ی شهدای خلیج فارس (چیتگر) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
63 بررسی دومدل آشفتگی در شبیه سازی عددی الگوی جریان در یک بازه پیچان رودی طبیعی توسط مدل CCHF2D (مطالعه موردی: پیچانرود پایین دست سد میناب) (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
64 بررسی راه کار های کنترل تولید کربن در راستای نیل به اهداف کنوانسیون پاریس ۲۰۱۵ (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی شهرسازی ،معماری ،عمران و محیط زیست
65 بررسی راهکارهای مقابله با بالا آمدن سطح آب دریاها در اثر تغییر اقلیم (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی علوم دریایی " با رویکرد نوآوری در اکوسیتم های آبی بر تکیه بر اقتصاد دریاپایه"
66 بررسی رفتار محیط زیستی گردشگران، در مکان های طبیعی- تاریخ (مطالعه موردی: کاخ سعدآباد) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جامعه و محیط زیست
67 بررسی روند توسعه فیزیکی شهر بندرعباس و عوامل موثر در مهاجرپذیری و گسترش حاشیه نشینی در آن (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره جغرافیدانان ایران
68 بررسی سیلاب شهری و ارایه راهکارهای مدیریتی (مطالعه موردی: شهر تهران) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
69 بررسی شاخص اقلیم وویژگیهای آن در امکان سنجی سد زیرزمینی در جهت کاهش تبخیر و استفاده از ظرفیت محدود آب در مناطق خشک و نیمه خشک (مطالعه موردی : حوضه آبخیز فین استان هرمزگان) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور
70 بررسی عوامل تخریب تالاب هورالعظیم و راهکارهای حفاظت از آن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی شهرسازی، معماری، عمران، محیط زیست
71 بررسی عوامل موثر بر مشارکت عمومی در ارزیابی اثرات محیط زیستی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی و محیط زیست با تاکید بر برنامه توسعه ملل
72 بررسی فرایند تبدیل بارش به رواناب در حوضه فاقد ایستگاه هیدرومتری با استفاده از مدل HEC.HMS مطالعه موردی: زیر حوضه دم تنگ داراب (دریافت مقاله) سومین همایش ملی-دانشجویی مرتع،آبخیز و بیابان
73 بررسی کاربری های تکنولوژی خورشیدی فتوولتائیک در جهت توسعه پایدار (مطالعه موردی: منطقه گردشگری طرقبه) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نیارش شهر پایا
74 بررسی مدیریت منابع آب در فضای سبز شهری با رویکرد توسعه پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت کیفیت آب و سومین همایش ملی مدیریت مصرف آب
75 بررسی مکان وشیوه های مناسب تغذیه مصنوعی دشت سیرمنددرهزمزگان (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
76 بررسی میزان اثربخشی آموزش محیط زیست بر روی کودکان (مطالعه موردی: مراکز کانون های پرورش فکری کودکان و نوجوانان بیرجند) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
77 بررسی نقش خصوصیات خاک شناسی بر پراکنش پوشش گیاهی در میان تیپ های مختلف دشت (مطالعه موردی: شهرستان لامرد-استان فارس) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
78 بررسی نقش سنگریزه های سطحی بر پراکنش پوشش گیاهی در میان تیپ های مختلف دشت ( مطالعه موردی: شهرستان لامرد-استان فارس ) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
79 بررسی نقش شکل پلان کانال آبراهه بر درصد تاج پوشش گیاهی در دشت پایکوهی ( مطالعه موردی: شهرستان لامرد-استان فارس ) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
80 بررسی نقش شهروندان در مدیریت شهری و تاثیر آن بر رشد اقتصادی و اجتماعی شهرها (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های کابردی در مدیریت و مهندسی صنایع
81 بررسی نقش میکروتوپوگرافی بر پراکنش پوشش گیاهی در میان تیپ های مختلف دشت (مطالعه موردی: شهرستان لامرد-استان فارس) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
82 بررسی نقش هندسه کانال آبراهه ها بر پراکنش پوشش گیاهی در میان تیپ های مختلف دشت ( مطالعه موردی: شهرستان لامرد-استان فارس ) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
83 بررسی و تحلیل نقش تغییرات کاربری اراضی در شکل گیری جزایر حرارتی شهر بندرعباس با استفاده از داده های سنجنده TM و ASTER (دریافت مقاله) همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
84 بررسی و مدیریت بازیافت پسماندهای شهری با مروری بر رویکردهای بین المللی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست با محوریت توسعه پایدار
85 بررسی و واسنجی ضریب منطقه ای رابطه فولر و کریگر در مناطق خشک (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور
86 بررسی وتحلیل زمانی طوفان های گرد وغبار در ایستگاه بندرعباس (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
87 بررسی وضعیت آسایش اقلیم برای بازدید از ژئوسایت ها (مطالعه موردی: غار نمکی قشم) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین
88 بررسی همرفت پخش دوگانه در تمگه هرمز با استفاده از مدل سه بعدی کوهرنس (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش صنایع دریایی
89 برنامه ریزی مدیریت سوانح طبیعی(سیل و زلزله) در ایران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی آینده پژوهی،مدیریت و توسعه پایدار
90 بکارگیری سیستم استنتاج فازی در تحلیل کاربری های شهری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
91 به منظور استخراج زون های دگرسانی در منطقه شیخ عالی استان MTMF اجرای الگوریتم هرمزگان (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
92 پهنه بندی توان سرزمین رودهن برای کاربری کشاورزی با استفاده از تکنیک OWA در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
93 پهنه بندی سیلاب رودخانه کن در محدوده شهر تهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
94 پهنهبندی و پایش گرد و غبار محیطی در محدوده شرکت سنگآهن مرکزی ایران-بافق/ 1391 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
95 پیش بینی رواناب های ناشی از بارش های سیلابی در جلگه های ساحلی خلیج فارس (منطقه مورد مطالعه : دشت ساحلی میناب) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی علوم دریایی " با رویکرد نوآوری در اکوسیتم های آبی بر تکیه بر اقتصاد دریاپایه"
96 پیش نگری تغییرات پهنه سیل گیر زیر حوزه شاندیر مشهد در دهه 2030 توسط سامانه اقلیمی-هیدورلوژیکی تحت گرمایش جهانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران
97 تاثیر آلودگی زباله های دفن شده بر محیط زیست (مطالعه موردی: جعفرآباد مغان) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
98 تاثیر اقلیم بر میزان تعداد روزهای دارای گرد و غبار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
99 تالاب شادگان و عوامل تهدیدکننده آن (دریافت مقاله) سومین همایش ملی یافته های نوین در علوم کشاورزی،محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
100 تجزیه و تحلیل آماری وقوع طوفان های گرد و غبار(مطالعه موردی حوزه آبخیز جاماش استان هرمزگان (دریافت مقاله) همایش ملی جریان و آلودگی هوا
101 تحلیل آسیب پذیری مناطق تهران در رخداد سیلاب ( مقاله مروری ) (دریافت مقاله) اولین رویداد مدیریت بحران ایران قوی ۱۴۰۱
102 تحلیل آماری وقوع طوفان های گرد و غبار در ایستگاه هواشناسی سرپل ذهاب (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
103 تحلیل تأثیرمولفه های بارش بر رواناب و شکل هیدروگراف سیل در حوضه آبخیز جاماش استان هرمزگان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
104 تحلیل خسارات غیرمستقیم زیرساخت های شهری ناشی از سیلاب با در نظر گرفتن وابستگی بین آنها (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب
105 تحلیل عددی الگوی جریان و رسوب و تغییرات مرفولوژی در یک بازه پیچانرود طبیعی (مطالعه موردی: پیچانرود پایین دست سد میناب) (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
106 تحلیل عوامل موثر بر اکوتوریسم روستایی جزیره هنگام با استفاده از مدلSWOT و AHP (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه پایدار روستایی در افق 1404
107 تحلیل کاربری های اراضی شهری و بررسی برنامه های موجود زیرساختی و بهسازی مدیریت شهری و تشکل های مردمی در شهر بندرعباس (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی آرمان شهر ایران
108 تحلیل و ارزیابی ریسک زیست محیطی توسعه شهرک صنعتی خلیج فارس در بندرعباس (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی علوم دریایی " با رویکرد نوآوری در اکوسیتم های آبی بر تکیه بر اقتصاد دریاپایه"
109 تحلیلی بر هدف ۱۴ اهداف توسعه پایدار: حفاظت و استفاده پایدار از اقیانوسها، دریاها و منابع دریایی با هدف توسعه پایدار (دریافت مقاله) یازدهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
110 تخمین خسارت پست های برق در اثر سیلاب در یک منطقه شهری (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
111 تعیین حریم و بستر رودخانه به کمک مدل HEC-RAS(مطالعه موردی:رودخانه کر) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
112 تعیین حریم و بستر رودخانه رودان به کمک مدل HEC-RAC (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
113 تعیین مناطق مولد سیل و اولویت بندی سیل خیزی زیر حوضه ها، مطالعه موردی: حوضه آبخیزرودخانه زندان در استان هرمزگان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب
114 تعیین مناطق هیدروژئولوژیکی و محاسبهی بیلان آب زیرزمینی در شرایط ماندگار با استفاده از مدلMODFLOW مطالعه ی موردی: دشت سرزهرضوان، استان هرمزگان) (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای توسعه منابع آب
115 تعیین مهمترین علل وقوع تصادفات با استفاده ازسامانه اطلاعات جغرافیایی و تصمیم گیریچندمعیاره)مطالعه موردی: محورقشم- لافت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
116 تلفیق مدل تحلیل سلسله مراتبی و منطق فازی در محیط GIS به منظور مکان گزینی پارک های شهری (مطالعه موردی: منطقه یک شهرداری بندرعباس) (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
117 چالشهای آب و هوایی شهرها و تغییرات اقلیمی و راهکارهای کنترل آن (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت محیط زیست
118 چشمه های آبگرم، جاذبه ای ژئومورفولوژیکی برای توسعه ژئوتوریسم (مطالعه ی موردی: استان هرمزگان) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین
119 حاشیه نشینی و بررسی ویژگی های اقتصادی - اجتماعی و کالبدی آن در شهر بندرعباس مطالعه موردی : محله نای بند شمالی و جنوبی (دریافت مقاله) همایش ملی فضای جغرافیایی ،رویکرد آمایشی ، مدیریت محیط
120 حفاظت ازمحیط زیست بامکان یابی نیروگاه های خورشیدی حرارتی بوسیله مدل بولین وهمپوشانی شاخص مطالعه موردی: استان هرمزگان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
121 حمل و نقل سبز (مطالعه موردی : بررسی عملکرد تراموا و فونیکولار در شهر استانبول) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی یافته های نوین در علوم کشاورزی،محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
122 راهکارهای مدیریت منابع آب ایران در جهت توسعه پایدار (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و توسعه
123 ردپای اکولوژیکی انسان و آموزش مدیریت منابع آب (دریافت مقاله) همایش ملی محیط زیست با رویکرد توسعه کیفیت زیست محیطی
124 روش های نوین در مدیریت بحران و سیلاب با تاکید بر کاهش خسارات و تلفات ناشی از سیل در استان ایلام (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی شهرسازی، معماری، عمران، محیط زیست
125 ساماندهی جاذبه های ژئوتوریستی (مطالعه موردی: غار نمکی قشم) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار
126 سیلاب دشتهای هموار، چالشها و راهکارها (بررسی و تحلیل سیل فروردین ماه ۱۳۹۸ استان گلستان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی شهرسازی، معماری، عمران، محیط زیست
127 شبیه سازی الگوی جریان دررودخانه های پیچانرودی بااستفاده ازمدل CCHE2D مطالعه موردی: رودخانه کر، حدفاصل بین پل عباس آباد وسددرودزن استان فارس (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
128 شبیه سازی عددی انتقال و پخش آلودگی های نفتی در بخش شمالی خلیج فارس (دریافت مقاله) کنفرانس ملی بهره برداری از آب دریا
129 شبیه سازی عددی توزیع شوری و بررسی اثرات آن بر الگوی جریان در تنگه هرمز (دریافت مقاله) کنفرانس ملی بهره برداری از آب دریا
130 شبیه سازی و تعیین ظرفیت هیدرولیکی خورگورسوزان در سیلاب شهری (مطالعه موردی: بخشی از شهر بندرعباس) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب
131 شناسایی موانع در مسیر تخلیه اضطراری و ارزیابی و ضعیت تاثیر این گلوگاهها در مسیر خروج (نمونه موردی ایستگاه امام خمینی در خط 2 مترو تهران) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
132 شناسایی و استخراج پهنه های سیل خیزحوضه آبخیز رودخانه خشک شیراز بر مبنای رویکرد تصمیم گیری چندمعیاره و GIS (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی علوم دریایی " با رویکرد نوآوری در اکوسیتم های آبی بر تکیه بر اقتصاد دریاپایه"
133 شهرهای هوشمند سازگارتر با محیط زیست (سبزتر) از طریق تلفیق سیستم های فناورانه- اجتماعی- اکولوژیک (دریافت مقاله) نهمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم معماری و شهرسازی ایران
134 صحت سنجی مدل DRAINMOD جهت بررسی عملکرد سیستم زهکشی در اراضی شور و قلیای هراز بوشهر (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
135 طراحی و منظرسازی ورودی شرقی شهر بندرعباس با رویکرد زیباسازی ساحلی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی علوم دریایی " با رویکرد نوآوری در اکوسیتم های آبی بر تکیه بر اقتصاد دریاپایه"
136 طوفان ماسه ای و اثر آن بر محیط زیست (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست
137 فرونشست و راه کارهای مقابله با آن (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مدیریت،تقاضا و بهره وری مصرف آب
138 فلسفه تخلیه اضطراری در مواجه با سوانح طبیعی، بررسی عوامل ایجاد و ابعاد آن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس محیط زیست، عمران ،معماری و شهرسازی
139 کاربرد سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در ارزیابی تغییر کاربری و تأثیر آن درمیزان تولید رواناب (مطالعه موردی حوضه آبخیز تنگ بستانک شیراز) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور
140 کاربرد سنجش از راه دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در محاسبه ضریب رواناب (مطالعه موردی حوضه آبخیز تنگ بستانک شیراز) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی-دانشجویی مرتع،آبخیز و بیابان
141 کاربرد فن آوری های سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در شناسایی و برآورد منابع انرژی های پاک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی انرژی های نو وپاک
142 گرمایش جهانی و تاثیر آن بر محیط زیست (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی شهرسازی، معماری، عمران، محیط زیست
143 مدیریت بحران آب با استفاده وبهره برداری ازآب حاصل ازچگالش رطوبت هوا توسط کولرگازی های خانگی (دریافت مقاله) همایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن
144 مدیریت بحران و کاهش آسیب پذیری محیط زیستی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت محیط زیست
145 مدیریت جاذبه‌های اکوتوریسمی پدیده‌های ژئومورفولوژی استان هرمزگان (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
146 مدیریت مصرف آب با استفاده از آب های نامتعارف و حل بحران آب در ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
147 مدیریت منابع آب شهری در شرایط نرمال برای مقابله با خشک سالی(مطالعه موردی:شهر بندرعباس) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
148 مدیریت و برنامه ریزی اکوتوریسم در شهر سیریک با استفاده از فن آوری اطلاعات مکانی(GIS) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی ایده های نو در گردشگری، جغرافیا و توسعه بومی
149 مدیریت یکپارچه سیلاب (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت سیلاب
150 مروری بر اثرات تغییر اقلیم بر اقیانوس ها (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی علوم دریایی " با رویکرد نوآوری در اکوسیتم های آبی بر تکیه بر اقتصاد دریاپایه"
151 مروری بر مدلهای تخمین خسارت سیلاب های شهری: قابلیت ها و محدودیت ها (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
152 مطالعه ارزیابی تناسب اراضی با استفاده از روش SYS مطالعه موردی:حوزه ی آبریز گلستان شیراز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
153 مطالعه پروژه مطالعه ارزیابی اثرات پروژه های آبخیزداری حوضه آبخیز طویله درودزنطویله بند سد درودزن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
154 مطالعه جریانات زیر سطحی و سیرکولاسیون آب در تنگه هرمز با روش شبیه سازی (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم و فنون دریایی
155 مطالعه ساختار لایه ای و تأثیر آن برروی انتشار صوت در تنگه هرمز (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها
156 مقایسه روش های مطالعه جزایر حرارتی شهری در کلانشهرهای جهان اسلام توانایی ها و محدودیت ها (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
157 مقایسه کاربرد شاخص های SPI ،PNI و DI برای ارزیابی خصوصیات خشکسالی (مطالعه موردی: منطقه سایبان شهرستان لار) (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
158 مکان یابی فضای بهینه جهت ایجاد زیرساخت های گردشگری در حاشیه غار نمکی قشم با استفاده از تکنیک phA و siG (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار
159 مکان یابی فضای سبز شهری با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی در محیط سامانه اطلاعات جغرافیایی(مطالعه موردی: منطقه یک شهرداری بندرعباس) (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
160 مکان یابی محل دفن پسماند شهری با روش تحلیل سلسله مراتبی(AHP )درسامانه اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی : شهرستان بندر عباس) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سلامت، محیط زیست و توسعه پایدار
161 مکان یابی محل دفن پسماند شهری جهت حفاظت از محیط زیست با منطق فازی (مطالعه موردی: شهرستان بندرعباس) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سلامت، محیط زیست و توسعه پایدار
162 مکان یابی مناطق مناسب جهت تغذیه مصنوعی سفره های آب زیرزمینی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS (مطالعه موردی: دشت سرچاهان- استان هرمزگان) (دریافت مقاله) همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
163 مکان یابی نیروگاه خورشیدی حرارتی جهت تامین انرژی پایداروحفاظت محیط زیست بامنطق فازی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
164 مکانیابی احداث تصفیه خانه فاضلاب در شهر ساحلی بندرعباس با رویکرد تصمیم گیری چندمعیاره فازی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی علوم دریایی " با رویکرد نوآوری در اکوسیتم های آبی بر تکیه بر اقتصاد دریاپایه"
165 موانع و مشکلات تحقق شهر خلاق گامی به سوی پایداری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و توسعه
166 نقدی بر اصطلاح انرژی های نو و تجدید پذیر و مروری بر مزیت های انرژی پایدار خورشیدی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی انرژی های نو وپاک
167 نقش آموزش محیط زیست بر امنیت غذایی در دوران کرونا (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت محیط زیست
168 نقش آموزش محیط زیست بر امنیت غذایی در دوران کرونا (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی معماری، عمران، علوم زمین و محیط زیست سالم
169 نقش آموزش محیط زیست در کاهش آلودگی هوا (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست و منابع طبیعی
170 نقش عوامل ژئوتکنیکی و ژئوموفولوژیکی در مکان یابی سدهای زیرزمینی مطالعه موردی : سد کهنوج (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
171 واسنجی و اعتبار یابی مدل HEC-HMS و آنالیز حساسیت آن در برآورد مشخصه های هیدروگراف سیلاب (مطالعه موردی: حوزه آبخیز جاماش استان هرمزگان) (دریافت مقاله) همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب