دکتر حسین آقاحسینی

دکتر حسین آقاحسینی استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان

دکتر حسین آقاحسینی

Dr. Hossin Aghahossaini

استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 «فرصت نایاب» در آینۀ صور خیال (دریافت مقاله) مجله ادبیات پایداری دوره: 4، شماره: 7
2 اندیشه انتقادی و بیان آیرونیک در «بیان نامه وارثان زمین» (دریافت مقاله) فصلنامه نقد ادبی دوره: 9، شماره: 36
3 اهمیت پرسش در متون عرفانی (دریافت مقاله) فصلنامه کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 12، شماره: 22
4 بایستگی تصحیحی نو از دیوان اوحدی مراغه ای (دریافت مقاله) فصلنامه کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 20، شماره: 41
5 بدیعیه سرایی در ادب پارسی و عربی (دریافت مقاله) مجله لسان مبین دوره: 3، شماره: 6
6 بررسی بینامتنی تصویر دریا در غزلیات شمس (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهشهای ادب عرفانی (گوهر گویا) دوره: 4، شماره: 3
7 بررسی تحلیلی عشق عذری در لیلی و مجنون مکتبی شیرازی (دریافت مقاله) فصلنامه شعرپژوهی (بوستان ادب) دوره: 8، شماره: 2
8 بررسی تشبیهات حوزهای عشق در عبهرالعاشقین روزبهان بقلی (دریافت مقاله) دو فصلنامه ادب فارسی دوره: 6، شماره: 1
9 بررسی تطبیقی داستان حضرت ابراهیم در متون تفسیری و عرفانی (تا قرن هفتم هجری) (دریافت مقاله) مجله الهیات تطبیقی دوره: 1، شماره: 2
10 بررسی تطبیقی زبان جنسیت در نامه های عاشقانه چهار منظومه غنایی( ویس و رامین، خسرو و شیرین، لیلی و مجنون و شیرین و خسرو) (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 49، شماره: 3
11 بررسی زبان در منظومه ازهر و مزهر نزاری قهستانی (دریافت مقاله) فصلنامه کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 22، شماره: 48
12 بررسی سبک منشآت شهاب الدین عبدالله مروارید (دریافت مقاله) فصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 10، شماره: 20
13 بررسی سرمایه اجتماعی سازمانی در سازمانهای خدماتی استان اصفهان (با رویکرد آموزه های مدیریت در آثار سعدی) (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 22، شماره: 1
14 بررسی سه مولفه سوررئالیسم در شعر محمدعلی شمسالدین (دریافت مقاله) فصلنامه ادب عربی دوره: 11، شماره: 2
15 بررسی سیرتحول آوا در منظومه های عاشقانه (از آغاز شعر فارسی تاپایان قرن هشتم هجری) (دریافت مقاله) فصلنامه شعرپژوهی (بوستان ادب) دوره: 14، شماره: 1
16 بررسی ظرفیتهای نمایشی حکایت «زن پارسا»ی الهینامه عطار برای اقتباس نمایشنامه (دریافت مقاله) دو فصلنامه ادب فارسی دوره: 5، شماره: 1
17 بررسی مفهوم تجلی و انواع آن از دیدگاه ابن عربی (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی دوره: 4، شماره: 6
18 بررسی موسیقی شعر رودکی (دریافت مقاله) مجله متن شناسی ادب فارسی دوره: 1، شماره: 2
19 بررسی نوآوری و کهنگرایی واژگانی در آثار برخی از روایتگران دفاع مقدس (دریافت مقاله) فصلنامه فنون ادبی دوره: 10، شماره: 4
20 بررسی ویژگی های سبکی و واژگانی کتاب جوامع احکام النجوم (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 19، شماره: 71
21 تبیین جایگاه تشبیه در منظومه های غنایی؛ با تکیه بر پنج منظومه عاشقانه (دریافت مقاله) دو فصلنامه ادب فارسی دوره: 7، شماره: 2
22 تحلیل زبان تجریدی روزبهان با الگوی مربع نشانه شناسی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 10، شماره: 1
23 تحلیل زبان عرفانی روزبهان بر اساس الگوی مربع تنشی (دریافت مقاله) مجله نثر پژوهی ادب فارسی دوره: 23، شماره: 47
24 تحلیل زیبا شناختی ساختار زبان شعر احمد عزیزی بر اساس «کفش های مکاشفه» (دریافت مقاله) پژوهش های زبان شناسی دوره: 3، شماره: 5
25 تحلیل زیباشناختی ساختار آوا یی شعر احمد عز یزی براساس کشف های مکاشفه (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 14، شماره: 44
26 تحلیل فرآیند تجربه عرفانی شیوه ای در کشف بن مایه تجربه های عارفان (دریافت مقاله) مجله ادیان و عرفان دوره: 46، شماره: 2
27 تحلیل محتوا و ساختار در تاویل های مثنوی معنوی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی دوره: 19، شماره: 60
28 تحلیل و بررسی تصاویر تشبیهی در اسرارالتوحید (دریافت مقاله) پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت دوره: 6، شماره: 2
29 تحلیل و مقایسه عناصر موسیقایی در غزلیات سعدی و رهی معیری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و ادبیات غنایی دوره: 5، شماره: 17
30 تحلیلی بر بازتاب جشنها و عیدها در شعرفارسی(تا سده هفتم) (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 40، شماره: 3
31 جایگاه «ندا و منادا» در دستور زبان فارسی و علم معانی (دریافت مقاله) فصلنامه فنون ادبی دوره: 6، شماره: 2
32 جایگاه تصویر در شعر غنایی (با نگاهی به منظومه های عاشقانه) (دریافت مقاله) فصلنامه شعرپژوهی (بوستان ادب) دوره: 10، شماره: 4
33 جایگاه لولی در ادب فارسی باتکیه بر کلیات شمس (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهشهای ادب عرفانی (گوهر گویا) دوره: 12، شماره: 1
34 جلوه های جمال شناختی سبک هندی در شعر پایداری قیصر امین پور (دریافت مقاله) مجله ادبیات پایداری دوره: 1، شماره: 2
35 جنبه های رمزی و زبان اشارت در داستان ابراهیم(ع) (دریافت مقاله) فصلنامه شعرپژوهی (بوستان ادب) دوره: 3، شماره: 4
36 دراسه مقارنه للمضامین الانطولوجیه لمحمد علی شمسالدین وفرید الدین العطار النیسابوری (دریافت مقاله) کاوش نامه ادبیات تطبیقی دوره: 8، شماره: 32
37 درج شعر فارسی در متون منثور (با تکیه بر متون منثور قرن هشتم) (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 27، شماره: 98
38 رابطه گونه روایی و شتاب منفی داستانی با کارکردهای زبان غنایی (دریافت مقاله) مجله نثر پژوهی ادب فارسی دوره: 19، شماره: 39
39 سبک شناسی اشعار آیینی در دوره دفاع مقدس (دریافت مقاله) مجله ادبیات پایداری دوره: 13، شماره: 24
40 سبک‎ شناسی روایت (سبک روایت حکایت های حلاج، بر اساس نظریه سیمپسون) (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 11، شماره: 3
41 سیر تحول «تشبیب» در شعر سبک های خراسانی و عراقی (دریافت مقاله) فصلنامه شعرپژوهی (بوستان ادب) دوره: 12، شماره: 4
42 سیطره قرآن در معارف بهاء ولد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های ادبی - قرآنی دوره: 1، شماره: 4
43 شخصیت پردازی در حکایت های تمثیلی سلسله الذهب عبدالرحمان جامی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی دوره: 15، شماره: 56
44 شیوه های ترغیب در متون عرفانی با تکیه بر منظومه حقیقه الحق یا آینه حق نما (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 15، شماره: 56
45 عقل را خود کسی نهد تمکین؟ ( شرح دو بیت از حدیقه سنایی) (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی دوره: 14، شماره: 29
46 علل پای بندی پیروان مکتب عرفانی بغداد به رعایت شریعت (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 17، شماره: 64
47 عوامل شکل گیری حزن و تحولات آن در عرفان و تصوف (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای فلسفی کلامی دوره: 9، شماره: 2
48 کاربرد صفت در شعر معاصر (دریافت مقاله) فصلنامه فنون ادبی دوره: 9، شماره: 2
49 کارکرد تزیینی، توضیحی و نمادین اوصاف در منظومه های غنایی با تکیه بر لیلی و مجنون، یوسف و زلیخا و سلامان و ابسال جامی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و ادبیات غنایی دوره: 10، شماره: 37
50 کارکرد تزیینی، توضیحی و نمادین اوصاف در منظومه های غنایی با تکیه بر لیلی و مجنون، یوسف و زلیخا و سلامان و ابسال جامی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و ادبیات غنایی دوره: 11، شماره: 40
51 مبانی سیر و سلوک از دیدگاه سید یحیی شیروانی (دریافت مقاله) فصلنامه عرفان اسلامی دوره: 17، شماره: 66
52 محدث دهلوی و شیوه شرح نویسی او در مفتاح الفتوح (دریافت مقاله) فصلنامه کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 22، شماره: 51
53 مشرب عرفانی اوحدی مراغه ای (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهشهای ادب عرفانی (گوهر گویا) دوره: 13، شماره: 1
54 معرفی جواهرنامه محمد بن مبارک شاه قزوینی (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 45، شماره: 4
55 معرفی و بررسی محتوایی رساله اساس المعرفه اثر کمال الدین صدیقی (دریافت مقاله) فصلنامه عرفان اسلامی دوره: 19، شماره: 74
56 مفهوم غیریت سازی در تبیین طریقت و شریعت از منظر خواجه عبداللطیف چشتی در منظومه حقیقه الحق (دریافت مقاله) مجله عرفانیات در ادب فارسی دوره: 10، شماره: 39
57 مقایسه اجمالی صور خیال در بلاغت فارسی و انگلیسی (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهشهای ادب عرفانی (گوهر گویا) دوره: 1، شماره: 1
58 مقایسه تحلیلی کنایه و آیرونی (Irony) در ادبیات فارسی و انگلیسی (دریافت مقاله) فصلنامه کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 9، شماره: 17
59 مقایسه و بررسی انشای غیرطلبی در بلاغت فارسی و عربی (دریافت مقاله) دوفصلنامه ادبیات تطبیقی دوره: 4، شماره: 8
60 میوه ممنوعه در شعر معاصر بیست شاعر برجسته از نیما به بعد (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 20، شماره: 72
61 نشانه شناسی تقابل های دوگانه در حکایت «دختر کعب» الهی نامة عطار (با محوریت ترجیحی رمزگان های «رازداری» و «افشاگری») (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 50، شماره: 2
62 نقد و بررسی انتقاد سازنده از دیدگاه سعدی و مقایسه آن با دیدگاه های صاحب نظران غربی (دریافت مقاله) فصلنامه کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 12، شماره: 22
63 نقد و بررسی سیر بحث «اقتضای حال» (دریافت مقاله) دو فصلنامه ادب فارسی دوره: 4، شماره: 1
64 نقشی در خیال اقتضای حال نشانه ها در شعر حافظ (دریافت مقاله) فصلنامه شعرپژوهی (بوستان ادب) دوره: 6، شماره: 1
65 نگاهی تازه به بیت هایی از شاهنامه فردوسی (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب حماسی دوره: 11، شماره: 20
66 نماد و جایگاه آن در بلاغت فارسی (دریافت مقاله) فصلنامه شعرپژوهی (بوستان ادب) دوره: 2، شماره: 2
67 هاله ارزشی واژگان (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 42، شماره: 2
68 هستی و مراتب آن از دیدگاه عزیز نسفی (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی دوره: 5، شماره: 8
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 تحلیل و بررسی آرایه اسلوب معادله (معادلات دو وجهی و سخ وجهی ) در دیوان شاعران شروان (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی و دومین کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی